۱۳۹۳ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

سقوط " ارمانشهر " مسعود رجوی _ انقلاب ایدئولوژیک_سرکوب معترضان _ کاخ پارسیان _ مقر 49 دراشرف ورقص رهایی ( بخش پنجم )

پیشنوشت _ دربخش های قبلی اشاره به عملیات  خودزنی فروغ ونتایج حاصل از آن پرداخته  واشاره کردم  که چگونه مسعودرجوی درجمع بندی این عملیات" نشست تنگه وتوحید " علت شکست مهاجمین  را ضعف ایدئولوژیک _ دلبستگی های خانوادگی _ بی ایمانی وضعف نفسانی افراد برشمرد وبهمین دلیل نیاز به انقلاب ایدئولوژیک را ضروری به حساب آورد_ رجوی  باهمین توجهات احمقانه ورذیلانه دستور" طلاق های اجباری" را تحت  عنوان انقلاب ایدئولوژیک صادر نمود _
ولی همانگونه که بعدها مشخص گردید رجوی از این  انقلاب ایدئولوژیک چند هدف را دنبال می کرد که عبارت بودند _ تصفیه تشکیلاتی از وجود معترضان _ جلوگیری از جدایی وریزش نیروها _  سو استفاده ازعواطف زنان بعنوان کاتالیزر فرمانهای تشکیلاتی  _ ودرانتها " تشکیل حرمسرا تحت عنوان " شورای رهبری بود .
این  طرحهای رجوی به مرور یک به یک پیاده شدند _ ودراین راستا تعداد قابل توجهی از معترضان ومنتقدان به زندان افتاده _ شکنجه شده  وازمیان برداشته شدند _ رجوی برای فریب زنان داستان هزمونی زنان را مطرح کرد و برای جلوگیری از بروز هرنوع  مخالفت باخودمردان را به صورت صوری تحت نظر زنان شورای رهبری در آورد تا امکان هرگونه مخالقت واعتراض را دروجودانها ریشه کن  نماید _ ولی این همه ماجرا نبود _رجوی باکمک مریم قجر وزنان سرسپرده و خشن وسرکوبگری چون مهوش سپهری _فائزه محبت کار _  مژگان  پارسایی _ فهیمه اروانی وو..تلاش می کرد تا زنانی راکه قادر می شدند از " کوران انقلاب ایذئولوژیک" سر افرار بیرون آیند ( ذوب شده کامل دررهبری) به عقد  خود در آورده وپروژه حرمسراسازی خودرا پیاده کند _ رجوی این زنان را از بقیه جداکرده وبعنوان زنان شورای رهبری   آنها را از امکانات وسیعی برخورداد می نمود _ این زنان در ساخت ونگهداری کاخ پارسیان ( محل اقامت مسعود ومریم) سهم ونقش به سزایی بعهده داشتند .
کاخ پارسیان _مرکز ملاقات وامیزش مسعود رجوی با زنان شورای رهبری 
ساخت کاخ پارسیان (  مقر سیمرغ ! )  درسال 1374 شروع ودرسال 1379 پایان یافت _ این کاخ درزمینی به مسافت16هزار متر(دررو وزیر زمین) درغرب شهربغدادد توسط پیمانکاران  فرانسوی با هزینه  ملیونها دلاز بناشده بود _ درساخت این کاخ ازالگوهای کاخ های صدام کپی برداری شده بود _ کاخ پارسیان  مجهز به سیستم های پیشرفته امنیتی  ومحافظت بیرونی آن بعهده نیروهای امنیتی صدام ومحافظت داخلی آن بعهده زنان کاملا مورداعتماد مسعود رجوی بود _ این کاخ دارای 80 اتاق مجهز فردی ( اتاق خواب ) استخروسونای سربسته وسرباز _سالن بلیارد _ سالن سینما _  سالن اجتماعات (  محل گفتگوی مسعود رجوی بازنان شورا ) _سالن رقص _ باند هلی کوپتر _بیمارستان_اشپزخانه _گرمابه عمومی  و یک پناهگاه ضد انفجارمجهز  درعمق  20 متری زیر زمین بود _ از وجود کاخ پارسیان تنها زنان شورای رهبری اطلاع داشتند _ نظافت ونگاهداری این کاخ هم بعهده زنان شورای رهبری قرار داشت 
اگرچه ظاهرا  کاخ پارسیان برای سکونت مریم ومسعود ساخته شده بود ولیکن  همیشه مسعود رجوی  همانند صدام از ترس شب ها درچند مکان مختلف ازجمله" مقر 49 "دراشرف و"مقر ایکس "درقرارگاه بدیع زادگان به سر می برد که تنها اندکی از نزدیکان او خبر داشتند _ کاخ پارسیان همچنین محل ملاقات رجوی با سران حزب بعث واندک خبرنگاران وابسته  ومزدبگیر این گروه بود_نکته قابل توجه اینکه به  جز زنان شورای رهبری واندک مردان  سرسپرده ونزدیک به  رجوی هیچ کس از وجود این کاخ خبر نداشت وپرونده آن محرمانه وسری بود _ کلیه مبلمان ووسائل این کاخ توسط مریم قجر وبه سلیقه او از کشورهای اروپایی تهیه شده بود_ برای اطلاعات بیشتر درباره این کاخ به پیوند زیر ( بخش 1 و2 ) مراجعه کنید 
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15717
عکس بدون  رتوش وارایش مریم قجر هنگام بازدیداز اردوگاه یهودیان درزمان هیتلر _آلمان سال 2007
وجود 80 اتاق خواب مجهز درطبقه پائین اینکاخ که محل اسکان  زنان شورای رهبری بود دلیل بسیار روشنی از وجود حرمسرا دراین کاخ می نماید _زنان عضو شورای رهبری به انتخاب مریم قجر وبه نوبت  دراین اتاق خواب ها مستقر می گردیدند
زندگی رجوی دراین کاخ صدام نشان و استفاده از حسرمسرا اما مدت زیادی طول نکشید ودر آستانه  حمله امریکا به عراق درسال 1381 مسعود رجوی وزنان حرمسرا این کاخ را با شتاب ترک نمودند واین مکان همچنان دیگر کاخهای صدام به دست نیروهای امریکایی افتاد _ نظامیان امریکایی تاسال 2007 وقبل از خروج  از عراق دراین کاخ به سر می بردند .
مقر 49 دراردوگاه اشرف _پناهگاه ومحل امیزش وجلسات سری مسعود رجوی با زنان شورای رهبری ( حرمسرا )
مسعود ومریم قجر درهنگام نشست ها با دهلی کوپترهای ارتش عراق به اشرف منتقل وچند شبی در انجا به سر می بردند وبهمین خاطر" مقرسری  49 "درگوشه ای ازاین اردوگاه ساخته شده بود _ مقر 49 نیز علاوه بر امکانات امنیتی فراوان دارای تجهیزات کاملی از جمله اتاق خواب _ سالن کنفرانس _  سالن سینما  ودیگر امکانات زیستی در20 متری زیر زمین ساخته شده بود _اعضای گروه حق نزدیک شدن به این مقر را نداشته واز وجود آن نیز بی اطلاع بودند .

گروهی اززنان شورای رهبری ( حرمسرا )

ملیحه رهبری از زنان  عضوحرمسرای فرقه رجوی 
چگونگی پروژه حرمسرا سازی بوسیله  با واسطگی ودلالی محبت توسط مریم قجر 
معمولا زنان سالم (ازجهت فکری ورفتاریشخصیتی ) نسبت به همسرشان حساسیت دارند وعلاقمند به معاشرت همسر خود با مردان  نیستند اینقائده کلی ومعمول اما درمورد مریم قجربگونه دیگری است _ اینفرد نه تنها هیچگونه مخالفت وحساسیتی نسبت به آمیزش مسعود رجوی بازنان   ندارد بلکه خود درمورد وصل کردن وپیوند دادن  مسعود رجوی با زنان عضو شورای رهبری نقش واسطه ودلال محبت را بازی کرده ودر مراسم عقد صدها زن با مسعود رجوی شرکت داشته است _ مریمقبل از این اقدام  بازنان منتخب صحبت کرده وآنان رابرای مراسم عقد وامیژش جنسی آماده می کرده است 
مریم قجر زنان منتخب حرمسرا راچنین توجیه نموده است : شماباید فقط به مسعود بیاندیشید وخودرا درحریم شخصی اوحس کنید _  مسعود شوهر همه شماست و شما وقتی به عقد او  در آمده لباس چرک فردیت رااز تن خود خارج کرده ودر مسعود غرق وذوب شده وبا او یکی می شوید _ مریم باهمین گفته ها صدها زن زابه کابین مسعود رجوی فرستاده است 
براستی چرا ؟ اشکال کار درکجاست ودلیل چنین واسطه گری چیست ؟
چنین اقدام زشت _رفتار غیر طبیعی ونامعمول و ناروایی  تنها می تواند دودلیل داشته باشد 
نخست اینکه مریم قجر بیمار است واز ناتوانی جنسیی _ روحی روانی رنج  می برد 
ودوم  اینکه _  او سالم است ولی خاطر جمع است که مسعود رجوی قدرت جنسی ندارد وقادر به آمیزش بازنان نیست 
گرچهدرموردمریم هردو دلیل باهم می تواند وجود  داشته باشد ولیکن بنظر دلیل دوم با توجه به وجود حساسیت های عاطفی درزنان  روشن تر وواصح  تراست _درواقع مریم رجوی شوهرش رابه این دلیل بازنان متعدد قسمت می کند که خوب می داند او فاقد مردانگی است و  بااین کار هم  مر اتب کامل سرسپردگی خودرا نشان داده وهم مشکل جنسی صدها زن رابصورت صوری حل می کند تاین زنان احساس کنند که  به مقام ومرتبه بالایی رسیده اند که توانسته اند به کابین رهبری راه یابند 
معصومه علیمحمدی یکی از شکنجه گرانوبازجویان وعضوحرمسرا

 زهره قائمی از زنان حرمسرا و مسئول اطلاعات وحفاظت فرقه که توسط تیم ترور فرقه  دراشرف به قتل رسید 
مراسم عقد زنان   درحضور وبا شراکت مریم قجر ومراسم رقص رهایی 

درنوشتار آتی به مراسم  رقص رهایی  در سالن بدیع زادگان بعد از مراسم عقد زنان خواهم پرداخت 
توضیح  اینکه این نوشته ها برداشتی است آزاد از چندین کتاب درمورد فرقه رجوی وهمچنین اعضای سابق این فرقه استخراج وتدوین و خلاصه  نویسی شده است .

ج.سالور 2015/03/03