۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه

چگونگی افشاشدن تغییرجنسیت مریم رجوی درپارلمان اروپا ودلیل این تحول ( + سند )
چگونه تغییرجنسیت مریم رجوی درپارلمان اروپا افشاگردید + سند  

ارشیا ارشادی وفرقه رجوی 
2018/02/02 ( واکنش _ 173)پیش نوشت 
درتاریخ 26 ژانویه 2018 مریم رجوی با هماهنگی قبلی وپرداخت حقوق به 10 تن ازحقوق بگیران خود درپارلمان اروپا دریکی ارسالن های پارلمان اروپا دراستراسبورگ حاضرشد تا درحضور  حدود این 10 نفر وصالح رجوی برادر مسعود رجوی معدوم سخنرانی نماید موضوع  اعتراض 4 روزه درایران بود  / واقعه مهم و  بسیار جالبی که دراین دیدار رخ داد این بود که  زمان گذشتن مریم رجوی ازدرگاه ورودی فوق امنیتی پارلمان اروپاا(ساخت اسرائیل ) خروجی  این دستگاه نشان دادکه مریم رجوی مرد است ( ! ) 

پرینت خارج شده ازدستگاه مریم رجوی را MR.MARYAM RAJAVI (آقای مریم رجوی ) تشخیص داد وهمین نام رابرای شناسایی بیرون داد وچنین شد که برای نخستین بار تغییرجنسیت مریم رجوی علنی وفاش گردید 
 دراین نوشتار ضمن بررسی چگونگی و چرایی این تغییرجنسیت رامورد بررسی قرارخواهم داد 

الف _ مریم عضدانلو ازخروج قانونی ازایران ( 1982 ) تا تغییر جنسیت ( 2017) 

نگاهی کوتاه به فرقه رجوی وتاریخ معاصر 


گروه رجوی پس ازشکست مفتضحانه درفاز سیاسی درسال 1358 که علیرغم تبلیغات نتوانست مقبولیتی حتی درحد یک کرسی درمجلس ایران بدست آورد تصمیم به تغییرفاز گردید / مسعود رجوی معدوم  در اردیبهشت 59 دردانشگاه تهران حکومت را تهدید کرد وگفت : وای به روزری که مشت رابامشت وگلوله رابا گلوله پاسخ گوئیم 
درتاریخ 28 خرداد 1360 فرقه رجوی اعلامیه 25 نظلمی / سیاسی خودرا صادر کرد / درپی صدور این اعلامیه درتاریخ 30 خرداد 1360 ودرحالیکه ایران درزمان ویژه جنگی به سرمی برد راه پیمایی غیرقانونی و تهاجمی خودرا ازدانشگاه تهران شروع نمود / درهمین روز صلاحیت بنی صدر به علت نزدیکی به فرقه رجوی درمجلس اداهمه داشت 
 تغداد راه پیمایان درمجموع حدود 2500 /تا 3000 نفربودند 
این راه پیمایی که با مقصد تهاجم به مجلس بهارستان برنامه ریزی شده بود درنزدیکی میدان فردوسی توسط نیروهای انتظامی متوقف گردید 
نیروهای امنیتی تلاش کردند تا تظاهرکنندگان را متفرق نمایند ولی اعضای فرقه رجوی با سلاح سرد وکوکتل مولوتوف بطرف نیروهای پلیس تهاجم نمودند 
درگیری حدود سه ساعت ادامه داشت / درانتها  بین 50 تا 70 نفر دستگیر شدند و ماجرا پایان یافت
مهاجمین دراین درگیری ها به تعدادی ازوسائل همگانی صدمه وارد آورده وتعدادی از نیروهای امنیتی راهم مضروب ومجروح نمودند

درتاریخ 7 مرداد 1360 مسعود رجوی /بنی صدر با سرقت یک هواپیمای سوخت رسانی ازایران به فرانسه گریختند
از30 خرداد 60 دستگیری اعضای فرقه همزمان با شروع عملیات جنایتکارانه این گروه آغاز گردید 
طی مدت 30 خرداد تا 19 بهمن 60 صدها نفراز مسئولین حکومت و مردم عادی توسط تروریست ها به قتلرسیدند
در 19 بهمن 1360 پایگاه اصلی فرقه رجوی در منطقه زعفرانیه بوسبله همکاری  یکی ازاعضای دستگیر شده فرقه مورد شناسایی قرارگرفت / ماموران امنیتی تلاش کردند 20 نفرساکنین این خانه تیمی را وادار به تسایم نمایند
افراد ساکن این پایگاه اما تسلیم نشدند ./ درگیری آعاز شد تعدادی از ساکنین خانه کشته شده وبقیه با مصرف قرص سیانورخودکشی نمودند 

دربین 20 نفر کشته شدگان موسی خیابانی واشرف ربیعی وجود داشتند 
درپایان درگیری هنگام ورود مامورین به خانه صدای گریه نوزادی بگوش رسید / یکی از مامورین که بطرف اتاق نوزاد 6 ماهه رفت بوسیله یک تروریست درحال مرگ موردهدف قرارگرفت وبقتل رسید
  کودک 6 ماهه که بود ؟
اسدالله لاجوردی هنگام ورود به خانه نوزاد را به بغل گرفت واعلانم کرد که این نوزاد کودک مسعود رجوی است!
گرچه مشخص نشد ایشان بنا به کدام مستندات این نوزاد رافرزند رجوی خواند ولیکن بعد ازقاچاق وانتقال این نوجوان به قلعه اشرف / شکل و قیافه مصطفی ثابت کرد که آن نوزاد فرزند موسی خیابانی بوده است 
ازدواج اجباری فیروزه بنی صدربا مسعود رجوی معدوم 
پس ازنزدیکی وعزل وفرار بنی صدر ازایران 
 درفرانسه بنی صدر دختر19 ساله خود فیروزه رامجبور کرد همسر مسعود رجوی معدوم گردد / مهریه فیروزه آزادی واستقلال ایران بود ! 

خروج قانونی مریم عضدانلو قاجار درسال 1361ازایران 

مریم قجرعضدانلو درسال 1358 بوسیله برادرش محمود به فرقه رجوی معرفی شد 
مریم هیچ فعالیت سیاسی وسابقه ای نداشت / در انتخابات مجلس کاندیدای فرقه بود که فقط توانست 820 رای بدست بیاورد ! 

مریم عضدانلو قاجار درسال 1361 با گذرنانه وبطور قانونی ازایران به کشور فرانسه سفرنمود 
 مریم درفرانسه بعنوان مسدول دفتر مسعود رجوی معدوم منصوب گردید 

بنابر خاطرات فیروزه بنی صدر پیوند مریم با مسعود فراتر ار یک کارمند ورئیس بود 
جدایی بنی صدر ازشورای دست سازمسعود رجوی جدایی فیروزه  ازمسعود راهم به همراه داشت 

ماجرای عنن و ابتربودن مسعود رجوی 

 تنی چند اززندانیان سیاسی زمان شاه مسعود رجوی را سارق و منفعل معرفی  کرده اند 
فیروزه بنی صدر دومین فردی است که مسعود رجوی رافاقد شور واحساس جنسی وعنن  معرفی کرده است

درزمانی که مریم قجر دردفتر مسعود کارمی کرد بین ایندو رابطه جنسی ( درحد دست مالی ) ایجاد شده بود
بی سوادی وکودنی و نادانی وبلاهت مریم امتیاز دیگری بود که مسعود را به فکرتسخیر کامل مریم سوق داد ودرنتیجه گفتگوهایی که بین ابریشم بی غیرت ومسعود رجوی انجام گرفت  قراربراین شد که ابریشم مریم را طلاق دهد تا به کابین مسعود یرود درمقابل مسعود رجوی هم لعیا خیابانی 19 ساله راابریشم بی غیرت تقدیم کرد اسم این عوض وبدل جنسی ومعامله راهم پیوند ایدئولوژیک انقلابی  نام ت=نهادند 

مریم قجروقتی به عقد مسعود درآمد ازجهت سواد وشعور صفرصفربود وبهمین دلیل مسعود رجوی خیلی زود توانست ازاین زن بی سواد بک ملیجک کاملا فرمانبردار بسازد 

فهیمه اروانی یکی دیگر ارشریکان جنسی آقای مریم رجوی !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
شکل گیری حرمسرا با واسطگی مریم قجر 

 همانگونه که دربالا اشاره شد مسعود رجوی چندروز پس ازشکست ازپیش مشخص عملیات فروغ همه افراد را درجمع بندی عملیات جمع نمود وگفت : آنچه باعث شد شما درپشت تنگه چهارزبرزمین گیرشوید مسائل جنسی بود وشما به فکرزن وبچه وخانواده خود بوده اید !
بنابراین شما ازاین پس خانواده ندارید / زنان ومردان باید ازهم جداشوند و مجردها هم فکر جنس مخالف را درفکروذهن خود طلاق گویند 
درپی این دستور صدها زن وشوهر ازهم جداشدند وفقط تعداد اندکی درمقابل این دستور مخالفت وایستادگی نمودند
درهمین راستا بیش از700 کودک 6 ماهه تا 7 ساله را  ازپدران ومادران خود به زور جداکردند وبطور قاچاق وارد اروپا نمودند 
نیمی ازاین کودکان تحویل محل نگاهداری کودکان بی سرپرست شدند وبقیه راهم تحویل هوادران ویا اعضای جداشده ولی سکوت کرده تحویل شدند / این بچه ها بعدها بطور قاچاق به عراق منتقل شدند 

مریم قجر گفت : همه زنان اشرفی باید به کابین مسعود بروند !

 درجریان عملیات شکست خورده فروغ که بیش از1500 کشته برجای گذاشت ده ها زن شوهرهای خودرا ازدست دادند 
 درجریان طلاق های اجباری نیزصدها زن ازشوهرانشان جداشدند و بهمین دلیل چند صد زن بیوه آماده شدند تا ادامه طرح  انقلاب ایرئولوژیک اجرا گردد 

دراین مرحله مریم قجر باگفتگو بااین زنان آنها رابرای عقد شدن بامسعود آماده می نمود 
وچنین شد که پروژه حرمسراسازی وارد مرحله عمل شد 
درابتدا زنان موردوثوق تشکیلات طی برنامه رقص رهایی درحضور مریم قجر وبا وساطت وی به عقد مسعود رجوی درآمدند

هدف مریم ازتشکیل حرمسرا چه بود ؟

 درجوامع متمون که هیچ حتی درقبائل بدوی ازدواج رهبرقبیله با زنان دارای قوائدی است وبی حساب وکتاب نیست ولیکن درتشکیلات فرقه رجوی ازسال 1368 تا 1382 بیش ازصدزن دربرنامه رقص رهایی به عقد مسعود درآمدند

گرچه قراربود همه زنان تشکیلات ( حدود 700 نفر) به عقدمسعود معدوم درآیند ولیکن حمله امریکا به عراق یاعث ایجاد خلل ووتوقف این طرح گردیدچراکه پس ازخلع سلاح نیروهای امریکایی مسعود رجوی رابه پادگان خود نزدیک اشرف ( گریزلی ) منتقل کردند و درآنجا ساکن شد هرچند گهگاهی با اسکورت امریکایی ها به اشرف رفت وآمد می نمود 

برای بررسی چرایی تشکیل حرمسرا درقلعه اشرف باید در ابتدا وضعیت جنسی مسعود ومریم رامورد بررسی قراردهیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

یکم وضعیت جنسی مسعود رجوی معدوم 

مسعود رجوی  عنن بود وقدرت جنسی نداشت این را هم اشرف ربیعی  وهم فیروزه بنی صدر وهم دوتن اززنان سابق حرمسرا که ازفرقه رجوی جداشده اند شهادت داده ومی دهند 
مسعود رجوی همچنین همجنسگرا ( GEY) بود / بنابر اخبار بیرون آمده ازتشکیلات فرقه مسعود رجوی در قلعه اشرف ومقر49  که درزیر زمین ساخته شده بود یک سالن ساخته بود/ او زنان ومردان ومردان ومردان وزنان وزنان را به اتقاق نمایش می برد تاباهم  عملیات جنسی  انجام دهند ومریم ومسعود دراتاق دیگر شاهد این عملیات جنسی بودند ولذت می بردند 

مریم قجردرسال 2003 باجفت جنسی خود شهرزاد صدرازعراق گریخت 
مسعود رجوی تانیمه سال 2007 درعراق تحت نظرامریکایی هابود و پس ازمشخص شدن اخراج نیروهای امریکایی نامبرده با 32 نفراز مردان محافظ وشاید هم شریک های  جنسی خود به اردن منتقل شد 
مسعود رجوی درسال 2009 ازاردن به پایگاه دریایی امریکا درخلیج گینه ( َAPO) منتقل وتاسال 2012 در آن پایگاه تحت بازجویی امریکایی ها قرارگرفت 
مسعود رجوی درسال 2012 به شهر کورک ( CORK ) درجمهوری ایرلند منتقل گردید ودر ژانویه 2015 به علت ابتلا به چند بیماری ازجمله هپاتیت A فوت نمود وجسد نامبرده به عربستان منتقل ودرگورستان خانوادگی شیخ های صعودی دفن گردید ویهمین دلیل بود که ترکی فیصل درخرداد 2015 درجمع اعضای فرقه خاضر وخبرمرگ اورا اعلام نمود 

مسعود رجوی یک عنصرزن ستیز بود ونسبت به زنان عقده داشت چون نمی توانست  بدلیل همجنسگرایی ازنوغ منفی  با آنها همبسترگردد 
باتوجه به عقد بیش از300 زن وتشکیل خرمسرادراشرف این سئوال همیشه مطرخ بود که چگونه مریم قجرحاضر به عقد صدها زن برای همسر خود مسعود شده است ؟
این سئوال دوپاسخ دارد _ نخست اینکه _ مریم می دانست که مسعود قدرت مردی ندارد ولذا خاطرجمع بود که به دلیل همجنسگرایی ازجهت جنسی قادر نیست به زنان نزدیک شود 
ودوم اینکه _ مریم قجر برعکس مسعود رجوی دوجنسیتی بود وهورمونهای مردانه او بیشتر از زنامه اش بود و تمایل به نزدیکی با زنان راداشت و لذا فهیمه اروانی / شهرزاد صدر و مهوش سپهری شریکان جنسی اوبودند 
تکه گم شده پازلی که در هنگام ورود مریم رجوی به پارلمان اروپا( 2018)  بوسیله دستگاه امنیتی کشف و برملاشد 

دوم _ وضعیت جنسی مریم قجر
مریم قجر نیز بدلیل ازدیاد هورمنونهای مردانه احساسی به زنان بعنوان همجنس نداشت وونیازهای جنسی اش رابا سه زن یادشده دربالا مرتفع می نمود / گرچه مسئله تغییرجنسیت مریم ازسالیان دور مطرح بود ولیکن مسعود معدوم با آن مخالفت می کرد و سرانجام حدود دوسال بعد ازمرگ مسعود درسال 2017 خواست اوبرآورده شد ونامبرده  تغییرجنسیت داد 
چگونه دستگاه امنیتی پارلمان اروپا تغییر جنسیت مریم قجررا تشخیص داد 

 بنا بر اطلاعات کارشناسان  ازشروع سال 2018 دستگاه های فوق پیشرفته امنیتی در مراکز مهم دراروپا جایگزین دستگاه های گذشته گردیده است 
کار این دستگاه ها ی تمام اتو ماتیک که از آن بعنوان " تونل اطلاعاتی " نام برده می گردد اینگونه است که کسانی که می خواهد وارد ساختمان پارلمان شوند باید از این تونل گذر نمایند 
دستگاه های پیشرفته تونل بدن افراد را بطور کامل اسکن می نمایند / پس ازاین مرحله دستگاه با دراختیار داشتن اطلاعات فرد ( نام ونشان ) از گذر کننده اطلاعات کامل ازجمله عکس / نوع جنسیت  فرد را به رایانه می دهد وکامپیوتر فورا برای نامبرده کارت ورود وهمچنین برگه میز صادر می نماید / برگه میز نام ونشان وارد شونده است که درروی میزمحل استقرارقرارمی گیرد 

درتاریخ 26 ژانویه 2016 مریم رجوی هنگام ورود به پارلمان ازاین تونل فوق پیشرفته گذرکرد و درنتیجه دستگاه بادقت تغییر جنسیت نامبرده راشناسایی وبه نام آقای مریم رجوی کارت ورود و برگه میز صادرکرد 
MR.MARTAM RAJAVI

نکته بسیارمهم اینکه برگه میز آقای مریم رجوی تا پایان برنامه همچنان روی میز مریم قرارداشته است ولذا درصورتیکه یک درصد  دستگاه اشتباه کرده بود بدون شک برگه میز مریم را تصحیح وتغییر می دادند  وچنین شد که تغییرجنسیت مریم رجوی رابرای نخستین باد دستگاه فوف امنیتی ساخت اسرائیل برای همگان افشا نمود 
پس ازانتشار عکس تغییرجنسیت مریم رجوی گروه پژوهش با مسئولین امنیتی پارلمان اروپا تماس گرفت / مسئولین صحت ودقت ونظر درگاه فوق امنیتی ورودی پارلمان اروپا را مورد تائید قراردادند و هرگونه احتمال اشتباه احتمالی دستگاه را رد کردند
این مسئولین حاظرنشدند درمورد تغییرجنسیت مریم رجوی اظهارنظرکنند 

چرامریم رجوی تغییرجنسیت داده است ؟

اگرچه زنان عضوسابق فرقه رجوی نسبت  به نزدیکی مریم رجوی با آلت مصنوعی مردانه باگروهی اززنان شهادت داده اند ولیکن باید بدنبال دلائل  این تغییرجنسیت بود 
 نگارنده براین باور است که درکنار هرمون مردانه سرشارمریم  عنن وفاقد قدرت مردی بودن مسعود معدوم یکی ازعلت هاست ولی این تنها دلیل نیست
دلائل دیگرمیتواند باشد واین به میزان وفور با کمبود هورمون جنسی درافراد است 
گرچه هنوز مشخص نیست مریم رجوی فراجنسی /دوجنسی ویا دگرجنسی  باشد ولی نزدیکی بسیار اوبه زنانی چون شهرزاد صدرومهوش سپهری وفهیمه اروانی می تواند نشانگر دگرجنسی بودن اوباشد
بسیاری ازرفتارهای 30 سال گذشته مریم نشان می دهند او باجنسیت زن اصولا مشکل داشته است /تشکیل حرمسرا برای مسعود رجوی خون بهترین دلیل این دگرجنسی است 
ازسویی دیگر با مرگ مسعود زنان بیوه حرمسرا احساس نیاز جنسی بیشتری می کنند 
بنابراین یکی ازدلائل هم می تواند برآورده شدن نیازجنسی این بیوه زنان باشد که گرچه ظاهرا شوهر داشته اند ولیکن از طمطع جنسی بدلیل قدرت مردی نداشتن مسعود بی بهره بوده اند 
دلیل دیگراین می تواند باشد که ازاین پس مردان تشکیلات اگر دچاراشتباه شوند مورد تجاوزجنسی مریم قرارخواهند گرفت

بهرروی افشاشدن موضوع تغییرجنسیت مریم به سود تشکیلات درحال فروپاشی کامل فرقه نیست 
 خبرافشاشده تغییرجنسیت مریم ( M.R) رجوی بعد از خبر شیخ ترکی فیصل درمورد مرگ مسعود رجوی دومین خبری است که تشکیلات پوسیده فرقه را خواهد لرزاند و همانند خبرنخست قابل پوشاندن ومخفی کردن نیست .

ازپشت پرده ها خبرنداریم شاید درآینده مریم سبیل گذاشته لباس مردانه بپوشد وخودرا مسعود بنامد !

ارشیا ارشادی 
2018/02/03 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...