۱۳۹۷ شهریور ۲۸, چهارشنبه

از رونمایی نزدیکی BBC وفرقه رجوی تا نفوذ عوامل این فرقه درصدای امریکا / وتلویزیون پارس وایران اینترناسیونال/شورحسینی ویا بلاهت بی حد ومرز ؟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

از رونمایی نزدیکی BBC وفرقه رجوی تا نفوذعوامل این گروه درصدای امریکا / رادیو فردا / تلویزیون پارس وایران اینترناسیونال  
ارشیا ارشادی وفرقه تبهکار رجوی ( 60 )
2018 /09 / 20 ( واکنش _ 237  )
Ali_Akbar_saide_sirjani 3388
پیش نوشت 
درحالیکه نسل جوان امروز ایران اصولا فرقه رجوی را نمی شناسد و تنها بانشانه هایی چون " مزدوران صدام " خیانتکار /منافق/   این گروهک رانشانه گزاری می نماید / درحالیکه نسل تنها گروه های سنی بالای 60 سال این گروهک را تروریستی و مزدور وخائن می شناسند / درحالیکه کلیه گروه ها وافراد فعال برون مرزی بارها وبارها درمقابل این فرقه منفور موضع سخت گرفته اند / درحالی که یکی ازمدافعان ومسئولین سابق این گروه بنام " ایرج مصداقی " پس از30 سال دفاع وحمایت ازاین گروه ازسال 1391 درزمرده منتقدین این فرقه درآمده است / ودرحالیکه صدها نفراز اعضای سابق این فرقه ازسال 1990 مشغول نقل خاطرات تلخ خود ازدوران عضویت هستند ودراین مورد آگاهی رسانی های بیشمار نموده اند / درحالیکه تاکنون بیش از 20 نفر اززنان عضو این فرقه ازاشرف ولیبرتی وآلبانی گریخته وبه جمع آگاهی رسان های این گروه افزوده شده نددرچنین حال وهوایی رسانه مزدور B BC ( داریوش کریمی )  بنا برفرمان اربابان خود روابط پنهانی خودبا فرقه رجوی رارسمی وعلنی نموده وبا دعوت ازیک عنصر دست سوم فرقه  بنام " مجید رفیع زاده " تلاش نمود تا پرونده  35 سال جنایت وخیانت ومزدوری این فرقه را با پاک کن زذالت  دریک برنامه کوتاه پاک نماید (؟ ! ) برنامه کریمی " فرقه رجوی چه وزنی  دارد ؟"  نام داشته است  والبته داریوش کریمی شیاد برای رد گم کردن خانم " ملیحه محمدی " از تلاشگران چپ واقعیت گرا راهم درکنار شیاد مجید رفیع زاده مزدور دعوت کرده بود 
نمایش  رسمی  این نزدکی توسط  ذوج معرفی وتحمیل شده  ازطرف  بیت العدل ( داریوش کریمی _ رزیتا لطفی ) به BBC نشان می دهد گفتگوی پنهانی این دو بافرقه رجوی ارسال  2016 شروع شده ورزیتا لطفی علاوه بر شیخ های مرتجع عرب با سران این فرقه هم دیدار پنهان وگفتگو داشته است / رونمایی ازاین نزدیکی چه نتایحی دارد وتاریخچه این پیوند ازکجا شروع شده است بخش نخست این متن است / دردیگر قسمت ها به نفوذ فرقه رجوی درصدای امریکا / رادیو فردا و تلویزیون پارس ( علیرضا میبدی ) خواهم پرداخت ......
بخش نخست_  تلویزیون BBC  وفرقه رجوی 

فرقه رجوی سالها کوشیده است تا درسانه BBC پارسی نفوذ نماید ولی موفق نبوده وبهنین دلیل اصطلاح " آیت الله بی بی سی " ساخته وپرداخته فرقه رجوی است  این فرقه  تازمان صادق صبا دراین راه  نفوذ موفق نبوده است / پس ازکودتای 2015 بیت العدل دراین رسانه اما راه برای نفوذ این فرقه هموار شده است / عامل پنهان و  نفوذی فرقه رجوی در BBC جمپشید برزگر بوده است که هم اکنون مسئول سایت ورسانه دویچ وله می باشد / نگارنده دریک برنامه این رسانه برزگر را دقیقا در نظریات اش شناسایی ودرباره او قبلا آگاهی رسانی نموده ام .

نگارنده درنوشتار گذشته اشاره ای به چند  خبر  دروغ رسانه بی بی سی را افشا  نموده که   رد پای این فرقه دریکی از آنها را مشاهده کردم  وآن خبر  دروغ زندان رجایی شهر ازقول دوتن ازتوابان زندانی فرقه به نام های سعید شیرزاد و جواد فولادوند بود دراین پیوند >>>>  نگاهی به چند خبر دروغ رسانه BBC  <<<<<برنامه پرگار ومجری مشکوک وضد ایران وایرانی داریوش کریمی

پرگار برنامه ای هفتگی است که توسط داریوش کریمی ( مسئول بخش خبرBBC ) تهیه واجرا می گردد /  
اگرچه کریمی تلاش می کند دراین سلسله برنامه ها ژست یک مجری بی طرف رابگیرد ولی از آنجا که ایشان به یک تفکر عقب افتاده قرون وسطایی اعتقاد دارد نمی تواند نقش باورهای خودرا بعنوان یک شخص بیطرف بازی کند ولذا درهربرنامه سرانجام به طرف یک شرکت کننده متمایل می گردد
اگر چه تیتر  برخی از برنامه های پرگار درگفتگو ها می تواند مفید باشد ولیکن ازآنجا که حدود یک ساعت برای گفتگو درباره موضوعات بسیار کم است لذا این گفتگوها ناقص وبا سرهم بندی کردن وبی نتیجه ملموس به اتمام می رسند

دربرنامه های  پرگار موضوعاتی چون دین / ایدئولوژی / ملیت / زبان / فرهنگ وتاریخ بطور ناقص پرداخته می شود/ به باور نگارنده داریوش کریمی بی سواد است وهدف او ازبرنامه سازی نقد نیست بلکه تریبون قراردادن به کسانی است که عموما   درجامعه ایرانی ها  عنصر ضد ایران وایرانی لقب گرفته اند / درپشت فیگورهای داریوش کریمی نقشه ودسیسه ضدیت با موجودیت ایران وجود دارد / کریمی  شیاد برای جلوگیری ازنقد وواکنش دیگران قسمت نظریات پرگار را مسدود می کند 
حال چنین عنصری یک مزدور دست چندم فرقه رجوی را از امریکا به انگلیس دعوت کرده / کلی هزینه برای این برنامه صرف کرده است تا مزدور فرقه رجوی مجید رفیع زاده خودرا یک پژوهشگر جابزند وبه دفاع ازیکی ازمنفور ترین فرقه های تاریخ جهان بپردازد / یاوه گویی های رفیع زاده چندین برابر دجال گری های کریم قصیم درزمان عضویت درفرقه رجوی دربی بی سی وبرنامه عنایت فانی می باشد .

ادعا های مزدور فرقه رجوی مجید رفیع زاده  آنقدر یاوه گویی های بی ارزشی  هستند که نیازی به بازخوانی ندارند وتنها بخاطر یادآوری به این مزدور بی سواد به چند نکته مهم درباره فرقه رجوی اشاره می کنم 


حسن داعی الاسلام هم همانند مسعود معدوم قدرت مردی ندارد وهمسرش بایک سگ روزگار می گذاراند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 مجید رفیع زاده مزدور مریم قجرتروریست  توجه کن 

یکم  _ فرقه تبهکار/ وخائن رجوی یک گروه جنایتکار مافیایی است نه یک گروه سیاسی 

دوم _ این خائنین کوچکترین پایگاه وجایگاهی درمیان ایرانیان درون وبرون مرز ندارند 

سوم _  تمامی شرکت کنندگان درنمایش های این فرقه خریدنی  واجاره ای هستند از جولیانی وبولتن تا غزالی وبومادرا / تا دانشجویان اروپای شرقی / تا متقاضیان پناهندگی 

چهارم _ منابع مالی این فرقه یادگار مزدوری برای صدام ( فروش خبر ) وملیونها بشکه نفتی است که درمقابل این مزدوری دریافت کرده وآنرا به خارج ازعراق قاچاق ودرشغل های خلافی چون قاچاق اسلحه / قاچاق انسان / تاسیس قمارخانه / تاسیس کابین های جنسی / جعل اسناد / پولشویی / قاچاق مواد مخدر  وده ها خلاف دیگر سرمایه گذاری کرده است 

پنجم _ اعضای این فرقه 37 سال است درچهاردیواری تشکیلات اسیر هستند واز دنیای خارج ازقلعه ها بی خبرند 

ششم _ تو مزدور برای ردگم کردن گفته ای به خرج خود رفته ای پیش اینها /  همین اعتراف نشان دهنده آن  است که تو رایگان درتور سه روزه مریم قجر شرکت کرده ای د
هفتم _ فرقه رجوی مورد تنفر همه شخصیت ها / احزاب وگروه های برون مرزی می باشد وهمه ازاین گروهگ منفور مثل طاعون دوری می کنند .

هشتم _ تو شیاد مزدوربااین  یاوه گویی هایت که ازطرف مریم قجر نوشته شده است دست  شیاد  کریم قصیم عضو سابق فرقه رجوی راهم ازپشت بسته ای /  برو  ادعا های دروغ این شیاد با عنایت فانی بی بی سی  رایک باربادقت تماشا کن / همین حقوق بگیرقدیمی  باهمه این دروغگویی ها ازفرقه رجوی فرار کرد / توکه مزدور مبتدی هستی / پس شرم کن وقیح شیاد مزذور

یک یادآوری _ مجید رفیع زاده توسط داریوش کریمی با هزینه سفرکامل ازامریکا  به بی بی سی دعوت شده وقبل لزحضور دراین برنامه با مزیم قجر تروریست درقلعه اوور درفرانسه ملاقات کرده ودستورالعمل دریافت کرده است .
یک بادآوری برای داریوش کریمی _ نادان متوهم بی سواد / جنایت ها / خیانت ها / مزدوری ها وخلافکاری های 35 سال  فرقه تروریستی رجوی آنقدر وسیع وگسترده ورسوا هستند که اگر تو وهمسرت در BBC  تمامی امکانات خود را صرف شسشتشو و کیسه کشی این باند تبهکار مزدور قراردهید ودراین راه آب دریاها راهم به کمک بگیرید محال است بتوانید حتی یک تکه از این اندام کثیف و جذامی را پاگ و معالجه کنید / پس تلاش بیهوده نکنید وخودرا بیش ازاین رسوا ننمائید .

 کارشناسان قلابی BBC چگونه وارد این رسانه می گردند ؟
رسانه بی بی سی دربرنامه های خود افراد ناشناس ومعمولی را یک باره همانند شعبده بازها بیرون آورده وبعنوان کارشناس به بینندگان خود قالب می کند / حال سئوال این جاست که بی بی سی این خیل کارشناس را ازکجای خود درمی آورد ؟
بنا بر پژوهش ها درمورد چند کارشناس قلابی ازجمله افرادی چون دامون گلریز ( نام مستعار ) وعمار ملکی ووو نشان می دهند که این افراد ازطرف سازمان های اطلاعاتی چون موساد / سیا وبیت العدل وام 6 به رسانه بی بی سی معرفی وتحمیل می شوند عموم این افراد بی سوا د هستند وهیج تیتر وعنوانی ندارند / زمانی نگارنده از  مهدی پرپنچی کارمند سابق بی بی سی سئوال کردم شما چگونه به این افراد تیتر وعنوان می دهید درصورتی که  نگارنده درباره دونفر ازاین افراد تحقیق کردم وآنها فاقد هرگونه تیتر وعنوان هستند /  پرپنچی درپاسخ گفت : این افراد باهر عنوانی خودرا معرفی نمایند بی بی سی هم به همان عنوان آنها را می شناسد ( !؟ ) 
دراین مورد نگارنده دوتن ازاین افراد شیاد ودروغگو به نام های دامون گلریز وعمارملکی را باسندهایی که بدست آورده بودم به بی بی سی معرفی کردم وچنین شد که فعلا پای این دوکارشناس قلابی BBC  ومن وتو فعلا دربی بی سی قطع شده است دو آگاهی رسانی مهم درباره رسانه BBC

الف _ رونمایی ازدو مزدور سازمان اطلاعاتی امریکا ( سیا ) به نام های مریم معمار صادقی و همسرش اکبر عطزی 
مریم معمار صادقی بیش ازدودهه است که درخدمت سازمان سیا می باشد / این زن مزدور جزو تیم مشاوران مک کین  جنگ طب یوده وبه اعتراف خودش در جنیات امریکا دریوکسلاوی سابق بعنوان جاسوس وخبرچین حضور داشته است 
مریم چند سال پیش با اکبرعطری ازدواج کرده واین دو بنگاه دونفره توانا را با بودجه سیا وموساد اداره می کنند 
چهره مریم مزدور تاکنون محفی بوده واخیرا توسط بی بی سی رونمایی شده است ( درباره توانا درآینده خواهم نوشن )
مریم مزدور طرفدار سرسحت جمله نظامی امریکا به ایران است / فعلا یک بیلاخ خدمت مریم مزدور تا بعد .
مریم معمار صادقی مزدور همانند اربابش ترامپ سخت غرق " توئیتر "است و  بابنگاه توانا و بکارگیری ربات وبات مشغول سرنگونی توئیتری است ( ؟ ! )/ مریم وشوهرش اکبر مزدورند وبی سواد وعلاف درامریکا بنابراین دائم درتوئیتر پلاس اند وولگردی می کنند وهشتک می سازند وبا ربات ها وبات ها هشتک خودرا ترند می کنند / هشتک هایی چون براندازم / رژیم چنج وغیرو کار همین بنگاه توانا / ربات ها وبات ها وچماقداران ولگرد  فرقه صاحب مرده رجوی است .
ب _  گروهک صهیونیستی"  فرش گرد" دررسانه BBC اعلام موجودیت کرد 
فرش گرد که این گروه آنرا سرهم نوشته است همان"  فرشن باش " است ویعنی بگذار ازرویت رد شوند که یک اصطلاح امریکایی است ( Be Karpet if needed) /  نود درضد اسامی ردیف شده جعلی وساختگی وسرهم بندی شده است / مهم ترین این مزدوران امریکایی  شناخته شده عبارتند از بی سوادان نیما راشدان / سلمان سیما / امیرحسین اعتمادی / داکون گلریز / بهزاد مهرانی ( مزردور آموزش دیده موساد ) وبرادرش و احتمالا چند همسایه اینها ( برای بهزاد مهرانی مزدور متاسفم درباره نمایش های او درایران جهت گدایی پناهندگی امریکا در فرصتی خواهم نوست ) 
این گروه مزدر امریکا و اسرائیل یک هفته پس ازاعلام افتتاح توسط رسانه مزدور BBC تحت پوشش قرارگرفت ودریک برنامه گسترده تبلیغی معرفی گردید / جالب اینجاست که این گروهک چند نفره یک فرد شیاد دجال بنام علیرضا کیانی رابه بی بی سی فرستاد / این مزدور دجال رسما اعلام کرد که ما چند نفر مزدور حاضریم ازهمه کشورهای جهان ( عربها واسرئیل ) برای تبلیغ جنگ علیه ایران فعالیت کنیم /  و نگین شیرآقایی و سیاوش ازردلان برای این مزدور کلی کف زدند وسوت کشیدند 

بهرروی همکاری بین رسانه BBC  وفرقه رجوی که ازسال 2016 بطور مخفی وپنهان آغاز شده اکنون رسما علنی شده است ودر آینده باید شاهد جولان دادن بیشتر عناصر نفوذی فرقه رجوی دراین رسانه باشیم 


درس امروز  _ دموکراسی چیست ؟نگارنده بعنوان پژوهشگر فرقه ها با ویژگی وتمرکز برفرقه رجوی به سهم خود دراین مورد تلاش خواهم نمود / پیشنهاد می کنم اعضای سابق فرقه رجوی ازکنار این دسیسه به سادگی عبور نکنند وواکنش لازم را  بعمل آورند .

سابقه تلاش فرقه رجوی برای نفوذ دررسانه ها ( صدای امریکا )

فرقه رجوی ازسال 2008 توانست یک باند مدافع خودرا درصدای امریکا نفوذ دهد سرکرده این باند یک عنصرمشکوک ومزدور به نانم جمشید چالنگی بود واعضای این باند عبارت بودند از >>>> علی جوانمردی / انوشیروان کنگرلو / علی فر هودی / سیامک دهقانپور / احمد رافت / مهدی فلاحتی / محمد رضا شاهید .
جمشید چالنگی ماهیانه 10/000 دلار ازفرقه رجوی دستمزد دریافت می کرد ونیمی ازآن رابین بقیه تقسیم می نمود / رابط اصلی این باند علی جوانمردی ازطرفداران تروریست های کرد مقیم اقلیم کردی عراق بود / جوانمردی بطور دائم با رابط خود درفرقه رجوی درقلعه مخوف اشرف دررتباط بود /. ازسال 2009 جوانمردی دربرنامه های جمشید چالنگی بارها وبارها با قلعه اشرف تماس می گرفت ودروغ های فرقه رجوی را ازقلعه اشرف دربرنامه چالنگی منتشر می کرد / جولان دادن نفوذی های فرقه رجوی بقدری درصدای امریکا شدت گرفت که وزارت خزانه دا ری امریکا درسال 2010 دخالت کرد و جمشید چالنگی را تخت تعقیب قرارگرفت  و بهمین دلیل باند جمشید چالنگی درصدای امریکا ازهم پاشید وطی یک سال همه اعضای باند ازصدای امریکا اخراج گردیدند ( آخرین نفر اخراجی سیامک دهقانپور بود )پس از متلاشی شدن باند جمشید چالنگی دذرصدای امریکا وی مدتی بیکار ودرگیرودار دادگاه بود / با تاسیس تلویزیون عربستان ( ایران فردا ) جمشید چالنگی به انگلیس رفت ودر به همکار شیاد خود علیرضا نوری زاده پیوست وتفسیر خبر را در آنجا اجرا نمود / بقیه اخراجی ها هم بیکارشدند 
هزینه کردن فرقه رجوی درتلویزیون پارس وبه مزدوری کشیدن  علیرضا میبدی 

ازیک سال پیش فرقه رجوی ازطریق مزدور حسن داعی الاسلام  با علیرضا میبدی ازکارکنان تلویزیون پارس تماس گرفته وبین این دو.قراردادی بسته شده است / فرقه رجوی هرهفته 1500 دلار به تلویزیون پارس پرداخت می کند تا حسن داعی الاسلام دبرنامه میبدی شرکت نموده وضمن دروغگویی وداستان سرایی برای این فرقه تبلیغ نماید / ازاین 1500 دلار مقدار 200 دلار نصیب  علیرضا میبدی می گردد / پرویز کاردان هم گاهی بادریافت دلار حسن داعی الاسلام رابکار می گیرد 

مریم معمار عنصرامریکایی وضد ایرانی اعتراف کرد که با همسرش علی اکبر عطری ازسازمان سیا حقوق می گیرند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

همکاری وقر ارداد بین تلویزیون ایران انترناسیونال عربستان وفرقه رجوی 

پس ازتاسیس تلویزیون عربستان سعودی ایران اینترناسیونال وتحویل آن به علی اصغررمضان پور مزدور عربها یک شرط برای رمضانپور گذاشتند وآن نزدیکی و پوشش دادن تلاش های فرقه رجوی دراین رسانه بود  وبهمین دلیل بود که نمایش مسخره فرقه خائن رجوی بطور همزمان ازاین تلویزیون وابسطه ومزدور پخش گردید 

تعدادی از کارکنان  رسانه صهیونیستی  من وتو  ازجمله بیتا سحذرخیز / طناز خامه  وبلند آرام پز  درزمره زنانی هستند که قبلا دررسانه صهیونیستی من وتو مورد دستبرد وآزار جنسی قرارگرفته اند وبهمین دلیل ازمن وتو فرار نموده وبه  این رسانه عربی ( رسانه دیداری العربیه ) پیوسته اند 
چرا BBC نزدیکی وروابط خود بافرقه صاحب مرده رجوی را کاملا علنی کرد ؟

فرقه رجوی یک بیمار طاعونی است ولذا همه تلاش می کنند با این جسد متحرک فاصله خودرا حفظ کنند 

گزارش ها حکایت می کنند سران این فرقه درپی خرید مسئولین وکارکنان رسانه ها هستند / تلویزیون عربستان کلمه / بیان / افق تاکنون علیرغم پیشهادات شیرین حاضربه همکاری بااین فرقه نشده اند /  سران این فرقه تاکنون موفق به نفوذ به من وتو / ایران فردا / نگردیده اند / فرقه رجوی تنها یک عامل نفوذی در رادیو فردا  دارد وبرای نفوذ در دویچ وله وفرانس 24 کوشش می کند / باتوجه به نزدیکی فرقه رجوی با جمشید برزگر  امکان ورود مبلغین این فرقه در دویچ وله وجود ارد د
یک رسانه عرب دیگر نیز درراه است واین را بهجت انتخابی  خبر داده است ولذا ممکن است فرقه دراین رسانه جدید نفوذ کند وبهمین دلیل هم  رزیتا /داریوش دربی بی سی دراین راه پیشقدم شده اند تا ازغافله عقب نیافتند / نقش دلار های مزدوری فرقه رجوی درکمک به بیت العدل  راهم نمی توان نادیده گرفت /
متاسفانه BBC با رویکرد جدید ازابتدای سال 2016 بسیاری ازمخاطبین خودرا ازدست داد و رند نزولی مخاطب پیداکرده است 

بی احترامی به مخابان ومسدود کردن قسمت نظرات درفیس بوک و یوتوب نشان می دهند این رسانه به ورطه کاهش مخاطب رسیده ودرآینده نزدیک درردیف صدای امریکا ورسانه های ورشکسته لس آنجلسی فروخواهد افتاد 


ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2018/09/20