۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

نگاهی به پروژه گلوبالیسم و حرکت زیرپوستی گلوبالیست ها درایران وتلویزیون من وتو
نگاهی به پروژه گلویالیسم و حرکت زیرپوستی گلوبالیست ها درایران امروز ارشیاارشادی و دسیسه نابودی جهان 
2018/03/03( واکنش _178)


پبش نوشت 
گرچه از400 سال قبل وازعصرمدرنیته تئوری یونیورسالیسم ( Universalism)  به معنای "همگانیت وجهانگیری "وارد ادبیات سرمایه داری جهانی گردید ولیکن سابقه مطرح شدن تئوری  گلوبالیسم ( Gelobalism)  یعنی " جهانی شدن " ودهکده جهانی به بعد ازسقوط اتحاد جماهیردرسال 1991 وپایان جنگ سرد بازمی گردد 

درواقع درسال 1991 اولین آزمایش تئوری  مارکسیسم _ لنینیسم درروسیه که  باعث بروی کار آمدن " نخستین حکومت کارگری" بنا برتعریف مارکس شده بود باشکست کامل مواجه گردید _ بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خودرا پیشقراول جنبش جهانی  چپ می دانست چپ های جهان سردرگریبان ومایوس و گوشه نشین شده ومیدان برای ترکتازی سرمایه داری غارتگرجهانی  کاملا فراهم گردید 

پس ازاین رخداد شگفت انگیز یاس وسرخوردگی درجبهه چپ ها و زحمتکشان جهان حاکم گردیده واین سه سئوال پیش روی متفکران جبهه چپ قرارگرفت که :
A_   آیا رهبران ایدئولوگ چپ درترسیم شرایط اقتصاد سرمایه داری وانقلاب کارگری   درجهان وشناخت شگردهای سرمایه داری  دچار اشتباه گردیده بودند ؟ ( ضعف تئوری هنگام عمل )
B _   آیا اصولا آنچه درانقلاب 1917 درروسیه رخداد واقعا یک انقلاب سوسیالیستی بود که توسط طبقه کارگر انجام شد؟
 ویا اینکه نه 
C_   رهبران انقلاب اکتبر درفهم ودرک مارکسیسم دچارمشکل شده وانقلاب رابه بیراهه کشاندند ؟

گرچه دربیش ازدودهه گذشته  بحث های فراوانی دراین مورد درمحافل چپ صورت گرفته است ولیکن متفکران این جبهه نتوانسته اند پاسخ دقیق وصحیح وروشنی برای این سئوالها ارائه نمایند 

 بعد ازفروپاشی شوروی چپ ها به چندگروه تقسیم شده اند / گروه یکم _  چپ های متعصب وبنیادگرا اصولا وارد این بحث ها نشده  وبدون تحلیل این شکست همچنان مدافع مارکس ولنین و انقلاب سوسیالیستی هستند 

گروه _ دوم _  ازچپ ها ازانقلاب سوسیالیستی فاصله گرفته و به قدرت رسیدن  چپ در روند دموکراسی غربی دل خوش کرده 
اند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گلوبالیسم درپی برهم زدم همه مناسبات اجتماعات انسانی  ومرزهای  جهانی است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گروه سوم _ چپ های واقعیت گرا هستند که انقلاب اکتبررا انقلاب نمی دانند ونام  سزارین انقلابی  برآن نهاده اند /  این گروه معتقدند  نوزاد حاصل از سزارین انقلابی موجودی ناقض بود که مدت 47 سال آنرا درزیر دستگاه مخصوص بامراقبت های ویژه آنرانگاه داشتند و سرانجام نیز درگذشت 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


نوجوانان وجوانان بدلیل کم آگاهی وکم تجربگی به آسانی فریب می خورند و بطور رایگان مبلغ و قربانی گلوبالیسم جهانی می شوند 


هشدار 

سارا ونیکا فرقانی که بدون هیچ هنری بالابی گری عضو بازیگران سریال پایتخت قرارگرفته اند ازعاملان تبلیغ گلویال صهیونیسم جهانی درایران هستند 
جناب مقدم و تنابنده شما مسئول هستید وباید پاسخگو باشید 

&&&&&&&&&&&&&&

این گروه معتقدند ایدئولوژی مارکسیسم _لنینیسم دارای اشکلاتی چند می باشد که باید باتوجه به سابقه انقلاب  1917 درآن بازنگری صورت پذیرد _ این گروه همچنان سیستم سرمایه داری را درهمه ابعادش مضر به حال جامعه جهانی دانسته و سوسیالیسم علمی  راتنها آلترناتیو این سیستم غارتگروضد انسانی سرمایه داری   می دانند 

 دراین نوشتار به نتایج ناشی از دموکراسی غربی ازجمله پدیده خطرناک گلوبالیسم واثرات آن درایران امروزخواهم پرداخت

الف  _ گلوبالیسم چیست وچه اهدافی را دنبال می کند 
رسانه های مافیای سرمایه داری غرب گلوبالیسم  را جهانی شدن نامیده و معتقدند جهان به سوی یک دهکده جهانی شدن پیش می رود ! 

ازنظم نوین جهانی تا گلوبالیسم 

پس ازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی درسال 1991 رخداد دیگری هم بوقوع پیوست وآن تهاجم نظامی عراق (صدام ) به کشورهمسایه خود کویت بود / صدام کویت را استان نهم عراق نامید

درواکنش به این اشغال یک نیروی بین المللی مرکب از حدود 40 کشور به فرماندهی امریکا به نیروهای عراقی حمله کرده وآنها را ازکویت فراری دادند / درپایان این رخدا د بود که بوش رئیس جمهور امریکا سرمست ازاین پیروزی  ازنظم نوین جهانی خبرداد !
 این ادعای بوش چنین معنا داشت که درغیاب شوروی ( روسیه ) کشورهای جهان باید برای حل مشکلات جهانی زیرپرچم وفرماندهی امریکا قرارگیرند کشورهای مستقل جهان البته این ادعا را مردود شمردند / چنین ادعایی باعث شد که کشورهای اروپایی به فکراتحاد دربرابراین تاخت وتاز امریکا بیافتند ولذا درسال 1993 کشورهای اروپایی درشهرماستریخت هلند گرد هم امدند و با امضای قرارداد ماستریخت پایه های  اتحادیه اروپا  را درمقابل امریکا محکم برزمین کوبیدند  وچنین شد که ادعای نظم نوین جهانی ازجانب امریکا درموزه قرارگرفت
 بااینکه این تئوری امریکا کناررفت اما سرمایه داری غارتگرجهانی به سرکردگی امریکا دست بکار پیاده کردن دسیسه بسیارمخرب وویرانگری به نام  گلوبالیسم گردید 

 اما معنای گلوبالیسم دسیسه سرمایه داری غارتگرجهانی  باظاهرفریبنده  دهکده جهانی چیست و گلوبالیست ها چه اهدافی را دنبال می کنند ؟

گلوبا لیست ها معتقدند کلیه مناسبات کنونی حاکم برجوامع جهانی تکراری وخسته کننده شده است ولذا این مناسبات راباید برهم ریخت ونابود کرد ومناسبات جدید گلوبالیستی را جایگزین آن نمود !گلوبالیست ها زشتی / بیکاری / ولگردی و تغییر به بی قوارگی جوانان را تشویق می کنند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گلوبالیست ها دراین فروپاشی ها وبرهم زدن ها این مناسبات را نشانه گرفته اند :

 نابودی ملیت ها /  فروپاشی  بنیاد  خانواده ها / 

 _ محو  زبان ها / _ پول ها  / _برهم زدن  رفتارهاوارزش های متمدنانه  اجتماعی  / 

 _برهم زدن  قوانین تمدن بشری /  _ لغو ممنوعیت ها درجوامع _ / 


همه ارزش ها درفرهنگ گلوبال به ضد ارزش ها وهمه زیبایی ها به زشتی ها تبدیل می گردند
&&&&&&&&&&&&


عادی کردن همه قیدوبندهای لازم  اجتماعی  / نابودی  آداب وسنن وفرهنگ ها / تبدیل زیبایی ها به زشتی  ها 

/  تغییر چهره ها و اندام انسان ها  /  تغییر رفتارهای انسانی /  تبلیع وحشیگری وخشونت   /

 عادی سازی زیان های اجتماعی ازجمله مصرف  مواد مخدر / 
سکس عریان درجوامع  / لغو همه حریم های خصوصی  / 

ساخت فیلم ها وبازی های تخیلی جهت جلوگیری از اندیشه ورزی انسان وتبلیغ توهم بجای تعقل 

تغییرلباس ها با سلیقه ومدل  گلوبالیست ها / تبلیغ پوچگرایی وتشویق به خودکشی  / 


 ترویج مصرف گرایی صرف 

ساخت ربات ها جهت جایگزینی با انسانها 

تبلیغ الگوی مصرف نوع گلوبالیستی / 

 دستکاری ژنتیکی در جانداراران وانسانها 

افزودن هورمون های زیانبار به مواد غذایی باروش های مختلف 

تبلیغ انزوا وفرد گرایی به جای دوستی ها وخانواده ها 

تبلیغ وتشویق  همجنسگرایی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

جلوگیری ازافزایش جمعیت طبق روش های گلوبالیستی 

ساخت انواع مواد مخدر صنعتی برای تخدید وازمیدان درکردن جوانها 

مشغول کردن جوانها با فیلم های وبازی های  تخیلی وتوهم زا و توزیع گسترده آن درجهان 

 به زنجیر کشیدن سلیقه انسانها ( جوانها )  با ابزار مخرب تحت عنوان مد ومد گرایی 

براین فهرست نقشه های سرمایه داری گلوبال می توان بازهم افزود 

ولی چگونه نقشه گلوبالیست ها زمینه پیاده کردن پیدا می کنند ؟


جوامع مجازی _ مافیای رسانه ای گلوبال محل اجرای دسیسه ها 

جوامع مجازی تیغه چند براست / هم می تواند محل کسب دانش و آگاهی باشد وهم  دامی برای جوانان از طرف گلوبالیست ها

هم اکنون دستکم  200 ماهواره درفضای کره زمین  درحال کار هستند / این ماهواره ها ملیونها کانال تلویزیونی رایگان را برای مردم جهان قابل دسترسی می نمایند
دنیای مجازی به سادگی دراختیار مردم جهان قراردارد /  تلفن های رایگان دسترسی مردم گیتی را آسان وبدون هزینه نموده اند 

حال سئوال این است >> آیا این همه امکانات رایگان بدون هدف مشخص  پیدا وپنهان دراختیار مردم جهان قرارداده شده است ؟

طبیعی است که پاسخ منفی است 

رسانه های گلوبالیستی بدنبال چه هستند ؟ 

 انسان باید بسیار ساده وناآگاه باشد  که تصور کند برای نمونه   تلویزیون صیونیستی من وتو _  رادیو تلویزیون BBC _ رادیو فردا _ زمانه _ صدای امریکا ... باصرف ملیونها دلار درماه وصرفا بخاطر آگاهی وسرگرم کردن مردم ایران براه افتاده اند ! 

برای نمونه تلویزیون رابرت مرداک صهیونیست یعنی  من وتو ازبدوتاسیس ( 2010 ) تاکنون نزدیک به یک ملیارد پوند هزینه داشته وهم اکنون نیز ماهیانه بین 3 تا 4 ملیون پوند هزینه دارد /  باید کسی احمق وابله باشد که تصورکند رابرت مرداک صهیونیست تمایل داشته ودارد که برای سرگرمی مردم ایران این همه هزینه نماید(؟)

پس هزینه تلویزیون " من وتو" ازکجا تامین می شود وهدف ازتاسیس این رسانه چیست؟

 پاسخ  وساده است تلویزیون من وتو یک رسانه گلوبالیستی است وازطرف سرمایه داران جهت تبلیغ اهداف سرمایه داری _گلوبالیستی_ صهیونیستی  حرکت می کند نگارنده از سال 2010 جهت پژوهش مسائل پیرامون این رسانه را دنبال کرده ام 

اهداف رسانه " من وتو " دقیقا برپایه طرح گلوبالیست ها طراحی شده است  این اهداف را چنین می توان ترسیم کرد 

تبلیغ  وتشویق برای  فروپاشی خانواده ها 

تبلبغ  روابط جنسی آزاد 

تبلیغ مجرد بودن به جای خانواده  

تعلیم وتمرین مسائل جنسی خارج ارزوال طبیعی  

 به بردگی کشاندن جوانان بویژه زنان  مجری و فرار آنها  ( خاطرات شینم وشیدا رئیسی و منصوره حسینی  )

تبلیغ  وتشویق همجنسگرایی  توسط امید خلیلی (( 30 درصد کارکنان همجنسگراهستند )
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&گلوبالیست ها درحال تغییر فرهنگی دنیا برای منافع بیشترسرمایه داری _ صهیونیسم هستند ( جهان بدقواره وبی شکل )
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تبلیغ وتشویق ازدواج مردها ( ؟ ) با بگدیگر ( رها اعتمادی _ شاهین نجفی ) 

_
 سکس های جمعی ضربدری  خانوادگی درجشن های خصوصی 

تبلیغ ازدواج درون خانوادگی ( مرحان وکیوان عباسی )

تبلیغ جدایی همسران برای روابط جنسی آزاد 

تشویق وتبلیع پوشیدن لباس های نیمه عریان 

_ضبط لحظه های خصوصی افراد جهت گروکشی وجلوگیری ازجدایی وافشاگری ( ماجرای شکایت گوگوش ) 

 وو همه این ها  منطبق براهداف گلوبالیستی  ودلیل گلوبالیست _ صهیونیست  بودن این رسانه می باشند  

جالب اینجاست که این رسانه دو خانم بعنوان کارشناس را در  استخدام  خود دارد >>> میترا بابک ( همجنسگرا) مسئول تعلیم روش های مختلف بهره وری های  جنسی و ساغر کثیری  مسئول تعلیم چگونگی جلوگیری از بارداری و کورتاژ برخورد دوگانه مسئولین حکوکت  ایران با تلویزیون صهیونیستی / گلوبالیستی من وتو
 برخورد مسئولین حکومت با مسئله تلویزیون من وتو دوگانه ومتظاد است ازسویی برخی ازمسئولین ایران که مخالف تاویزیونهای ماهواره ای هستند برای اخلال در دریافت سیگنال های ماهواره پارازیت های سرطان زا ارسال می کنند وارسویی دیگر اززمان ضرغامی  واحمدی نژاد  گروه دیگری بایگانی های تلویزیون ملی ایران مربوط به زمان پهلوی و تعداد زیادی از آرشیو های مطیوعات را سرقت کرده و به این رسانه صهیونیستی فروخته ومنتقل کرده اند / کافی است به برنامه های تونل زمان  مامورموساد پانته آمدیری  دقت کنید ورد پای  دهها ساعت ازاین سرقت ها را پیداکنید / صباخویی  دراین ماجرای قاچاق وانتقال نقش وسهم بسیاردارد 
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&پانته آ مدیری دوسال است با آرشیوهای سرقت وقاچاق شده ازایران برنامه تونل زمان اجرا می کند اجرای این برنامه بدون کمک بخش هایی ازمسئولین ایران ممکن نخواهد بود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


درکنار این رسانه های وابسطه  ده ها کانال تلویزیونی ماهواره ای و اینترنتی  همسو و عموما ثبت شده درامریکا  از بودجه پیدا وپنهان گلوبالیست ها بهره مند می گردند ازجمله" تلویزیون وسایت میهن" که شیاد بی سواد ومزدوری به نام  سعید بهبهانی  که به دروغ ادعا می کند از کمک مردم بهره مند می گردد !

درکناراین رسانه ها می توان صدها وبسایت  را فهرست کرد که ازهمین بودجه های سری تزریق می نمایند شلوار پاره دونفر اراذل واوباش دستگیر شده درتهران 

به راستی تفاوت فکری بین یک هنرمند وبازیگرسینما  ویک خلافکار در انتخاب لباس چیست  که درجایی ازجهت شخصیتی بهم اینگونه نزدیک می شوند  ؟


حرکت وخیزش زیرپوستی گلوبالیست ها درایران امروز

متاسفانه طی دودهه گذشته گروهی از جوانان ایران به شدت تحت  تاثیر نقشه های زیانبارسرمایه داری  گلوبالیستی قرارگرفته اند که این موضوع یکی ازچالش های مهم  درایران است 

زنان درایران بزرگترین مصرف کنندگان لوازم آرایشی وپیرایشی درجهان هستند

بنیادهای احترام  به بزرگان خانواده عموما بطور کاملا فروریخته است 

عمل جراجی بینی وپوست   به عمل های جراحی گوش های مد الاغی رسیده است 

پسران ایرانی تحت تاثیرگلوبال گوشواره به گوش می کنند 

گروهی ازدختران خود رابا گونه گذاشتن وتزریق لب ها بصورتی زشت درمی آورند تا برای ارزش های گلوبالیست ها تبلیغ نمایند 


پوشیدن شلوارهای پاره ووصله شده  زشت ومسخره توصیه گلوبالیست ها به برخی ازبازیگران سینما هم سرایت کرده است (؟)

اینگونه هنرمندان غافل می شوند که می توانند الگوی جوانان باشند _ این گروه اندک هنرمندان آگاهی ندارند  که به آسانی تحت  تاثیر سرمایه دار _گلوبال ها قرارگرفته وبطور رایگان ویا دریافت دستمزد   ارزش های گلوبالیستی  را تبلیغ می نمایند 

نگارنده عکس 30   نفرازاین هنرمندان را دراختیاردارد وبخاطر احترام به این هنرمندان عکس رسوا وزشت شلوارهای پاره  آنها را منتشر نمی کنم  واین هنرمندان نازنین درخواست می کنم ازاینگونه همراهی ها با گلوبالیست ها تخت نام دروغین مدزدگی و پیروی ازمد دست بکشند ومطمئن باشند سال دیگر اگربه این عکس های خود نظزی بیاندازند هم خجل وشرمندو وهم پشیمان خواهند شد

برخی ازاین هنرمندان شلوارپاره وفریب خورده گلوبالیستی  ادعا می کنند که  ازپیروی از مد یک امرخصوصی وشحصی است !  آنها بعلت ناآگاهی نمی دانند که  تنها خانه واتاق محیط شخصی است وکسی که با لباس زشت وشلوارپاره عکس می اندازد وآنرا درجامعه مجازی منتشر می کند اینکار اونوعی تبلیغ یک عقیده وفرهنگ  گلوبالیستی است و هرگزحریم شخصی به حساب نمی آید لذا قابل نقد وارزش گذاری است . 


تشویق وتبلیغ جوانان به بازی های کامپیوتری وتلفنی وسرگرم کردن آنها درکنار وفور مواد مخدر خطربرزگی است که مردم ما مخصوصا جوانها را تهدید می کند وچنین است که جوانان امروز عموما بدنبال مطالعه نمی روند وبهمین دلیل بی سواد وناآگاه رشد می کنند /  بی شک آینده روشنی درانتظار این فریب خوردگان از پروژه گلوبالیسم نخواهد بود .


مصرف مواد مخدر بسیارخطرناک صنعتی توهم زا رواج بسیاریافته وبه آسانی دردسترس جوانان قراردارد 
پوشیدن لباس های زشت و گلوبالیستی درجامعه توسط گروهی ازجوانان نشان از ورود و گسترش فرهنگ ضدارزش سرمایه داری _ گلوبالیستی است 

صدالبته درایران امروز در کنار بی سوادی وناآگاهی گروهی ازجوانان  فشارغیرضروری حکومت دینی  نیز برجوانان در  تشویق این طبقه   به ضد ارزش های گلوبالیستی بی تاثیرنبوده است 

جوانان مقلد ( قلاده انداری شده ) بوسیله گلوبالیست ها باید بدانند با این پیروی های بچه گانه تنها نام قربانیان گلوبالیسم  را درکنار نام خود قرارمی دهند 

هدف نهایی گلوبالیست ها چیست ؟
تبدیل جوامع با عقاید وسلایق رنگارنگ به یک مرغدانی با مرغهای یک شکل و ایجاد هرج ومرج جنسی درجهان و نابودی خانواده ها وارزش ها هدف نهایی گلوبالیست ها می باشد 


سخن وهشداری برای هنرمندان وبازیگران ایرانی دردام گلوبالیسم 

نگارنده درجامعه مجازی هنرمندان وبازیگران را جهت تشویق وقدردانی  دنبال می نمایم 
از بیش از 500 هنرمندی که در جامعه مجازی مورد توجه بنده قراردارند حدود 30 هنرمند وبازیگر را با شلوار پاره که نشان گلوبال صهیونیسم جهانی را جهت پژوهش مورد بررسی قرارداده وعکس همه این افراد را دراختیار دارم 
دوستان توجه کنید 

شما هنرمندان الگوی جوانان هستید / آنها باید از شما بیاموزند والگو برداری کنند 
ولی متاسفانه گروهی ازشما که طبعا بی سواد و دنباله رو هستیبد بدون اینکه از اهداف گلوبال صهیونیسم مطلع باشید بطور رایگان وشاید برخی ازشما درازای دریافت دستمزد ویک شلوار پاره بعنوان عامل ومبشر این دسیسه جهانی درخدمت گلوبال صهیونیسم جهانی در آمده اید
من بخاطر علاقمندی به هنرمندان از اشاره به نام این عاملین فعلا خود داری می کنم 
برای من بسیار جای تاسف دارد که هنرمندی که ادعا می کند چند لیسانس دارد ( ؟ ) و در آنسوی چهل سالگی به سرمی برد باشلوارپاره درمطب یک دندانپزشک حاضر شده تا هم برای پزشک خود وهم برای گلوبال صهیونیسم یکجا تبلیغ نماید

هنرمندان نازنین گرایش به سوی گلوبال صهیونیسم نشان نا آگاهی وبی سوادی است / پس قبل از استفاده ازاین سمبل های حقارت وزشتی کمی مطالعه وتامل کنید /  اگر تصور می کنید  اینگونه اقدامات نشان از پیروی ازمد وبه روز شدن می دهند سخت دراشتباه هستید / اینگونه تقلید های کور نشانه روشن وبارز بی سوادی ونا آگاهی است / درغرب درصد بسیار اندکی نوجوان وجوان فریب این باند های مخرب  را خورده اند 

آنچه شماباید بیشتربداند این است که هنرمندان وارد اینگونه بازی ها نمی شوند چون به شخصیت هنری / اجتماعی آنها لطمه وارد می نماید 
پس شما هم دست ازتقلید کوربردارید و جوانان دیگر راهم ازاینگونه پیروی های مضر برحذر دارید

فراموش نکنید شما می توانید الگویی زیبا و مفید باشید نه زشت وغیرقابل تحمل 
پس به پرونده اعتبار هنری خود لطمه وارد نکنید 
مطمئن باشید اقدام به اینگونه اعمال تعریف قابل احترامی ندارد 
نگارنده به سهم خود به جوانان ایران هشدار می دهم مراقب دسیسه های هستی بربادده سرمایه داری_ صهیونیستی  _ گلوبالیست ها باشید.

ارشیا ارشادی 
2018/03/03

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...