۱۳۹۴ آذر ۳۰, دوشنبه

ازگوبلز _ تاهمنشین بهاروایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی در پرده پوشی جنایات فرقه رجوی علیه اکراد عراق ( عملیات مروارید _ سال 1991)

ازماموت _  وگوبلز تا همنشین بهار وایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی دردروغگویی و  پرده پوشی کردکشی فرقه رجوی درسال 1991 ( عمملیات مروارید ) 

ارشیا ارشادی 2015/12/17

ازدرخواست ملاقات  و بست نشینی خانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ آوارگان لیبرتی پشتیبانی کنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ بنا بر ده ها سند موجود درسال 1991 وپس ازحمله صدام به کویت شیعیان واکراد عراقی علیه رژیم صدام بپا خواستند تا ازفرصت بوجود آمده به این دیکتاتوری اعتراض نمایند _ این جنبش مردمی درشمال عراق ودرمیان کرد ها به انفال  ودرمیان شیعیان درجنوب عراق به انتفاضه شعبانیه معروف گردید _  رژیم صدام درهمین زمان از مزدوران خود ( فرقه رجوی ) خواست تااین حرکت های اعتراضی را خاموش نمایند وچنین شد که مسعود رجوی شبه نظامیان خودرا برای سرکوب این جنبش درعملیاتی تحت عنوان مروارید اعزام نمود که درنتیجه هزاران کرد وشیعه عراقی توسط مزدوران صدام ( رجوی ) به قتل رسیدند _ تاقبل از سقوط صدام فرقه رجوی با رذالت ودروغگویی سعی برانکار این جنایات خود می  نمود _ پس ازسقوط صدام وبیرون آمدن فیلم ها ومستندات این عملیات ازمیان اسناد استخبارات وهمچنین ملاقات های مسعود رجوی ودیگر اعضای فرقه با سران حزب بعث واعتراف سریح مسعود رجوی دراین مورد هیچ جای انکاری درمورد جنایات این مزدوران صدام بجای نماند _ بااین همه  مستندات شخصی بنام همنشین بهار ( محمد جعفری املشی ) از توابان فرقه رجوی دردهه شصت واسماعیل وفا یغمایی  ( مدیحه سرای مریم ومسعود ) ازاعضای قدیمی این فرقه و همچنین ایرچ مصداقی ( تاریخ نگار فرقه ) همچنان سعی بر کم رنگ کردن ومحو این جنایات فرقه رجوی کرده ومی کنند _ دراین نوشتار دو ویدئو مورد بررسی قرار می گیرد تا حقایق این جنایت سازمان یافته فرقه رجوی با مستندات موجود ثابت گشته ودست دروغزنانی چون محمد جعفری وایرج مصداقی رو گردد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نوشته های این دفتر ودیگر روشنگری های اینجانب دراین دو وبلاگ هم قابل دسترسی می باشند 

1 _ زنان اسیر درفرقه رجوی به این آدرس  >>> زنان اسیر درفرقه تروریستی رجوی  <<<<<<<<

2 _ مریم قجر تروریست  به این آدرس >>>> مریم قجر تروریست را بیشتر بشناسیم <<<<<<<<
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نخست ویدئوی تحقیقی اعضای سابق فرقه رجوی با زبان کردی و توضیح پارسی 

>>>>>> >>>>> سالگرد کشتار کردهای عراقی توسط فرقه رجوی ( عملیات مروارید ) <<<<<<<<<<<

>>>>>>>>> لیست فرماندهان عملیات کردکشی فرقه رجوی ( مروارید ) <<<<<<<<<<<


مهوش سپهری یکی اززنان حرمسرا وفرماندهانی که دستش تا بازو به خون کردها وشیعیان عراقی آلوده می باشد 
*********************************************
 خاطرات و آگاهی  رسانی  چهارتن از شاهدین ( اعضای سابق فرقه ) وشرکت کنندگان در  عملیات مروارید >>>> آقایان بهزاد علیشاهی _ محمد کرمی ومحمد رزاقی  ونادر نادری 

دوم _ گفتگوی همنشین بهار ( محمد جعفری املشی ) با اسعاعیل وفا یغمایی درمورد همین موضوح ولی با تحریف _ دروغگویی وکمرنگ کردن وانکار این جنایت فرقه رجوی >>>>>>>> انکار ناشیانه عملیات مروارید توسط همنشین بهار ووفا یغمایی <<<<<<<<<<<

توضیح >>> همنشین بهار دراین گفتگو گرچه بارها وبارها از سرکوب کرد ها وشیعیان درسال 91 سخن می راند و حتی به گزارش وزارت امور خارجه امریکا _ جلال طالبانی و اعضای سابق مجاهدین  درسرکوب کرد ها توسط ارتش خصوصی صدام  وخود مسعود رجوی درگفتگو با حبوش اشاره می کند  ولی درانتها اعلام می کند که فرقه رجوی این گزارش ها را رد کرده است !

به این تاریخچه نویس فرقه رجوی باید گفت : تو چقدر شیاد ودروغگو ووقیح هستی  که علیرغم این همه سند که خودت هم بدانها اشاره کرده ای همه را کنار گذاشته وبه  اطلاعیه فرقه رجوی استناد می کنی ؟ 
 سخنان بی پایه واساس همنشین بهار  از نیمه ویدئو به این سو بخوبی نشان می دهد که این فرد مشکوک هم همانند ایرج مصداقی  درپی تحریف تاریخ بنفع فرقه تروریستی رجوی است .
چندین سند ومدرک درمورد عملیات کردکشی فرقه رجوی درسال 1990/91
یکم  _ خاطرات آقای جواد فیروزمند مسئول سابق تدارکات وترابری درفرقه رجوی ( بخش عملیات مروارید 

>>>>>>>>>> خاطرات جواد فیروزمند مسئول تدارکات وپشتیبانی فرقه رجوی

دوم  _ سرنوشت قایق مشترک صدام _ رجوی  سرنوشت قایق رجوی _ صدام _ بهار ایرانی

سوم _ پارلمان سوئد کردکشی فرقه رجوی درسال 1991  را به رسمیت شناخت  تائید کردکشی فرقه رجوی توسط سوئد

 چهارم _ خاطرات قادر رحوانی از حضور وشهادت خود درمورد کردکشی فرقه رجوی خاطرات آقای قادر رحمانی شاهد عملیات مروارید

خاطرات آقای جلیل طالبیان عضو سابق فرقه رجوی وازنفرات شرکت کننده درعملیات کردکشی فرقه رجوی ( مروارید )
>>>>>> خاطرات جلیل طالبیان عضو شرکت کننده درعملیات مروارید ( کردکشی )
>>>> خاطرات آقای جلیل طالبیان <<<<<< 
>>> خاطرات یک شاهد دیگر عملیات کردکشی فرقه رجوی ( مروارید ) خاطرات آقای سیروس عضنفری از عملیات مروارید
<<<<< درمورد جنایات فرقه رجوی وکشتار کردها درسال 1991 ده ها سند ومدرک وجود دارد که البته افرادی چون همنشین بهار _ اسماعیل وفا وایرج مصداقی هم سواد ندارند وهم کورهستند و بی خبرند ( ! ) 

 دروغ ها وتقلب وتخلف های ایرج مصداقی تاریخنویس قدیمی _قبلی  و از توابان دهه شصت  درمورد عملیات کردکشی 

ایرج مصداقی هم درنوشته خود همین ادعای همنشین بهار را مو به مو تکرار کرده ونوشته است >>> درگیری بین نیروهای مجاهدین وکردها اتفاق افتاده که طی آن 40 نفر از مجاهین کشته شده اند _ ازکشته شدن نیروی مقابل ( کرد ها ) هیچ سند ومدرکی دردست نیست ( ! ) 


ایرج مصداقی متقلب و شیاد عکس این سه قبر تقلبی را که بوسیله فرقه رجوی جعل گردیده وبعنوان سند ارائه شده شرکت نیروهای ایران دردرگیری با منافقین  آنهم در عملیات " مروارید " ( ! ) منتشر کرده است
_ نکته جالب ورسوا  دراین تقلب این است که اولا : _
فرقه رجوی  انجام  چنین عملیاتی را ( مروارید )  رد می کنند _ حال چطور درایران به روی این سه سنگ قبر قلابی نام " عملیات مروارید " گذاشته اند ( ؟ ) سئوالی  است که باید از جاعلین ومتقلبین وسازندگان این سه قبر پرسید _ مصداقی با ذهنیت معلول و مغز گنجشکی خود فکر می کند ساختن این سه سنگ قبر جعلی کار سختی است !  وچنین است که این تقلب فرقه رجوی رابعنوان سند جازده است ! ...... این کودن نمی داند هرکس باصرف هزینه درایران می تواند برای دیگری سنگ قبر جعلی بسازد _ مخصوصا تبهکاران فرقه مافیایی رجوی دراین شیادی ها وتقلب ها کارکشته اند 

روشنگری های سحر ادیب زاده از شگرد های زذیلانه فرقه رجوی درایران  >>>> آگاهی رسانی سحر ادیب زاده از دجال گری های فرقه رجوی <<<<<<<<<

رسوایی دوم _
 این عکس تاریخ کشته شدن این سه نفر ومحل کشته شدن آنهاست که هیچ ربطی به عملیات مروارید فرقه رجوی در خرماطوز وکفری وجلولا  ندارد واین مناطق از مرز قصر شیرین فاصله زیادی دارند ......

رسوایی سوم _ اینکه عملیات مروارید درسال 1991برابر با   1369 صورت گرفته درصورتی که تاریخ کشته شدن این سه قبر جعلی وساختگی سال 1370 می باشد.......!

پرده پوشان جاعل وانکار کنندگان مزدبگیر عملیات کردکشی فرقه خائن رجوی بدانند که این جنایت علاوه بر مستندات فراوان ده ها شاهد زنده دارد که شهادت آنها بعنوان سند به ثبت رسیده است _ پس  شرم کنید وبیش ازاین چرند نبافید و دروغ نگوئید.

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری قربانیان فرقه تروریستی واسیران فرقه رجوی 
2015/12/19

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا