۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

نگاهی به چگونگی برخورد وسر کوب تمایلات جنسی درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی

 نگاهی به چگونگی برخورد وسرکوب تمایلات جنسی درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی 

ارشیا ارشادی 2015/12/30
از درخواست خانواده های اسیران فرقه تروریستی رجوی حمایت کنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _  گرچه طی دهه های گذشته درمورد مسائل مختلف درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی هزاران بررسی وتجزیه وتحلیل وخبر وخاطره منتشرشده گردیده است ولیکن درمورد چگونگی برخورد با تمایلات جنسی کم تر خبروتحلیل انتشاریافته واین موضوع بسیار اندک مورد بحث وبررسی وکنکاش قرارگرفته است _ نگارنده دراین نوشتار تلاش می کند بطور گذرا این موضوع را روی میز قراردهد _ امیدوارم افرادی که دراین مورد دارای تجربه و اگاهی دارند  نیز دیگران  از تجربیات و شواهد خود آگاه نمایند .

فرمانده ثریا وعلامت پیروزی پس از سقوط کامل قلعه مخوف اشرف ( سال 1392)
@@@@@@@@@@@@@@@
هشدار به بهروز جاوید تهرانی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 موضوع آزادی و ممنوعیت مسائل جنسی از دیروز تا امروز 

بنظر من چگونگی برخورد فرقه رجوی با تمایلات جنسی  اعضا رامی توان به دو دوره قبل از عملیات فروغ  وبعد آن تقسیم نمود

الف _ مسائل جنسی وخانوادگی قبل از عملیات فروغ 
 بعد ازاخراج مسعود رجوی از کشور فرانسه درسال 1986 وانتقال او به عراق ودراختیار گرفتن پادگان العطیم ( اشرف ) ازصدام سران فرقه از تمامی اعضا وهوادران خود  ازایران وسایر نقاط خواستند که خوررا به عراق برسانند _ درپی این فراخوان بقایای شکست خورده فرقه رجوی درایران بطور انفرادی ویا جمعی ( خانوادگی ) عازم عراق گردیدند _ دراین دوره در اردوگاه اشرف همه وسائل وامکانات زندگی طبیعی ازجمله  مهد کودک _ مدرسه وزایشگاه نیز فراهم گردیده بود _ دراین زمان حدود 700 کودگ از نوزاد تا نوجوانان 16 ساله دراین محل زندگی می نمودند _ برای متاهل ها دربخشی از قرارگاه محل زندگی جمعی وبرای مجردها هم دربخشی مجزا امکانات ساخته شده بود _برای رفع   مسائل جنسی مجرده ها دراین دوره نیر ازدواج های تشکیلاتی و عقد های موقت ( صیغه های ساعتی ویا روزانه ) درنظر گرفته شده بود _ گرچه اینگونه امتیازها شامل همه نمی گردید وطبعا گروهی از مجردها از رفع نیازهای جنسی خود محروم بودند .

 نمایی از پایگاه تروریستی فرقه   رجوی درفرانسه ( اوور_ سورواز ) 

ب _ بعد از عملیات  فروغ _  ایجاد دگرگونی دربرخورد  رهبر فرقه با مسئله خانوادگی و  جنسی 

درپی عملیات از پیش محکوم به شکست فروغ که دست کم 1500 کشته برجای گذاشت_ بدلیل شرکت خانوادگی افراد دراین تهاجم صدها زن ومرد همسرانشان را از دست دادند _ ضمن اینکه صدها کودک نیز بی سرپرست گردیدند _ وبدین ترتیب بود که جامعه خانوادگی دستخوش دگرگونی جمعیتی گردید _ وجود صدها زن بی شوهر وصدها کودک باعث شد تا مسعود رجوی ضمن مقصر شناختن شرکت کنندگان دراین عملیات به فکر راه چاره ای برای  معضلا زنان _ کودکان و تمایلات جنسی  اعضا بیفتد وبهمین دلیل طرح گشترش انقلاب ایذئولوژیک را دردستور کاری خود قرارداد _مسعود رجوی در اجرای  این طرح ضد انسانی _ اجتماعی  چند  هدف را دنبال می کرد 
 1_ فروپاشی خانواده ها وتبدیل بافت جمعیتی خانوادگی به بافت مجردی 
2 _  مبارزه بی امان با " عنصر خانواده " بعنوان  " سم تشکیلاتی "
3 _ جداکردن وانتقال کودکان از خانواده ها و قاچاق آنها به اروپا ( یتیم خانه ها و خانه های اعضای جداشده اما متصل ) 
4 _ ایجاد نوعی رقابت ساختگی بین زنان جهت تربیت جاسوس _ خبرچین _ بازجو وشکنجه گر 
5 _  انتخاب زنان بسیار مطیع وسرسپرده  و مورد اعتماد جهت ایجاد حرمسرا 
6 _  مقابله با تمایلات هرنوع تمایلات  جنسی ودور کردن ورودررو قراردادن زنان ومردان درمقابل هم 
7 _ زهر چشم گیری از اعضای قدیمی برای سرکوب هرنوع اعتراض ( با ظاهر فریبکارانه  مردان  را تحت امر زنان منتخب قرادادن ) 
گرچه انقلاب ایدئولوژیک ( ! ) چندین بند داشت ولیکن مهم ترین بند آن  " بند جیم " ( جنسی ) بود و عملیات جاری وغسل هفتگی  بهمین خاطر طراحی و تمامی اعضا موظف به انجام آن بودند .

چهره درهم شکسته ونا امید  یکی اززنان جوان اسیر درفرقه رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 بند " جیم " (جنسی )  مرحله تکمیلی پروسه طلاق های اجباری ( عملی وذهنی ) 
 طبق دستور تشکیلاتی همه مردان متاهل باید همسران خودرا"  سه طلاقه " نموده وحلقه های ازدواح خودرا تحویل نمایند درمورد مجردها نیز این دستور چنین بود که آنها نیر باید برای همیشه مسائل جنسی  را درذهنیت خود طلاق داده  و بهرشکل ونوع با مسائل جنسی  برای همیشه خداحافظی  نمایند .

بنا بر خاطرات جداشدگان واعضای سابق تقریبا تمامی اعضا این دستور ضد خانواده و مسائل جنسی را پذیرفته و درعمل  وذهن از  مسئله  خانواده وتمایلات جنسی  فاصله گرفتند _  این دستور مسعود رجوی اما مخالفینی هم دربین اعضای قدیمی ایجاد نمود وتعدادی ازاین افراد ازجمله  مهدی تقوایی _ مهدی  افتخاری _ رضا اسدی _  هادی شمس حائری  وو درمقابل آن ایستادگی نموده وحاضر به جدایی از همسر خود نشدند _  طبیعی است که نافرمایان تحت برخورد قرارگرفته _ هرکدام دست کم به تحمل یک سال زندان محکوم وزندانهای قلعه اشرف زندانی گردیدند .


طلاق های اجباری  درنهایت به پروژه " حسرمرا سازی " منجر گردید _ مریم رجوی درپیاده کردن این طرح وساختن حرمسرا نقشی بسیار فعال وبرجسته بعهده داشته است ( ! ) 
   آیا مسعود رجوی در سرکوب تمایلات جنسی اعضای فرقه موفق بوده است ؟ 

گرچه بسیاری ازاعضای سابق فرقه ازجمله زنان بدلائل تحمل  این ضربه شدید  احساسی _ روحی حاضر به شرح احوال و خاطرات خود نیستند ولیکن بطور جسته گریخته ازمیان خاطرات مردان جدا شده می توان به این واقعیت رسید که گرچه درظاهر افراد به این جبر تشکیلاتی " گردن نهاده بودند ولیکن درزیر پوست ارتباط های مخفی واقدامات فردی  زنان ومردان واقعیت ها بنوعی دیگر درجریان بوده که  از خود ارضایی تا ارتباط های پنهانی جنسی ونزدیکی با حیوانات وارتباط با همجنس  و ....  معمول بوده وانجام می گردیده است .

  خرید تعداد قابل توجهی الاغ به دستور رهبر فرقه جهت رافع تمایلات جنسی مردان 

بنابر خاطرات اسماعیل وفا یغمایی و ضیا بخشایی  درسال 1991 مسعود رجوی دستور خرید ده ها راس حیوان اهلی ازجمله تعداد قابل توجهی الاغ را صادر کرده وآنها را درمنطقه نوژول رها می کند تا انقلاب کرده ها بتوانند تمایلات جنسی خودرا با استفاده از حیوانات تخلیه نمایند _ چنین دستور واقدامی بخوبی نشاندهنده شکست طرح سرکوب تمایلات اعضاتوسط رهبر فرقه می باشد .... 
 گرچه دراین اقدام تخلیه جنسی از  سهم زنان سخنی  به میان نیامده است واین بخوبی  نگاه زن ستیزانه سرکرده فرقه را نشان می دهد _ درمورد زنان نیر بنا برخاطرات جسته گریخته  استفاده زنان میوه وسبزی جات برای رفع تمایلات جنسی معمول بوده ودربرخی مقاطع چنان گسترش یافته که مسعود رجوی درپی گزارشات جاسوسان خود دستور داده میوه وسبزیجاتی چون خیار _ کدو وموز وبادمجان ووو ازدسترس زنان دور گردیده و اینگونه مایحتاج بصورت تکه تکه شده دراختیار زنان قرارگیرد ( ! )

حاصل  ونتیجه محرومیت اعضای اسیر درفرقه رجوی در مورد مسائل جنسی _ خانوادگی 

اینگونه محرومیت های جنسی  حتی اگر باجبر تشکیلاتی توسط اعضا پذیرفته شود  بنابراصول علمی خودرا  به نوعی دیگر ودرقالب بیماریهای روحی _ روانی نشان  خواهد داد ونتیجه چنین است که اعضای اسیر تشکیلات رجوی عموما ازنظر روحی _ روانی بیمار هستند _  طبق گزارشات منتشر شده ازجمع حدود 3000 عضو فرقه  دو سوم ( 2000 نفر ) به افسردگی و دیگربیماری ها مبتلا می باشند .

نتیجه =  محروم نمودن  زنان ومردان ازمعاشرت ومصاحبت وهمزیستی درکنار هم را تنها می توان تنها  درذهنیت یک بیمار مبتلا به بیماری های جنسی_ مازوخیستی  همانند مسعود رجوی پیدا نمود _ مسعود رجوی ومریم قاجار بی تردید باید بخاطر همه جنایت ها _ شقاوت ها _ وسرکوبگری های رنگارنگ خود تحت عنوان واتهام  " جنایت علیه اعضای فریب خورده ونا آگاه  فرقه  تحت پیگرد قرارگرفته و دستگیر ومحاکمه شوند _ دلایل واستاد وشواهد بسیاری درمورد این جنایات وجود دارد  

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمادین وافتخاری قربانیان فرقه رجوی واعضای خانواده اسیران این گروه مخرب  تبهکاری _ مافیایی _ تروریستی ........ 2015/12/30 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...