۱۳۹۷ دی ۲۸, جمعه

کارنامه 40 ساله _ بررسی رخدادهای 1979 درایران _ نگاهی به سه انقلاب مهم تاریخی (بخش نخست )درحالیکه هنوز تعدادی ازمرزبانان ما دردست آدم ربایان مسلمان اسیر هستند
این تروریست های اسلامی یک افسرپلیس را درشهرزاهدان ترور نمودند 
تسلیت به خانواده این خدمتگزار جوان 


فرهاد میثمی وتمامی تلاشگران مدنی را آزاد کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&کارنامه چهل ساله _ بررسی رخدادهای 1979 درایران _ نگاهی به سه انقلاب تاریخی ( بخش نخست )
ارشیا ارشادی و کارنامه 40 ساله حکومت ایران ( بخش نخست _ مقدمه )
2019/01/18 / 2575 هخامنشی ( واکنش _ 255 )

پیش نوشت 
درآستانه پایان چهلمین سال به روی کار آمدن حکومت ایران بانام " جمهوری اسلامی " نیار است کارنامه 40 ساله این نظام وقاحتی مورد بحث و بررسی قرارگیرد _ بهمین دلیل نگارنده بعنوان یک نگارنده وشاگرد مکتب پژوهش برآن شدم تا باتوجه به مستندات موجود وخاطرات شخصی نظر خودرا طی چند نوشتار به آگاهی هم میهنان خود برسانم _  دراین نوشتار تلاش می شود زمینه های چنین رخدادی نیز مورد پژوهش قرارگیرند .
الف _ رخدادهای 1979 _ انقلاب ویا اعتراض بخشی ازمردم ایران علیه رژیم پهلوی

در ظاهر ماجرا چنین مستند شده است که در19 دیماه 1356 چاپ یک یادداشت درمورد آقای خمینی درروزنامه اطلاعات باعث اعتراض جمعی از طلاب حوزه علمیه قم قرار گرفت _ این گروه معترض جهت اعتراض به خیابان آمدند و مسئولین پلیسی /امنیتی با تظاهرات کنندگان برخوردی خشونت آمیز داشتند که درنتیجه تعدادی کشته و زخمی شدند / درتداوم این اقدام اعتراضی گروه هایی ازمردم تریز درتاریخ 29 بهمن به خیابانها ریختند وعلیه حکومت شعارهای اعتراضی سردادند که درنتیجه 9 نفر ازمعترضین کشته شده وجمعی مجروح وتعداد 581 نفر بازداشت گردیدند / یک سال پس ازاین رخداد یعنی درتاریخ 22 بهمن 1357"  رژیم پادشاهی پهلوی "  سقوط کرده وپرونده "مشروطه سلطنتی " درایران برای همیشه بسته شد /
گرچه بهائیت زائده ایست ازشیعه 12 امامی و کپی به روز شده ان
ولیکن بهائیان قبل ازباورشان  شهروند هستند وباید ازحقوق شهروندی برخوردار باشند  هرگونه ستم بربهائیان را متوقف کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


آگاهی رسانی _ هشدار ودرخواست 

شش ماه است که مزدوران فرقه رجوی / بنگاه مزدور توانا و مزدبگیران رضا پهلوی با هزینه دشمنان ایران بات وربات هایی را درجامعه مجازی چون فیس بوک _ توئیتر_ اینستاگرام وتلگرام با شناسه های قلابی بکار انداخته ومشغول خرابکاری ودشمنی باایران وایرانیان هستند
لطفا اینگونه  شناسه های تقلبی راجهت سالم سازی گزارش نمادید شناسه های تقلبی مزدوران 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&رفراندوم 12  فروردین 1358 _  در این تاریخ رژیم تازه یک رفراندوم درمورد حذف رژیم سابق ( سلطنت ) وروی کار آمدن حکومت تازه تحت نام جمهوری اسلامی بود  تعرفه رفراندوم چنین بود >>>> 


بسمه تعالی 
دولت موقت انقلاب اسلامی 
وزارت کشور
تعرفه انتخاباتی رفراندوم 

تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی 

که قانون اساسی آن ازتصویب ملت خواهد گذشت 

آری ( گزینه سبز  )  نه ( گزینه قرمز )

دراین رفراندوم بیش از 90 درصد مردم ایران به گزینه سبز ( آری ) رای مثبت دادند 
بنابراین رفراندوم 12 فروردین 1358 دارای هم جنبه حذفی (  تغیر رژیم گذشته ) هم اشاره به  حکومت تازه بود که تائید حکومت تازه راهم دربرمی گرفت ._ بنابراین نتیجه قاطع رای مثبت مردم ایران پرونده رژیم سلطنت  درایران بسته شد .

بررسی چهار  نگرش  درمورد رخداد 1979 درایران 

1 _ گروهی معتقد هستند آنچه در سال 1979 درایران رخداد یک انقلاب بود گرچه این انقلاب منحرف ویامصادره گردید ( چپ ها  وملی گراها دراین گروه قراردارند )

2 _ گروه دیگری براین نظرهستند که انچه درسال 1357 درایران رخداد یک انقلاب اسلامی بود( شعیان ومذهبی ها دراین گروه هستند )

3 _ گروهی دیگر می پندارند آنچه درسال 1979 درایران اتفاق افتاد " یک جنبش اعتراضی توسط  بخش هایی ازمردم ایران علیه رژیم پهلوی  بود که  اسب بی صاحب شده فدرت   دراختیار مذهبی ها قرارگرفت   

4 _ اندکی از ایرانی ها ازجمله بقایای سلطنت پهلوی  ادعا می کنند آنچه درسال 1979 درایران رخداد توطئه خارجی ها علیه رژیم پادشاهی پهلوی درایران بود ( ! ) 

A _ اینکه  چپگراها ادعا می کنند   آنچه در سال 1979 درایران اتفاق افتاد یک انقلاب بود  با رخداد های مشابه درجهان  ازجمله انقلاب اکتبر درروسیه ( 1917 ) _ انقلاب در فرانسه ( 1789/ 1799) و  انقلاب چین ( 1946/1950 ) وکوچکترین خوانایی نداشته چون پس ازگذشت 40 سال به هیچ  نتیجه  ملموس نرسیده است /

برای بررسی این هرپدیده ورخدادی درابتدا باید یک ووسیله  سنج ومیزان  در اختیار داشته باشیم  تا بتوانیم آن رخداد را برپایه آن ترازومورد سنجش قراردهیم  وبهمین دلیل برای بررسی دقیق رخداد 1979 درایران که به انقلاب مشهور ومعرفی می گردد درابتدا باید  نمونه های تاریخی جنبش های اجتماعی  که به  " انقلاب " مشهور شده اند را مورد بررسی قراردهیم _ بهمین خاطر به سه   نمونه  انقلاب مشهور نظری گذرا خواهم انداخت .انقلاب فرانسه _1789/1999 

انقلاب فرانسه درزمان لویی شانزدهم پادشاه فرانسه رخداد _ ازجهت تعریف شرایط اقتصادی سیستم پادشاهی استبدادی  برآن کشور حاکم بود  سیستم اقتصادی فرانسه نیمه فئودالی /  وخرده سرمایه داری بود و طبعا کشور دراختیار پادشاه وخانواده سلطنتی قرارداشت / انقلاب فرانسه درمجموع حدود دهسال به طول انجامید / پس ازسقوط سیستم پادشاهی مدتی چپگراها برآن سرزمین تسلط یافته وسپس کنار رفتند و کشمکش ها بین بقایای سلطنت ادامه یافت که درنتیجه منجر به اعدام لویی شانزدهم وجمهوری اول فرانسه  گردید .
نتیجه انقلاب فرانسه منجر به  برکناری رژیم پادشاهی / لغو سیستم وقوانین فتودالی وسرانجام با تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی جدید برپایه منشور حقوق شهروندی تدوین وتصویب گردید ( 1791 ) 
سیستم فئودالی نیز به سیستم  خرده سرمایه داری وسپس سرمایه داری تغییر یافت /  از دیگر دستاوردهای مهم  انقلاب فرانسه کوتاه کردن دست کشیش ها وکلیسا از قدرت سیاسی  وفرستادن آنها به کلیساها بود 

درحقیقت تنها موفقیت " انقلاب فرانسه " تبدیل سیستم حکومتی  استبداد پادشاهی و نتیجه ملموس آن قانونمداری وتثبیت حقوق شهروندی بود 
گرچه اصولا درسیستم سرمایه داری از عدالت اجتماعی خبری نیست ولیکن استقرار نطم جهان سرمایه داری ( دموکراسی غربی ) دستاورد کلی این انقلاب بود که احترام به  حقوق شهروندی را درچهارچوب نظم سرمایه داری مورد تائید قرار داده ورعایت می نماید 
طبیعی است که اگرچه  انقلاب فرانسه به نتیجه ملموسی ازجهت تامین  عدالت اجتماعی برای مردم فرانسه نگردید ولیکن بااین انقلاب بساط پادشاهی استبدادی  از کشور فرانسه جمع وعصر جمهوری فرارسید .
انقلاب روسیه_  1917/ 1991 

انقلاب روسیه درسال 1917 ودرزمان تزارهای روس ( امپراطوری ) بوقوع پیوست 
کارل مارکس اندیشمند وتئوریسین سوسیالیست   ( 1818/ 1883 )و دوست  او فردریش انگلس تئوری سین های چپ وسوسیالیست  درسال 1948 مانیفست کمونیست را منتشر نمودند کارل مارکس هم چنین نویسنده مهم ترین کتاب تحت نام " سرمایه " بود .
بنا برنظریه وتئوری مارکس پس ازشکل گیری طبقه کارگر درجوامع صنعتی سرمایه داری به دلیل بهره کشی سرمایه داران تظاد بین این دو طبقه عمیق وعمیق ترگردیده ودرنتیجه منجر به انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر خواهد شد که دیکتاتوری وبه قدرت رسیدن  طبقه کارگر نتیچه این انقلاب خواهد .
آیا رخداد های بوقوع پیوسته  درسال 1917 درروسیه اتفاق افتاد یک انقلاب برپایه تئوری های مارکس بود ؟

برای بررسی هررخدادی باید به نتیجه آن رویداد پس از گذشته چند دهه نگاهی دقیق انداخت  
نظریات کارل مارکس ولنین درسال 1917 در روسیه تزاری ظاهرا  به مرحله عمل درآمد درواقع چنین بنظر می رسد که تئوری انقلاب سوسیالیستی مارکس وانگلس ولنین درسال 1917 از مرحله تئوری به مرحله عمل  درآمد

درواقع روسیه بعنوان اولین آزمایشگاه تئوری مارکسیسم لنینیسم وانقلاب سوسالیستی بود ولیکن کشتی  این اولین انقلاب  پس ازگذشت 74 سال به گل نشست و درسال 1991 کشتی رژیم  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  فروبه گل نشست وفروریخت .
چرا اولین انقلاب سوسیالیستی دربوته عمل  باشکست مواجه گردید ؟

اکنون 27 سال از سقوط اولین انقلاب سوسیالیستی تاریخ می گذرد  و طی این مدت مارکسییست / لننیست ها به چند گروه تقسیم شده اند _ گروه نخست _ مارکسیست های بنیاد گرا هستند که حاضر به نقد مارکسیسم / لنینیسم وشکست اولین انقلاب کارگری  ونتایج آن نیستند وهمچنان با تعصب وخشک مغزی بر تئوریها واعتقادات مارکس و انگلس ولنین دربست پای می فشرند
این گروه بجای نقد علل سقوط اولین انقلاب وحکومت کارگری و دلایل سقوط شوروی درپی توجیه آن هستند 

گروه دوم _ چپ گرایان واقعیت گرای سوسیالیست هستند که به دور از تعصب وخشک مغزی درپی نقد اصول مارکسیسم / لنینیسم وعلل شکست انققلاب 1917 ونقطه ضعف های تئوری مارکس درعمل می باشند .

ولی به راستی علت سقوط اولین حکومت کارگری و نخستین انقلاب سوسیالیستی چه بود ؟

منتقدین واقعیت گرای سوسیالیسم چند دلیل برای این شکست مطرح وعنوان می نمایند 
یکم اینکه _  درسال 1917 در روسیه تزاری هنوز   طبقه کارگر تشکیل نشده بود _ لذا آنچه درروسیه تزاری با سیستم نیمه فئودال نیمه بورژوازی رخداد انقلاب نبود بلکه سزارین انقلابی  بود / نتیجه این سزارین انقلابی فرزند ناقصی شد که مدت 74 سال درزیر چادر اکسیژن نگاهداری وسپس فوت نمود .

دوم اینکه _  تئوری کارکس / لنین کامل نبود ونقص هایی درخود داشت ازجمله این اشکالات مهم کم اهمیتی نسبت به باورهای مذهبی  نزد مردم انقلابی ازجمله کارگران بود /  مارکس معتقد است >>> دین افیون توده هاست <<<<<
گرچه این تئوری کاملا صحیح است ولی این سئوال را درخود وباخود دارد که " با اعتقادات مذهبی ونمادهای دینی چه باید کرد ؟


آیا می توان با فشار و برخورد با مذهبی ها و تعطیل مراکز مذهبی  با باورهای مخرب مذاهب مبارزه نمود ؟
تجربیات بعد ازانقلاب 1917 این را ثابت نمی کند / گرچه درب مکان های مذهبی  تخته گردید ولیکن اینگونه مکان ها درسطحی  کوچکتر به درون خانه ها رفت ودرزیر پوست جامعه ادامه یافت /

پس با مذهب و نمادهای مذهبی ومردم  گرفتار شده  درجاذبه مذهب چه باید کرد ؟ 
پاسخ برپایه نقش کم رنگ شده  مذهب درجوامع امروز اروپا کاملا روشن است >>>>> آلترناتیو ( جانشین )

امروزه درکشورهای اروپایی بویژه غرب اروپا مردم بخاطر برسریر قدرت قرارگرفتن " سرمایه داری هوشمند " از حداقل حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی ورفاه حداقلی برخوردارند و این همان آلترناتیو وجانشین است 

ودرچنین صورتی مذهب خود بخود از فکر مردم وفرهنگ جامعه رخت بسته است / برای نمونه درکشور کوچک هلند طبق مستندات موجود 9000  کلیسای کوچک وبزرگ وجود داشته است  طی  80 سال گذشته  دراثر دوری گزینی مردم آنکشور این  تعداد به 400  کلیسا کاهش یافته است 
نکته جالب اینکه ازهمین تعداد کلیسا حدود نیمی ( 200 عدد ) جزو آثار باستانی ثبت شده وکارکرد موزه ونمایشگاه بخود گرفته است  و حدود 100 کلیسا را بافزایش طبقه و ساختمان جدید به محلی برای کاربردهای متفاوت ازجمله گردهمایی ها نمایشگاه ومرکز برگزاری انتخابات ها اجاره می دهند تا ازاین طرق هزینه نگاهداری  اداره کلیسا را تامین نمایند 
حدود 100 کلیسا فعال است که هفته ای یکبار روزهای یک شنبه به مدت یک ساعت درآنها مراسم دعا ونیایش های مخصوص درحضور جمع اندکی کاتولیک انجام می گردد .

بنابراین با ایجاد آلتر ناتیو ( جانشین ) می توان با سایه مخرب مذهب را از سرمردم کنار نمود  واین آن کم بودی است که درتئوری مارکس ولنین باتوجه به سابقه انقلاب 1917 روسیه به اثبات رسیده است .
 نتیجه انقلاب 1917 درروسیه 

انقلاب روسیه اززمان  وقوع تا مرحله سقوط دستاورد زیادی برای مردم روسیه دربرنداشته است و لیاگر بخواهیم درمجموع نگاهی به رخدادهای 100 سال گدشته  روسیه بیاندازیم  هم اکنون این کشور وارد مرحله سرمایه داری شده است 
البته سرمایه داری روسیه کنونی  برخلاف امریکا  یک سرمایه داری متجاوز وغارتگر وجهاخوار  نیست 
شرایط درروسیه مناسب است / اخباری مبنی بر بیکاری / اعتیاد / بی خانمانی / فقر در مطبوعات ازاین کشور منتشر نمی شود 
رد پای  تجاوز نظامی ودخالت درامور سایر کشورها دیده نمی شود / پیوند روسیه باسایر کشورها برپایه صلح ومنافع ملی است 

بنابراین اگر درمجموع وضعیت روسیه را اززمان تزارها تاکنون مورد بررسی قراردهیم  نتیحه " انقلاب 1917 " روسیه باتوجه به وضعیت امروز آنکشور حرکتی روبه جلو بوده است .
انقلاب چین 1946 / 1950 

بدون تردید یکی ازمهم ترین رخدادهای بانتیجه مهم ومثبت 100 سال گذشته " انقلاب چین " می باشد / 
انقلاب چین هم گسترده ترین حرکت زحمتکشان ( روستائیان ) بوده وهست وهم دارای دستاوردهای مهمی می باشد 
چین پیشرفته امروز مدیون رهبرانی است که " هم طبقه " واز جنس مردم  بودند / 
رهبران انقلاب وپس از آن درچین امتیازات طبقاتی را حذف کرده واز مهم ترین قشر مردم یعنی دهقانان کمک گرفتند تا بزرگترین وباشکوه ترین انقلاب جهان رابه سرمنزل موفقیت وبهروزی خلق چین برسانند
صدالبته دراین انقلاب باشکوه نقطه ضعف هایی چون " انقلاب فرهنگی " وجود دارد که ضربات سختی به روند انقلاب زد 
گرچه رهبران چین تلاش کردند تا آثار وتبعات انقلاب فرهنگی را ازبین ببرند ولیکن بهرروی این دست انداز انقلابی صدماتی هرچند اندک به این دگرگونی بی نظیر تاریخی زد 

امروزه 68 سال از انقلاب چین می گذرد وهمه مردم جهان شاهد پیشرفت های ناشی ازاین انقلاب دهقانی می باشندچین امروز نه تنها بزرگترن قدرت اقتصادی جهان می باشد بلکه  موفق شده است دردل " دشمن دیرینه خلق ها " یعنی ملیتارامپریالیسم امریکا نیز برای خود چادری برپا کند 

پیشرفت های جمهوری خلق چین شگفت انگیز _ آرام وبدون سروصداست وبهمین دلیل ترس ووحشت بزرگی ازاین کشور وملت بزرگ دردل امریکای غارتگر ومتجاوز جهانخوار افتاده است بطوریکه مسئولین دولت طنز آلود ترامپ همه اصول دیپلوماسی حاکم برروابط جهانی را کنار گذاشته / زنجیر پاره کرده  و جمهوری خلق چین را علنا چنین معرفی می کنند:

شکست روباه پیر استعمار انگلیس در جنگ تریاک درچین _ بین سالهای 1840 تا 1842 بین روباه پیر استعمار انگلیس که تلاش می کرد افیون را درچین توسعه دهد
جنگ نخست چین  _  در  پایان این جنگ این جنگ انگلیس قرارداد ننگینی رابر مردم جین تحمیل نمود که طبق آن بندر هنگ کنگ به مدت 100سال دراشغال انگلیس قرارگرفت  ولی مردم چین دست ازمبارزه علیه استعمار انگلیس برنداشتند انیارهای مواد مخدر انگلیس رابه آتش کشیدند 
جنگ دوم تریاک _ ازسال 1856 تا ا860 استعمار فرانسه وانگلیس جنگ افیون دیگری رابرمردم چین تحمیل نمودند که درنتیجه قررداد استعماری تجارت تریاک درچین توسط استعمارگران متجاوز به مردم چنین تحملشد
اما مبارزه مردم چین علیه تجارت افیون واستعمار انگلیس وفرانسه همچنان تداوم یافت ودرنتیجه پس ازانقلاب چین این مبارزه به نتیجه رسید وریشه مواد مخدر ازخاک چین توسط مردم مبارز ودولت برخواسته ازانقلاب ریشه کن گردید.
جنگ ژاپن وچین 
ژاپن دردوجنگ استعماری/ امپریالیستی  علیه چین شرکت کرده است _ نخست بین سالهای 1894و1895 و درسال های 1937/1945 برسر تسخیر شبه جزیره کره درگرفت _ این جنگ های بی حاصل با توافق بین طرفین پایان یافت .
چین درآستانه یک قدرت تراز نخست جهانی وهراس امپریالیست ها 

وزیر امور خارجه  امریکا ادعا کرده است :

1 _ جمهوری خلق چین  و ایران مسئول بی ثباتی درجهان هستند  ( ؟ ! )
2 _  امریکا درپی نظم نوین جهانی لیبرال علیه جمهوری خلق چین وروسیه وایران  است 
3 _ جمهوری خلق چین  وایران نظم جهان رابرهم می زنند  ( ؟ ! )

اینگونه ادعاهای امریکا کم نیستند و این زنجیر گسختگی ها بخوبی نشان می دهند که " جمهوری خلق چین با پیشرفت های شگفت انگیز خود درهمه زمینه ها امپریال ملیتاریسم وسرمایه داری غارتگر جهان را سخت به وحشت انداخته است ولی این همه ماجرا نیست و برخی از حقایق درمورد جهش های بزرگ جمهوری خلق چین که بصورت آرام وبا شدت ادامه دارند چنین اند 

1 _  نوزده درصد ( 19 ) از 6/3 ترلیون دلار قرضه دولت امریکا دراختیار جمهوری خلق چین است 
2 _ دولت امریکا  1/1 ترلیون دلار به جمهوری خلق چین بدهکر است 

3 _ جمموری خلق چین درسال 2016 اولین ناو هواپیمابر صددرصد چینی رابه آب انداخته است 
4 _ جمهوری خلق چین تا سال 2025 اولین جت مسافر برایرباس  صددرصد چینی را به آزمایش پرواز قار خواهد داد 

5 _ جمهوری خلق  چین  اخیرا سفینه فضایی خودرا به بخش تاریک کرده ماه با موفقیت فرستا د و ازاین قسمت ماه عکس ارسال نمود 
6 _  وازهمه اینها مهم تر جمهوری خلق چین در زمینه  " موشک های ضد ماهواره"  به پیشرفت های شگفتی دست یافته که این سلاح بی نظیر ومهم دردل امپریال ملیتاریسم ترسووحشت بسیاری ایجاد کرده است واین دستاورد مهم  " ابرقدرت کاغذی " را به مرحله تهدید های توخالی انداخته است .
7 _ بازپسگیری بندر مهم  هنگ کنگ از استعمارگر  پیر بریتانیا 
قابل توجه طرفداران مشروطه سلطنتی 


سامانه پادشاهی شاهزاده بابک میرزا قاجار آغاز بکار کرد 
# بابک شاه قاجار 
مزدوران رضا البهلوی بدوید که عقب هستید 
www.bsbak_ghajar.com 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دستاوردهای مهم انقلاب چین 

اگرچه دستاوردهای جمهوری خلق چین درهمه زمینه ها تحسین برانگیز است ولی دو نکته بسیار مهم وریشه ای پایه این موفقیت های شگفت انگیز هستند 
A _  مبارزه بی امان با دسیسه و نابودی "  و جلوگیری از ورود _ ساخت واستفاده از مواد مخدر " درکشور چین 
B _ مبارزه با تبلیغ هرنوع دین وآئین در جامعه چین 

C _ جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت با"  تصویب واجرای قانون یک فرزند درهرخانواده " ( در اجرای این قانون جمعیت چین طی 5 دهه گذشته فقط حدود 10 درصد افزایش یافته وجمعیت جمهوری خلق چین به نزدیکی های رقم یک ملیارد و300 ملیون رسیده است  و این درحالی است که جمعیت کشور سرمایه داری وفقیر هند از 1/300 ملیون نفر گذشته است .

جمهوری خلق چین درسال 1964  موفق شد درتداوم دستیابی به تکنولوژی اتمی اولین کلاهک های اتمی خودرا تولید واعلام نماید . این دستاورد بزرگ جمهوری خلق چین  یک کشور با دراختیار داشتن  قدرت اتمی درجهان معرفی شود 
چرا رخداد 1946/1950 درچین یک انقلاب بود وبه موفقیت رسید ؟

انقلاب چین را به جرات می توان گفت مهم ترین رخداد تاریخ جهان محسوب نمود چراکه این  دگرگونی ریشه ای دارای دستاوردهای مهمی بوده که زندگی 1/300 ( یک ملیاردوسیصد ملیون )  را تحت تاثیرروند جهش  مثبت قراردهد 
طبیعی است که " ببرکاغذی امریکا " تحمل وجود چنین کشورقدرت مندی رانداشته و لذا به تهدید های توخالی روی آورده است  واین یعنی مبارزه عملی وخردمندانه با امپریالیسم امریکا وغرب .

بااین مقدمه درباره بررسی سه انقلاب مهم در گیتی حال به دنبال پاسخ برای این سئوال خواهیم رفت که :
آیا رخدادهای 1979 درایران یک انقلاب بود ؟پرونده قتل های دگراندیشان به دست اسلامیست های جنایتکار همچنان بازاست 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

پایان قسمت نخست
درقسمت دوم  پاسخ  چند سئوال را مورد  بررسی قرارخواهم داد
آیا رخدادهای سال 1979 درایران یک انقلاب بود ؟
آیا این جنبش اعتراضی همه شهرهای ایران را دربرگرفت ؟
آیا این اقدام اعتراضی باعث دگرگونی های ریشه ای درایران گردید ؟
آیا آنگونه که مذهبی ها ادعا می کنند این اعتراضات جنبه دینی داشت ( انقلاب اسلامی )
آیا آنگونه که چپ ها ادعا می کنند یک انقلاب بود وازمسراصلی منحرف گردید ؟
و درآخر اینکه با توجه به ابرچالش های کنونی تحولات 1979 یک بازگشت به عقب ویا دست کم به درجازدن منجر گردید
همه وهمه اینها درمتن های آینده 
ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2019/01/18 کارنامه 40 ساله _ بررسی رخدادهای 1979 درایران _ نگاهی به سه انقلاب مهم تاریخی (بخش نخست )

درحالیکه هنوز تعدادی ازمرزبانان ما دردست آدم ربایان مسلمان اسیر هستند این تروریست های اسلامی یک افسرپلیس را درشهرزاهدان ترور نمودن...