۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

نگاه وهشداری درمورد حرکات زیرپوستی تجزیه طلب های ترک درایران


مقام نخست دختران شایسته ایران زمین در فوتسال و کاراته آسیایی بر تمامی ایران دوستان و قهرمانان تهنیت باد 
&&&&&&&&&&&&&&&&نگاه وهشداری درمورد حرکات زیرپوستی تجزیه طلب های ترک درایران 

ارشیا ارشادی وهوشیاری در مورد  تجزیه طلب ها 
2018/05/13( واکنش _ 200 ) 


یک ملت: ایران  <<<<>>>>> یک زبان:  پارسی  هنرمندان ترک تجزیه طلب را معرفی خواهیم کرد / یکم جعفرپناهی / به تیزر فیلم سه رخ با دقت تماشا کنید ردپای عناصرقومیت طلب راخواهید یافت 

پیش نوشت 

نزدیک به 4 سال است تجزیه طلب ها ی شمال ایران با گویش آذری اقدامات ریز ودرشتی را طراحی وبه مورد اجرا گذاشته اند که بسیار خطرناک وبه زیان منافع ملی ومسافت سرزمینی ایران می باشد / تجزیه طلب ها با نفوذ درسینمای وتیاتر ایران این خیزش زیرپوستی را شروع کرده وکم کم به مجلس ایران کشانده اند / دراین نوشتار اینجانب بعنوان یک ایرانی ضمن آگاهی رسانی درمورد این حرکات موذیانه وخطرناک به مسئولین حکومت ونمایندگان مجلس هشدار می دهم اگر جلوی این اقدامات ضدملی گرفته نشود تجزیه طلب ها می توانند حامیان خودرا سازمان دهی کرده و سودای تجزیه طلبی خودرا به سطح بکشانند که درآنصورت مشکل جدید وخطر آفرینی به بحران های کنونی افزوده خواهد گردید .

اصل 15 قانون اساسی 
 1 _ زبان و خط مشترک ورسمی  مردم ایران پارسی است 

 2 _ اسناد  ومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی  ایران باید به زبان وخط پارسی باشد

3 _ استفاده  اززبان های قومی ومحلی درمطبوعات ورسانه های گروهی  وتدریس آنها درکنار زبان پارسی آزاد است 
همانگونه که در بالا مشاهده می گردد زبان پارسی  درهرسه بند قانون  بعنوان زبان ملی شناخته شده وبر تدریس به این زبان وکتب آموزشی پارسی تاکید شده است 
 دراین قانون گرچه از تدریس زبان های قومی ومحلی  درکنار زبان اصلی نام برده شده وولیکن  دولت را موضف به فراهم آوردن امکان آموزش زبان های قونی ومحلی نکرده است / همچنین گرچه از تدریس سخن رفته  ولی براین تدریس درمکان های آموزشی رسمی چون دانشگاه سخنی به میان نیاورده است 
بناتبراین بر آموزش اصرار دارد که این آموزش می تواند کلاس های خصوصی تفسیر گردد 
یعنی تدریس در  آموزشگاه های خصوصی  
  
قبل ازپرداختن به موضوع ابتدا باید نگاهی به مراحل پیدایش زبان وزبان کامل وگویش زبانی بیاندازیم 
چگونگی شکل گیری وتدوین زبان 

 بنا برمستندات تاریخ زبان شناسی همه زبان ها درابتدا زبان گویشی  بوده اند  وبعد آموزگارانی یافت شده اند که برای این زبان های گویشی  الفبا /  دستور زبان و دایره واژگان ساخته اند  وبدین صورت زبان گویشی یه زبان کامل ارتقا یافته است 

پس یک زبان کامل باید دارای این سه عنصرپایه یاشد 
 الف _ نویسه ویا الفبا 
ب _ دستور زبان 
پ _ دایره واژگان 

زبان های گویشی ویا محلی وقومی  به زبان هایی گفته می شود که ناقض بودنه واین سه بند را ندارند 
برای نمونه می توان به زبان های محلی گیلکی ومازنی وطالشی  درشمال ایران اشاره نمود 
به این روش گفتگو وارتباط لحجه هم می گویند / برای نمونه اگر یک گیلکی با یک پارسی زبان معاشزت کنند آنها می توانند بیش از85  درصد گفته های هم رادرک وفهم نمایند  
درروی کره زمین صدها زبان گویشی وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها درهمان مرحله گویشی باقی مانده وتعداد قابل توجهی ازاین گویش ها دراثرمرور زمان تکامل پیدا نکرده وحتی ازبین رفته اند / برای نمونه درسرزمین وسیع اتازونی ( امریکای کنونی ) قبل ازتهاجم واشغال آن توسط سپید پوست ها ده ها قبیله سرخپوست با زبان های گویشی متفاوت زندگی می کرده اند / مهاجمان اروپایی به مرور زمان آنها را کشته وازبین برده ودر نهایت زنهایشان را با نقشه ودسیسه عقیم نموده اند تا نسل قبایل صاحب سرزمین را نابود کنند /  پس ما می دانیم که گویش سرخپوستی  در اتازونی  وجود داشته است ولی سئوال اینجاست که آیا اکنون گویش سرخپوستی بنا برتعریف یک زبان کامل وجود دارد ؟

طبعا پاسخ منفی است چرا چون این زبان ازمرحله گویش به زبان تکامل نیافته است 

گویش ترکی ویا آذری هم دقیقا همین گونه است بااین تفاوت که این زبان گویشی درروسیه با الفبای سرلیک آمیخته شده ولذا زبان کامل ودارای الفبای ویژه نیست /  این زبان گویشی که قبل از اصلاحات آتاتورک به الفبای پارسی .عربی نوشته می شد   درزمان آتاتورک به نوعی زبان لاتین مجهز شده وترک ها گویش ترکی رابه الفبای لاتین ساخته شده می نویسند 
درایران ما هم آذری ها گویش ترکی رابه الفبای پارسی مجهزکرده ومی نویسند / بنابراین گویش هایی چون لری / بلوچ / کردی / طالشی / گیلگی / مازنی هیچکدام زبان کامل نیستند وزبان گویشی محسوب می گردند 
 کردی نیز زبان گویشی است والفبای آنهم پارسی است ودرمناطق کرد نشین گویش کردی رابه زبان پارسی می نویسند چون خود دارای الفبای ویژه نیستند 
آیا تدریس زبان های گویشی نیاز مند کلاس ومدرسه هستند ؟ 

پاسخ منفی است / این زبان های گویشی درخانه توسط والدین کودکان آموزش داده می شود وچنین است که تاکنون به جای مانده اند / برای تکامل زبان گویشی به زبان نیازمند ساخت الفبا و دستور زبان است 

تجزیه طلب ها وآموزش زبان مادری ویا آموزش به زبان مادری ؟

درحالیکه گویش ترکی درایران فاقد الفبا می باشد گروهی از تجزیه طلب ها  ازآموزش زبان ( گویش) ترکی هم گام خودرا بلند تربرداشته واز آموزش به زبان مادری سخن می گویند !

آموزش به زبان مادری یعنی اینکه تمانی دروس به گویش ترکی تدریس گردد ! 
این درخواست مسخره اسم رمز تجزیه طلب هاست   که بابلاهت   وخود بزرگ بینی آموزش گویش ترکی را ارتقا داده و غیرمستقیم نیات تجزیه طلبانه خودرا مطرح می کنند
بنابراین اگرچه درقانون ازتدریس زبان های محلی وقومی سخن رفته است ولیکن :

یکم _  اینها زبان نیستند وگویش هستند 

 دوم _  درقانون اساسی برای  دولت هیچ وظیفه ای تعریف نشده است  برای نمونه به اصل 30 قانون اساسی می توان اشاره کرد که می گوید :  دولت موظف است تا تحصیل رایگان رابرای تمام اقشارجامعه فراهم آورد 

همانگونه که مشاهده می شود دراین بندقانون اشاره شده است که  دولت موظف است 
 ولی دراصل 15  برای دولت هیچ وظیفه ای درمورد آموزشس زبان محلی وقومی تعریف نشده است 

بنا براین تجزیه طلب ها دقیق  بند 15 و30 قانون اساسی را مطالعه ومقایسه نمایند  واین خیالات توهم آلود را به ذهن خود راه ندهند /  ما یک ملت هستیم » ایرانی
یک زبان رسمی هم داریم : پارسی است خیزش زیرپوستی برخی  هنرمندان ترک درسینمای ایران 

 طی چندسال گذشته نویسندگان وبه طبع آن برخی کارگردان ها وتهیه کنندگان ترک ( آذری ) اعمال واقدامات زیرپوستی راشروع کرده وادامه داده اند که نشان از برنامه دراز مدت آنهاست درمورد اهداف تجزیه طلبی می نماید 

درابتدا یکی ازکارگردان ها دریک فیلم سینمایی  با گویش پارسی / ترکی ( زنجانی ) شروع نمود وعلت این حقنه کردن گویش ترکی / پارسی  درفیلم خودرا اینگونه توجیه کرد که  درزبان زنجانی ها  کلمات پارسی زیاد است و گویش انها به زبان پارسی نردیک است ( ! ؟ )  شاید مردم عادی ومعمولی که بخش هایی از آنها ازگویش ترکی  استفاده می کنند ازکنار این اقدام ضدملی وغیرقانونی به سادگی می گذرند ولیکن برای پژوهشگران  وکسانی که ازسطح مسائل به عمق نقب می زنند چنین نیست

نگارنده به این کارگردان اعتراض کردم و به ایشان درمورد این اقدام  هم راه باهدف هشدار داده وبرای ایشان نوشتم :  زبان رسمی ما ایرانی ها پارسی است و شما هم برای همه مردم فیلم می سازید _ بنابراین این اقدام  زیرپوستی شما  بخشی ازیک برنامه ضدملی است  وشما حق ندارید درفیلم پارسی بهربهانه از دیگر گویش های قومی  استفاده نمائید 

این گونه اقدامات کم وبیش دربرخی ارسریال ها هم تکرار شده است اخیرا یک سریال بنام  آ نام ( مادرم )  درحال پخش است ونام این سریال ترکی است /  کار گردان این سریال ( احتمالا ترک ) باید توضیح دهد که چرا برای یک سریال پارسی  که برای همه مردم ایران تهیه شده نام ترکی  انتخاب کرده است ؟ 

البته همه هنرمندان می توانند برای زبان های گویشی  مورد علاقه خود به همان گویش فیلم وسریال بسازند و نام زبان گوبشی و دیالوگ و بازیگران همشهری خود استفاده نمایند ولی اینگونه فیلم ها چون به زبان رسمی / همگانی کشور نیست درهمان شهرها به  روی اکران سینما می روند  نه درسطح ملی وکشوری 
فیلم به گویش ترکی با زیرنویس پارسی !

اخیرا یک فیلم سینمایی دیده که بسیار گستاخانه ساخته شده بود بطوریکه گویش های دیالوگ ها به گویش ترکی بودند با زیر نویس پارسی !
 این افسار گسیختگی تجزیه طلبان اقدامی بسیار ضدملی وخطرناک است و به روشنی نشان می دهد که تجزیه طلبان ترمز بریده  پیش می روند و گویا این قوم گرایان در وزارت ارشاد نیز نفوذ بسیار  کرده اند واین نیز خطرناک است 

تشکیل فراکسیون ترک زبانها درمجلس ایران واهداف آنها 

درسال 1395  فراکسیون ترک زبانان   در مجلس ایران تشکیل گردید / صدیف بدری  نماینده اردبیل ازجمله نمایندگان ترک زبانی است که درراس این فراکسیون قرار دارد 

درشهریور 1395  ترک زبان ها در آموزش وپرورش طرحی راتحویل ریاست جمهوری برای ارائه به مجلس درمورد تدریس زبان مادری ( ترکی )  تحویل رئیس جمهور حسن روحانی کردند که ایشان به مجلس ارائه نماید که خوشوقتانه روحانی با تیزهوشی  دست تجزیه طلبان را خواند وبا این طرح  مخالفت نمود 

علائم تجزیه طلبی درسخنان زهرا ساعی سخنگوی فراکسیون  مناطق ترک نشین : هدف از تشکیل فراکسیون استفاده از ظرفیت نمایندگان برای رفع مشکلات مناطق ترک نشین است !

بیات نماینده دیگر ترک می گوید :  وجه مشترک این فراکسیون  "  هویت زبانی است !

بیات ادامه می دهد : نمایندگان با فاکتور ترک بودن وحمایت ازادبیات وهویت ترکی به مجلس راه یافته اند !

حسن شریعتمداری تجزیه طلب برون مرزی  همه پرده ها را بالازده و ضمن حمایت از فراکسیون ترک درمجلس  می گوید : فراکسیون ترک یک وسیله قانونی دراختیار " ملیت ها " قرار می دهد 

اگر سخنان  صدیف بدری / بیات / ساعی وشریعتمداری را کنار هم قرار دهیم و  به کدواؤه هایی چون : تدریس زبان مادری / مناطق ترک نشین / هویت زبانی /  ادبیات وهنر ترکی /  موضوع ملیت ها  برمی خوریم که  روشنی ماهیت تجزیه طلبان ترک را به روشنی نشان می دهد 

نگارنده بعنوان یک ایرانی نظر این  تجزیه طلب های متوهم  رابه چند نکته مهم جلب می نمایم 

نخست _  ترکی   یک زبان نیست ویک گویش زیانی است همانند طالشی / گیلکی / مارنی / لری وهیچ امتیازویژه ای ندارد

دوم _  ما درایران فقط یک زبان رسمی وسراسری داریم وآنهم زیان شیرین پارسی است 

سوم _   ما درایران اقوام مختلف داریم که آنها با تدریس درخانه زبان محلی خودرا حفظ ونگاهداری کرده ومی کنند

چهارم _  اقوام مختلف درایران باعث تشکیل  یک ملت ( ملت ایران )  گردیده وما ملت دیگری نداریم 

پنجم _  درقانون اساسی دولت مسئولیتی درباره تشکیل زبان های محلی ندارد واگر بخض خصوصی تمایل داشت می تواند کلاس ترکی تشکیل دهد واین هیچ ربطی به حکومت ندارد 

ششم _  هدف نمایندگی راه یافتگان به مجلس تنظیم قوانین برای ایران یکپارچه بوده وهست و لذا مشکلات استان آذربایجان  را دیگر استان ها هم دارند و ترک ها تافته جدا بافته ای نیستند 
درپایان بهتراست به رئیس جمهور منتخب ایران هم یک هشدار بدهم 

جناب روحانی 
لطفا همانند گذشته با دقت حرکات زیرجلدی تجزیه طلبان را رصد نمائید 

تدریس زبان مادری یک خواست واسم رمز تجزیه طلبان است واگر آنها بتوانند شمارا فریب دهند بعدها متکلمین  گویش هایی چون  کردی / بلوچی / لری / طالشی / گیلکی / مازنی وغیرو هم همین خواست های تجزیه طلبانه را مطرح ودنبال خواهند کرد واین یعنی پروژه دشمنان ایران زمین که درپی تکه تکه کردن میبهن ماهستند / خواست عرب ها / اسرائیل / امریکا 

بنابراین نقشه های این عوامل بیگانه را نقش برآب کنید 
آقای خامنه ای که خود آذری تباراست  مدتی پیش درحضور گروهی ازمردنم آذربایجان گفت : زبان ملی پارسی است  وزبان ترکی را هم نمی توان درخانه فراگرفت 

هشداری هم به هنرمندان تجزیه طلب 

ما ایرانی ها به شما هشدار می دهیم که کلیه حرکانت شمارا دقیقا زیر نظر داریم وبه شما اجازه نخواهیم داد امیال تجزیه طلبانه خودرا  درقالب فیلم وسریال به مردم تزریق کنید 

پس بهوش باشید یک ملت وآنهم ایران ویک زبان آنهم پارسی 

 هرکس این حقیقت رابر نمی تابد به سرزمین رویایی خود منتقل گردد


ارشیا ارشادی 
2018/05/14


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...