۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

خانواده های اسیران فرقه رجوی ازدیروز تا امروز بنابرتعریف وتحلیل آقای داوود باقروند ارشد ویک خاطره

  با سپاس از خانواده هایی که با تحصن وپایداری خود  دودمان فرقه رجوی خائن رابرباد داده  وخواهند داد 
درخواست انسانی  خانم نجیبه ارشادی مادر اسیر عظیم ارشادی را بگوش همه مدافعان حقوق بشر برسانیم 

>>>>>> درخواست خانم نجیبه ارشادی از مجامع بین المللی <<<<<<<<<<
 
یک توضیح _ گرچه نگارنده هیچ گونه نسبتی با سرکار خانم نجیبه ارشادی ( مادر عظیم ) ندارم ولی افتخار می کنم ایشان مادر بنده نیز باشند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فرمانده ثریا نماینده خانواده های بیش از 400  نفر از اسیران فرقه رجوی پس از سقوط قلعه مخوف اشرف ونشان پیروزی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی  2015/12/27 

مقدمه _ شاید زمانی که چندتن ازاعضای خانواده های اسیران فرقه رجوی ازجمله مادر شجاع و مقتدر ثریا عبد اللهی درسال 1390 با بست نشینی درمقابل کمپ مخوف اشرف خواهان دیدار با فرزندان اسیر خود شدند هیچ کس جز سرکرده فراری این فرقه ( مسعود رجوی ) خطر برباد دهندگی تاروپود تشکیلات ضد انسانی خودتوسط خانواده ها را احساس نکرد _ این دجال شیادکه بیش از دودهه برمشتی ازهمه جا بی خبر درکمپ محصور اشرف دیکتاتوری فاشیستی _ مذهبی _ فرقه ای برپا کرده بود خوب می دانست که " وجود عنصر خانواده " درکنار این قلعه باعث شدت یافتن فرار اسیران وجدایی از این گروه خواهد گردید وچنین شد که " تئوری دروغ مبارژه با رژیم " را کلا بست وبه کنار نهاد و پیکار علیه خانواده های اسیران را بعنوان یک استراتژی وتاکتیک دردستور کاری فرقه خود قرارداد _ این پیکار فرقه رجوی با توهین وناسزاگویی به خانواده ها شروع وبه درگیری فیزیکی وپرتاب سنگ و فلزات تیز وبرنده به سوی آنها ادامه یافت وسرانجام برنده این رویارویی خانواده ها بودند چراکه طی سال های 90 تا 92  تعداد 150 تن ازاسیران از تحصن باخبر شده و از کمپ فرار نمودند ودرشهریور 1392 نیز این قلعه مخوف صدامی برای همیشه تعطیل شد واندک بقایای فددائیان وآدمکشان فرقه درسیاهی شب ازاین  قلعه با ترس ولرز گریختند...... بعض وکینه وخشم رهبر فراری فرقه ازحضور خانواده ها وتاثیر گذاری مثبت اما مخرب تشکیلاتی آنها باعث شد تا این شیاد فراری چندسال بعد کتابی درمورد نابود گری تشکیلاتی  " خانواده ها " منتشر نماید .

>>>> ازدرخواست خانواده ها اسیران فرقه رجوی  از مجامع بین الملل پشتیبانی   کنیم درخواست خانواده های حسن پور _ محرم زاده ونعلبندیان <<<<<
>>>>>>>  درخواست 4 خانواده دیگر از مجامع بین الملل  >>> رهنمای _ آناخاتون _ صدیق _ ساعدی <<<<
درخواست 3 خانواده اسیران ازمجامع بین الملل >>> دولت پناه _ کرمی _ شیخ بیگلو <<<<<<تحلیل کامل وجامع آقای داوود باقروند ارشد درمورد نقش سابق وکنونی خانواده ها وکتاب مسعود رجوی خائن 

>>>>> تحلیل آقای داوود ارشد درباره کتاب مسعود رجوی درمورد خانواده ها  <<<<<<<

 انجام  "عملیات جاری" درزمان نوح درهنگام طوفان ! >> بنا برنوشته مسعود رجوی خائن <<<<

دراین بازشناسی وتفسیر  وتحلیل آقای باقروند ارشد  _ ایشان به بازخوانی کتاب معروف به مسعود رجوی درمورد خانواده ها پرداخته وثابت می کند که  مسعود رجوی و اعمال ورفتار 34 ساله اش هیچ ربطی به مردم ایران نداشته وندارد _ توصیه می شود به سخنان این عضو باتجربه وقدیمی فرقه رجوی با دقت گوش کنید .


مسعود رجوی معدوم آنگونه که من شناختم >>>>  " اشتباه تولید بشریت " 
برای تعریف شخصیت مسعود رجوی باید از واژه هایی چون : 

شیاد >> دجال _ دروغگو _ وقیح _ پاچه خوار _  سقسطه باز _ خلافکار _ بی شرم _ بزدل _ زنباره _ مکار _ زن ستیز _ هوسباز _ خائن _ جنایتکار _ دیکتاتور _ خونریز _ تروریست _ فریبکار _ خود بزرگ بین _ نادان _ بی سواد _ شرور _ رذل _ اوباش _ بی شعور _ عنن _مزدور _ ابتر _ کثافت _ لجن _ میکرب _آشغال  _ بی هویت _ متجاوز _ بی وطن _ بیمار جنسی _ بیمار روانی _  تبهکار  ووو  استفاده نمود _ گرچه برای نشان دادن پست فطرتی این" اشتباه تولید بشریت "  این کلمات  وصفات هم کم واندک می باشند .

ایدئولوژی این موجود اشتباهی نیز  قابل تامل است 
برای ساختن  نمونه چنین احمق ومخ آکبندی باید افکار واندیشه های افرادی  چون 
  حسن صباح _ پل پوت _ پیامبر اسلام _ انورخوجه _ عیسی _ بن لادن _ کیم ایل سونگ _ ابوبکر البغدادی _ علی ابن ابیطالب _ مارکس _ لنین _ هیتلر _ موسولینی _ مائو _ موسی _ ملا محمد عمر _ امین الظواهری وو را درهم آمیخت تا بتوان ازاین مخلوط بی شکل وتعریف جهان بینی این بیمار روانی _مالیخولیایی را کشف وتدوین نمود ( ! )

اگر کسی توانست ازترکیب افکار واندیشه های افراد نامبرده بالا فقط یک صفحه بنویسد می تواند این شیاد را ازجهت فکری تعریف کند .
نگارنده معتقد است مسعود رجوی تنها یک بیمار روانی است _ امثال مسعود رجوی را  می توان در بیمارستان های روانی و دیوانه خانه ها بسیار یافت _ همه  بیماران روحی روانی هم اگرمثل این شیاد  تریبون وتبلیغات دراختیار داشتند هرکدام یک مسعود رجوی وحتی از او بسیار بهتر ومفید ترومعروف ترمی شدند .
 بنظر نگارنده کسانی هم که با صرف وقت بدنبال تحلیل وتشریح  یاوه گویی ها وچرند بافی های این شیاد هستند یا وقت زیاد دارند وبیکارند ویا همانند اسیران بی خبر ازهمه جای ساکن لیبرتی و اوور وآلبانی نا آگاه ومعتاد این چرند بافی های اوشده اند

سرانجام مسعود رجوی 
 این خائن بزدل فراری هم اکنون درمخفی گاهی در شمال غربی اروپا در خانه ای تحت حفاظت شدید زندگی خفت بار وگیاهی خودرا با ترس ووحشت شبانه وروزانه  می گذراند 
این جنایتکار  در حقیقت  مرده ایست متحرک که حتی جرات وشهامت صدا وتصویر خودرا ندارد وجسدی است روی سنگ مرده شوی خانه  که منتظر آلوده کردن خاک است .
این موجود مفلوک که روزی درامجدیه برای همه خط ونشان می کشید _ امروزه به جایی رسیده که همه حتی دنباله روهای  به  رویش  تف کرده وبرایش خط ونشان می کشند .

>>>   دومین کنگره بین المللی قربانیان ترور درایران >>>> صدای خانواده های قربانیان ترور فرقه رجوی شنیده شد <<

ترس وبزدلی  مسعود رجوی و خاطره ای ازیک دوست _ 
کاش آنروزبه دست بچه های جنوب شهر تهران می افتاد 

جوان دانشجویی که 5 سال ازبهترین سالهای زندگی اش را دراثر یک ارتکاب یک اشتباه درزندان گذراند تعریف می کرد که درسال 1358 خبر یافته بود که قراراست مسعود رجوی در ترمینال نیمه کاره خزانه سخنرانی کند .....

ساعت یک بعد الظهر خودرا به ترمینال ( محل سخنرانی ) رساندم _ ترمینال هنوز نیمه ساخت بود _ تعدادی از اعضای گروه بخشی ازطبقه دوم آنجارا آماده سخنرای کرده بودند  _ دردوطرف محل عکس های شریعتی و بنیان گزاران سازمان نصب شده بود _ گروهی جوان ( حدود 50 نفر ) درپاس ساختمان ایستاده ومنتظر بودند _ چند جوان حزب اللهی هم که دربین این افراد قرارداشتند با شعار " حزب فقط حزب الله " سعی دربهم زدن مراسم داشتند _ درروی ساختمان یک صندلی ومیز ومیکروفون قرارداشت که از آن سرود پخش می گردید _ زمان می گذشت واز مسعود خبری نبود _ ساعت از دوگذشت ودراین موقع یکی ازبرگذارکنندگان پشت میکروفون قرارگفت وبه حضار گفت : متاسفانه بدلیل امنیتی برادر نمی تواند دراین مراسم شرکت کند ولذا پایان مراسم ا اعلام می کنم _  بعد ازاین اعلام خاتمه  تعدادی از بچه های جنوب شهر که گویی راه ورود وگذر مسعود را به دست گرفته بودند  از پشت ساختمان بالا آمده وخودرا به تریبون رساندند _ درگیری شروع شد _ بچه های جنوب شهر همه  عکس ها وبنرها را پاره کردند وجمعیت هم کم کم متفرق شدند _ این دوست می گفت بعدا خبردارشده که گروهی چند نفره راه ورود  رابسته وماشین هارابرای پیداکردن مسعود کنترل می نمودند ومسعود وهمراهان هم که اوضاع را پس دیدند چادر سرمسعود کرده  و با استفاده ازماشین دیگری درجهت عکس خیابان بود  اورا ازمحل فراری دادند _ این دوست درپایان درحالیکه  با افسوس یاد ازدست  دادن 5 سال اززندگی خود واجبار به ترک تحصیل  می کرد گفت : کاش آنروز مسعود به دست بچه های جنوب شهر تهران می افتاد  وآنها بلایی به سرسش می آوردند که تا زنده بود فراموش نمی کرد .

آری سابقه بزدلی وفرار این خائن کار امروز واین دهه هانیست _ اصولا  وادادن  وفرار ازصحنه عادت این پست فطرت  است

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمایدین وافتخاری قربانیان وخانواده اسیران فرقه رجوی 
2015/12/26 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا