۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۱, جمعه

نگاهی به تئوری ظهور وغیبت مهدی درنگاه آخوندهای شیعه تا باند حجتیه واحمدی نژاد ( بخش _ نخست غیبت )


تهنیت برهمه زنان ومردم ایران 


دختران شایسته ایران زمین قهرمان فوتسال آسیا 2018 دختران شایسته ایران بازهم برسکوی نخست کاراته آسیا / 2018 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


نقدی  به تدوری ظهور وغیبت  وظهورمهدی موعود به  روایت تاریخ اسلام ( 2 )

ارشیا ارشادی و نقد باورهای مذهب تشیع ( غیبت )
2018/05/12 ( واکنش _ 199 )
پیش نوشت 

درمتن واکنش 195 نگاهی داشتم به مرگ پیامبراسلام و ماجرای گردهمایی سقیفه بنی ساعده انتخاب ابوبکر بعنوان جانشین محمد وخلیفه اول مسلمانان  / دردامه به روایت شیعیان تخت عنوان غدیرخم پرداختم که این گروه منشعب شده ازاسلام جعل کرده ومعتقدند پیامبر اسلام علی بن ابی طالب را به جانشینی خود انتخاب کرده بود که البته این روایت جعلی تنها درکتب شیعیان به چشم می خورد وتاریخ اسلام به آن کوچکترین اشاره ای ندارد 
دراین نوشتار به یکی دیگر ازتئوری های شیعه تحت عنوان " غیبت وظهور " با استفاده از کتب تاریخ اسلام وشیعه گری خواهم پرداخت / دراین نوشته از چند کتاب اسلامی / شیعی  ازجمله بحار الانوار ملامحمد باقر مجلسی ( جلد 13 ) / غیبت ( شیخ طوسی ) شیخ بهاالدین بهایی (جامع عباسی ) / دکترطه حسین ( علی وفرزندانش ) استفاده شده است نخست _ تئوری غیبت درنزد شیعیان 12 امامی به روایت تاریخ 

 سرگذشت راستین حسن عسگری امام 11 شیعیان 

بنابر مستندات تاریخ اسلام ازجمله تاریخ طبری و مناقب ابن شهرآشوب حسن عسگری امام 11 شیعیان درسال 232/845 زایش یافت ودر تاریخ 260/ 874 درزمان خلیفه المعتمد علی الله عباسی  درگذشت / حسن عسگری مدت  6 سال بعنوان امامت شیعیان  را بعهده داشت / حسن عسگری درطول امانت خود هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت ودرتقیه کامل به سر می برد 

حسن عسگری درسال 260/874 بیمارشدوبه بستربیماری مرگ آور افتاد 
هنگامی که خلیفه ازبیماری جانکاه حسن عسگری آگاه شد فورا 5 نفر ازنزدیکان خودرا به ملاقات ایشان فرستاد که شامل پزشک / خدمتکار ویژه خود ( تحریر ) و قاضی القضات حسن بن ابی شوارب بودند 
بعد ازدرگذشت حسن عسگری خلیفه برادر خود ابوعیسی متوکل دستور داد تا برجنازه وی نماز بگذارد / ابوعیسی درکنار جسد حسن عسگری کفن را کنارزد وبه  سران علویان /عباسیان وبنی هاشم گفت : این جسد متعلق به حسن بن علی بن محمد بن الرضاست که به مرگ طبیعی درگذشته است .
پس ازخاک سپاری جنازه حسن عسگری خلیفه هیاتی رابرای بررسی ثروت وبازماندگان امام 11 شیعیان فرستاد که یکی ازاعضای این گروه جعفرعسگری برادر وی بود 
این گروه پس ازبررسی ها به خلیفه گزارش دادند که حسن عسگری ازدواج نکرده وهمسر وفرزندی ندارد وتنها بازماندگان او حدیث ( مادر )  وجعفر برادر وی می باشند / خلیفه برای خاطرجمعی یک کنیز حسن عسگری بنام صیقل  رانیز به پایگاه خلافت آورد ومدتی تحت محافظت قرارداد تا اگر او حامله باشد مشخص گردد / صیقل پس ازچندماه آزاد شد
بعد ازمرگ امام 11 بین مادرش حدیث وبرادرش برسر دارایی حسن عسگری  اختلاف افتاد که درنهایت دادگاه حکم داد که ثروت وی به مادرش حدیث تعلق می گیرد / این دو پس ازحکم دادگاه ثروت امام 11 رابین خود تقسیم نمودند / بعد ازفوت حسن عسگری گروه مهمی از طرفداران او گفتند چون ایشان فرزند وپسری نداشته لدا امامت پایان یافته است / گروه ئبگری برادر او جعفربن عسگری  رابعنوان امام شناختند ودرهمین رمانها بود که فردشیادی بنام عثمان بن سعید عمری  ادعا کرد  که : امام حسن عسگری دارای فرزندی است بنام محمد( صاحب الزمان ) که 4 سال قبل ازمرگ اوزایش یافته و درچاهی مخفی شده است ‍!
عمری خودرا اولین نائب این امام  ته چاهی معرفی نمود 
دوم _ ادعای غیبت وظهور درشیعه گری

عثمان عمری که خود را ناب امام معرفی می کرد مدت 45 سال ( 260/390 ) از شیعیان پول می گرفت وادعا می کرد تا از امام ته چاهی مراقبت می کند ! او گاهی هم نوشته هایی تحت  نام توقیه ازجانب مهدی به شیعیان نشان می داد 
عثمان ادعا می کرد امام 4 ساله به خاطر حفظ جانش درچاه مخفی شده است !

بعد ازمرگ عثمان فرزندش محمد بن عثمان به جای اونشست وخودرا نایب دوم امام غائب که اکنون 45 ساله شده بود رابعهده گرفت / محمد بن عثمان نیر مدت 21 سال ( 305/326) ازشیعیان اخاذی می کرد تا از امام ته چاهی مراقبت وحفاظت نماید
طبیعتا امام مذکور می بایست 66 ساله شده باشد ولیکن اینکه این امام درکدام چاه وچگونه این مدت زندگی کرده است راباید از ملا محمد باقر مجلسی سئوال کرد 
بعد ازعثمان شخصی بنام  حسین بن روح نوبختی بعنوان نایب سوم بچای او نشست ومدت سه سال ( 326/329) همچنان ازمردم کمک می گرفت تا ازامانم ته چاهی نراقبت بعمل آورد / پس ازمرگ نوبختی شخص دیگری بنام علی بن محمد سمیری بعنوان نایب چهارم مسئولیت مراقبت ازمحمد قائم درنه چاه رابرعهده گرفت / 
سمیری درسال 941/329  به بیماری مهلکی دچار شد ودربسترمرگ اعلام کرد اوبه زودی خواهد مرد ولذا بعد ازمرگ او نیابت خاصه به پایان خواهد رسید و غیبت صغرای امام تمام شده و غیبت کبری شروع خواهد گردید 
سنیری در بسترمرگ نامه ای رابدین نضمون به طرفداران امام ارائه نمود 
تبدیل غیبت صغری به غیبت کبری 

بسم الله الرحمن الرحیم 
ای علی بن محمد سمیری 
الله پاداش برادرانت را درمصیبت مرگ تو بزرگ گرداند زیرا تو تا 6 روز دیگرخواهی مرد/ پس به کارهای خودرسیدگی کن  وبه هیچکس بعنوان جانشین خودوصیت مکن 
زیراکه غیبت کبری واقع شده است 
من آشکار نمی شوم مگرپس ازاجازه پروردگار عالم واین یعد ازگذشت زمانها  وقساوت دلها وپرشدن زمین ازستم خواهد بود / به زودی کسانی پیدا می شوند که می گویند من را دیده اند / آگاه باش هرکس پیش از خروج سفیانی  ادعا کندمرادیده است دروغگوست وافترا می بندد / پایان 

بهرروی ازسال 1260/ تا 1329 هجری به مدت 65 سال  چهار نفربعنوان نواب خاص ازپیروان شیعه اخاذی کردند تا از امام غایب درته چاه حفاظت ومراقبت نمایند  وبدبن ترتیب سن امام ته چاهی درتاریخ مرگ آخرین نائب باید 65 سال بوده باشد

آنچه دربالا اشاره شد ازدوکتاب غیبت ( شیخ طوسی )  و بحار النوار ( جلد 13 ) محمد باقر مجلسی  که هردو از افسانه سازان تئوری غیبت وظهور شیعه می باشند برداشت گردیده استنقدی بر تئوری غیبت 

 امروزه 1234 سال ازادعای عثمان بن عمری  گذشته است یعنی بطور دقیق طبق ادعای عمری سن دقیق امام  ته چاهی باید 1238 ساله  باشد / حال اینجا چندین سئوال  پیش روی طرفداران غیبت وظهور باید گذاشت 


سئوال یکم  _ چطور ممکن است کسی کودک 4 ساله خودرا ته چاه پنهان نماید ؟
سئوال دوم _ چه کس ویا کسانی مراقب ومسدولیت این کودک درته چاه  رابعهده داشته اند ؟

سئوال سوم _  این چاه ازجهت مکانی در کجا قرارداشته است ؟
سئوال چهارم _  چگونه این کودک تا سن 65 سالگی درچاه نگاهداری شده است ؟

سئوال پنجم _ از آنجا که سن طبیعی بشر دربهترین شرایط ازحدود  103 سال تجاوز نکرده است وحتی پیامبر اسلام 63 سال عمر کرده است چگونه ممکن است فردی درته چاهی ناشناس تا امروز  1234 سال   عمر کرده باشد ؟
منصور اصانلو که درامریکا نتوانست دگان  اپوزسیون تاسیس کند سخت دچار توهم شد وبرای جلب نظر دیگران ادعا کرد مورد حمله شیمیایی / بیولوژیکی قرار گرفته است ! این ادعا چنان مسخره وخنده دار بود که خود نمایش را ازصحنه پائین آورد ورسوا شد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سئوال ششم _  اگر محمد ویاهمان مهدی موعود شیعه امام ورهبر ومنجی است چرا به جای حاضرشدن درمیان پیروان خود این مدت طولانی درته چاه  مخفی شده باشد ؟

سئوال هفتم _  امروز امامی که 1234 سال  سن دارد یعنی کهنسال است چگونه می خواهد درمیان جمع طرفداران خود ظاهرشود؟

سئوال هشتم _  آیا بنا بر اصول علمی وطبیعی و اور گانیسم  بدن موجودات   وجود چنین انسانی قابل قبول وتوجیه پذیراست ؟
 صدالبته آخوندها ومنتظران مهدی هیچگاه قادر به پاسخ دادن به این سئوال ها نیستند چون اصولا مهدی وجود خارجی نداشته وهمه این ادعا ها افسانه است 

زنده یاد کسروی پژوهشگر نامی ایران فرموده است >>> درشیعه گری دلیل خواستن / سئوال کردن ویا فرضیه ای رابه  داوری خرد سپردن ازنخست وجود نداشته ونمی تواند وجود داشته باشد <<<<<
 آنچه در 1234 سال گذشته رخداده است 

طی این مدت صدها نفر در گوشه وکنار جوامع مذهبی ادعا کرده اند که همان مهدی موعود هستند / شاه عباس و شاه طهناسب صفوی خودرا امام ورهبر وامام معرفی نموده وهزاران نفر را به اتهام شک وتردید درامامت خود  یا سربریده ویا کور نموده اند

ادعای ظهورازطرف  علیمحمد شیرازی   

مهم تر ازهمه این اتفاقات تکراری  در سال 1844 میلادی ( 174 سال قبل )   آخوندی بنام علیمحند شیرازی ادعا  کرد همان مهدی موعود است وازغیبت درآمده وظهور کرده است ( ! ) 

ادعاهای علیمحمد شیرازی درمیان برخی از آخوندها ومردم عادی طرفدارانی پیداکرد و گسترش یافت 
تلاش های علی  محمد بعنوان مهدی موعود حدود 6 سال بطول انجامید

برخورد حکومت وآخوندها با ادعا های علی محمد شیرازی 

 گروهی از آخوند ها با ادعا های این مدعی مخالفت کردند / حکومت قاجار ( دولت وقت )  نخست تلاش کرد تا بین آخوند ها بحث وگفتگو ایجاد کند / اینها باهم وارد گفتگو شدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد 
این گروه از آخومدها از علیمحمد شیرازی خواستند دست ازاین ادعا بردارد ولی ایشان در پی گسترش ادعاهای خود یه سایر شهرهای ایران بود وچنین شد که دولت تصمیم گرفت ادرا دستگیر وزندانی نماید 

علیمحمد خودر" باب "  می خواند ومدعی بود روایت شیعیان درمورد غدیر خم اززبان محمد  که چنین بود : من شهر علم هستم وعلی  درب ( باب ) آن است اشاره ای به ایشان بوده و لذا و"علییا  بابها" را بخود منتسب می کرد !

بهرصورت کم کم حکومت وقت بنا برفشار آخوند ها مجبورشد ایشان را دگربار دستگیبر وبنا به فتوای آخوندهای نزدیک به حکومت به قتل برساند  ( 1235/ 1266 )  درتاریخ ازاین تلاشها بعنوان فتنه باب  یادکرده اند 

اگرچه بابیگری درایران سرکوب شد ولی بعدها ازدل آن ودرادامه بهائیگری بیرون آمد وشخصی بنام میرزا حسین علی نوری  خود را پیامبر جدید ادها کرد وگفت : من یظهرالله یعنی من ظهور کردم !

بهائیگری درادامه بابیگری است بدین گونه که علیمحمد شیرازی حدود هزارمین سال ادعای ظهور مهدی چون بدین نتیجه رسید که دعای فرج نتیجه ای دربرنداشته  وکسی ظهور نگرد خود دست بکار ر شد وادعا کرد همان مهدی موعود است !

این ادعا وتلاش های علیمحمد شیرازی راه بجایی نبرد چراکه  آخوند های شیعه  نمی خواستند دکان دونبش غیبت وظهور تخته گردد / حسین علی نوری ( 1817/1892 ) اما پای خودر را از این مهدی ظهور کرده فراتر نهاد وادعا کرد پیامبرجدید است ودین جدید  ایشان هم بهائیت نام دارد !

اگر بخواهیم  روند اسلام تا بهائیت را ترسیم کنیم چنین خواهد شد 

تاسیس اسلام درریاض >>>> انشعاب وجدا شدن شاخه شیعه گری ( ادعای غیبت وظهور ) >>>>  ادعای ظهور باب بعنوان مهدی موعود >>>>>>  ادعای حسین علی نوری بعنوان دین جدید که ازدل اسلام وتشیع بیرون زده است 

نگارنده قصد ورود ونقد بابیگری وبهائدیگری را ندارم تنها جهت اشاره به تدوری غیبت وظهور بود 

آیا تئوری غیبت وظهور با خردمندی و علم خوانایی دارند ؟

 پاسخ با توجه به سئوال های 8 گانه بالا منفی است / چراکه اصولا پایه های این تئوری برتعصب وخشک مغزی استوار است و تمانمی ابعاد این فرضیه ها با اصولا عقلی / فکری هیچ گونه خوانایی ندارند 

آـخوند ها و مبلغان شیعه  و شیعیان با این تئوری دونوع برخورد می کنند 
 گروهی از  آخوندها وشیعیان گرچه تئوری غیبت وظهور راباور ندارند ولی آنرا درذهنیت خود جایگزاری کرده ووجود   وآنرا بحال خود وجامعه  مفید می دانند 
گروه دیگری اما  این تئوری را جدی گرفته وکاملا باور دارند ( باند  حجتیه وباند احمدی نژاد ) 

محمود احمدی نژاد 14 سال است ادعا می کند مهدی ( بهار ) درراه است / طی این مدت بارها وبارها ادعا کرده به زودی بهار می رسد / درراه است / خیلی نزدیک است / بهار دلها نزدیک است / 

دربرخی ازکتب شیعی  آخوند ها با ادعای روایت های جعلی ازقول امامان خود پیش بینی کرده اند : مهدی درزمان بنی امیه ظهور خواهد کرد !
 آیا در قران وکتب تاریخی اشاره ای به تئوری غیبت وظهور وجود دارد ؟

درکتاب قرآن که منصوب به سخنان محمد پیامبراسلام  می باشد برخلاف ادعا های آخوندهای شیعه کوچکترین اشاره ای به تئوری  امامت و غیبت وظهور وجود ندارد / همچنین دراین کتاب هیچ ردپایی از شیعه وجود ندارد

برخی آخوندهای شیعه که خودرا مفسر قران معرفی می کنند دست به یک شگرد زده و تئوری قیامت را همان اشاره  تئوری ظهور ادعا می کنند که البته این دوهیچ ربطی بهم ندارند / برخی ازهمین مفسران به زور تفسیر شخصی خانواده علی را وارد این کتاب نموده اند واین درصورتی است در قرآن هیچ اشاره ای به هیچکدام ازنزدیکان وخانواه پیامبر اسلام وجود ندارد 

تئوری غیبت وانتظار ازدیربار تاکنون درایران

 این تئوری اززمان صفویه به همراه آخوندهای صادراتی وارد ایران گردیده است ( 880/ 1905 )
 ازهمین سال تئوری غیبت وظهور توسط آخوندها درایران تبلیغ شده است
درزمان صفویه /قاجار/ پهلوی یک روز درسال بعنوان سالگرد تولد مهدی توسط جمعی ازمنتظران جشن گرفته می شده است

درسال 1332 یک آخوند بنام شیخ محمود حلبی یک گروه وانجمن کوچک به نام حجتیه رابرای رقابت با بهائیان بنیان نهاد 
هدف این انجمن جمع کردم پول تزمردم برای ساخت مسجد ونمازخانه درروستاها بود / درست جایی که بهائیان مدرسه وجاده می ساختند / حجتیه کاملا غیرسیاسی بود وطبق اسناد ساواک بااین سازمان همکاری می نمود

مرکز انجمن حجتیه مهدیه تهران و آخوند ومبلیغ این انجمن شخصی بنام شیخ کافی بود 
برخلاف ادعای  گروهی از منتظران انجمن حجتیه بحث وگفتگو با بهائیان را دنبال نمی کرد بلکه با آنها نوعی رقابت می نمود
وضعیت بهائیان ومنتظران مهدی درزمان پهلوی

 همانگونه که دربالا اشاره شد بهائیان ومنتظران که هردو اقلیت کوچکی را تشکیل می دادند درزمان پهلوی هریک راه خودر را می رفتند / منتظران مهدی دعای فرج می خواندند وامامزاده می ساختند و بهائیان هم درگوشه وکنار ایران درمانگاه ومدرسه تاسیس می نمودند 
بهائیان درایران البته به عناوین ومسئولیت های حکومتی هم دست می یافتند / سرمایه داران بهائی هم به ساختن بنا های مشهور /  تاسیس تلویزیون ودیگرخدمات مشغول بودند فعالیت تبلیغی بهائیان زیر زمینی بود و آنها صرفا به معروف بودن خدمات خود بسنده می نمودند / واین درحالی بود که فعالیت تبلیغی منتظران مهدی علنی بود 

با جایگیری بهائیان درمسئولیت  های دولتی ا آنها تلاش کردند تا یک مرکز تجمع برای خود تحت  نام" حصیره القدس" درتهران را اندازی کنند وچنین نیز کردند  / آخوندها وشخص شاه اما باوجود این مرکزموافق نبودند ولذا شاه دستور تخریب  انرا صادر کرد .بهائیان دردرون خود انشعاب کردند وبه دوگروه بهائی وازلی تقسیم شدند
مزار بینیان گزار بهائیان درشهر عکا دراسرائیل است ومرکز تجمع آنها عنوان بیت العدل نیز درهمان کشورقراردارد
وضعیت منتظران مهدی وبهائیان درحکومت اسلامی 

اگرچه منتظران مهدی وطرفداران بهائیت درزمان حکومت پهلوی باهم دررقابت بوده وکاری هم به بگدیگر نداشته اند / بعد ازرسیدن آخوندهای شیعه درایران طرفداران تئوری اصلی  غیبت وظهور ( گروه حجتبه ) برکنار بودن ازسیاست را کنار گذاشته _ ازخلا بوجود آمده استفاده نموده وبر مسند مسئولیت  های بی صاحب نشستند

آقای خمینی چندان میانه خوشی بااین گروه نداشتند /  اختلاف سران گروه حجتیه با ایشان برسر رهبری بود چون سران حجتیه براین باور بوده وهستند که :هرگونه رهبری جامعه درزمان غیبت  ازنگاه شیعه صحیح وجایز نیست وبهمین ترتیب مسئولیت آقای خمینی رابرنمی تافتند وبه زیر سئوال می کشیدند

آقای خمینی که هیچ رقیبی را در باورهای شیعه برای خود نمی دید واین فرصت طلب های مرتجع را خوب می شناخت دستور حذف اعضای حجتبه  را از صندلی های اشغال شده صادر کرد و چنین شد که صدها عضو این انجمن منتظر متوهم ازچرخه قدرت تصفیه گردیدند / ازاین پس انجمن حجتیه از سطح کنار رفت وفعالیت هایش وزیر زمینی گردید تلاش انجمن حجتیه برای برپایی نمایشگاه فریب چاه جمکران 
  انجمن مرتجع ومتوهم حجتیه برپایه یک روایت جعلی شیعه  ادعا می کرد مهدی از چاه جمکران ظهورخواهد کرد  وبهمین دلیل دردوره پهلوی تلاش کرد دکان خودرا درروستای جمکران درجاده قم برپاکند که حکومت وقت اجازه نداد 
بعد ازروی کار آمدن حکومت اسلامی نیر انجمن حجتیه  دوباره تلاش کرد تا بساط شیادی چاه جمکران  رابرپا کند که آقای خمینی با آن مخالفت کرد واجازه تاسیس این سمبل فریبکاری را نداد 

بعد از مرگ آقای خمینی گروه منتظزان متوهم  دوباره تلاش خودرا برای ساخت چاه جمکران آغار نمود وسرانجام درزمان شهردار شدن محمود احمدی نژاد منتظرمتوهم  ساخت پروژه فریب چاه جمکران آغاز گردید  وگروه حجتیه به این خواست دیرینه خود با کمک باند منتظر  احمدی نژاد رسیدند وبساط شیادی را برپا کردند

 باند سیاه احمدی نژاد در95 درصد افکار با باند حجتیه هم سو می باشد  واین دو اختلاف کمی باهم دارند / پس ازروی  کار آمدن احمدی نژاددرسال 1382 ( شهردارتهران ) اعضای باند زیرزمینی حجتیه  دوباره به سطح آمده وفعالیت خودرا باشدت شروع کرده وادامه دادند /  رحیم اسفندیار مشایی  ویا همان مراد ورهبر  احمدی نژاد ازاعضای انجمن حجتیه بوده است 

طی سالهای 82/92 احمدی نژاد تلاش کرد منتظران متوهم راگرد خود جنع نماید  و لذا طی این سالها صدها تن ازاعضای انجمن حجتیه بوسیله احمدی نژاد وارد دستگاه اداری کشورگردیده وسازماندهی شدند 
واین برای نخستین بار بود که دست باند حجتیه / مشتایی  کاملا باز شد و این دو با سواستفاده وبرباددادن ثروت های ملی مردم تئوری غیبت وانتظار رابطور گسترده تبلیغ نمایند 

شیادان دغلکار وبی سوادی چون علی اکبر رائفی پور و رحیم پور ازغدی درزمره مبلغین دروغگوی تئوری غیبت وظهور هستند
خیانت های باند  مشایی / احمدی نژاد / حجتیه 

 احمدی نژاد درهمان نخست های رسنده شدن به قدرت اعلام کرد : هدف دولت فراهم کردن زمینه ظهور است !
این فرد متوهم وخائن طی 10 سال شهردار ورئیس جمهور قلابی بودن وارد مرحله تخریب ایران گردد 
در دوران 8 ساله مسئولیت باند احمدی نژاد او به 800 ملیارد دلار بودجه دسترسی داشته است 
این خائن متوهم منتظز با حمایت آقای خامنه ای این حجم از درآمد بی مانند ایران را بربادداد 

اسنفندیار مشایی رهبر ومقتدای رفکری ومشاور اصلی احمدی نژاد  این شیاد  چندین رمال  وفالگیر وجن گیر ربه خدمت گرفت / یک مرتاص وجنگیر هندی هم ازمشاوران او بودند 

احمدی نژاد ایران را تخریب کرد / خشکی سرزمینی / انحلال  سازمان برنامه وبودجه / ساختن صدها امام زاده قلابی / گسترده کردن دستگاه فریب جمکران / برگزاری گردهمایی نفی هولو کاست / افشا وفروش فعالیت های هسته ای / قطع نامه های شورای امنیت / تحریم ها و صدها گزند دیگر بدست باند خلاتفکار مشایی / حجتیه / احمدی نژاد انجام شده است 
باند احمدی نژاد همه این خیانت ها ی ضدایران وایرانی را غمدا انجام داد تا به دوهدف خود برسد 

1 _ ایران را تخریب کرد تا نارضایتی عمومی شدت بگیرد و گسترده شود 
2 _   ودرچنین صورتی مردم درمانده وبیچاره دست بدامن ظهور مهدی برای تغییر شرایط می گردند 
اگر به خشکی سرزمینی ایران طی دودهه گذشته دقت کنیم دست باند منتظران مهدی  در خشکی عمدی ایران را خواهیم دید 

باند احمدی نژاد ایران تخریب ونابود کرد تا شرایط ظهور مهدی افسانه ای او ودوستانش فراهم گردد!

احندی نژاد طی 8 سال ریاست جمهوری قلابی وتقلبی خود بارها وبارها اعلام کرد او دولت امام زمان است 
احمدی نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری قلابی اش تصمیم داشت یک اتوبان 4 بانده ازفرودکاه جدید تهران تا فریبگاه چاه جمکران بکشد  تا مهدی به سادگی بتواند به چاه جمکران برسد !

نتیجه این متن = 

تئوری غیبت وظهور مهدی درشیعه یک داستان وافسانه سرایی طنز وکمدی است به خنده دارترین نوع ممکن وهرکسی کوچکتربن بهره ای از خردمندی وآگاهی داشته باشد هرگز تن به پذیرش این خرافات وجعلیات آخوند ساز نخواهد داشت
مسعود رجوی معدوم درقلعه مخوف اشرف  نیز ابتدا خودرا نماینده مهدی ودرادامه خود مهدی موعود ! معرفی کرده بود
این شیاد ومریم قجر چندبار به  آب انبار متروکه در شهر سامره رفته وبا امام تخیلی ( درودیوار ) گفتگو کرده و لیست نام ونشان تروریست های این فرقه را تقدیم به مهدی کرده اند !
رجوی پلید همچنین دستور داده بود در مقر49 اشرف چاهی احداث کنند ودرته این چاه یک اتاق با تمامی  امکانات ایجاد کرده بود / هرماه یک بار درحضور نزدیک  ترین پیروانش درون چاه می رفت /  یک لول تریاک سناتوری  می کشید وبعد بالامی آمد وکف بردهان خودرا به حالت خلسه نشان می داد / مهدی بی غیرت درهمین زمان به همه بشارت می داد که : مسعود د به آقا وصل شد !
مسعود معدوم پس ازاین نمایش روی صحنه می رفت وبا کمک تریاک ساعت ها  برای اسیران دری وری وچرت وپرت می گفت وادعا می کرد به قدرت های بالا متصل است ( ! ؟ )

بهرروی دراین نوشته اشاراتی به تئوری غیبت  نمودم ودرمتن های آتی درباره علائم ظهور / هدف ازظهور / اقدامات مهدی وسرانجام او  خواهم پرداخت 

ارشیا ارشادی 
2018/05/12 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...