۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

حسن اعتمادی از مسئولیت اتاق خبر تلویزیون من وتو تا رئیس وسخنگوی شورای آلترناتیو (مهستان )حسن اعتمادی از مسئولیت اتاق خبر تلویریون من وتو تا رئیس وسخنگوی شورای قلابی  آلترناتیو ( مهستان)ارشیاارشادی واپوزسیون قلابی برون مرزی( 7 )
2018/03/22 ( واکنش _ 183)


پیش نوشت 

اعتراضات سازماندهی شده سه روزه درایران دردیماه 96 که ازطرف حکومت سازماندهی وکنترل شده بود گروهی ازایرانی های برون مرز رابه تلاش وتکاپو انداخت / این علافان برون مرزی که 36 سال است درتوهم سرنگونی به سرمی برند چنان به هیچان آمده وبرشدت تبلیغات خود افزودند که گویی علت عدم تحقق سرنگونی دربی  تحرکی اپوزسیون برون مرزی است 
از روز 7 دی تبلیغات این بیکاران برون مرزی شدت گرفت آنها این اعتراض سازماندهی شده را قیام وانقلاب تصورنموده وبه تبلیغات وجنجال سازی ودروغگویی وجعل اخبار روی آوردند 
فرقه تروریستی رجوی خودرارهبر این قیام معرفی کرد _ رضا پهلوی دوباره به فکرتاج وتخت بی صاحب پدر وسوگند خود افتاد 
جالب تر از ایندو گروه دو نفره نوری علا_ اعتمادی بودند که شروع بکار " شورای آلترناتیو " خودرا به جلو انداختند که نکند پس ارسرنگونی کشور بی دولت ومجلس گردد وبهمین دلیل باشتاب "مهستان" 
راتشکیل دادند تا ضمن انحلال حکومت دولت موقت ومجلس تشکیل دهند

دراین نوشتار درابتدا" حسن اعتمادی " مامور آموزش دیده موساد را معرفی خواهم کرد وسپس نمایش نامه کمدی شورای آلترناتیو یا نمایش حسن واسماعیل رامورد نقد وکنکاش قرارخواهم داد 
برای آگاهی از گروهگ شورای آلترناتو درابتدا باید مجری وسرمایه گزار این نمایش یعنی حسن اعتمادی راخوب بشناسیم 

تعریف کوتاه وفشرده حسن اعتمادی 
درسال 2008 رابرت مرداک صهیونیست درراستای پیاده کردن اهداف گلوبال/ صهیونیبسم درایران تصمیم به راه اندازی یک رسانه پارسی زبان تحت نام من وتو می نماید ودرهمین راستا عاملین مرداک به مرجان وکیوان عباسی که عناصری ضعیف وتشته داشتن رسانه هستند نزدیک شده واین دورا انتخاب می کنند / عوامل مرداک ازطریق این دو با حسن وناصر اعتمادی / رضا اعتمادی نزدیک می گردند/ پانته آ مدیری و مریم تهرانی  گزینه های بعدی هستند این افراد درنشستی درانگلیس باهم آشتا شده وسپس این 7 نفر توسط مرداک به اسرائیل منتقل می گردند / این گروه مدت 6 ماه توسط موساد تحت آموزش دوره هایی  چون جاسوسی / جعل خبر / جنگ روانی / فرهنگ گلوبالیستی / و نفوذ فرهنگی را آموزش می بینند / قراراست درسال اکتبر2010 این کانال تلویزیونی درلندن افتتاح گردد/
 درهمین دوران گروه دیگری ازعوامل مرداک دردفتری در مرکز BBC درشهرلندن مشغول استخدام دیگر عوامل این رسانه ازجمله مجری / برنامه ساز وفیلم بردار وغیرو می باشند / توضیح اینکه عوامل اصلی کارگردانی وفیلم برداری این تلویزیون انگلیسی هستند
جوانان ایرانی که برای اولین بار به استخدام موقت این رسانه جهت اجرای برنامه انتخاب می گردند عبارتند از منصوره حسینی / صباخویی / پریسا سحرخیز/ سام غفارزاده / امید خلیلی / ساسان سمویی / سالومه سید نیا / ندا جناب / پریسا ساوجی / تیام بصیرفراراز تلویزیون من وتو وبازگشت منصوره حسینی به ایران بااطلاعات فراوان ضربه کمر شکنی به تلویزیون گلوبال / صهیونیستی رابرت مرداک واردکرد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دراکتبر 2010 رسانه من وتو با تبلیغ قلابی تلویزیون گوگوش شروع بکار می کند/ ماموران آموزش دیده موساد به این پست ها منصوب می گردند>> مرجان وکیوان عباسی مسئول آموزش واستخدام / حسن اعتمادی وپانته آ مدیری مسئول ومجری اتاق خبر / رضا اعتمادی مسئول مجریان / مریم تهرانی کارگردان / ناصراعتمادی مسئول تهیه گزارش / نکته مهم اینکه این افراد هیچکدام تخصص وسابقه تخصیل وو.....ندارند  
حسن اعتمادی با پانته آ مدیری (مامور دیگرموساد) هم خانه می شوند 
ماموریت حسن آعتمادی مامور موساد درتلویزیون من وتو درسال 2013 پایان می یابد و نامبرده ازطرف موساد حکم  ماموریت جدیدی دریافت می کند که عبارت است جمع آوری افراد وتشکیل اپوزسیون برانداز ( سکولاردموکرات)
ازسال 2013 حسن اعتمادی با هزینه مرداک صهیونیست  بدنبال راه اندازی یک اپوزسیون تازه ومتفاوت است !
وچنین است که به اسماعیل نوری علا نزدیک شده واورابعنوان کارگردان گروه  دردام موساد می اندازد  / طی 5 سال گذشته حسن اعتمادی ازجیب رابرت مرداک هزینه 5 گردهمایی را پرداخت کرده است 
درطول این 5 جلسه افرادی را جذب گروه سکولار دموکرات می نمایند 
و چنین می شود که حسن اعتمادی درطول یک نمایش کمدی که 6 ماه بطول می انجامد باکمک نوری علا موفق می شود یک گروه حدودا 45 نفره را درجامعه مجازی ( مهستان ) گردهم آورد / انتخابات قلابی برگزار کند ودرنتیجه این عامل موساد درشگردی همانند رضا پهلوی برای خود یک عنوان قلابی خلق می کند >>>> رئیس وسخنگوی  شورای آلترناتیو !
دراین نمایش اسماعیل نوری علا پیر و رئیس و پدرخوانده گروه می شود
و شیادی بنام منوچهر یزدیان شاگرد وپادوی حسن اعتمادی
چند دخترجوان هم بعنوان دکور  دراین گروه وجوددارد 
نگارنده بعنوان یک پژوهشگر این گروه را دنبال می کنم / تمامی جلسات آنها را می بینم و نکات مهم را ثبت می کنم 


اعتراض سازماندهی شده دیماه 96 وهدف ها

هرچه ازدیماه 96 فاصله می گیریم و اعتراضات حدود 50/000 نفرازمردم ایران در نزدیک به 60 شهر رادقیق تر مورد کنکاش قرارمی دهیم به زوایای پیدا وپنهان این اعتراضات بیشر پی می بریم
امروزه حدود 80 روز از آن اعتراضات می گذرد منابع رسمی ازکشته شدن 25 نفر ومجروح شدن بیش  100 نفر وبازداشت حدود 600 نفرخبرمی دهند که درخبرهای تکمیلی ازتشکیل پرونده تنها  برای 55 نفر از سرگروه ها  وآزادی بقیه خبرداده اند


هدف از سازماندهی اعتراضات تحت کنترل

 گرچه پروژه  اعتراضات نخست ازشهر مشهد ودرپی فراخوان بازندگان انتخابات 96 ( علم الهدی _ رئیسی ) در اعتراض به " گرانی " کلید خورد ولی  ازآنجا که بخش هایی ازمردم ایران منتظر فرصت هستند تا نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان دهند این گردهمایی  خیلی زود گسترش یافت وکنترل  آن ازدست برگزارکنندگان خارج شد / هم زمان بااین گردهمایی اما برنامه اعتراض در چندین شهر دیگرایران توسط سپاه کلید خورد / سپاه ازراه اندازی این تظاهرات سه هدف را دنبال می کرد _ 
اول _
آزمایش نیروهای ضدشورش برای رودردویی با اعتراضات احتمالی اینده 
  _ دوم _
 بگارگیری ماشین ها و دیگر امکانات ساخته شده جهت  مقابله با اعتراضات آینده /
 _سوم _
دامگزاری برای دستگیری تعدادی جوان فریب خوده توسط دلقک بی سواد محمدحسینی که برخی ازجوانان را تشویق به تخریب امکانات عمومی و مساجد و بانک ها می نمود _ درواقع این برنامه هم  یک تمرین بود برای کسب آمادگی لازم برای وقایعی که ممکن است درآینده رخ دهد  وهم دستگیری تعدادی خلافکار _ نکته قابل تامل اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی ازاین تخریب گران دستگیرشده اند .
طرح اعتراض برای 3 روز برنامه ریزی شده بود ودرروز 10 دیماه پایان یافت

چرا خود حکومت دراین برنامه نقش وسهم داشت ؟

برای پاسخ باید به دومقطع تاریخی سری بزنیم

اول _ درطول سال 57 تنها در 15 شهرایران تظاهرات علیه رژیم پهلوی برگزار شد که بیشترین تعداد شرکت کننده درتهران و تظاهرات روز عید فطر بود که باشرکت  حدود200/000 نفربرگزارگردید
دوم _  درسال 88 بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایران در تهران برگزار شد (25خرداد) که تعداد شرکت کنندگان را حدود 2 ملیون برآورد کرده اند
نکته قابل تامل اینکه اعتراضات 88 از مرزهای تهران فراتر نرفت 
سوم _ دراعتراضات دیماه 96 برخلاف دو رخداد بالا گرچه درمجموع تنها  حدود 50/000 نفر درآن  شرکت نمودند ولیکن تعداد شهرها تبدیل به یک رکورد تازه شدحدود 60 شهرکوچک وبزرگ (؟) 

چنین گستردگی جغرافیای اعتراضی  ممکن نیست مگراینکه خود حکومت همانند گردهمای های مناسبتی و بسیج مردم که  درآن نقش وسهم داشته باشد
طبیعی است گروهی جوان  نادانسته وارد این معرکه شده باشند
اگردقیقا به فیلم ها توجه کنیم تعدادی جوان با گاپشن یکرنگ کلاهدار میاندار صحنه های درگیری هستند_ اینها درحقیقت از عوامل امنیتی  بوه اند .

بهرصورت طبق مستندات موجود عموم دستگیرشدگان آزاد  گردیدند وتنها 55 نفر از آنها تحت تعقیب قرارگرفته و روانه دادگاه شده اند

اعتراضات 96 وبیرون آمدن موش های کورارسوراخ
دربرون مرز 
همانگونه که دربالا اشاره کردم یکی ازعلل اعتراضات 96 دامگزاری برای گروهی ازنوجوانان فریب خورده توسط دلقک بی سواد محمد حسینی بود

دربرون مرز امااین اعتراض ها باعث بیرون خزیدن موش های کور برون مرزی گردید 
 نخست_  جست وخیزهای فرقه تروریستی رجوی 

 سران فرقه تروریستی رجوی که ازپروژه اعتراض ها درایران خرسند شده بودند تبلیغات دروغین خودرا شروع کردند
آنها ادعا کردند که درایران قیام وانقلاب بوقوع پیوسته است ودراین راه تا آنجا پیش رفتند که دست به نبش قبرزده ودست پوسیده جنازه مسعود رجوی را ازخاک بیرون آوردند

این جنازه پوسیده ازدرون قبر 5 اعلامیه صادر کرد و درکنار اعلام تشکیل موسسان هشتم  کانون های شورشی راهم به میدان فراخواند (؟!)

این جناره پوسیده پس ازاین پیام ها دوباره درگورخود خوابید

مرکزفرقه رجوی درانگلیس ازتاریخ 7 دیماه تا اوائل اسفند همچنان مشغول ارسال گزارس از انقلاب وقیام بود !

دوم _ برروی صحنه آمدن نمایش سکولار دموکراتها (شورای آلترناتیو!)

اعتراضات سازماندهی شده درایران اسماعیل نوری علا که یک تلاشگر قدیمی فرهنگی _ ادبی است راهم به تلاش انداخت / نوری علا سالها مقاله هایی تحت عنوان جمعه گردی هارا منتشرمی کرد سپس نشریه سکولاردموکراسی نو رامنتشرمی کرد / درهمین زمانها حسن اعتمادی  مامور موساد و مسئول بخش خبر تلویریون صهیونیستی من وتو که بدلایلی ازاین رسانه کنار رفت به نوری علا نزدیک شد وبنظرمی رسد ماموریت ایشان تغییر کرد و تا هرینه های موساد را صرف گردهمایی های سکولار دموکرات ها نماید/ این گروه 5 گردهمایی بی نتیجه با هزینه موساد برگزار کرد که نتیجه همه اینها این شد که گروه نوری علا _ اعتمادی رسمیت یافت _ ایندو تعداداندکی راهم درجامعه مجازی بخود جلب نمودند که معروف ترین این افراد عبارت بودند از اسماعیل خویی / منفردزاده وحسین بر  که هرسه ازاین گروه کنار رفتند / بنابراین 

این گروه درمجموع نتوانست موفقیتی بدست آورد وتنها تعداد افرادی ناشناس رابه این گروه جذب کرد وقراربراین شد که شورای آلترناتیو ازفروردین 97 تشکیل گردد / تحولات دیماه 96 باعث ذوق زدگی این گروه کوچک شد ولذا برگزاری گردهمایی خود تحت عنوان مهستان را به جلو انداختند 

درآخرین جلسه مهستان مارس 2018 اعلام شدنوری علا و اعتمادی مدت سه ماه با 1000 نفر و14 گروه سکولار (؟ ) تماس گرفتند تا آنها را تشویق به پیوستن به گروه نمایند / نتیجه درحدصفربود و اعتمادی گریه وزاری وگلایه کرد که چرا هیچکس به این گروه نپیوسته است !

نگارنده تمامی جلسات این گروه رابا دقت دنبال کردم 
ازنظر نمایشی / تبلیغی ظاهرا 112 عضودارد ولی درعمل چنین نیست و کل اعضای این گروه از 40 تا 45 نفر تجاوز نمی کند

اعضای واقعی وثابت  این گروه عباراتند از>>>  اسماعیل نوری علا ( بنیان گزار جنبش  ) / حسن اعتمادی ( مسئول امورمالی وکارگردان )/ ساسان آقایی ( مسئول IT) / منوچهریزدیان( منشی صحنه_ پادوی اعتمادی   ) / سعید بهبهانی ( مسئول تلویزیون اینترنتی ) / محسن بهزاد کریمی / حسن دانشور/ حمیددانشور/ عباس دانشور /محسن ذاکری (کمونیست کارگری ) / حمیدرضاکریمی / حناریاحی / مهرداد سیدعسگری / محمدفارسی / مهدی مفخمی / مهرنوش ریاحی ( منشی جلسه ) / شرین اسفندبارمزذ/ هلمند اربابی / عزیزدادیار(تجزیه طلب )حمید غضنفری / آرمان نجم  و دوتن ازاعضای فرقه رجوی نیز برای جلوگیری ازنفوذ این فرقه به آن پیوستند و نامشان درلیست قراردارد ( غلامعلی حسین نژاد ومحمد کرمی ) <<

درحقیقت اکثراعضای گروه را جداشدگان از شورای ملی ازهم پاشیده شده رضا پهلوی تشکیل می دهند 

نکته جالب نخست اینکه در مهستان معرفی کاندیدا ها از102 نفر فقط 45 نفریعنی کم ترازاندازه رسمیت یافتن جلسه شرکت کرده بودند / 16 نفرکاندید شورای آلترناتیو شدند که 13 نفرتوسط 102 نفر برگزیده شدند
 دراین انتخابات همان اعضای موقت تثبیت گردیدند که نوری علا بعنوان مغزمتفکروپدرخوانده و حسن اعتمادی بعنوان کارگردان وحامی مالی  / منوچهریرزیان بعنوان دستیار کارگردان / ساسان آقایی مسئول کامپیوتر و مهرنوش ریاحی بعنوان منشی برگزیده شدند !
وچنین شد که شورای آلترناتیو برگزیده شدند

اهداف شورای آلترنانیو

شورای آلتراناتیو خودرا جایگزین حکومت مستقر پیش وبعد فروپاشی می داند 
جالب اینجاست که نوری علا دریکی ازجلسات  می گوید ما نه اپوزسیون هستیم ونه ادعا ووظیفه براندازی داریم _  ودرهمان برنامه حسن اعتمادی ادعا می کند ماهم اپوزسیون هستیم وهم قصد براندازی داریم !

چنین اختلافی بین این دو و انتخاب شدن حسن اعتمادی یعنوان رئیس وسخنگوی شورای آلترناتو به روشنی نشان می دهد که حسن اعتمادی ( مامور صهیونیست ها ) همه کاره این گروه محسوب می شود و منوچهر بزدیان هم خانه شاگرد وتوجیه گرنظزیات  اوست

حال ببینم این گروه  چه می گوید  وادعا می کند

این ها معتقدند حکومت درحال سقوط است ولذا برای جلوگیری ازایجاد هرج ومرج پس ازسرنگونی  باید یک آلترناتیو ودولت موقت ساخته شود که فورا قدرت رابه دست گرفته و عوامل آن درمسئولیت ها قرارگیرند تا رفراندوم قانون اساسی سکولار  دموکرات ها تشکیل شودودولت رسمی سکولار دموکرات برسرکار آید/ اینگروه همچنین می خواهد یک شورای نگهبان سکولاردموکرات تشکیل دهد تا مراقب انحراف سکولار دموکراسی باشد !سهیلا امین ترابی چماقکش کنفرانس برلین مبلغی همجنسگرایی / عامل موساد وهمکار تلویزیون من وتو/ شریک جنسی وهمگار شادی صدر دربنگاه دونفره عدالت و چند رنگ وغیرو 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&سکولار دموکرات چیست ؟

به کلمه لائیسیته فرانسوی  ( جدایی دین ازحکومت ) درامریکا سکولاریسم می گویند/ منظور از دموکرات هم همان سیستم دموکراسی غربی ( مسئول نظم جهان سرمایه داری ) همان حکومت اکثریت معنا می دهد 
اصولا سکولاریسم نمی تواند بعنوان یک درخواست وپایه در نظم جهان سرمایه داری ( دموکراسی ) مطرح گردد چراکه دریک سیبستم دموکراسی نوع غربی هم سکولاریسم در قوانین اساسی وجود دارد ضمن اینگه این رای اکثرمردم است که تعین قانون اساسی تعین کننده بوده است 

بنابراین اگرفرض را براین بگذاریم در انتخابات آزاد آینده ایران  کاندیدا های منتخب مردم مجلس موسسان را تشکیل می دهند _  توجه به بافت مذهبی جامعه ایران اکثریت کرسی ها  دست کم درکوتاه مدت  ها دردست تمام مذهبی ونیمه مذهبی هاخواهد افتاد _ ولذا امکان  جاگزاری پایه سکولاریسم درقانون اساسی جدید  مشخص نیست وحتمی نیست  مگراینکه طرفداران سکولاریسم بتوانند اکثریت  کرسی های مجلس موسسان را دردست بگیرند 


بنابراین هم سکولاریسم وهم دموکراسی مورد علاقه این گروه ( مدل امریکایی ) شانس استقرار درکوتاه مدت را  ندارد / ضمن اینکه دموکراسی امریکایی از رسوا ترین وغیرعلمی ترین وابلهانه ترین نوع برپاگردن یک سیستم  سرمایه داری عارتگر می باشد/ حسن اعتمادی ازطرف  این گروه رسما اعلام کرد آلترناتیو  طرفدار سرمایه داری است

 سرمایه داری یعنی بهره کشی / فاصله طبقاتی / بی عدالتی / استثمارعریان و حکومت پشت صحنه سرمایه داران غارتگر وسازنده وفروشنده سلاح که خود زیربنای جنگ / خشونت وتروریسم درجهان می باشند 

نگارنده موافق کامل جدایی دین ازحکومت وآموزش وقوانین هستم ولی این خواسته تنها درزمانی محقق می شود که اکثریت مردم ایران بامن هم عقیده باشند تا بتوانیم با شرکت حداکثری درمجلس موسسان این درخواست را درقانون اساسی تازه بعنوان یک اصل مصوب  کنیم

بنابراین اینکه این گروه چند نفره پارچه ای به سلیقه خود تهیه کرده وبا الگوی مخصوص مشغول برش ودوختن پیراهن برای مردم ایران هستد  به یک نمایش نامه کمدی شبیه است که فقط باعث خنده وسرگرمی است

وظایف شورای کمدی آلترناتیو پیش ویعد ازسرنگونی 

1_ تشکیل شورای آلترناتیو _ 2 _ انتشارمیثاق ملی _3 _ تشکیل کمیسیون های تخصصی _ 4 _ تشکیل دولت موقت _ 5 _ تعین استراتژی  برای سرنگونی _ 6 _ برگزاری انتخابات مجلس موسسان 

از 6هدف شورای آلترناتیو 3 برنامه تدوین شده و تشکیل دولت موقت هم دردست انجام است 
بند پنجم یعنی تلاش برای فروپاشی وسرنگونی نقطه توقف این گروه است / بندی که طبعا به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید واین نقطه فروپاشی این گروه وپایان نمایشس چندساله آنهاست

حال سئوال اینجاست که این گروه چگونه می خواهد ومی تواند حکومت ایران را منحل ویا سرنگون نماید ؟

بنظرمن این یک نمایش کمدی صهیونیستی است و بازیگر اصلی آنهم مامور شناخته شده صهیونیست ها یعنی حسن اعتمادی است که باشیادی وفریب ودغلکاری نوری علا تلاشگر فرهنگی وادبی را سرکارگذاشته است !

همه این تلاش های پرهزینه برای صهیونیست ها این بوده که مامور بی سوادی چون حسن اعتمادی رابعنوان رئیس وسحنگوی شورای آلترناتیو جا بیانازند
همین نمایش راچندسال پیش رضاپهلوی درشورای ملی خود برپا کرد تا خودرا بعنوان سخنگوی شورای ملی  معرفی نماید وادعا کند عنوان منتخبی  دارد !

درنوع دیگر نمونه دراین نمایش در درون مرز  حسن اعتمادی نقش رحیم مشایی و اسماعیل نوری علا  نقش محمود احمدی نژاد متوهم  رابازی می نماید 

حقیقت آنست که اعتراض سازماندهی شده دیماه 96 باعث شدت گرفتن بیماری توهم این جماعت بیکار وعلاف ومزدور برون مرزی شده است

 نمایش شورای آلترناتیو ومهستان ووو درحقیقت باعث سرگرمی دست کم 50 نفر ازایرانیان برون مرزی شده وهیچ ربط منطقی به ایران ومردم آن ندارد 

 گرچه حکومت مذهبی ایران با توجه به بحران های متعدد درسراشیبی سقوط قرارگرفته است ولیکن زمان این تحول نامشخص و نامعلوم  است 
چراکه زمان  تحولات اجتماعی رانمی توان پیش بینی کرد 
آنچه مسلم است حکومت تحت عنوان جمهوری اسلامی هم تاریخ مصرف دارد وهروقت به پایان رسید خود بخود وبا کمک مردم درون مرز  منحل خواهد شد

حکومت  ایران شاگرد مدرسه رفوزه شده چندساله است 

این شاگرد محصل استعداد موفقیت ندارد و طبعا ازمدرسه اخراج خواهد شد

ولی چه زمانی ؟ معلوم نیست ولی حتمی است 

پس بنده به این شورای قلابی ونمایشی پند می دهم بیش ازاین خودرا سرکار نگذارند  وبه جای این تلاش های کودکانه وقت خودرا صرف تدوین قانون اساسی جدید نموده وآنرا به عنوان یک پیشنهاد پیش روی مردم ایران قراردهند تا همه بتوانند ضمن اظهار نظر اشکالات آنرا برطرف نمایند واین می شود یک اقدام مهم وتاثیر گذار برای آینده ای نامشخص ! 

 وگرنه این اقدامات گودکانه ومتوهمانه نه تنها هیچ نتیجه ای دربرنخواهد داشت بلکه بلکه فقط باعث خنده وسرگرمی  خواهد بود واین تازه درصورتی است که مردم سرگرمی دیگری نداشته باشند
 خودتان به ویدئوهای ارسالی تان در یوتوب توجه کنید  بعد ازماه ها تعداد بازدید کنندگان از24 تا 150 نفراست ! 

یاد آوری دوم به اقای اسماعیل نوری علا 

جناب نوری علا شما درمقام یک تلاشگرفرهنگی _ ادبی وعضو کانون نوبسندگان ایران سابقه قابل قبولی داشتید /  نوشته های شما درمورد سکولاریسم  واینکه درقانون اساسی آتی باید دین از قوانین و آ|موزش و فرهنگ زدوده شود یک نیاز تاریخی است وچنین هم خواهد شد ولیکن نه با این نمایش های بی نتیجه  
شما متاسفانه دردام حسن اعتمادی  افتاده اید و ایشان  مامور وعامل صهیونیسم جهانی است واگنون ماموریت او درتلویریون صهیونیستی من وتو پایان یافته و شمارا دردام خود اسیر کرده است
این نمایش مسخره هم همانند شورای رضا پهلوی ازروی پرده پائین خواهد آمدوالبته با ازبین رفتن اعتبار گذشته شما / پس بهوش باشید

نگارنده برای جناب اسماعیل نوری علا ارزش و احترام بسیاری قائل بوده وایشان را یک هم میهن هنرمند /  نگران ودوستدار ایران وایرانیان به شمار می آورم وچنین است که یک باردیگر به ایشان دوستانه توصیه می کنم به همان روشنگری های سابق خود ادامه داده ووقت گرانبهای خویش را صرف این اقدامات بی نتیجه ننمایند 
سپاسگزاری دراینجا لازم می دانم مراتب سپاسگزاری خود را خدمت جناب اسماعیل نوری علا بخاطر بازنشر این نوشته علیرغم کم بود ها وکاستی ها درسایت سکولاریسم نو  ابراز نمایم_ مراتب امتنان برای ایشان ارسال گردید

بازنشراین نوشته درسایت سکولاریسم ( اسماعیل نوری علا )

ارشیا ارشادی 
2018/03/27 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...