۱۳۹۶ بهمن ۸, یکشنبه

بررسی وضعیت وتفاوت حقوق زنان درحکومت اسلامی وفرقه تروریستی رجویتفاوت ها وشباهت های حقوق زنان در اسلام و حکومت اسلامی وفرقه تروریستی رجوی 


پیام خوش :  ویدا موحد آزاد شد وبه جمع خانواده پیوست 

ارشیا ارشادی وبررسی حقوق زنان دراسلام 
2018/01/27 (واکنش_173)


پیش نوشت 
همه می دانند ومی دانیم که حکومت اسلامی وفرقه رجوی دارای منشاواحدعقیدتی  ومشترکات فکری هستند/ اسلام وشیعه 12 امامی استخوانبندی قانون اساسی ایران را تشکیل می دهد و " ولایت مطلقه فقیه " ازهمین قانون اساسی غرق باورهای دینی نتشات می گیرد که فرقه رجوی  ولی فقیه  آنرا  " رهبری ایدئولوژیک" و عقیدتی می خواند .
بنابراین فرقه رجوی هم همانند حکومت اسلامی به " رهبری" فردی " اعتقاد داشته و ایدئولوژی التقاطی خودرا برروی همین چهارچوب بنا نموده است .
دراین نوشتاربه تشابه ها وتفاوت های حقوق زنان دراسلام / حکومت اسلامی وفرقه رجوی خواهم پرداخت

الف _ تعریف حقوق زن دردین اسلام 


برده داری وبرده فروشی زنان یکی ازاصول قدیمی ومهم در دین اسلام  بوده ومی باشد 
 داعش درسوریه وهم اکنون درلیبی بازار برده داری براه انداخته است
واین است نگاه واقعی وبدون نقاب اسلام نسبت به زنان 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تعریف زن درکتاب فران 

درکتاب مسلمانان چندین آیه درمورد زنان وجود دارد که تعدادی از آنها بدین شرح هستند 

1_ آیه 11 سوره شوری : آفریننده زمین وآسمان برای شما ازنوع خودتان و برای چهارپایان نیز جفت هایی خلق کرد تا بدینوسیله نوع شمازیاد شود خداوند راهیچ مثل ومانندی نیست واو به همه چیزشنواوبیناست 

دراین آیه زنان نه بعنوان یک موجود همانند مردان بلکه" بعنوان جفت" برای تکثیروزاد وولد مردان خلق شده است 

2_ سوره بقره آیه 228 : ..و زنان رابرشوهران حقوق مشروعی است چنانکه شوهران برزنان ولیکن مردان رابرزنان برتری خواهد یود والله برهمه چیز توانا وداناست 

3_ سوره بقره آیه 282_ ودوتن ازمردان گواه آورید اگردومرد نباشد یک مرد ودو تن زن 

دراین آیه شهادت دوزن برابریک مرد می یاشد ودرواقع زن موجودی نیم مرد محسوب می گردد

4_ آیه 11 سوره نسا : حکم الله درحق فرزندان شما آنست که پسران دوبرابر دختران ارث ببرند 

 دراین آیه حقوق زنان نصف مردان دراسلام تعین شده است +

5_ سوره بقره آیه 223 _  زنان کشت زار شما هستند پس بهرنحوی که میل دارید برای کشت درآن فرود آئید 

دراین آیه مردان آزادهستند که به هرنحو که دوست دارند با زنان آمیزش جنسی داشته باشند 

درقرآن آیات دیگری درمورد زنان نیز وجود دارد وحتی یک سوره به نام نسا وجود دارد که گرچه عنوان آن به نام زنان است ولیکن تنها اشاره اندکی به زنان دارد رها بحرینی بی سواد عامل نفوذی  فرقه رجوی دربنگاه عفوبین الملل است که باسفارش این فرقه بیانیه های سیاسی صادر می کند / عفوبین المل وابسته حق ورود به مسائل قانونی وسیاسی  را ندارد .

سند بی سوادی رها بحرینی مزدور / نرگس محمدی بازیگر به جای نرگس محمدی تلاشگرمدنی !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نمودار وابستگی بنگاه دیده بان حقوق بشر وعفوبین الملل به کشورها وسازمان ها 
عربستان ماهیانه 50 هزار دلار / اسرائیل 20 هزاردلار /امریکا 100هزار دلار وفرقه رجوی ماهیانه 5 هزار دلار به عفوبین الملل حق السکوت می دهند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ب _ حقوق زنان درحکومت اسلامی 

حقوق زنان در حکومت اسلامی _ شیعی ایران برپایه دیدگاه های دین اسلام است بدین گونه 

یکم _ زنان ایران مجبورهستند که بنا برآیه قرآن (59 احزاب ) موی خود از مردان را با پوشش  بپوشانند 

دراین آیه از پوشش ویا چادر برای پوشاندن موهای زنان نامبرده شده است که مبلغین اسلام این پوشش را چادر می خوانند

ازسال 1358 پوشش موها برای زنان ایران اجباری شد _ گرچه هدف معممین ازپوشش چادرسرکردن بود ولیکن زنان جوان ایران ازهمان ابتدا زیر بارچادر سرکردن نرفتند وازروسری استفاده نمودند 

درگیری ومقاومت  نیمی ازمردم ایران (زنان ) با قوانین ضدزن حکومت  طی این 39 سال ادامه داشته است 

طی این مدت حکومت فشار زیادی برزنان ودختران جوان وارد کرده تا شاید بتواند گرایش به حجاب را بهرشکل که شده در باور زنان نهادینه وپابرجا نمایدودراین راه درکنار فشار به اهدای رایگان چادر سیاه و سکه طلا نیزروی آوده است ( الهام چرخنده )  ولی از آنجا که شخصیت انسان بنوعی است که  اصولا اجباربافشار نمی رود این کوشش ها نتیجه دلخواه حکومت را دربرنداشته است _ همانگونه که رضاشاه پهلوی نیزدر طرح واجراکردن  کشف حجاب اجباری با  موفقیت همراه نبود 

فشار برزنان درحکومت اسلامی  درمورد رعایت حجاب درابتدا با زور بر کارمندان دولت شروع گردید و وسپس به دانشگاه ها ومدارس ودرادامه به زنان درجامعه تداوم یافت
در دهه 60 گروهی اززنان طرفدار وهمکار حکومت تحت نام زنان بسیجی درپناه مردان نظامی درجامعه حاضرشده و زنان ودخترانی راکه از لاک ناخن ویا ماتیک ودیگر لوازم آرایشی استفاده کرده بودند مجبور به پاک کردن و محو آثار آرایشی می نمودند _ راه اندازی گشت های مختلف ارشاد / دستگیری و جریمه وتوهین وتحقیر زنان ازجمله برخورد های ناشایستی است که دردوران حکومت اسلامی به اشکال متفاوت کم و.بیش ادامه داشته است

جداسازی _ تبعیض های جنسیتی / محرومیت زنان ازورود به ورزشگاه ها واستادیوم ها / خشونت های خانگی علیه زنان / شیوع وگسترش چند همسری / وتبعیض های حقوقی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
پیشنهاد ویژه این متن /سخنان اندیشمند مستقل وایران دوست  حشمت رئیسی درباره کوروش

کوروش و هویت ایرانی _ سخنان اندیشمند مستقل ایراندوست حشمت رئیسی
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 حقوق تعریف شده وشرایط زنان درحکومت ایران

زنان در حکومت اسلامی حق رانندگی دارند / گرچه حکومت داخل ماشین رابعنوان حریم خصوصی به رسمیت نمی شناسد و زنانی را که بهردلیل فاقد پوشش مو باشد جریمه می نماید 
 زنان متاهل حق سفربرون مرز بدون اجازه رسمی  شوهرخود  راندارند 

زنان درایران امروز همچنان تحت قوانین اسلام  نیمه محسوب می گردند و نصف مردان ارث می برند وشهادت آنها نیز نصف مردان ارزش دارد 
 گرچه درایران امروز ودرشهرهای بزرگ ازدواج های سنتی کمرنگ می شوند ولیکن درشهرهای کوچک وروستاها دخترکان جوان وکم سن وسال درازای شیربها به مردان مسن فروخته می گردند وبه این نوجوانان تحت عنوان " رفتن به خانه بخت مورد "  تجاوز جنسی قرارمی گیرند 

زنان درایران امروز گرچه ازحق کاندید شدن و رای دادن برخوردارهستند ولیکن از رسیدن به  مقام هایی چون وزارت وریاست جمهوری محروم می باشند 

زنان درایران ازحق تابعیت برای فرزندان خود برخوردار نیستند واین بدین معناست که طبق قوانین ایران اگر یک بانوی ایرانی با یک مرد غیرایرانی ازدواج کند وصاحب فرزندی شود این فرزند ازحق دریافت شناسنامه ومدارک هویتی محروم هستند

طبق قوانین ایران حضانت فرزندان به پدر می رسد وزنان هیچگونه حقی دراین زمینه ندارند 

طبق قوانین ایران دیه زنان نصف دیه مردان می باشد 

سن مسئولیت کیفری ( بلوغ واختیار) طیق قوانین ایران برای زنان 9 سال است واین بدین معناست که دادگاه های شرعی درایران دخترکان 9 ساله رابالغ وصاحب اختیار بشمار می آورند / و ازدواج کودکان درسنین پائین و محکومیت کودکان مجرم به مرگ و قتل آنها پس ازرسیدن به سن بلوغ واقعی ( 18 سال ) درزمره قوانینی برخواسته از دین اسلام است 

زنان درحکومت اسلامی از رفتن به میادین وجایگاه های ورزشی محروم هستند 

زنان درحکومت اسلامی موظف به پوشاندن موهای خود هستند 

بهرروی زنان ایران تحت فشارقوانین اسلامی قراردارند ومورد تبعیض بی عدالتی وآزار قراردارند 
وتازمانی که قانون اساسی ایدئولوژیک حکومت اسلامی تغییر نکند واین قانون توسط اعضای مجلس موسسان  مورد بازنگری وتدوین  تازه قرارنگیردهیچگونه گشایشی درمورد حقوق زنان بوجود نخواهد آمد

مبارزات زنان ایران وعقب نشینی های حکومت اسلامی

دراوائل تاسیس حکومت اسلامی معممین حاکم نقشه هایی رادرسرمی پروراندند تا زنان ایران راخانه نشین بنمایند وبهمین دلیل درابتدا با شعار یاروسری ویا توسری درجامعه شروع  کردند و بعد حجاب اجباری را قانونی نمودند / اجبار به استفاده ازمقنعه / فشار برزنان برای استفاده ازپوشش های تیره زنگ ( مشکی وسرمه ای /قهوه ای ) وممنوعیت دیگر زنگ ها / طراحی وساخت عبای زنانه سیاه بنام چادر ایرانی و طی این سالها کم وبیش ادامه داشته است وهم زمان با فشارحکومت مقاومت زنان نیز ادامه داشته است /

 ولی  طی دهسال گذشته این مقاومت های جانانه زنان دربرخی مواقع نتایج بسیارمهمی دربرداشته است / افزایش قبول شدگان دختر درکنکور وبه تبع آن پیشی گیری تعداددانشجویان دختر و درادامه فارغ التحصیلان دانشگاه ها / حضور پررنگ زنان ودختران در سازمان ها وگروه های غیردولتی ( سمن ها ) درزمینه های اجتماعی و محیط زیستی و سازمان های کمک رسانی مردمی وو اما تمام رویاها ونقشه های معممین رابرهم زد ونتیجه آن شد که زنان بیشترازگذشته درجامعه حضور یافتند / دختران ایران با روسری های رنگی وزیبا ومانتوهای رنگارنگ درجامعه ظاهرشدند وبخش های مهمی ازموهای زیبای خودرارها کردند / دردامه این مبارزه زنان برناخن های خود لاک های رنگارنگ زدند /  و اخیرا هم یک گوش با گوشواره ودرادامه هردوگوش مزین به گوشواره را به نمایش خواهند گذاشت 

حکومت اما پس ازچند دهه فشاروسرکوب زنان مجبورشده به یک تفاهم نانوشته با زنان ایران دست یابد
گشت های ارشاد تقریبا جمع شده اند وخط ونشان کشیدن برای بی حجاب ها به تئوری کار فرهنگی برای بدحجاب ها کاهش یافته است / نتیجه اینکه گرچه زنان ایران بدلیل قوانین دینی همچنان  تحت فشاروسرکوب وقوانین تبعیض قراردارند ولیکن مبارزات مدنی زنان ایران نیزپا یه پا ادامه دارد و بدون شک این تلاش ها درآینده به بار خواهد نشست 
لازم به یادآوری است طبق گزارش های  اعضای تلاشگر در زمینه حقوق زنان درایران ( کمپین 1ملیون امضا )رفع حجاب اجباری  دراولویت 13 مطالبات زنان ایران قراردارد 

پ_ حقوق زنان درمناسبات فرقه تروریستی رجوی 

زنان درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی درزمره بی حقوق ترین زنان جهان محسوب می گردند
این زنان بیچاره مفلوک اسیر نزدیک بیش از30 سال است درحالیکه تحت بردگی فیزیکی وجنسی و جسمی واحساسی قراردارند همه گونه مورد سرکوب وتحقیر قرارمی گیرند  / اکنون به محدودیت های زنان درفرقه رجوی توجه کنیم 

نخست _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی گرچه می توانند رانندگی کنند ولیکن پمپ بنزین در قلعه اشرف برای زنان ومردان بطور جدا طراحی شده  ازساعت ... تا ... برای مردان وازساعت ... تا .... برای زنان 
به معنای روشن ترزنان ومردان دریک زمان نباید در پمپ بنزین باهم مواجه گردند 

دوم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی مجبور به قبول دستور تشکیلاتی  ازدواج و طلاق اجباری هستند 

سوم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی ازاستفاده از امکانانت آرایشی / پیرایشی محروم هستند 

چهارم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی از بازیگری درفیلم ونمایش تیاتر محروم هساتنذد  بهمین دلیل درکلیه نمایش های این فرقه از زن پوش برای بازی نقش زن استفاده می کنند 

پنجم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی ازحق عاشق شدن وهرگونه گرایش به جنس مخالف محروم هستند 

ششم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی باید فکر ازدواج وتشکیل خوانداده را درذهنیت خود برای همیشه طلاق دهند 

هفتم _  تشکیلات فرقه رجوی برای به اوج ناامیدی کشاندن و تنبیه معترضین رحم وتخمدان آنها را طبق یک برنامه به نام رسیدن به قله آرمانی باعمل جراحی توسط زن جلادی بنام نفیسه بادامچی خارج کرده است 

هشتم _ زنان طبق تشکیلات فرقه رجوی وبا کمک وبرنامه ریزی مریم قجر تروریست همگی باید درفرم ظاهری به عقد مسعود رجوی معدوم درمی آمدند _ طبق آمارها تا سقوط رژیم صدام درسال 2003 حدود 300 نفراززنان مطلقه و مجرد طبق برنامه  رقص رهایی به عقد مسعود رجوی معدوم درآمده بودد 
لازم به یاد آوری است که مسعود رجوی معدوم اصولا قدرت مردی نداشته  وعنن بوده  است 
جوانی که به نام مصطفی رجوی معروف شده درحقیقت فرزند موسی خیابانی معدوم می باشد 

نهم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی ازهرگونه تماس با اعضای خانواده های خود محروم هستند وسران این فرقه خانواده ها  را سم تشکیلات ومامور اطلاعات خوانده است 

دهم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی مجبور هستند یک نوع لباس ویک نوع روسری به سرکنند 
بنابرقوانین فرقه حتی یک موی زنان را کسی نباید ببیند !>>>>   درردیف قوانین عربستان

یازدهم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی ختی نباید درخواب ورویا هم به جنس مخالف فکرکنند واگر چنین شد باید درنشست های تشکیلاتی غسل  هفتگی  آنرابصورت فکت نوشته وبرای دیگران بخوانند ومورد تحقیر واخ وتف ولعنت وناسزا وضرب وشتم دیگران قرارگیرند ( بند جیم انقلاب )

دوازدهم _  زنان درفرقه رجوی مطرود خانواده  / بی کس وکار و سحت تنها هستند 

زنان تشکیلات فرفه رجوی چند دهه است که بنا بردستور تشکیلاتی با اعضای خانواده خود قطع کامل رابطه نموده اند و بهمین دلیل است که کلیه  این اسیران ازطرف خانواده های خود کاملا طرد شده اند و این یکی ازعللی است که این بیچارگان عاجز را مجبور می کنند باهمه سختی ها وفشارها بسوزند وبسیازند وچاره دیگری چون مرگ وخود کشی ندارند 
مسعود رجوی درنشست توجیهی عملیات شکست خورده فروغ گفت : ازاین پس شما همسر/ پدر ومادر وفرزند ندارید .باید تا زنده هستید تصور کنید زیربته بعمل آمده اید 

سیزدهم _ زنان درتشکبلات رجوی تحت هیچ شرایطی حق خروج وجدایی ازفرقه را ندارند و کسانی که ناراضی وخواهان حدایی هستند تخت پیگرد / محاکمه / زندان و اعدام قرارخواهند گرفت 

چهاردهم _ زنان درتشکیلات فرفه رجوی حق گوش کردن به رادیو / خواندن نشریه وکتاب و ارتباط باخارج ارتشکیلات ودنیای مجازی وارتباط بادنیای آزاد را ندارند وباید به همان تلویزیون مدار بسته تشکیلات قانع باشند 

پانزدهم _ زنان درتشکیلات فرفه رجوی حق اراختیارداشتن عکس های خانوادگی خودرا ندارند وپس ازشکست عملیات فروغ دژخیمان تشکیلاتی به کمد های شخصی افراد حمله کرده وکلیه عکس های خانوادگی افرار راخارج کرده وسوزاندند

نتیجه = فشار برزنان و نادیده گرفتن حقوق آنها درحکومت ایران به علت آمیزش ودخالت تئوری های مذهبی درقوانین مدنی واساسی می باشد و لذا تا این قوانین تغییر پیدانکنند زنان ایران به حقوق شهروندی خود دست پیدا نخواهند کرد بااین همه زنان ایران برای دست یابی به این حقوق به روش های مدنی مشغول تلاش ومبارزه هستند 

درهمین حال با توجه به موارد قید شده بالا زنان درفرقه رجوی درزمره بی حقوق ترین واسیر ترین زنان در تاریخ جهان به شمار می روند و این زنان درمانده همگی بعلت ابتلا به ده های بیماری درنوبت مرگ قراردارند ومتاسفانه سازمان های مدافع حقوق بشر ازجمله بنگاه وابسته عفوبین الملل که ماهیانه ازاین فرقه کمک دریافت می کند وارد این مسائل ضد حقوق بشری نمی گردند وبهمین دلیل زنان اسیر این فرقه جملگی درنوبت مرگ خاموش دراسارت قراردارند 

گرچه فشاربززنان در حکومت ایران هم همچنان وجود دارد ولیکن این فشار وسرکوب ها با شرایط زنان درفرقه تروریستی رجوی بهیچ وجه قابل مقایسه نیست واین زنان اسیر درتشکیلات فرقه ازهیچ گونه حقوق فردی _ اجتماعی برخوردار نیستند

دنبالک سفارشی / گفتگوی دوستانه وصمیمانه  روح الله زم با ارباب خود درموساد به نام آشر>>>>>
چانه زنی وگفتگوی روح الله زم با عامل موساد بنام آشر

ارشیا ارشادی 
2018/01/28 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...