۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

درگاه بهار ونوروز وسال نوین _ نگاهی به رخدادهای سال گذشته ( 2576)آی سان نازنین تورا برقله های بلند سرافرازی خواهیم دید 


خجسته نوروز باستانی درراه است _ بهارخنده برلب با دلبری پبش می آید _ سال نو بشارت از یک دوران نوین می دهد درگذشت پروفسور استیفن هاوگینگ شوک بزرگی به جامعه اندیشمندان گیتی واردکرد
&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی و خجسته نوروز باستانی سال 2577  هخامنشی 
2018/03/10 ( واکنش_ 180 )بهارونوروز بهین روزها وسال نوین درراه هستند _ ازخواب رخوت برخیزیم 

نوروز آمد   پیروز آمد 
بهاران پیدا شد زغوغای بلبل 
زهرسو می آید طنین  پای گل 

نوروز می آید و باخود  شور وشوق  وجان می آورد 

نوروز  تنها یک جشن نیست _ یک هنگام است  درهنگامه ای شگفت 
نوروز یک آهنگ دل نشین ودلنوازاست 

یک کر بزرگ است  که اقوام رنگارنگ این کهن دیار را گرد هم می آورد 
 نوروز نوای دل انگیزی است 

که نه تنها درایران بلکه در سرزمین های کوروش گستر شنیده می شود 
 و 
بهار تنفس ژرف زمین 

نوروز وقتی می آید با خود هدیه ای شگفت انگیز  دارد وآن بهاردلکش ودل انگیز است

بهار دوره زایش ونوزایی هستی است 
  شگفتی هستی چنین است که درآستانه بهار زمین باید آماده شکوفایی باشد /  جوانه ها سرازلاک زمستانی خود بیرون می آورد 
و آمادگی باروری و گل آرایی می گردد

ورق خوردن برگی از هستی و گلبانگ سال نوین 

نورور می آید وبه همراه خود هدیه بهاردارد ولی این هماهنگی بهانه زایش نونهالی تازه می گردد وآن سال نوین است 

روز نخست فروردین  سال تازه ای را نوید می دهد 

هستی خستگی  زمستان خودرا با سال نو به درمی کند 

نوروز وبهار وسال نو 

 این هماهنگی بی مانندهستی  برجهانیان تهنیت باد 

بااین همه اندوه دراین دیرخراب _ اندکی شادی باید که گاه " نوروز" است

درتاریخ ایران آمده است وقتی لشگرخون ریز ومخرب مغول شهر علم وادب نیشابور را به خاک وخون وآتش می تاراج می کردند پیرمردی چنگ بدست  درکوچه های خون وجنون راه می رفت ومی خواند : بااین همه اندوه وخون درشهر  اندکی شادی باید که  گاه نوروز است 
اکنون دگربار تاریخ میهن ومردم  ما به نوعی دیگر آن دوران سیاه را ازسر می گذرانند 
میهن  ما درخطر نابودی است / هشیار باشیم 

هم اکنون کشورما درشرایطی بحرانی به سر می برد 

فقر /  بیکاری / بی عدالتی / فاصله شدید طبقاتی /  فساد گسترده / خشکی سرزمینی / بی کفایتی مسئولین / گسترش حاشیه نشینی  / تشدید تخلفات اجتماعی  / ناامنی / تبعیض جنسیتی  علیه نیمی ازمردم ایران ( زنان ) /  دخالت دین درقوانین / آموزش وپرورش وفرهنگ / اختلاص / غارت منابع ملی /  جولان دادن سرمایه داری غارتگربدون مسئولیت زمین خواری  / جنگل ودریا خواری / گورستان خواری / نفت خواری / دکل خواری / قاچاق کالا درسطح وسیع / دخالت غیرقانونی معممین درامور کشور / عدم تحمل پذیری حکومت درمقابل  اعتراض های مدنی  / فساد درقوه قضائیه /  فامیل سالاری / نابودی منابع ملی / کم آبی سرزمینی / آلودگی هوا  ووو .....

دخالت بیجا درامور دیگرکشورها و هزینه کردن های بی مورد ازمنابع ملی _ راهکارهای غلط بین المللی  ووو ...

همه این گزندها بخوبی نشان می دهند کشورمادرشرایط دشواری قرارگرفته است 

آخرین رئیس جمهور منتخب مردم ایران آقای روحانی هم همانند دیگرریاست جمهور ها هیچ برنامه ای مدون و ریشه ای برای حل این همه مشکل وبران ساز ندارد چراکه ایشان هم همانند پیشینیان خود از وجود نخبگان و متخصصان مستقل وخارج ازدایره حکومت استفاده نمی نماید 

آثار مخرب تعهد به جای تخصص 

پس ازسقوط رژیم پهلوی وروی کارآمدن حکومت تازه ازهمان ابتدا تئوری " تقدم تعهد برتخصص " بعنوان راهکار مطرح ودنبال گردید / دراجرای این تئوری تسویه نیروهای متخصص آغاز گردید /  درابتدا امیران ارتش ایران مورد تسویه قرارگرفتند درهمین راستا ده ها امیر ارتش درمحاکمات غیر عادلانه تیرباران شدند / صدها امیر ارتش ایران ازکاربرکنار و به بازنشستگی پیش ازمورد محکوم شده کناز گذاشته شدند واز آنجا که امرا وفرماندهان ارتش ستون فقرات یک نیروی نظامی هستند بااین تحولات ارتش ایران عملا ازهم پاشید _ این برکناری به  تسویه  واخراج همافران متخصص  نیروی هوایی نیز گسترش یافت / درسال 1360 پس ازفرار بنی صدر بخاطر شرکت تعدادی از کارکنان نیروی هوایی درآن سرقت هواپیما تسویه بزرگی درنیروی هوایی دردستورکار قرارگرفت ودرهمین راستا صدها افسر ودرجه دار وهمافر  بازخرید خدمت شده وازکادر نیروی  هوایی خذف  شدند  / این تسویه بی حساب وکتاب چنان گسترده بود که باعث ایجاد اختلال درفعالیت نیروی هوایی گردید و درنتیجه تلاش های برخی ازمسئولین این برنامه متوقف گردید و کنار گذاشتگان دوباره به سرکارخودبازگشتند 

درزمینه دیگر متخصصین ازجمله اسانید دانشگاه ها وپزشکان متخصص هم همین روش تکرار شد و صدها متخصص  ازکاربرکنار ومیهن خودرا اجبارا ترک نمودند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&باور های بهاییت منشا وسرچشمه گرفته از شیعه 12 امامی است و قابل نقد است 
 بهائیان اما فارغ ازباورشان شهروند ایران هستند وباید ازحقوق شهروندی برخوردار باشند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


ازسال 1360 بدین سو ودرپی فرار بنی صدر موج تسویه ها در همه ادارات آغاز شد دراین تسویه ها درکنار کادر نیروی هوایی صدها کارمند ادارات بعلت هواداری از گروه ها اخراج وگروهی دستگیر ومحاکمه گردیدند 

در فروردین 1359 بعد ازاشاره آقای خمینی به اسلامی کردن دانشگاه ها شورای انقلاب فرهنگی دستور توقف وتعطیل کلیه دانشگاه ها ومدارس عالی راصادر کرد و بنی صدر مامور اجرای این دستور شد درروز ششم اردیبهشت 1359 بنی صدر بعنوان مجری مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دانشگاه تهران رابا نیروهای نظامی محاصره نمود وخواهان ترک دانشگاه ازطرف دانشجویان شد / فردای آنروز دانشگاه تهران وهمه دانشگاه ها تعطیل گردیده وهرازان دانشجو ازتحصیل بازماندند 
دانشگاه ها ومدارس عالی تا سال تحصیلی 62 /63 همگی تعطیل بودند 
دراین اقدام زیانبار هزاران دانشجو درس وتحصیل رارها کردند واین ضربه سنگینی برسیستم آموزشی کشورواردکرد

درکنار این زیانها باید از خروج هنرمندان و اندیشمندان ازکشور نیز نام برد 

 پیاده شدن تئوری تقدم تعهد برتخصص زیانهای جبران ناپذیری به کشور ماوارد آورد 

درداامه همین تئوری بعدها تئوری" خودی وناخودی  " وارد فرهنگ سیاسی / رفتاری مسئولین کشور گردید که این روش تاکنون نیز ادامه دارد ومسدولین در مقیاسی وسیع تر عموم مردم ایران رابه دوگروه تقسیم کرده اند / امتیازها به خودی ها تعلق می گیرند ودرکنار آن اگر جایی خالی ماند نصیب ناخودی های پارتی وتوصیه دار می گردد_ واین داستان همچنان ادامه دارد
 نگاهی کوتاه رخداد های سالی که گذشت 

 ایستگاه نخست _ بالاگرفتن وشدت توهم باند مخرب / منتظز وفاسد احمدی نژاد _مشایی 

دراسنفدماه سال گذشته احمدی نژاد وبقایی ومشایی دریک برنامه کوتاه نمایشی  درختکاری کردند و مشایی گفت : من درختم 
طبعا درچنین صورتی بقایی را  بیل و احمدی نژاد راهم کود حیوانی می توان منظورنمود 
این نمایش مسخره اما یک پیام باخود داشت وآن اینکه این مثلث خباثت متوهم وارد فاز تازه ای شده اند 
 طی سال فرارفته احمدی نژاد / بقایی و رئیس فرقه منتظران زنبیل بدست  فعالیت خودرا شروع نمودند
جنجال آفرینی های بقایی درمورد دادگاه رسیدگی به بخشی ازسرقت های وی _ سخنرانی های  کوتاه وتهیه چند ویدئوی سخن پراکنی / بست نشینی واخراج از امام زاده شهرری / ویدئوهای مشایی بخشی ازاین نمایش ها بودند 

احمدی نژاد متوهم دراین سال همانند 12 سال گذشته ادعای درراه بودن امام همیشه غایب / رسیدن بهار /  و تغییر وضعیت به زودی را  تکرار وتکرار کرد / قابل توجه اینکه منتظران 1184 سال است که ادعا می کنند مهدی درراه است !

احمدی نژاد به بهانه دادگاه بقایی حمله خودرا با فساد وبیعدالتی درقوه قضائیه آغاز کرد / سپس به برادران لاریجانی حمله نمود ودرادامه با نوشتن نامه به آقای خامنه ای خواهان انحلال مجلس / برکناری لاریجانی قوه فضائیه وروحانی گردید

درمقابل این اعتراض ها  ولی فقیه حکومت اسلامی فقط یک بار غیرمستقیم به وی هشدار داد 
حال سئوال اینجاست که چرا احمدی نژاد واعضای باند زنبیل بدستان منتطر دستگیرومحاکمه نمی شوند ؟اپوزسیون قلابی وپلاستیکی برون مرزی 39 سال است مشغول سرنگونی حکومت ایران است ! 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نگارنده براین باوراست که محاکمه این باند وازجمله احمدی نژاد فاسد و مخرب باعث به میان کشیدن نقش آقای خامنه ای درحمایت تام وکمال از دولت های مخرب وفسادهای این باند خواهد شدوبهمین دلیل ایشان فعلا مشغول مداراگری است _ برای احمدی نژاد ازسال 92 بدین سو درکنار ده ها پرونده فساد وتخلف پرونده های جدید تشکیل گردیده است و اگر دستگیر ومحاکمه شود برای پرونده های جدید است /  هم اکنون فشار برآقای خامنه ای جهت برکناری احمدی نژاد از مجمغ تشخیص شدت گرفته است و اگر این دیوار امنیتی فروریزد بدون شک تمانی اعضای این باند ودرراس آنها احمدی نژاد دستگیرومحاکمه خواهند 
ایستگاه دوم _ زمین لرزه استان کرمانشاه 

درآبانماه زمین لرزه شدیدی درروستای ازگله استان کرمانشاه رخداد که درنتیجه آن 574 نفرازمردم کشته وچند هزارنفرمجروح گردیدند دراثراین رخداد تلخ حدود 7000 نفرازمردم منطقه خانه های خودرا ازدست دادند _ ازنکات حاشیه این رخداد کمک های وسیع  وتوام باآشفتگی مردم و عدم مدیریت صحیح بحران ازجانب مسئولین دولت  بود .
ایستگاه سوم _ اعتراضات سازماندهی شده درایران  ( 7 تا 10 دی ) 

درتاریخ 7 دیماه فراخوان یک تجمع اعتراضی علیه دولت   تحت عنوان " اعتراض به گرانی " ازطرف بازندگان انتخابات ریاست جمهوری ( رئیسی / علم الهدی ) برگزارگردید 
 این اعتراض سازماندهی شده اما درنتیجه نارضایتی همگانی بطور سریع گشترش یافت وحدود 60 شهربزرگ وکوچک را دربرگرفت /   اعتراضات دیماه ارروز دهم دیماه اما کنترل گردیده وپایان یافت 
این اعتراض ها اگرچه ازجهت تعداد معترضین درمجموع از50/000 نفرفراتر نرفت ولیکن از نظر گستردگی شهرها یک به یک رکورد تازه درتاریخ ایران ثبت گردید 

به نظر نگارنده این حرکت های اعتراضی توسط خود حکومت سازماندهی شده بود و برنامه ریزان چند  هدف را دنبال می کردند 
الف  _ اعتراض مشهد بخاطر اعتراض به دولت روحانی بدلیل " گرانی "

ب  _ سازماندهی اعتراضات توسط سپاه بخاطر آزمایش آمادگی نیروهای ضدشورش وامکانات تهیه شده جهت  برخورد با اعتراضات احتمالی آینده
پ _ شناخت و دستگیری تلاشگران جنبش مدنی در ایران 

ت _ شناسایی ودستگیری نوجوانان فریب خورده توسط عناصرضدایرانی درامریکا 
این اعتراضات حدود 25 کشته وده ها مجروح بجا گذاشت وصد البته حدود 2000 نفرنیز دستگیر گردیدند 

اگر به فیلم های ارسالی دقت کنید چند نفربالباس های یک شکل ( کاپشن سپید کلاهدار ) برای تهیج دیگران وسائل عمومی رابه آتش می کشند _ اینها همگی ماموران پلیس وامنیتی هستند و با این اقدامات خود درحقیقت مارها را ازسوراخ بیرون می کشند 

نکته مهم دیگر شعارها می باشد که قبلا طراحی وتهیه وتنظیم شده اند / متنوع بودن شعارها خود نشان دیگری از سازماندهی وتنظیم شعارهاست .

این اعتراضات سازماندهی شده دربرون مرز اما باعث خرسندی و شوروشوق  گروهی ازعلافان برون مرزی گردید
این عناصرمتوهم فورا سرکاررفتند  و از انقلاب وقیام  سخن به میان آوردند !

از فرقه تروریستی رجوی  تا رضاپهلوی وفسیل های سلطنت /  ازگروه سکولار دموکرات تا چپ های امریکایی / حتی دولت ترامپ اسکل  نیز سرکاررفت 
بهرروی درحالیکه فسیل های بیکار برون مرزی هیجان زده شده و مشغول دمیدن در شیپور انقلاب وقیام بودند  برنامه ریزان و سازمان دهندگان دردرون مرز مشغول خندیدن به این گروه های متوهم بودند 
ایستگاه چهارم _اقدام اعتراضی گروهی اززنان ودختران ایران علیه حجاب اجباری 

درروز 7 دیماه یک زن جوان درتهران روسری خودرا برداشت وبرسرچوب نمود  و به روی سکوی فلزی مخابرات رفت و به حجاب اجباری  اعتراض فردی نمود 
 گرچه این اقدام یک حرکت مدنی اعتراضی / انفرادی یک زن جوان بود  اما فورا مورد سواستفاده علافان برون مرزی چون معصومه علینژاد  گردید ونامبرده قصد سواستفاده اقدام که بعد توسط چند دختر دیگر تکرار شد گردید 

دختران وزنان متاسفانه دستگیر شدند و البته یک تودهنی هم به معصومه قمیکلا زدند وگفتند به تو مربوط نیست ودخالت نکن 
گرچه اعتراض های مدنی حق زنان ایران است که مورد تبعیض فراوان قوانین ارتجاعی دینی شده اند ولیکن  بنابر تخقیقات فعالان جنیش زنان لغو حجاب اجباری   دراولویت نخست قرارندارد واگر تبغیض ها وقاونین ضد زن را فهرست کنیم دردرجه 12 درخواست ها قرار می گیرد 
تبعیض علیه نیمی ازمردم ایران ( زنان ) دربسیاری از موارد قانونی مذهب زده همچنان پابرجاست چراکه قانون شده است وبرای تغییر این قوانین باید درجهارچوب حقوق شهروندی همچنان مبارزه کرد و مردان نیز باید پابه پای زنان دراین تلاش ها نقش وسهم داشته باشند / زنان ایران وقتی به حقوق ازدست رفته خود می رسند که قانون اساسی وقوانین مدنی ازگزند ها وآسیب های دینی کاملا پاک گردند / نگارنده ضمن حمایت از تلاش های  زنان ایران نظر آنها رابدین مهم جلب می کنم که مبارزات باید سازمان یافته ودر چهارچوب های درخواست های ریشه ای باشد وگرنه اثراینگونه تلاش های فردی که طبعا با هزینه زیاد روبروست باعث تغییر رفتار حکومت ولغو حجاب اجباری  نخواهد شد ایستگاه پنجم _ ماجرای برخورد حکومت با دراویش گنا بادی 

پس ازتهاجم وحشیانه تازی ها به ایران رمین و مقاومت های فراوان ایرانیان سرانجام این دین تازی درکشورما مستقر گردید و مدت 200 سال کشور ماتحت سلطه عرب های وحشی وبیابانگرد قرارداشت /  باروی کارآمدن سلسله صفویه شاه اسماعیل جوان شیعه گری راوارد ایران نمود وتلاش کرد تا بایک فراگرد مذهبی  ایران را به زور واجبار به مسلک شیعه درآورد ودراین راه مرتکب جنایات فراوانی گردید .

سلطه دین وارداتی اسلام ودرادامه مذهب شیعه باعث بوجود آمدن مکاتب تازه دیگری  _ سران این فرقه ها گرچه خودرا مسلمان وبعدها شیعه می دانستند ولیکن مکاتب جدیدی را خلق وبنیان گزاری کردند که طبعا چندان مورد حمایت حکومت های مذهب زده نبودند همانند شیخی گری _ صوفی گری وعرفان ودرویشی وغیرو....

اینگونه مکاتب برداشت دیگری ازرابطه انسان و الله داشتند و درپاره ای ازموارد ادعاهای رهبران دینی را زیرسئوال برده / به نقد کشیده ونگرش دیگری از اسلام را ارائه می نمودند رودررویی ملاهای شیعه گری با این مکاتب گرچه ادامه داشت ولی به حوزه فکری / عقیدتی کشیده شده بود واین دو بنوعی یکدیگر را تحمل می نمودند
درزمان حکومت صفویه وبعد ازآن ده ها مکتب صوفی گری وعرفان درایران تاسیس گردید 

اززمان به روی کارآمدن حکومت شیعه مذهب کنونی هم این مکاتب منشعب شده در مراکز خود مشغول فعالیت بوده اند / عموم این مکاتب کاملا غیرسیاسی بوده وهستند دراویش نقش بندی / گنابادی / یارسان ها ( اهل حق ) درزمره این مکاتب هستندمتاسفانه برخورد حکومت اسلامی با دراویش گنابادی بسیار ناشایست وغیر انسانی بوده است / تخریب حسینیه های دراویش درشهرهای قم / بروجرد / اصفهان  وتصرف عدوانی آنها اقداماتی غیرقانونی  ومخالف حقوق شهروندی بوده است 

این حلقه های عرفان دارای یک رهبر وقطب هستند که برای قطب خود احترام فراوان درحد رهبریک فرقه  قائل هستند گرچه در  کلیه اعمال ورفتار وپیوند آنها با رهبر وقطب رگه هایی از فرقه وجود دارد ولیکن بطور کلی این گونه مکتب ها چون ضد اجتماع نیستند وخطری را متوجه جامعه نمی نمایند می توان وباید با آنها مدارا کرد

مرکزدراویش گنابادی در شهر گناباد است و تنها بیمارستان این شهر متعلق به دراویش بوده وجنبه عمومی دارد 
 قطب این گروه پیر مردی 91 ساله بنام نورعلی تابنده می باشد که درتهران / منطقه پاسداران وگلستان هفتم زندگی می کند
 حکومت ایران کلیه اقدامات این دراویش را تحت  نظر دارد / مراسم آنها درمراکز خانگی  که خودرا فقیر می نامند کاملا غیر سیاسی است ومحل دعا وذکرگویی است حادثه یکم اسفندماه چگونه به خشونت کشیده شد ؟ 

بنا بر اخبار ومستندات در اواخر بهمن یکی ازدراویش به نام همت ریاحی  به اتهام شرکت دریک سرقت اتومبیل دستگیر وبه کلانتری 121 منتقل می گردد _ اینگونه رخداد ها در ابعاد وسیع درتهران هرروزه رخ می دهد / راه درست / صحیح وقانونی برای رفع این اتهام  تعین وکیل برای متهم و پیگیری موضوع است 

درروز 30 بهمن گروهی درویش مرد وزن ( 40 نفر ) اما درجلوی کلانتری با پلاکارد عکس متهم صف بسته وخواهان آزادی وی می گردند /  همزمان شایعه دروغ صدور حکم دستگیری آقای نورعلی  تابنده هم درمیان جمع درویشان از طریق منایع  مشکوک  منتشر می گردد 

آنگونه که درفیلم ها مستند شده یک نفر درکسوت درویش  یا شاخ وشانه کشی نوع ازاذل واوباشی  ازافسر پلیس که مشغول آرام کردن جو آنجاست نیم ساعت  وقت می دهد که نعمت ریاحی را آزاد کنند وگرنه بااشاره به چهل نفر تهدید درگیری می نماید ! 

مستندات موجود نشان می دهند که افسران پلیس تلاش می کنند اعتراض کنندگان را که تعدادشان به بیش از100 نفررسیده دعوت به آرامش ومتفرق شدن  می نمایند 
بااین همه درگیری بین معترضین و پلیس پیش می آید و معترضین باچوب وچماق به پلیس تهاجم می نمایند وخشونت گسترش می یابد درهمین حین یک اتوبوس براه می افتند و افراد پلیس را زیر می گیرد که درنتیجه دو درجه دار پلیس ویک سرباز وظیفه دراثراین تهاجم به قتل رسیده  وتعدادی هم مجروح می گردند اتو.بوس مهاجم متوقف و راننده آن شخصی به نام محمدرضا ثلاث مورد خشونت دستگیرکنندگان واقع گشته _ مضروب ومجروح شده وبه بیمارستان منتقل می گردد/ پلیس برصحنه چیره می گردد وماجرا به پایان می رسد  و صدها نفرازدراویش دستگیر می شوند _ آقای نورعلی تابنده قطب دراویش  درروز دوم اسفند ضمن محکوم کردم اقدام تروریستی خون آلود  خشونت گرایان را از جرگه درویشی نمی داند

نتیجه = یک درویش به نام نعمت ریاحی به اتهامی دستگیر شد وآزادی نامبرده ازطریق قانونی می توانست به رفع اتهام وآزادی نامبرده منجر گردد _ اکنون بااین اقدام خشونت آلود وتروریستی  نه تنها ایشان آزاد نشد بلکه چند صد نفر در کنار ایشان راهی زندان وبازداشتگاه گردیده اند واین را می گویند بازکردن گره با دندان بجای دست 
  
به باور نگارنده گروهی نفوذی وخشونتگرا  درروز یادشده دربین دراویش رخنه کرده واین رخداد تلخ راباعث گردیدندایستگاه ششم   دستگیری تلاشگران محیط زیست وماجرای مرگ کاووس سید امامی

یکی ازرخدادهای سال فرارفته دستگیری تلاشگران محیط زیست ازجمله کاووس سید امامی  و اعلام خودکشی نامبرده درزندان انفرادی بود _ مسئولین اعلام نمودند نامبرده متهم به جاسوسی وانتقال اطلاعات  بوده است 

یا مرگ سید امامی اتهام نامیرده درهاله ای ازابهام فرورفته است 
درکنار ایشان 6 تلاشگر محیط زیست با اتهام مشابه دربخش قرنطینه زندان  بسرمی برند 

مسئولین تاکنون هیچگونه فیلم ویا عکسی از صحنه خود کشی ایشان منتشر نکرده اند واین درصورتی است که یهرروی یک مرگ درزندان انفرادی رخ داده  وطبعا مسئولیت مرگ ایشان بعهده اداره زندانها می باشد 

اینکه تلاشگران محیط زیست می توانند منبعی برای انتقال اطلاعات به بیگانگان بشمارآیند البته  غیرممکن نیست 

ولیکن تا بطور روشن وشفاف ومستند درمورد مرگ کاووس سید امامی ودیگر تلاشگران  اگاهی رسانی نشود خودکشی ومرگ ایشان نمی تواند باورپذیرگردیده وافکار عمومی را قانع نماید .
ایستگاه هفتم _برگزاری روز جهانی زن درایران ومشکلات جانبی آن

بنا برفراخوانی که درجوامع مجازی ازطرف تلاشگران عرصه زنان منتشرشده بود _ قراربود زنان ایران درروز هشتم مارس  درجلوی وزارت کار اجتماعی برگزار نمایند تا به عدم حقوق برابر زنان درعرصه اقتصادی اعتراض کنند 

متاسفانه حکومت ایران مانع این گردهمایی مسالمت آمیز مدنی گردید و به بخشی ازتلاشگران جنبش زنان اجازه نداد تا روز زن رابرگزار نمایند / حکومت پارا ازاین فراترنهاد وتعدادی اززنان را دستگیر نمود 

مسئولین حکومت ایران هشیارباشند 
 درشرابط بحران زده ایران جلوگیری ازتلاش های مدنی اقشار مختلف باعث ایجاد انفجارهای اجتماعی خواهند شد
پس تا دیر نشده محصورین وزندانیان مدنی را آزاد کنید _ ازکارشناسان و متخصصین غیر حکومتی استفاده کنبد _ ازدخالت معممین درامور کشور ممانعت بعمل آورید _  حق شهروندی مردم ایران رابه رسمیت شناخته وبه طبقات مختلف معترض اجازی برگزاری تشکل واجتنماعات اعتراضی عطا کنید 
نظامیان ایران را ارسوریه وعراق خارج کنید
ودست ازصدور بنیادگرایی شیعی به کشورهای منطقه بردارید
 انتخابات آزاد مجلس موسسان را  برگزار کنید تااین قانون ناقص وایدئولوژیک وپرازابهام مورد بازنگری وتدوین تازه قرارگیرد
 ومطمئن باشید با این قانون اساسی ناقص ودین زده هیچ تحولی درایران صورت نخواهد گرفت _ مشکلات وبحران ها تشدید خواهند شد که درچنین زمینه برای دسیسه های جهانی علیه ایران زمین فراهم خواهد گردید

ارشیا ارشادی 
2018/03/10

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...