۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

آشکارسازی جنایات فرقه رجوی _ این زنان مقتول را شناسایی کنید ( اشرف شهریور1392)

 آشکارسازی جنایات پنهان رجوی دراشرف ( شهریور 92 ) _ این زنان مقتول را شناسایی کنید 

ارشیا ارشادی  2016/01/26
تحصن خانواده ها درمقابل کمپ موقت آوارگان لیبرتی ژانویه 2014
راحله ایران پور ازخانواده های اسیران فرقه رجوی سفرنامه رنج ودلتنگی ها _ بخش یکم تا سوم

 خانواده هایی که فرزندان اسیر خودرا فریاد می زنند  مقابل کمپ لیبرتی 24 ژانویه 2016

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

پژوهشی درباره قربانیان  تخلیه خونین قلعه مخوف اشرف ( شهریور 1392) 

 مقدمه _  درشهریور ماه 1392 دستگاه تبلیغی فرقه رجوی اعلام کرد درحمله به اشرف 52 نفرکشته شده اند _ این 52 نفر از جمله 101( یکصد ویک ) نفری بودند که  مسعود رجوی از انها بعنوان " گارد فدایی "  نام برده است _ این عده پس از انتقال اخرین گروه درشهریور ماه 1391 تحت بهانه " فروش اموال " دراشرف جا گذاری شده بودند .
حادثه شهریور 1392 ( یکسال بعد ) دراردوگاه اشرف که منجر به تخلیه کامل آن گردید و رخدادهای پیرامون این تحول ازجمله عکس هایی که دستگاه تبلیغی این گروه پس از حادثه منتشر نمود اما حرف های دیگری می زدند _ وجود دستبند ( فلزی وپلاستیکی) بر دست های تعدادی ازکشته شدگان دلیل روشنی بود  که نشان می داد  گروهی( حدود 20 نفر) درزندان اشرف محبوس بوده  ودرروز واقعه این افراد به خارج اززندان منتقل شده وازنزدیک مورد اصابت گلوله قرارگرفته وبه قتل رسیده اند .

گرچه روایای  مختلف این رخداد خونین قبلا بوسیله همین قلم مودر بررسی قرارگرفته است >>> نگاه کنید به پژوهشی پیرامون رخداد اشرف ( 92 ) ولیبرتی ( 94 ) _ دراین دنبالک >>> بررسی احتمالی پیوند بین تخلیه اشرف و ادعای حمله به لیبرتی 94
 ولیکن دراین نوشتار تحقیقی نگارنده مسئله تازه ای از  کناره های  " تخلیه خونین اشرف " را مورد بازبینی وموشکافی قرار می دهد وآن وجود دست کم جنازه 4 زن است که گرچه طبق ادعای فرقه رجوی درجریان این رخداد کشته شده اند ولیکن نام ومشخصاتشان دربین کشته شدگان  وجود نداشته وفقط عکس جنازه آن ها بدون نام منتشرگردیده است _ به راستی این 4 زن مقتول چه کسانی هستند ؟   هدف از نگارش این متن نور افکندن  براین حنایت .  تقلب فرقه رجوی برای پنهان کردن هویت این 4 نفرمی باشد .....

عکس شماره 1 _ بن مایه این بررسی می باشد _ به ترتیب چیدمان عکس ها توسط فرقه رجوی  با دقت توجه کنید
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بازخوانی نام ومشخصات  وانتشار عکس  زنان قربانی وکشته شده در تصفیه درون  گروهی شهریور 92 دراشرف 

بنابرادعای فرقه رجوی دراین رخداد 6 زن جان باخته اند _ این افراد جملگی در رده روسری قرمزها  ( شورای رهبری )  قرارداشته اند >>>>> ژیلاطلوع _ فاطمه کامیاب _ زهره قائمی _ گیتی گیوه چیان _ مریم حسینی و میترا باقرزاده .....

بنابر پژوهش های  انجام شده کلیه این زنان مقتول ازاعضای قدیمی ومسن فرقه رجوی بوده  میانگین سنی این افراد 60 سال بوده است _ عکس های منتشر شده  ازاین افراد گرچه تازه نیستند ولیکن تها عکس منتشرشده از زهره قائمی  بخوبی نشان می دهد که اینفرد بسیار کهنسال وشکسته بوده است  >>>> 
از جنازه 6 زن مورد اشاره بالا تنها جنازه زهره قائمی منتشر شده و از جسد  بقیه عکسی منتشر نشده است ( ؟ ) 
عکس شماره 2 و چند نکته قابل توجه با دقت درعکس شماره 1 و2 و3  
 1 _ زهره قائمی  63 ساله  دراین چیدمان فرقه ازجهت درجه و اهمیت درکل تشکیلات   در ردیف 26  واز نظرچینش اهمیت زنان دررده سوم قرار داده اند _  هرگز تصور نشود که این کنارهم گذاری بدون حساب وکتاب ومنظور خاص بوده است 
2 _ همانگونه که   عکس این زن قربانی  گویاست نامبرده بسیار تکیده ومسن بوده است ( به دندان های مصنوعی نامبرده توجه شود) .
3 _ از محل اصابت گلوله ( پیشانی ومغز) کاملا مشخص است که نامبرده از فاصله نزدیک مورد هدف قرارگرفته  است_ بنابراین این عکس هیچگونه ربطی به ادعای " حمله به اشرف " ندارد و با اطمینان می توان ادعا کرد که زهره قائمی  به دلایل فعلا نامشخص ودرتاریخی کاملا نامعلوم  به قتل رسیده است .
4 _ باتوجه به اینکه تاکنون در عملیات های خودزنی فرقه رجوی درعراق هیچیک ازاعضای شورای رهبری ( زنان حرمسرا ) تاکنون به قتل نرسیده اند بنابراین این رخداد می تواند به درستی یک تصفیه درون گروهی محسوب گردد که هدفآن  حذف فیریکی این 6 زن  احتمالا اسیر وزندانی  بوده است .....

عکس شماره 3 _ ژیلا طلوع _  ازجهت اهمیت رده ومقام تشکیلات  درردیف ششم  واز نظر مقام سازمانی بین زنان مقام نخست را دارابوده است _  ژیلا طلوع درسن  بالای 60 سال قرارداشته است .

عکس شماره 4 _ فاطمه کامیاب _ ازجهت تشکیلاتی رده 19 واز جهت موقعیت بین زنان مقام دوم را داشته است ._ سن فاطمه کامیاب درحدود 60 سال بوده است .
 .عکس شماره 5 _ گیتی گیوه چیان _  رده تشکیلاتی 28 واز جهت موقعیت بین زنان مقام چهارم  و درسنین بالای شصت سال قرارداشته است .

عکس شماره 6 _  مریم حسینی _  رده تشکیلاتی  32 و ازجهت  موقعیت زنان نفر پنجم بوده است _ سن مریم را حدود 60 سال می توان برآورد نمود 
عکس شماره 7 _ میترا باقرزاده _ رده تشکیلاتی 35  و موقعیت درموقعیت بین زنان دررده ششم قرارداشته است _ سن میترا باقززاده را بالای 60 سال بر آورد نموده اند 
این مقدمه بررسی اصلی است و تکیه بر عدد سن زنان کشته شده  این است که تقریباجملگی این زنان  درسنین حدود 60 سال بوده اند ولی نکته مهم این است که دستگاه تبلیغی فرقه رجوی عکس سه تا 4 زن را بعنوان مقتول حادثه ارسال نموده که_ اولا _ متعلق به افراد بالا نیست _ ود وما _ جملگی این افراد برخلاف افراد مسن بالا جوان هستند 
این عکس ها بدون نام ونشان می باشند وبهمین دلیل نمی توانند متعلق به رخداد یادشده بالا ( ادعای حمله به اشرف ) باشند 

 سئوال پیش روی فرقه رجوی وکسانی که این قربانیان را می شناسند 

 عکس شماره8 _  این  زن جوان کیست ؟ ........ او هرکه هست دراشرف به قتل رسیده است ولی نه نام ونشان دارد ونه تاریخ قتلش معلوم است _ ........... لطفا  شناسایی کنید 
 توضیح >>>> تاریخ  قتل اشتباها درزمینه عکس 19 فروردین ذکر شده واین عکس مربوط به شهریور1392 می باشد .
عکس شماره 9 _ >>>> یک زن قربانی ناشناس دیگر 
عکس شماره 10 یک زن قربانی ناشناس به قتل رسیده دیگر _
عکس شماره 11 _ دو   زن قربانی ناشناس دیگر _ یکی اززنان درهردو عکس وجود دارد 

عکس شماره 12_ پنجمین  قربانی زن عضو فرقه رجوی _ بی ناام ونشان  وتاریخ مشخص قتل با دست بسته !
 تکرار عکس شماره 11 با برشی دیگر 
نکته قابل توجه  _ اینکه این زنان به قتل رسیده ناشناس جملگی از " روسری سبزها("افراد بدنه ) فرقه رجوی بوده اند _ درحالیکه 6 زن اعلام شده ازجانب فرقه رجوی عموما روسری قرمز ( شورای رهبری ) بوده اند 


 نگارنده از کلیه کسانی که این زنان قربانی به قتل رسیده ناشناس را می شناسند درخواست می کند نام ومشخصات این افراد را درقسمت نظریات این دفتر بنویسند تا درمورد این قربانیان آگاهی رسانی شود 

  فرقه رجوی تصور می کند بااین تخلف و تقلب هاوجنجال آفرینی ها  می تواند بخشی ازجنایات خودرا بپوشاند 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمادین وافتخاری خانواده اسیران وقربانیان ترور فرقه خائن ومزدور رجوی ساکن میهن 

2016/01/27 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...