۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۶, یکشنبه

چگونه گلوبال صهیونیسم جهانی گلشیفته فراهانی بازیگر مستعد سینمای ایران را بدام انداخت ؟گلشیفته فراهانی _ کشف تازه بازیگری ویا عامل فرهنگ ضدزن گلوبالیسم جهانی ؟
ارشیا ارشادی ودسیسه های ضد زن فرهنگ جهانی سازی 
2018/05/07 ( واکنش _ 196)


پیش نوشت 
بازیگری گلشیفته فراهانی رابسیار دوست می دارم واورا تحسین می کنم / هرچند معتقدم درایران امروز ما بازیگران جوانی وجود دارند که اگر یک گام ازایشان جلو نباشند بی  شک در همان قد وقواره قراردارند 

چند سالی است که اعمال ورفتار اورا درصحنه هنر دنبال می کنم / قبلا خودرا مجاب می نمودم که زنی است جوان وجویای نام وچه خوب که بتواند درصحنه بازیگری درسینما ./ تیاتر جهان بدرخشد ومن به وجود چنین هنرمندی افتخار کنم ولی با آگاهی وشناخت بیشتر دسیسه های ضدزن گلوبال / صهیو نیسم جهانی متوجه شدم این هنرمند شایسته ما مرزهای تلاش برای برجسته شدن درصحنه نمایش را پشت سرگذاشته ودانسته ویا نادانسته به ورطه هولناک " زن ابزاری " گلوبالیسم نزدیک ونزدیک ترشده است / دراین نوشتار بعنوان یکی ازدوستداران گلشیفته اقدامات اورا با اهداف " جهانی شدن " مورد بررسی قرار خواهم داد 

گلشیفته نازنین آگاه باشد که نگارنده درزمره دوستداران منتقد ایشان هستم 
تعریف زن در فرهنگ گلوبالیستی 

زن درفرهنگ گلوبال / صهیونیسم  بعنوان یک کالا بشمار می رود / کالایی که سرمایه داران برای کسب وکار ودرآمد به او به چشم یک ابزار استفاده می نماید /  درصحنه هنرهای نمایشی اما گلوبالسم راهکارهای خودرا دارد و برهنگی هنرمند را درراه پروژه خود مد نظر دارد وهدف گیری می کند 
دراجرای این پروژه هنربازیگری وخلاقیت هنرمند  دردرجه دوم اهمیت قرارمی گیرد / هدف گلوبالیسم این است که نخست بدن برهنه بازیگر را تحت نام فریبنده " شهرت جهانی "به نمایش بگذارد / گلوبالیسم درراه اجرای این پروژه متخصصین فراوانی را به بازیگر معرفی وآشنا می نماید
پروژه دسیسه گام به گام است / نخست نیمه برهنگی  و سپس تمام برهنگی / جالب اینجاست که این لخت کردن بازیگر ونشان دادن بدن عریان او بعنوان تابو شکنی  ویا پیشرفت هنری معرفی می شود 

گلوبالیسم جهانی درراه این اهداف خود سرمایه فراوان صرف می کند و لذا عکس بدن عریان صید شده  خودرا درروی جلد معروف ترین رسانه های گلوبالیستی چاپ  وتبلیغ می نمایدگلشیفته فراهانی گفت : اسکورسی ازدرون من عبور کرد !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
متخصصان گلوبالیسم ماه ها روی پروژه وقت صرف می کنند / نویسندگان درباره او می نویسند / وکم کم به بازیگر تلقین می کنند که برای رسیدن به شهرت جهانی عریان شدن گام مهم نخست است 

روان شناسان / طراحان مد / وفتومدل سازها باید باهمه ابعاد بدن سوژه آشنا شوند 
سوژه که بنا بر تشویق ها و تطمیع های گلوبال ها به تور افتاده دچار این توهم می گردد که برای رسیدن به قله های مرتفع هنری هیچ اشکالی ندارد که جهانیان همه ابعاد بدن برهنه اورا تماشا کنند

میلغان گلوبالیسم جهانی با کمک رسانه های خود برای جلوگیری ازمنتقدان  وافشاگران " پروژه عریان سازی وسواستفاده ازبدن زنان برای تجارت اینگونه  تبلبغ می کنند که : زنان مالک بدن خود هستند"  وعاملین وپادوهای گلوبالیسم هم چماق به دست گرفته و تلاش می کنند هرمنتقدی را مخالف " پیشرفت زنان " هدف گزاری کرده وازمیدان نقد بیرون کنند 

چپگرا گلوبالیست ها نیر از برهنگی زنان برای اهداف سیاسی خود بعنوان یک ابزار استفاده می نمایند 

آری نام گلشیفته در رسانه های گلوبال با عکس های عریان او برسرزبانها افتاده ودرست درهمین جاست که خلاقیت های هنری گلشیفته تحت تاثیر اندام برهنه او قرارمی گیرد 
ولی آیا این برهنگی ربطی به هنر بازیگری گلشیفته دارد ؟ 

برای پاسخ باید موقعیت کنونی گلشیفته را درراه رسیدن به مافیای سینمای هالیوود مورد بررسی قراردهیم 

سابقه بازیگری گلشیفته نشان می دهد که او دراین راه تاکنون به موفقیتی دست نیافته وهنوز مافیای هالیوود اورا  کاملا  جذب نکرده  است .....

نگارنده با دقت به فیلم هایی که این بازیگر طی دودهه گذشته بازی کرده  توجه نمودم  / بازیگری او همچنان جذاب است /گرچه معتقدم اگر گلشیفته عریان هم نمی شد امروز درهمین جایگاه قرارداشت 
چرا گلشیفته فراهانی تن به عریانی داد ؟

 مدت هاست درپی پاسخ به این سئوال خود هستم وبسیار اندیشیده ام 

به باورمن  برهنگی غیر لازم  این هنرمند شایسته سه دلیل می تواتند داشته باشد 

1 _  ضدیت حکومت مذهبی ایران  با هنر و فشار بربازیگران زن 

2 _ کم آگاهی گلشیفته از دسیسه های گلوبال صهیونیسم جهانی 

3 _ میل و اشتیاق شهرت ومعروفیت درجهان سینما 

من بعنوان یک ایرانی علاقمند به هنر و مشتاق درخشش زنان بازیگر میهن خود درایران وجهان معتقدهستم گلشیفته نازنین ما یک بازیگر توانا بودوهست  _ با صدایی خوش وبنابراین برای شهرت بیشتر نیازی به عریان شدن نداشت 
در انتها بعنوان یک دوستدار هنربازیگری او برایش می نویسم 

گلشیفته جان / دخترم 

تو هنرمند شایسته ای بوده وهستی 
تو برای پیمودن قله های بازیگری نیازی به عریان شدن درجلوی دوربین ژان موندینو نداشتی 

آیا تو می دانی گلوبالیسم چیست و ژان موندیو کیست ؟

پس توصیه می کنم دراین مقوله پژوهش وکندوکاو کنی / نوشته تحقیقی بنده دراین آدرس وجوددارد 

((((((((((((((((((((((  نگاهی به گلوبال صهیونیسم وحرکت زیرپوستی آن درایران   ))))))))))

آنطور که درکارنانه ات دیدم دست کم  در 13 فیلم  با کارگردان های جهان شرکت  کرده ای 

ولی عزیزدل 

من فقط  دوفیلم درباره الی وسنتوری راازشما دیده وپسندیده ام 

من ازشما که علاقه  مند هستی   به قله های هنری را بیشتر وبیشتر صعود کنی پشتیبانی کرده وبرای تو نازنین آرزوی  موفقیت دارم 

ولی یادت باشد درباره اهداف گلوبال /صهیونیسم که ازدل سرمایه داری غارتگر جهان می جوشد مطالعه وتوجه بیشتری مبذول داری /
یادت باشد تو یک بازیگر توانایی هستی  

پس فقط به بازیگری ات فکرکن 
دنیا با ویا بدون عکس بدن عریان تو راه خودراطی می کند

دنبال شهرت بهرقیمت نباش 
دنبال محبوبیت بیشتردرمیان مردم خودیاش

برای تونازنین آرزوی تندرستی وموفقیت روز افزون دارم 

دوست ودوستدار تو وخانواده هنرمند تو 

ارشیا ارشادی 
2018/05/08 
این نوشته به آدرس الکترونیک گلشیفته فراهانی ارسال گردید 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...