۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

ایران دوستان باید درمقابل حرکات زیرپوستی قوم گرایان وتجزیه طلب ها (دشمنان ) درمیهن هشیار باشندفشار بر اندیشه  ورزان را متوقف نمائید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&


نگاهی به حرکت زیرپوستی قوم گرایان وتجزیه طلب ها درایران
ارشیا ارشادی وتلاش های دشمنان برون مرزی 

2019/05/20 برابر 2578 هخامنشی ( واکنش _ 283 )

پیش نوشت 

با گسترده ترشدن شکاف بین ملت / دولت از سال 1388 بعلت مهندسی انتخابات ریاست جمهوری تلاش های دشمنان ایران دردرن وبرون مرزها شدت گرفته است _ افشاشدن ده ها فساد مالی بزرگ در نهاد های حکومتی و جانبی ازسویی و فشار وتحریم های دشمنان دیرینه برون مرزی نیز وارد فاز تازه وجدیدی گزدیده است / بطوریکه یک دلقک موسوم به ریاست جمهوری امریکا وقاحت وگستاخی را ازحد گذرانده ومردم ایران را دوبار " تروریست " خوانده است ( ؟ ! )

چنین گستاخی توام با تهدید ها وتحریم ها  از سویی وضعف مدیریت وبی لیاقتی   وفساد مسئولین جندین چالش بزرگ پیش رئی مسئولین باعث گردیده تا " تا قوم گرایان وتجزیه طلب ها " درچند جبهه درون وبرون مرزی به تلاش وتکاپوافتاده اند 

دراین نوشته به کوشش های قوم گرایان وتجزیه طلب ها دردرون وبرون مرزهای ایران در شاخه های مختلف خواهم پرداخت 
هشیار نامه ای برای  همه ایران دوستان 
هم مینان گرامی 

خطر فرو پاشی کامل اقتصادی / قحطی / گرسنگی / شورش  تجزیه طلب ها وفعال شدن تروریست ها میهن مارا تهدید می کند

غارتگران / جهان خواران / گردنه بندان / باجگیران بین المللی ودسیسه گرانی چون امریکا / انگلیس ومزدوران عرب مننطقه ای آنهاهمانند گرگ های  درنده اما لب دندان چشم براه فروپاشی ناشی ازاین دسیسه ها هستند تا میهن مارا دچار آشوب و وسپس باایجاد جنگ داخلی آنرا تکه تکه نمایند  / بهوش باشیم  
تهدید ها را جدی بگیریم وهریک به سهم خود درخنثی کردن این توطئه  ها بکوشیم

ایران سرزمین رنگ ها وفرهنگ ها و سم مهلکی  بنام اسلام وشیعه گری 

میهن ما یکی از شگفت انگیز ترین بخش های کره زمین است 
سرزمین رنگ ها / فرهنگ ها وپیوند ها / سرزمینی غنی وسرشار از منابع طبیعی / رودهای فراوان / آبشارها / چشمه ها جنگل وسرسبزی ها / این خته ازجهان همچنین دارای منابغ زیرزمینی فراوان می باشد / 
درایران ما چندین اقوام بسیاری با فرهنگ ها وسنن وفرهنگ های متفاوت با صلح وصفا درکنار هم زندگی می کنند 
همه این امتیاز های کم مانند باعث شده تا ازدیرباز تاریخ درتیررس غارتگران و مهاجمین قرارداشته باشد
 به این سرزمین باستانی که یکی ازپایه های تمدن جهان می باشد درطول تاریخ تهاجمات بسیاری شده است / از اعراب بدوی ووحشی تا مغولها وتیمورواسکندر 
ولی این نگین تاریخ جهان همه این خطرات را ازسرگذرانده است 
دردناک ترین وزیانبار ترین تهاجم به ایران اما تهاجم تازیان بدوی است  که گرچه حمله کردند وکشتند وسوزانند وغارت کردند وبرده گرفتند ولیکن ازخود  یک تحفه  زیانبار ومسموم بنام " اسلام " باقی گذاشتند که شرایط وخیم ایران امروز ما همین دین مضرعربی یعنی اسلام است که ازدل ان شیعه گری بیرون زده است 

نخست _ شناخت حوزه های  مختلف  تلاش قوم گرایان وتجزیه طلب ها درایران
قبل ازورود به مطلب بهتراست نقاط آسیب زا وبستر احتمال دسیسه در میهن را بشناسیم 

1 _  استان خوزستان وجنوب 
2_ استان کردستان درغرب 
3 _ استان آزربایجان 

ودشمنان درونی وبرونی ایران زمین این سه منطقه را برای اجرای دسیسه  هدف قرارداده اند یکم _ حوزه اقتصادی 

دسیسه اقتصادی دشمنان ایران بیش ازدودهه است درحال اجرا می باشد 
فساد درداخل نهادهای حکومتی  تا سرمایه داران ورانت خواران واختلاسگران وابسطه به حاکمیت زمینه ساز تورم / بیکاری / افزایش گسترده فاصله طبقاتی / زایش طبقه ای نوکیسه وغارتگر میهن ثروتمند مارا درشرایطی قراارداده که طبق آمارهای اعلام شده که هم اکنون  بیش از40 درصد مردم زیر خط فقرقرارداشته  که این آمار  به سوی 57 درصد پیش میرود  که این بعنی فاجعه ملی و ایجاد لشگری ازگرسنگان درحال نابودی

همچنین بنابرآمارها هم اکنون 15 ملیون حاشیه نشین درکشور ثروتمند ما موجود دارد که طبعا وجود حاشیه نشین ها یعنی مردمانی فقیر و بیکارکه لشگر خلافکاران اجتماعی ازهمین حاشیه نشین ها بوجود می آیند 
اعتیاد / تن فروشی / بیکاری ملیونها نفر در سراسر کشور / تعطیلی کارخانه ها و گارگاه های تولیدی / وجود 5 ملیون معتاد به الکل / وجود راه های قاچاق کالا که بیش ازنیمی ازمحصولات داخلی را تشکیل می دهند / قاچاق دارو / مشروبات الکلی وسیگار و نابودی کشاورزی / خشکی سرزمینی ووو  ده ها معضل غیرقابل حلی هستند که کشور غنی وحاصل خیز مارا درردیف کشورهای فقیر قرارداده اند .

آنچه مسلم است حکومت درحل معضلات کنونی توانایی ندارد وچنین است که درنتیجه وجود این چالش ها ووضعیت  وخیم  زندگی  وآینده مردم مارا درخظرجدی قرارخواهد داد .
دوم _ تلاش زیرپوستی قوم گرایان وتجزیه طلب ها 

یکی ازنقشه های خطرناک دشمنان موجودیت ایران " تکه تکه " کردن ایران زمین می باشد و پیاده کردن چنین دسیسه ای بدون ایجاد پیش زمینه های درون مرزی ممکن نیست _
اکنون باتوجه به آنچه دربالارفت مناطق خطزخیز اینگونه است 
نخست _ خوزستان _ جنوب ایران بویژه شهرهلیی چون اهواز که پایگاه اصلی قوم گرایان وتجزیه طلب ها می باشد ازدیرباز تاریخ مرکزدسیسه عربها بوده است وهم اکنون نیز این شهر هدف دشمنان موجودیت ایران قراردارد 

البته درشهرهای جنوب خوشوقتانه بختیاری ها ولرها نیز زندگی می کنند که ازایراندوستان مدافع میهن می باشند 
شیخ های عرب طی  دودهه گذشته درراستای پیاده کردن این دسیسه به جنوب ایران اسلحه ومهمات قاچاق می کنند و گروهک های تجزیه طلب طی این مدت مقدار قابل توجهی اسلحه وارد ومخقی نموده اند

برای شکست این دسیسه  دولت مستقر باید برای تحویل اسلحه ومهمات قاچاق در خوزستان ضرب الغجل تعین نماید  / مرز های شهرهای این استان را برای انتقال احتمالی  تسلیحات  کنترل نماید 
خلع سلاح تجزیه طلب ها وتروریست ها در   خوزستان 

خلع سلاح  تجزیه طلب ها وتروریست های  موجود در خوزستان اقدامی فوری لازم وضروری است 

دوم _ حرکت زیرپوستی تجزیه طلب های آذربایجان 

تجزیه طلب ها وقوم گرایان آذری برای رسیدن به اهداف خود اما بررروی " سرمایه گزاری درازمدت " تلاش می کنند / این کوشش ها دردو زمینه سیاسی وفرهنگی  پیش میرود 
الف  _ تلاش زیرپوستی درزمینه سیاسی 

تجزیه طلب های آذری توانسته اند ازطریق " جذب قومیت ها " به مراکز سیاسی راه پیدا نمایند 
این قوم گرایان در " مجلس " نفوذ کرده وفراکسیون تشکیل داده اند 

طی یک سال گذشته این قوم گرایان  توانسته اند لوایحی چون " آموزش زبان مادری " را به مجلس ارائه وبا شدت پیگیری نمایند گرچه خوشوقتانه با آگاهی رسانی ایراندوستان  این دسیسه تا کنون وارد مرحله رای گیری درمجلس نشده وبه صحن علنی راه پیدا نکرده است 
هدف از ارائه طرح آموزش زبان مادری چیست ؟
 طبق ماده 15 قانون اساسی زبان رسمی ایران پارسی است ولی گویش های قومی ممنوع نیست 
این بدین معناست که درایران فقط یک زبان ملی وجود دارد که دولت موضف به آموزش ملی آن است / گویش های قومی ممنوع نیست بدین معناست که دولت هیچگونه تعهد ووظیفه ای درمورد کمک به گویش های قومی /محلی نیست 
زبان گاهواره چیست  ؟

زبان گاهواره به گویش های گفته می شود که مادران وپدران ازکودکی به فرزندان خود آموزش می دهند 
درایران ما چندین زبان گویشی گاهواره ای درمیان اقوام از قدیم وجود داشته وسینه به سینه به نسل های بعدی آموزش داده شده است واین دلیل روشن ماندگاری این گویش ها بوده است _ گویش هایی چون >>> ترکی _ لری _ کردی _ طالشی _ مازنی _ گیلگی وو 
این گویش ها جملگی زبان گاهواره محسوب می گردند 
تلاش واصرار قوم گرایان  درمورد " تدریس زبان مادری " اقدامی است که توسط تجزیه طلب ها دنبال می گردد
مسئولین حکومت باید باهشیاری مراقب اینگونه حرکت های زیر پوستی  تجزیه طلب ها باشند 

ب  _ تلاش زیرپوستی  درزمینه فرهنگی هنری 

متاسفانه قوم گرایان وتجزیه طلب ها با حرکت زیرپوستی خود موفق شده اند وارد حوزه های فرهنگی /هنری گردند 

تعدادی از کارگردان ها / فیلم نامه نویس ها و بازیگران درزمره گروه قوم گرایان وتجزیه طلب ها قرارداشته وبا اقدامات زیرپوستی خود مشغول فعالیت هستند 
این اقدامات عبارتند از >>>1 _  سخن گفتن با گویش های محلی درفیلم ها وسریال های پارسی زبان که برای 80 ملیون ایرانی با زبان ملی پارسی ساخته می گردند
2 _  ساختن فیلم با تبدیل زبان پارسی به گویش محلی با و پخش آن  زیرنویس پارسی !

نگارنده تکلیف وسرانجام این حکومت مذهبی را به مردم وجنبش های اعتراضی آنها وامی گذارم 
 سخنی با نویسندگان / پژوهشگران / اسا تید دانشگاه ها وهنرمندان ایران دوست 

هم میهنان  هشیار باشید

میهن ما اکنون با دودشمن دیرینه و جنایتکار درون وبیرون مرزی روبرو می باشد 

ازسویی بی لیاقتی وبی کفایتی مسئولین حکومت شریط زیستی / اقتصادی / فرهنگی / کشاورزی واقلیمی مارا درشرایط بسیار دشواری قرار داده وفساد وتباهی چون موریانه همه ارکان زیستی مارا تابود کرده است

ارسویی دیگر همین مشکلات باعث رشد ونمو دشمنان ملی یعنی تروریست ها / قوم گرایان وتجزیه طلب ها گردیده است 

درچنین شرایطی امریکا وانگلیس و شیخک های مرتجع عرب گستاخ شده و به تهدید وتحریم وجنگ روانی مشغول هستند

دراین شرایط حساس همه ایران دوستان باید با حفظ هشیاری 
علیه فساد /  تهدید های نظامی / تروریستی  وتحریم ها وفشارهای " گردنه بندان وزورگیران جهانی ایستادگی نمایند

بنابراین ضمن مخالفت مدنی با نقشه های دشمنان درون مرزی / با هشیاری مراقب اقدام  های زرپوستی تجزیه طلب ها / ثوم گرایان وتروریست ها باشیم 
درمقابل هنرمندان قوم گرا وتجزیه طلب که درسبنما / نلویزیون ایران نفوذ کرده اند بایستیم  

نگارنده بعنوان یک منتقد هنری به اینگونه هنرمندان قوم گرا هشدار می دهم 
دست ازاین اقدامات ضد ملی خود بردارید و اگر این دسیسه هارا تکرار کنید  / شمارا درسطحی گسترده  افشا خواهم کرد 
نکته پایانی تداوم توهین ها وگستاخی های باند دونالد ترامپ 

اخیرا یکی از رسانه های مافیای خبری بنام " فکس نیوز " اخبار دروغ وجعلی فراوان علیه ایران ودرراستای جنگ رسانه ای / تبلیغی منتشر می کند بایک فیلم وگزارش جعلی " ترامپ را تحریک" کرده است 

ترامپ بی سواد برپایه همین گزارش دروغ  دریک توئیت موجودیت ایران زمین  را تهدید به نابودی نمود ! 

این تهدید ابلهانه با واکنش سریح  وگسترده ایرانیان  مواجه گردید

ترامپ که این واکنش هارا دنبال می کرد بلافاصله عقب گرد نموده و درتوئینی نوشت : بدنبال جنگ با ایران نیست 
وبطور غیرمسنقیم اظهار ندامت وپشیمانی نمود 

نگارنده به ترامپ واعضای اندک باند خلافکار وشیاد ودرغگوی او پبشنهاد می  کنم 

به توافق برجام بازگردید و بصورت متمدنانه با مسئولین کنونی ایران درباره مسائل گفتگو کنید 

مردم و خاک ایران را تهدید نکنید / قبل اظهار نظر درباره ایران تاریخ را مطالعه کنید 

به امید صلح و آزادی درسراسرگیتی 
ارشیا ارشادی
فرزند آبشار 
2019/05/22

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۸, شنبه

اززنجیرگسیختگی جان بولتون مواجب بگیر فرقه رجوی تا عملیات خرابکاری دربندر فجیره
ملت ایران متمدن _ مهربان _ صلح طلب و میهن دوست هستند
هیچ خردمندی یک ملت وسرزمین دیرپا را تهدید نمی کند 


خرده حساب امریکا با حکومت ایران بخود آنها مربوط است 
ایران سرزمین ما ست و از سانتیمتر خاک آن وامنیت مردم درون آن دفاع می کنیم 
اززنجیرگسیختگی جان بولتون مواجب بگیرفرقه رجوی تا عملیات خرابکاری دربندر فجیره ارشیا ارشادی و جنگ روانی امریکا 
2019/05/18 برابر2578 هخامنشی ( واکنش _ 282)


پیش نوشت
درهفته گذشته درکنار تداوم جنگ روانی تبلیغی امریکا علیه موجودیت ایران دو رخداد تحریک آمیز نیز در بندر فجیره امارات وسرزمین عربستان رخداد که طبعا درراستای امنیت جهان نبود ولذا  ازجانب صلح طلبان محکوم ومردود شناخته گردید 
در این نوشتار علل زنجیرگسیختگی  بولتون امریکا یی و گمانه زنی ها درمورد این دورخداد را بصورت کوتاه مورد کنکاو قرارخواهم داد.
نخست _ علل زنجیرگسیختگی جان بولتون مواجب بگیر مریم قجر تروریست

ازابتدای سال 2019 جنگ تبلیغی امپریال /ملیستاریسم امریکا درقالب دولت ترامپ و مشاور امنیتی او جان بولتون  شدت گرفته است / این اقدامات شامل 

" تلاش برای کودتا در ونزوئلا و شکست رسوای این اقدام 

 _  تهدید نیکارا گوا وکوبا وایران وروسیه _ جمهوری دموکراتیک خلق کره و جمهوری خلق چین 

 اعزام ناو هواپیمابر لینکلن به دریای عمان

 _ ارسال 4 فروند هواپیمای B52  به قطر  ووو دراین راستا می باشد 
جان بولتون یک جنگ طلب وبیمارروانی است واقداماتی که نامبرده طی چندماه گذشته انجام داده است عبارتند از >>>> عقده گشایی وتهدید دیگر کشورها _ خط ونشان کشدن های بی پایه واساس _گسترش تحریم ها _ دخالت درامور کشوها _ استفاده وسیع از مافیای رسانه ای جهت تبلیغات تهدید آمیز _ سرشاخ شدن اقتصادی با جمهوری خلق چین_ خروج از تعهد نامه وتعهدهای بین الملل ازجمله این موارد هستند 
باند ترامپ محصول تلاش های صهیونیست ها درامریکا 
به روی کار آورده شدن باند ترامپ بی شک حاصل سرمایه گذاری های دودهه گذشته صهیونیست ها درامریکا می باشد 
و اگر حرکات ورفتار های  سه سال گذشته این تاجر اوانجلیست کاتولیک  را دقیقا درکنار هم قراردهیم به راستی درخواهیم یافت " سرمایه داران واسلحه سازان و انحصار گران چگونه درپی جنگ وخشونت وتروریسم وناامنی درجهان هستند 

The Terrorist Nation Of Iran

 درتاریخ سیاسی جهان تاکنون  هیچ مسئولی جرات نکرده یک ملت را تروریست خطا کند آنهم دوبار وبار نخست از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد !
ترامپ گستاخ همچنین درسخنرانی خود"خلیج پارس "رابا نام جعلی آن خواند 

جان دول تون کیست ؟
جان دولتون یک بیمار روحی روانی است که کذشته وکودکی سختی داشته است / پدر ومادرش معلوم نیست ودرپرورشگاهی در الاباما بزرگ شده است /  درتحصیل موفق نبوده است /  درابتدا آبدارچی وگارسون وزارت امورخراجه مشغول بوده / مدتی برای سیا خبرچینی می کرده است وبهمین دلیل جذب سیا شده و وزارت امورخارجه استخدام شده است 
دولتون کم کم باکمک لابی صهیونیست ها وهمکاری باموساد رشد کرده وبه نمایندگی امریکا درزمان بچه بوش درسازمان ملل منصوب شده ودرجنگ وتهاجم به عراق نقش وسهم بوده است 
با پایان بوش پسر جان دولتون به شغل قبلی یعنی مسئول آبدار خانه دفتر امریکا درسازمان ملل بازگشته است 
جان دولتو ن ازسال 2000 به مریم قجر تروریست وفرقه رجوی نزدیک شده واین فرقه برای او حقوق ماهیانه از 1000 دلار تعین کرده که البته اکنون به 50/000 دلار درماه افزایش یافته است
جان دولتون از دوستان نزدیک ایرج مصداقی مسئول امور خارجه فرقه رجوی تاسال 2011 بوده است

چگونه جان دولتون وارد کاخ سپید گردید ؟
 یکی ارسیاست های پایدار باند ترامپ حمایت بی چون وچرا از اسرائیل است / چراکه بهودیان امریکا بیش ازنیمی ازهزینه انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 امریکا به نفع ترامپ را پرداخت کرده است 
وبهمین دلیل ورود جان دولتون به کابینه ترامپ دراثرفشار لابی یهودی امریکا بوده است 
جان دولتون پهلوان بیمار روانی وپهلوان  پنبه خالی بند تشته جنگ وخون 

جان دولتون یک هفت تیرکش خالی بند است 
این شرور جنایتکار یک هفت تیر چوبی به کمر بسته ودر یک حالت توهم وجنون همزمان مشغول کودتا درونزوئلا _ تهدید جمهوری دموکراتیک خلق کره _ چین وروسیه _ کوبا ونیکاراگوا و حکومت ایران است ! و یک جا می خواهد همه اینها را ازروی زمین بردارد ( ؟ ! ) 

به اسکل ترامپ پیشنهاد می کنیم این سگ هار صهیونیست ها یعنی جان دول تون رافورا برکنار و به همان شغل آبدارچی دفتر امریکا درسازمان ملل بازگرداند 
جنگ هییبریدی ( مختلط ) امریکا علیه موجودیت خاک ایران به کجا خواهد رسید ؟

از سال 2019 جنگ هیبریدی ( مختلط ) امریکای وانگلیس  جنایتکار وجهانخوار علیه موجودیت خاک ایران با تحریم وتهدید وجنگ گسترده شدت گرفته است 

ایرانی های پاکنهاد همگی صلح دوست / مخالف جنگ وترور وطرفدار دوستی بین ملل جهان هستند  وطبعا بااین مشخصات " حکومت مذهبی ودین زده و متوهم و خیالباف حاکم   مردم ایران را نمایندگی نمی کند 
تحریکات صهیونیست ها برای ایجاد درگیری کوتاه مدت 

جان دولتون مزدور صهیونیست ها طی یک ماه گذشته  گزارشات جعلی ودروغ را ازطرف این شیادان دریافت کرده وروی میز ترامپ اسکل گذاشته است که گوا حکومت مشغول انتقال تسلیحات به خلیج پاریس است تا به نظامیان تهاجم نماید !

برپایه همین گزارش جعلی ودوغ  ترامپ فریب جان دولتون راخورد ودستور حرکت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن رابه سوی منطقه صادر نمود / چهار فروند هواپیمای ب 52 راهم حرکت داد ودرقطر مستقرکرد خانم بتول سلطانی اولین زن شورای قلابی رهبری فرقه رجوی با فرار شجاعانه خود ازقلعه مخوف اشرف درسال 2007 دودمان فرقه رجوی رابربادداد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
امریکا اعلام کرد در مورد هر تحرک نظامیان ایران درخلیج پارس و نزدیکان آنها را با شدت پاسخ خواهد داد !

درهمین راستا مافیای رسانه ای غرب ازجمله BBC  رادیو فردا  / من وتو / صدای امریکا / زمانه / کوچه / رسانه های صهونیستی  ووو
رسانه های دروغزن مافیای  غربی هم بطور وسیع دراین جنگ تبلیغی بطور گسترده  شرکت  کرده ومشغول هستند 

اگرچه حکومت ایران و دولت ترامپ هردو اعلام می کنند جنگ ودرگیری پیش نخواهد آمد ولیکن در حالت تخاصم  هرلحظه ممکن است گروه سوم متخاصمی دسیسه یک درگیری محدود را ایجاد نماید .واین نیروی دسیسه سوم می توانند صهیونیست ها ومزدوران آنها و عرب ها باشند 
دوم _ اقدامات خرابکاری در بندر فجیره 

یک شنبه گذشته صبح زود ( 4 تا 5 بامداد ) یک ویا چند نفر تروریست به سه کشتی تجاری مستقر در جزیره فجیره نزدیک شده و به آن چند بمب کنتر ل ازراه دور متصل کرده وگریختند و انفجار رخداد وبه این سه کشتی خسارات قابل توجهی وارد آمد 

این خرابکاری تحریک آمیر می تواند توسط چه کسی انجام شده باشد ؟

اگرچه برای مشخص شدن عاملین باید چشم براه گروه تحقیق ماند ولیکن احتمالات رامی توان چنین گمانه زنی نمود 

بنطر نگارنده مضون های این عملیات تروریستی به ترتیب اولویت عبارتند از 
1 _ تخریبگران نزدیک وهمکار صهیونیست ها ازجمله مزدوران آموزش دیده فرقه رجوی دربیا بان های فلوریدا درسال 2005( امکان 70 درصد )
 2 _ نیروهای زبده وآموزش دیده ارتش امریکا مستقر درمنطقه احتمالا مزدوران بلاک واتر  ( با امکان 20 درصد ) 

3 _ نیروهای مزدور عربها ی منطقه از جمله اعضای فرقه رجوی  ( با امکان 7 درصد )

4 _ نیروهای حامی ونزدیک به حکومت ایران ( باامکان 3 درصد )

احتمال انجام عملیات توسط مزدوران فرقه رجوی  تحت مزدوری صهیونیست ها وامریکا ایرج مصداقی مامور چندجا نبه را بیشتر بشناسیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


بنا برگزارش مهم سیمور هرش روزنامه نگار مشهور امریکایی 
 سیمور هرش درسال 2019 آگاهی رسانی نمود که امریکا درسال 2005  تعداد نامشخصی از مزدوران فرقه رجوی را به امریکا منتقل ودر ایالت نوادا تحت تعلیم آموزش های تکمیلی قرارداده است 

گزارش BBC دراین مورد >>>>
تعلیم تعدادی ازمزدوران فرقه رجوی درایالت نوادا درسال 2005

اگرچه سیمور هرش به تعداد این مزدوران  فرقه رجوی _ آموزش های آنها و محل استقرار آنها اشاره ای نمی کند ولیکن کاملا  مشص است این تروریست ها را  هم خود امریکا وهم اسرائیل مورد استفاده قراردهند 

بنابراین مزدوران آموزش دیده فرقه رجوی  توسط امریکا مضنون نخست و  اصلی دراین عملیات تروریستی می باشند که 
تحت مزدوری اسرائیل وامریکا ویا عربها به این اقدام خرابکاری دست زده اند 


بهرروی باید منتظر نتیجه تحقیق سازمان ملل دراین مورد بود


مزدوران فرقه رجوی وجنگ تبلیغی علیه ایران

درنوشتار 272 نگارنده ایرج مصداقی مامور چند جانبه وهمکار CIA  به اعتراف ایشان رابطور کامل برای همگان معرفی نموده وبه این نکته مهم اشاره کردم که وی همچنان با فرقه رجوی بنوعی همکاری می کند _ نامبرده یک باند چند نفره ازجداشدگان این فرقه را به دور خود جمع نموده ویک باند تشکیل داده است 
افراد این باند مصداقی عبارتند از >>>  حیدر حنیف _همنشین بهار ( محمد جعفری ) _  سیامک نادری _ فرشته هدایتی _ امیروفا یغمایی و اسماعیل وفا یغمایی 

ایرج مصداقی  درآخرین گفتار خود با سعید بهبهانی پرده را کاملا بالا زد ضمن دفاع تمام قد ازباند ترامپ بطور غیرمستقیم از احتمال تهاجم امپر یالیسم  به میهن ما دفاع نمود 

درتداوم این مواضع ایران ستیز یکی دیگر ازاعضای این باند عنصر شیاد ووابسته بنام حیدر حنیف مزدور سابق صدام نیز ازتئوری تهاجم نظامی به ایران حمایت نمود 

لازم بیاد آوری است که حیدر حنیف ازمزدوران سابق صدام تا سال 2003 عصو گروهگ مزدور رجوی بوده درعملیات های جنایتکارانه علیه خاک ایران شرکت کرده ودست او بخون مردم ایران آلوده است

حیدر حنیف درخاطرات خود درمورد عملیات ضدایرانی فروغ ودر پایان آن  نوشته است >>>> کشته  شدن 50/000 نفراز سربازان رژیم درعملیات ( فروغ ) تائید شد وما بسیار خوشحال شدیم ! 

چنین ادعا های دروغ ومسخره ای البته تنها توسط اسیران بی مغز فرقه رجوی باور ومطرح می گردند
لازم بیاد آوری است در ضد عملیات مرصاد ( کمین )  تنها 304 نفر ازمدافعان میهن جان باختند که نام ومشخصات جملگی آنها مستند وموجود است .

یاد ونامشان گرامی باد 

نتیجه = 
هرگونه تهدید / تحریم / عملیات تروریستی / لشگر کشی استعماری و خرابکاری  محکوم ومردود است 

ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار
2019/05/18

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

نگاهی به تلاش های 8 ساله معصومه قمیکلا و رمزگشایی از آنچه شهرزاد میرقلی خان پنهان وسانسور می کند


از جنب وجوش  های معصومه قمیکلا تا رمزگشایی از ادعاهای شهرزاد میرقلی خان عنصراحمدی نژادی 
ارشیاارشادی و سوژه های بامزه 
2019/05/12 برابر2578 هخامنشی ( واکنش _281)


پیش نوشت 

معصومه قمیکلا گرچه  سوژه ایست  قدیم ولیکن جدیدابا به بارنشستن دو پروژه خوددرایران وخارج کردن آنها دوباره وارد جنجال سازی های جدید شده است _ لابی صهیونیست ها درامریکا که درجنگ تبلیغی با ایران است امکان ملاقات معصومه با وزیر امور خارجه ترامپ رافراهم کرد _درادامه همین سرمایه گذاری ها معصومه قمیکلا به پارلمان کانادا رفت تا به دولت این کشور راهکار بدهد که درمقابل حکومت ایران چه برخوردی نماید (؟ ! ) این سفر درچهارچوب یک گروه قلابی تازه تاسیس بنام " شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد " صورت گرفته است / بدین مسئله خواهم پرداخت
دربخش دوم به ظهور یک عنصر احمدی نژادی بنام " شهرزاد میرقلی خان " خواهم پرداخت که جدیدا بعد از حدود 8 سال از سقوط باند هاله نور قلابی در کشور عمان ظهور کرده وضمن ارسال ویدئوهای پرازجیغ وداد و داستان های تکراری برای علی خامنه ای تا پایان ماه رمضان ضرب العجل تعین کرده است !
به جنجال آفرینی های این شیاد ودوست نازنین او" محمد سرافراز"  احمدی نژادی هم خواهم پرداخت .

الف _ معصومه قمیکلا و مرجان شیخ الاسلامی آل آقا  

آنگونه که اخیرا معصومه  قمیکلا خود دست به آگاهی رسانی ناخواسته زده است اعتراف نموده است  که " مرجان شیخ الاسلامی آل آقا زن زیبا یی است  و او معصومه را زیربال وپر گرفته است !؟
این اعتراف را معصومه قمیکلا در کتاب " باد درموهای من " آگاهی رسانی کرده است 

 اکنون می توان معنای این زیربال وپر گرفتن را فهم ودرک نمود  معصومه قمیکلا ا بوسیله دست های پنهان  بدون هیچ تخصصی ومدرکی از یک روستای 85 خانواری درشمال ایران به تهران آورد می شود  _وارد مطبوعات شده وپس از کنار رفتن ازاین شغل یک باره با ادعای " گفتگو با اوباما " از انگلیس سر درمی آورد  

بنا براسناد منتشرشده معصومه قمیکلا درهنگام حضور در انگلیس از کمک مرتب مادی مرجان شیخ الاسلام برخوردار بودهاست این کمک ها باتوجه به زندگی این عنصرمافیایی درکانادا احتمالا همچنان ادامه دارد 
تلاش های معصومه ازسال 2009 تاکنون

درمدت اقامت معصومه درانگلیس نامبرده هیچ فعالیتی نداشته است و با کمک های مادی مرجان شیخ الاسلام با فرزند کوچک خود زندگی می کرده است _ ایجاد مزاحمت خیابانی برای یک خبرنگار تلویزیون ایران  تنها تلاش او طی این مدت بوده است 

معصومه قمیکلا پس ازدریافت ویزا وارد امریکا می گردد وتلاش می کند با اوباما رئیس جمهور امریکا ملاقات وگفتگو نماید 
ولی چون عددی نیست وارزشی ندارد تمام کوشش هایش در این راه باشکست مواجه گرددیده وبدون نتیجه یه انگلیس بازمی گردد

معصومه قمیکلا سپس ازامریکا تقاضای پناهندگی می کند و درسال 1393 موفق میشود بعنوان پناهنده وارد امریکا گردد
پس ازورود معصومه به امریکا کمک های مالی تازه به نامبرده تزریق می گردد 
وچنین است که صغحه " آزادی های یواشکی" درفیس بوک راه اندازی میگردد
کار معصومه قمیکلا درامریکا بااین کار شروع می شود
همگاری با رسانه صهیونیستی من وتو/  BBC / رادیو فردا / صدای امریکا ودریافت دستمزد از این منابع وضعیت مادی معصومه بهتر وبهتر می گردد 

معصومه همکاری خودرا با صدایامریکا آغاز می کند ویک برنامه هفتگی بک ربع ساعت به اواختصاص می دهند 
درهمین حدود است که یک بنگاه ناشناس صهیونیستی بنام " اجلاس ژنو برای دموکراسی " از معصومه تقدیر کرده وبه او لوح تقدیر اهدا می نماید ( ؟ ! )

معصومه قمیکلا سپس صفجه " چهار شنبه های سپید" را راه اندازی می نماید 
معصومه قمیکلا البته موفق می شود حدود 100 نفردختر جوان را دردو صفحه خود جذب نموده وتعداد 15 نفررا فعال کند
پروژه های معصومه قمیکلا درایران

دردیماه 1396 یک خانم جوان بنام " ویدا موحدی " دریک اقدام شخصی ومستقل روسری خودرا برسرچوب نموده وچند دقیقه روی یک مرکز نقویت تلفن درتهران می رود / نامبرده متاسفانه به دلیل همین اعتراض مدنی دستگیر می گردد
نامبرده پس ازیکروز باقرار وثیقه آزاد می گردد _ ویدا درسال اخیر دردادگاه بدوی به تحمل یک سال زندان محکوم می گردد
این حکم البته قابل اعتراض است واین اعتراض انجام گردیده 
امید وار هستیم دردادگاه نهایی  ویدا موحدی تبرئه گرددمعصومه قمیکلا با استفاده ازلابی های صهیونیست به دیدار کسی رفته است که رئیس او مردم ایران را دوبار  با گستاخی بی مانند تروریست لقب داده است !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اقدام شخصی ومستقل ویداموحدی در ادامه توسط تعدادی ازدختران جوان به مدت چند هفته تکرارگردید که بهمین خاطر تعدادی اندکی نیز دستگیر وبا وثیقه آزادگردیدند 
معصومه قمیکلا که از این تلاش ها بسیار خرسند شده بود تلاش کرد تا تعدادی از این دختران را بعنوان پروژه درتور فریب خودبیاندازد و درنتیجه کمک های معصومه قمیکلا به سه نفر ازاین زنان به نام های >>> شاپرک شجری زاده _ مریم شریعتمداری_ و اعظم جنگروی رسید واین سه نفرپروژه موفق شدند بطور قانونی ازایران خارج گردند 

شاپرک شجری زاده یک باره ازکشور کانادا سربیرون آورد !

شاپرک شجری زاده  پس از خروج ازایران دریک نوارکوتاه ویدئویی با معصومه قمیکلا گفت : به  تحمل 20 سال زندان محکوم شده است !

شاپرک شجری زاده بلافاصله در پارلمان کانا دا حاضر شد _ سخنرانی کرد ودرخواست تحریم ایران رانمود !بدون شرح 
آثار جن وجنگیری !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دیدار سفارشی معصومه قمیکلا با وزیر امور خارجه ترامپ 

مدتی پیش عوامل  پشت پرده حامی معصومه قمیکلا امکان ملاقات ایشان رابا وزیر امورخارجه ترامپ فراهم آوردند
معصومه قمیکلا دراین دیدار نمایشی خواهان تحریم های بیشتر ازجمله رسانه های حکومت ایران در اینترنت گردید !

آخرین فعالیت معصومه قمیکلا سفر به کانادا چهت توجیه پروژه خود شاپرک شجری زاده وشرکت در گردهمایی یک گروه تازه تاسیس قلابی بنام " شورای ملی ایران برای انتخابت آزاد " که دستپخت سازمان های اطلاعاتی غرب است حضور یافت 

عنوان هاورزومه های قلابی رسانه های وابسطه ومزدور برای معصومه قمیکلاویدا موحدی را آزاد کنید
&&&&&&&&&&&&&&&&
همانگونه که دربالا اشاره نمودم معصومه قمیکلا هیچ سابقه ای در مورد حقوق بشر وحقوق زنان درپرونده خود ندارد بااین همه رسانه های وابسطه ودوغگو وشیاد ازاین شخص با عنوان های قلابی" مدافع حقوق بشر وزنان " نام می برند 

دروغ بزرگ وبی شرمانه معصومه قمیکلا

درحالیکه درپرونده وسابقه معصومه قمیکلا حتی یک ساعت بازداشت وجود ندارد نامبرده درگفتگو با مریل استریپ تیزادعا کرد که او وبرادرش در ده قمیکلا دستگیر وزندانی شده اند ( ؟ ! )
لازم به یادآوری است که ده کوچک قمیکلا درحومه بابل فقط 85 خانوار جمعیت دارد !
عقده داشتن مستراح نزدیک وبزرگ !

معصومه قمیکلا درخاطرات خود نوشته است که خانه آنها درده فاقد مستراح بوده وخانواده آنها برای استفاده از مستراح مجبور بوده اند مسافتی را طی نمایند / معصومه قمیکلا ازترس رفتن به مستراح درشب خاطرات تلخی دارد 
ولی اودیک نوار ویدئویی از خانه جدید خود درامریکا می گوید : خانه آنها دومستراح دارد که در دسترس فوریاوهستند !

شاید دراختیار داشتن  دومستراح بزرگترین موفقیت معصومه طی 7 سال زندگی درانگلیس وامریکا باشد!
چگونه خانم نسرین ستوده در تور تبلیغی معصومه قمیکلا افتاد ؟نرگس محمدی تلاشگر مدنی را آزاد کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

خانم نسرین ستوده وکیل وتلاشگر مدنی گرچه بارها مورد ستم واقدامات غیرقانونی سیستم قضایی ایران قرارگرفته وحتی مدتی مدرک وکالت ایشان مسدود شده است معمولا وکالت تلاشگران مدنی را بعهده گرفته ودراین راه با تمام وجود خود کوشیده است که قابل تحسین می باشد 
دردیماه 96 پس ازاقدام مدنی وشخصی ویدا موحدی چند دختر جوان تحت تاثیر قرارگرفته اقدام ایشان را تکرار نمودند که ازنگاه حقوق شهروندی اغتراض مدنی حق مسلم این دختران است 
ولیکن متاسفانه معصومه قمیکلا هم خودرا بی دلیل وارد این ماجرا نمود که به آن ضربه وارد کند وهم خانم نسرین ستوده رابه این بازی کشاند که دستگاه قضایی / امنیتی  مجازات های تعلیقی نامبرده را به جریان انداخت که باعث دستگیری و زندان ایشان گردید.
خانم ستوده باید به همان شغل مهم خود یعنی وکالت ادامه داده و درتور  " تله های تبلیغی " افرادی چون معصومه قمیکلا نیافتد 
نگارنده ضمن هشدار به خانم ستوده وسایر تلاشگران مدنی درموورد اینگونه تله های تبلیغی افراد ضد ایرانی هشدار می دهم

خانم نسرین ستوده وسایر تلاشگران مدنی را آزاد کنید.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
آگاهی رسانی


هانا کاویانی مامور موساد/ همکار سیا/ مسئول همجنسگرایان رادیو فردا و
گزارشگر شیاد ودروغگوی این رسانه مزدور

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ب _ ظهور بهار احمدی نژاد بنام شهرزاد میرقلی خان درعمان 

محمود احمدی نژاد رئیس جمهورقلابی( 84/92) ازسال رسیانده شدن به این مقام تا کنون   یک استراتژی ویک وعده را بارها تکرار کرده است 
استراتژی : فراهم آوردن زمینه ظهور 
شعار :  بهار درراه است !
عده ای ازمزدبگیران باند متوهم منتظران احمدی نژاددی سالهاست این ادعای دروغ راتکرار کرده اند که هاله قلابی نور مدارک واسناد مهم و سری و ... دراختیاردارد که البته این یک ادعای بی پایه واساس است 

مدتی است که چند نفر ازنزدیکان حکومت آگاهی رسانی کرده اند که کل آرای محمود احمدی نژاد درانتخابات سال 1388 تنها 16 ملیون بوده است واین می تواند تنها سند مخفی وسریدردست ایشان است وهیچ مدرک وسند افشا نشذه دیگری غیر ازفسادهای افشا شده دست ندارد
تاسیس وآغاز بکارعنصر احمدی نژادی 

شهرزاد میرقلی خان یکی ازمهره های حکومت دردوران قدرت باند احمد ی نژاد است/ نامبرده درفسادهای مالی فراوانی بعنوان مهره حکومت به همراه  محسن ساجدی نیا  دست داشته است / شهرزاد درابتدا همسر یک پاسدار بنام محسن سجادی نیا ( محسن سبف ) بوده است که ازنامبرده دارای دودختر می باشد 

پای شهرزاد میرقلی خان وهمسرسابق او دربسیاری ازفسادهای مالی کا ملا مشهود است 
نگارنده قصد ندارم درمورد این عنصر احمدی نژادی ودوست نزدیک وصمیمی او محمد سرافراز مطلب بنویسم چراکه ارزش تلف کردن وقت ندارند _ ویدئوهای منتشرشده شهرزادخود آگاهی رسان وافشاکننده اوهستند بهمین دلیل تنها به چند نکته بسنده می نمایم 
1 _  محمد سرافراز یا نردبان شهرزاد یک عنصر احمدی نژادی است وبهنین دلیل ازتلویزیوون برکنار شده است؟

2 _ شهرزاد با استفاده ازرانت شوهر سابق خود وارد دایره قدرت گردیده است ؟

3 _ شهرزاد میرقلی خان یک شیاد جنجال پرداز است  وهمان بهاری است که محمود احمدی نژاد وعده اش را داده بود ! 

4 _ ایرج مصداقی که خودرا مرتبط با CIA معرفی کرده است درمورد شهرزاد گفته است که او  تنها سه سال درامریکا تحت بازجویی بوده است 
5 _شهرزاد گذشته خودرا سانسور می کند _ او توضیح نمی دهد که درکشور اتریش چه می کرده است ؟
چگونه وبه کدام دلایل وارد پرس تی وی  وصداو سیما وارد شده وبه مقام هایی چند ازجمله " معاونت سیاسی" وباز رس این سازمان منصوب شده است ؟

6 _ چگونه اقامت عمان را دریافت کرده واکنون چگونه  قرار ووعده رسیدن به کشور آلمان ومصاحبه را می دهد ؟

7 _ رابطه او با محمد سرافراز وشهرزاد  تا کجاست و چگونه ایشان مدارک زندان را که شهرزاد مدعی دزدیده شدن آنهاست به عمان برده وتحویل اوداده است ؟
8 _ با توجه به اینکه او در رسانه مشغول بوده در جلسه مخفیومحرمانه  خرید دوربین دید درشب چه می کرده است ؟

9 _ رضا گلپور متهم به جاسوسی درکنار شهرزاد میرقلی خان چه می کند ؟
10 _ بااینکه دولت اتریش شهرزاد را جریمه وآزاد می کند چرا او بااینکه می داند تحت تعقیب دولت امریکا قراردارد داوطلبانه تقاضای همکاری  وخودرا تسلیم امریکا می کند ؟

11 _ آیا دعوای شهرزاد با حکومت برسرمادیات واختلافات مالی ناشی ازفساد نیست ؟

12 _ هدف شهرزاد میرقلی ازتقاضای مصرانه ملاقات با علی خامنه ای که منجر به دیدار او با مجتبی خامنه ای شده چه بوده است ؟
13 _ دراین گفتگو چه گذشته است ؟ باتوجه به اینکه  گزارش ویا گفتگو درمورد فساد در دستگاه های حکومتی که حرف تازه وپنهانی نیست 
14 _ ماجرای سرافراز / میرقلی خان /ساجدی نیا  مربوط به دوران ریاست قلابی  باند منتظران احمدی نژادی است ودست کم 8 سال پیش اتفاق افتاده _ چرا تاکنون مسکوت مانده وامرو علنی شده است ؟

15 _ شهرزاد میرقلی چه دردست دارد که به علی خامنه ای تا پایان رمضان ضرب العجل داده است ؟

16_ آیا این همه جیغ ودادها مربوط به شکست درزندگی شخصی ایشان وارتباط با محمد سرافراز و گیس گیس کشی باهمسر سابق که اکنون درزندان است نیست ؟
17 _ نقش روضه خوان طائب _ مجتبی خامنه ای دراین ماجرا کجاست ؟

به این لیست می توان چندین سئوال دیگر افزود که پس از عریان ترشدن ماجرا دوباره به سراغ آن خواهم رفت 

اگرچه اطلاعات درمورد شهرزاد میرقلی خان اندک / ناقص وتوام با سانسور وحذف است ولیکن کامل ترین اطلاعات درمورد ایشان دررسانه بی بی سی منتشر گردیده است 
به این آدرس >>>>
مقاله کم ترسانسور وحذف شده درباره شهرزاد میرقلی خان   <<<

اکنون ماجرارا ازاول  با توجه به آنچه علنی شده دوباره بخوانیم

شبنم میرقلی خان ( م 1356 ) همسر محسن ساجدی نیا که معلوم نیست درحکومت اسلامی چه شغلی داشته وهم اکنون بعنوان جاسوس درزندان است در سال 2004 ( دوره احمدی نژاد ) درکشور اتریش پس ازملاقات  بایک جاسوس بعنوان فروشنده دوربین های دید درشب دستگیر می گردند /  این اقدام دراتریش به علت تحریم های امریکا 28 روز بازداشت جریمه دارد

این اطلاعات عمدا ناقص است  وما نمی دانیم شهرزاد وهمسرش ساجدی نیا چه شغلی دارند / چگونه وارد چرخه قدرت شده اند وبیشترازاین با داشتن ماموریت ازجانب کدام نهاد مامور خرید این کالا شده اند ؟
شهرزاد وهمسرش ساجدی نیا چند شرکت صوری و چندین حساب درکشورهای عربی وغربی داشته اند.
 آنچه مسلم است شهرزاد وهمسرش از افراد کاملا مورد اعتماد حکومت بوده واز طرف نهاد های نظامی / پلیسی دراین ماموریت شرکت داده شده اد _ شهرزاد شیاد دراین مورد سکوت کرده است ( ؟ )

شهززاد میرقلی خان وهمسرش به ایران بازمی گردند  ( 2007 ) در همین تاریخ مشخص نیست که درداخل سیستم چه می گذرد که شهرزاد میرقلی خان به امارات وسفارت امریکا مراجعه نموده ؟
  وپس ازدریافت ویزا وبلیط سفر به شهرمیامی پرواز می کند ؟

شهرزاد درسال 2008 درامریکا بهمان اتهام درکشور اتریش  محاکمه وبه تحمل 5 سال زندان محکوم می گردد
سه سال بعد شهرزاد درپی یک معامله آزادی با سه شهروند امریکایی زندانی درایرران با وساطت عمان آزاد ووارد مسقط می گردد ( 2011  یا 2012 ) 

به باور نگارنده سفر شهرزاد به امارات وسفارت امریکا ئدریافت ویزا وبلیط سفر به امریکا یک پروژه برنامه ریزی شده جهت بهره برداری تبلیغی بوده است چراکه آگاهانه با احتمال زیاد دستگیری وزندان انجام گرفته است 
رضا گلپور عضوگروه  عماریون / جاسوس موساد ومشاور وکارگردان شهرزاد میرقلی خان !؟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بازگشت شهرزاد از امریکا وجوائزی که دریافت نمود !

بازگشت شهرزاد ازامریکا توام با جوائز بسیاری برای نامبرده گردید 
نامبرده بدون هیچ دانش وتخصصی توسط محمد سرافراز عنصر احمدی نژادی  وارد رادیو تلویزیون ایران بعنوان " بازرش ویژه وهمچنین "  "معاونت سیاسی صدا وسیما"منصوب گردید ( ؟!)

محمد سرافرار ازتاریخ 15 آبان 1393 با حکم آقای خامنه ای یه جای عزت ضرغامی برمسند صداوسیما نشست 
سرافراز بدلئل همچنان پنهان  ونامعلوم درتاریخ 22 اردیبهشت 1395 ازاین مسئولیت کنار رفت با برکنارگردید

بنظر می رسد برکناری محمد سرافراز احمدی نژادی با پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بی ارتباط نباشد
درگیری های درون سیستم پس ازبرکناری سرافراز

طبق اطلاعات نیمه سانسور ونیمه کامل شهرزاد وسرافراز درگیری بین  اطلاعات سپاه ( روضه خوان طائب ) درزمان سرافراز وجود داشته واطلاعات سپاه درمزایده های رادیو وتلویزیون شرکت می کرده است ( ؟ ! )

همین یک قلم سواستفاده واقدام غیرقانونی نشان می دهد که سپاه تاچه ادازه وبا چه گستردگی  در  امور اقتصادی دخالت داشته است ؟

ماجرای این درگیری ها به سال های گذشته بازمی گردد _ حال سئوال اینجاست که چرا پس ازگذشت چند سال به رسانه ها کشیده شده است ؟
ماجرای سرقت وانتقال آرشیو های تلویزیون ملی توسط محمد سرافراز

سرقت آرشیو های تلویزیون ملی ایران وقاچاق وفروش آنها به رسانه صهیونیستی من وتو گرچه درزمان دیگر عنصر احمدی نژادی عزت ضرغامی شروع شده ولیکن درزمان مسئولیت محمد سرافراز درسیما ادامه یافته است 
این سرقت وقاچاق آثار ملی خود پرونده سنگینی است ومی تواند یکی ازاتهام های سرافراز باشد
شهرزاد میرقلی خان بعنوان " بازرس صدا وسیما " بی شک ازاین قاجاق اگاه است ولی هرگز وارداین موضوع نمی شود ؟

ادعا ها تهدید های قلابی شهرزاد میرقلی خان 

شهرزاد میرقلی خان فقط جنجال آفرینی می کند تا بخشی ازفسادهای خود وباند احمدی نژاد را بپوشاند ولی نامبرده هیچ سند ومدرکی بیشترازاین فساد های اقشا شده دردست ندارد 

شهرزاد یک ملاقات بی سند ومدرک با مجتبی خامنه ای داشته وتقاضا هایی کتبی به نامبرده ارائه کرده است
فساد های حاکمیت اسلامی بطور گسترده مخصوصا درزمان قدرت باند احمدی نژاد تقریبا همگی افشا شده اند
شهرزاد میرقلی خان اگر مقداری هم خاطره داشته باشد متعلق به وجود فساد درصدا وسیما می باشد

تهدید های شهرزاد همگی بی پایه واساس هستند واین شیاد حرفی برای گفتن ندارد 
بااین همه ما منتظر ادعاهای مستند ایشان خواهیم ماند تا ادعا هایش را ثابت کند 

رضا گلپور درکنار شهرزاد چه می کند ؟

رضا گلپور که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل درزندان بسر می برده یک باره اززندان به مسقط ( عمان ) منتقل ودرکنار شهرزاد میرقلی خان ظاهر می گردد ( ؟ ! )
بااین تحول موضوع پیچیده ترمی شود واکنون شهرزاد باید پاسخ دهد چگونه با رضا گلپور نزدیک وآشنا شده / گلپور چگونه اززندان آزاد شده ودرکنار شهرزاد میرقلی خان ( بعنوان همکار ومشاور ) چه می کند ؟

نتیجه = 
اگر شکست درزندگی  شخصی _ابتلا به بماری روانی وجنجال ودرگیری های ایشان با همسر سابق را ازکل جیغ ودادها وبازیگری ها وارتباط ایشان باذ محمد سرافراز را ازکل ماجرا کم کنیم " شهرزاد میر قلی خان " تاکنون حرف تازه ای برای گفتن نداشته است / آنچه مسلم است شهرزاد سواستفاده های مالی فراوان انجام داده ومبالغ زیادی ازبودجه سرقت شده ملی را دراختیار خود دارد ولذا با صرف مقداری ازاین دلارهای سرقتی تلاش دارد نام خودراسرزبان ها بیاندازد  ونباید چندان به این تلاش های تبلیغی او توجه نمود .

ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار
2019/05/13