۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه

فرقه رجوی واعتصاب غذا درزندان رجایی شهر تا رها بحرینی وعفو بین الملل ورضا شهابی

کولبران زحمتکش ترین کارگران ایران هستند 
هرگونه فشار و سرکوب و قتل این کارگران محکوم ومردود است 


اعتصاب غذای درزندان رجایی شهر وفرقه رجوی ورها بحرینی وعفوبین الملل  ورضاشهابی 

ارشیا ارشادی و فرقه خائن وتبهکار وصاحب مرده رج وی 
2017/09/06  ( واکنش _ 157 )
پیش نوشت 

اعتصاب غذا درحقیقت آخرین راه ممکن پیش پای کسانی است که به وضعیت خود اعتراض  می کنند
اینگونه اعتراض ها البته حق همه معترضین است تا به حداقل خواسته های خود برسند اعتصاب غذای نمایشی درزندان رجایی شهرتوسط فرقه رجوی سازماندهی وحمایت می گردد _ دردام شیادانه این فرقه خائن نیافتید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
فعالیت های تلاشگران مدنی درزمینه های سیاسی _ صنفی وحقوق بشری بخشی ازحقوق شهروندی به حساب می آید وطبعا باید توسط حکومت ها وودولت ها بدون هیچ اگروامایی برسمیت شناخته گردد 

مسئله زندان وزندانیان درایران اما بک بعد دیگرهم دارد وآن نوع برخورد متهمان حامیان وفعالان گروهک های تروریستی است که حکومت ایران همانند همه کشورهای جهان اینگونه متهمین را" زندانی امنیتی" می خواند 

هم اکنون درزندان های ایران چند دسته مختلف اززندانیان امنیتی محبوس هستند فعالان فرقه صاحب مرده رجوی _ تلاشگران گروهک تروریستی جیش العدل _  فعالان گروهک تروریستی انجمن پادشاهی _ واعضاوطرفداران گروهک های تروریستی پژاک_ کومله ودموکرات مستقر درکردستان عراق _ وجاسوسان وعوامل خبرچین سازمان های اطلاعاتی برون مرزی که همگی زندانیان امنیتی محسوب می گردند چراکه این افراد یاجاسوس بیگانگان هستند ویا  عضو گروهک هایی هستند که دست به اسلحه برده وبه قتل وعملیات تروریستی دست زده اند 

دسته آخر را تلاشگران مدنی _ صنفی _سیاسی وحقوق بشری تشکیل می دهند که دستگیری ومحاکمه وزندان حق شان نیست واین گروه اززندانیان باید آزاد گشته به آغوش خانواده واجتماع بازگردند  

 آیا اعتصاب غذا  در زندان رجایی شهر سازمان یافته است ؟

مدتی است خبر از اعتصاب غذای گروهی اززندانیان  درزندان رجایی شهر دررسانه ها بطور گنگ وپرازابهام منتشر می شود 
نگارنده اخبار پراکنده دراین مورد  را دنبال کردم خبر کامل نیست وسئوال به همراه خوددارد ازجمله اینکه 
1 _ علت این اعتصاب غذا چیست ؟
2 _ چه تعداد زندانی دراین اعتصاب غذا شرکت کرده اند ؟
علت اعتصاب غذا ی این افراد انتقال ازسالنی به سالن دیگر بدون منتقل کردن وسائل وامکانات زیستی آنها عنوان شده است
ازدیگر دلائل وجود دوربین های مداربسته وحفاظتی و واحتمال وجود شنود ادعا شده است
از تعداد دقیق اعتصاب کنندگان خبرموثقی تاکنون منتشر نشده و اخبار غیرموثق تعداد آنها را 50 و 25 و 20 و15 و18  نفراعلام می کند !

رسانه هایی چون رادیوفردا _ صدای امریکا و BBC از اعتصاب غذای گروهی اززندانیان سیاسی نام برده اند سعیده هاشمی گزارشگر BBC رندان رجایی شهررا یکی ازامنیتی ترین زندانها ادعا می کند وادعا می نماید که 15 زندانی سیاسی _ عقیدتی درزندان رجایی شهرواوین دست به اعتصاب غذا زده اند 

خبرها روشن نیستند وبنظرمی رسد که این گزارشگران درپی مخفی کردن بخشی ازماجرا هستند ولی اصل ماجرا چیست ؟
برای پی بردن به اصل ماجراباید به سراغ اعتصاب کنندگان رفت فقط باکمی دانش وآگاهی وبی طرفی می توان آگاه شده که تعداد اعتصاب کنندگان فقط 15 نفرهستند که 11  نفرآنها را اعضا وفعالان فرقه تروریستی رجوی تشکیل می دهند 
طبیعی است برخلاف ادعاهای این رسانه ها عموم اعتصابیون زندانیان امنیتی می باشند ودرکنار این ده نفر عضوگروهک تروریستی رجوی رضا شهابی ( کارگر شرکت واحد ) و محمد نظری عضوگروهک تروریستی دموکرات  نیز قرارگرفته اند 
زانیار ولقمان مرادی مرادی نیرازجمله تلاشگران گروهک کومله  هستند که به اتهام اقدامات تروریستی ( زندانی امنیتی )  درزندان به سرمی برند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


سرکوب وجنایت وکشتاروبی خانمانی بخشی ازمردم  میانمار محکوم ومردود است

مسلمانان روهینگنای  کیستند وعلل  درگیری ها با ارتش میانمار
کامل ترین گزارش درمورد وقایع میانمار دریورونیوز >>>>

درمیانمار چه گذشت وچه می گذرد ؟  <<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ولی واقعیت اعتصاب غذا چیست ؟
بنابراخبار تکمیلی که تکه تکه آن درچند رسانه وجود دارند وباید همچنان قطعات پازل درکنار هم قرارگیرند این است که در آن زندان سالنی جدید با امکانات حفاظتی تازه ازجمله دوربین های بیشتر وهم چنین امکاناتی جهت ایجاد پارازیت واختلال درمکالمات شخصی افراد ( تلفن همراه ) ایجاد کرده وزندانیان امنیتی ( غیراز رضا شهابی ) رابدانجا منتقل نموده اند 
ووضعیت جدید برای اعضای فرقه رجوی قابل قبول نیست چراکه افرادی چون سعید ماسوری ازداخل زندان با رسانه های فرقه رجوی درارتباط بوده وبرای آنها خبر وگزارش ارسال می کرده است که درچنین صورتی ادامه اینگونه تلاش ها درسالن جدید با مشکل جدی مواجه شده  واعتصاب به همین خاطراست _ آنها خواهان بازگشت به سالن قبلی شده اند 
این درخواست غیرمعقول دقیقا شکل وفرم همان درخواست رادارد که وقتی اولین گروه اسیران فرقه مجبور به ترک قلعه اشرف شده ووارد کمپ لیبرتی گردیدند طبق یک دستور تشکیلاتی وسائل کمپ را تخریب نموده _ آنجا را غیرقابل زندگی به شمار آورده و خواهان بازگشت به قلعه مخوف اشرف گردیدند !
تکرار این  هم شکلی درخواست باعث می شود باتوجه به سابقه موجود احتمال سازماندهی بودن این اعتصاب برجسته گردد

حال به اسامی 11  تن اعضای فرقه رجوی ( زندانیان امنیتی ) توجه کنیم 

سعید ماسوری _ سعید شیرزاد _ ابولقاسم فولادوند _ رضا اکبری منفرد _ محمد بنازاده امیرخیزی _ جعفر اقدامی _ خالد حردانی _ شاهین ذوقی تبار _ هوشنگ رضایی _ ایراهیم فیروزی _ محمد علی منصوری _   

درواقع ازتعداد 15 نفرازاعتصاب کنندگان 11 + 3  نفرشان زندانی امنیتی هستند  واین آن حقیقتی است که مجریان وخبرسازان سعی می کنند علیرغم آگاهی برآن سرپوش گذاشته واین افراد را زندانی سیاسی جابزنند ابراهیم مددی تلاشگر مدنی _ صنفی پس ازآزادی اززندان بی دلیل وغیرقانونی
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
آیا اعتصاب غذای اعضای فرقه رجوی تشکیلاتی است ؟

 از آنجا که حدود 80 درصد اعتصاب کنندگان را اعضای فرقه رجوی تشکیل می دهند این احتمال وجود دارد که چنین اقدامی ازطرف فرقه صاحب مرده رجوی سازمان دهی شده باشد وآن 4 نفر به دلائل دیگری به این اعتصاب پیوسته باشند 

علت ناهمخوان بودن جمع  اعتصاب کنندگان چیست ؟ 

برای پی بردن به این ماجرا بهتراست پرونده افراد را بازخوانی کنیم 

1 _ محمد نظری ازجمله  قدیمی ترین زندانی درزندان های ایران است نامبرده ازسال 1372 تاکنون ( حدود 24 سال ) درزندان به سرمی برد اتهام او همکاری با حزب دموکرات و طبعا نوعی شرکت درماجراجویی های این گروهک ترو ریستی است 
محمد نظری به تحمل حبس ابد محکوم شده است _ ادعا می کند یک هوادار ساده حزب دموکرات بوده است ادعایی که طبعا باواقعیت سازگاری ندارد _ بهرصورت محمد نظری هرجرمی مرتکب شده  باشد نیمی ازعمرش را درزندان گذرانده  وبنظر می رسد متنبه شده باشد _ به ایشان باید فرصت دیگری برای  زندگی سالم و توام با آرامش  داد 
2 _ زانیار ولقمان مرادی  دوبرادر کرد هستند وقبلا با گروه کومله همکاری می کرده اند جرمشان شرکت درقتل فرزند امام جمعه مریوان می باشد  آنها دادگاهی ومحکوم به مرگ شده اند گرچه هردو ادعا می کنند دراین قتل شرکت نداشته اند 
آنچه مسلم است اینکه فرزند ملا  مصطفی شیرزاد ( سعدی )  توسط گروهک تروریستی کومله به قتل رسیده است ولی اینکه آیا این دو دراین ماجرا فارغ ازعضویت شان دراین گروه شرکت داشته اند حکم دادگاه چنین می گوید _ آنها ازسال 1388 به این اتهام درزندان هستند وزیرحکم مرگ به سرمی برند 
**********************************
شکوفایی یکی از محصولات حکومت ایران درامریکا !وقتی به زنان ودختران  فشاربیاورید از آنطرف می زند بیرون 

3 _ رضا شهابی  اما ماجرای دیگری دارد یک کارگر وتلاشگر صنفی شرکت واحد است _  ایشان عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بوده است _ رضا شهابی بعلت فعالیت صنفی ودفاع ازحقوق کارگران هم لباس خود درایجاد تشکل سندیکای کارگران شرکت واحد  دستگیر ودادگاهی  وبه 6 سال تحمل زندان محکوم شده است 
درپرونده رضا شهابی  همچنین شرکت دراعتصاب کارگران شرکت واحد درسال 1384 وجوددارد 
شهابی پس ازتحمل بیش از4 سال اززندان آزاد گردید طی این مدت محرومیت 5 ماه درمرخصی درمانی بسربرده است اکنون به اواطلاع داده اند که این 5 ماه جزو دوره زندان او محسوب نمی گردد وباید 5 ماه دیگر هم زندان را تحمل نماید وبهمین دلیل نامبرده دوباره به زندان بازگشته وجهت اعتراض به چنین حکمی دست به اعتصاب غذا زده است 

حال با آنچه دربالارفت  آیا تنها  فعالیت های صنفی ویا شرکت رضا شهابی  دراعتصاب کارگران تنها دلیل بازداشت ومحاکمه  ومشکلات ایجاد شده برای نامبرده بوده ومی باشد ؟

برای پی بردن به تداوم مشکلات رضا شهابی باید تکه های پازل را کنارهم گذاشت 

نگاهی کوتاه به شرکت واحد وسندیکای کارگران 

رضا شهابی  _  فرقه رجوی  _ابراهیم مددی    _ منصور اصانلو _  جمعیت همبستگی افغانستان  _ چپ های برون مرزی_ عفوبین الملل ورها بحرینی  

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در25 فروردین 1335 بعنوان یک شرکت جابجایی مسافر زیرمجموعه شهرداری تهران تاسیس گردید _ سندیکای مستقل کارگران  شرکت واحد درسال 1346 برای نخستین باربا هدف دفاع ازحقوق کارگران این شرکت  تشکیل گردید_ این سندیکا درزمان تشکیل حکومت اسلامی منحل اعلام شد
وکارگران این شرکت درسال 1388 دوباره این سندیکا رابازگشایی نمودند ابراهیم مددی _ منصور اصانلو ورضا شهابی درزمره تشکیل دهندگان این سندیکا بودند که مورد بی مهری حکومت قرارگرفتند و با دستگیری ومحاکمه وزندان مواجه شدند 

کارکنان شرکت واحد ازجمله رانندگان این شرکت درزمره کارگران سختکوش و زحمت کش ایران می باشند 
کارکنان شرکت واحد درسال 1384 اعتصابی را شکل دادند که با برخورد شدید حکومت مواجه گردید که حاصل آن به  دستگیری _ ومحاکمه تعدادی ازتلاشگران این شرکت ازجمله ابراهیم مددی _ منصور اصانلو ورضا شهابی گردید 

تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری حق مسلم وقانونی همه کارورزان ازجمله کارگران زحمتکش اتوبوسرانی می باشد
حقی که انکار نشدنی است 

منصوراصانلو 
منصور اصانلو از مسئولیت سندیکای شرکت واحد تا چاق وچله شدن زیر پرچم سرمایه داری امریکا 

 منصور اصانلو درسال 84 به اتهام تشکیل سندیکا وشرکت دراعتصاب کارگران شرکت واحد دستگیر ومحاکمه وحدود 5 سال نیر درزندان بود _ نامبرده وقتی  آزاد ومعروف شد کارگر وزحمت وسندیکا رافراموش کرد وازایران خارج وخودرا به امریکا رساند ( سال 1392 ) 
این کارگر سابق ومسئول سندیکا پس ازرسیدن به سرزمین موعود سرمایه داری غارتگر ( امریکا ) چون هیچ سواد وحر فه ودانشی غیر از رانندگی نداشت به جای کار وتلاش زیر چترحمایتی سرمایه داری قرارگرفت _ خورد ووخوابید وچاق وچله شد وگهگاهی  هم با تلویزین های لس آنجلسی وامریکایی گفتگو کرده ومی کند ونام این تن پروری اش راهم مبارزه  گذاشته است

منصور اصلانلو  زیرقبای یانکی ها آنقدر ازمرحله پرت شده که  پس ازاینکه استاد شجریان درکشور تاجبکستان ابتلا به بیماری خود را برای مردم توضیح داد این شیاد متوهم ادعا کرد: احتمالا ایشان درزندان است و اینگفتگو درزندان وتحت فشار انجام شده است ( ؟ ! ) ادعای اصانلو انقدر مضحک وخنده داروواکنش ها علیه او آنقدر وسیع بود که دمش را گذاشت روی کولش وازجامعه مجازی با شرمندگی گریخت 


 منصور اصانلو  برای سرپوش گذاشتن برفرار خفت بارش ازمبارزه درون مرزی ادعا کرده جانش درخطربوده است وبهمین دلیل ازمیدان گریخته است ! 
ابراهیم مددی  
نائب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد بوده است _ ایشان هم بعد ازاعتراض رانندگان شرکت واحد دستگیر _ محاکمه وبه تحمل خدود 4  سال زندان  واخراج  محکوم شد که دراواخر دوران زندان آزاد شد وهم اکنون درایران زندگی می کند 
رضا شهابی 
رضا شهابی ازاعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد بوده است که پس از اعتراض جمعی ازکارگران واحد دستگیر ومحاکمه وبه علت فعالیت سندیکایی به  تحمل 5 سال  زندان محکوم شده است 
شهابی قبل از پایان دوره محکومیت دراثرفشار افکار عمومی وواکنش های نهاد های بین المللی اززندان آزاد گردیده است 
شهابی همچنین شغل خودرا ازدست داده واز کار اخراج گردیده است 
شهابی درمدت زندان دچار بیماری شده وچندماه تخت درمان بوده و متاسفانه دوباره به زندان فراخواننده شده  _ علت این فراخوان این بوده است که مسئولین مدت طول درمان اورا جزو مدت زندان محسوب نکرده اند ( ؟ ! )
شهابی به علت اعتراض به این حکم ناعادلانه دست به اعتصاب غذا زده است 
تا اینجای کارمی توان به جرات گفت : دستگیری _ محاکمه وزندان وبیکاری این تلاشگر مدنی _ سندیکایی ستمی است بزرگ ومحکوم ومردود است و این زندانی باید آزاد گشته وبه کارسابق خود بازگردد.
همزمانی اعتصاب غذای رضا شهابی با نمایش اعتصاب غذای سازماندهی شده اعضای فرقه رجوی درزندان رجایی شهر اگر اتفاقی نباشد می توانداحتمال   تحت فریب قرارگرفتن این تلاشگرمدنی توسط بقایای فرقه رجوی را برجسته نماید 


هشدار به جمعیت همبستگی افغانستان 

جمعیت همبستگی افغانستان یک  گروه چپ است که منتقد وضعیت موجود درافغانستان است
عکس های منتشرشده درتظاهرات این گروه اما نشان می دهد که فرقه رجوی توانسته است دراین گروه نفوذ نماید 
فرقه رجوی یک آرم ویک ادبیات خاص دارد و لذا هرکجا نفوذ کند این دو شناسه خودرا بالا می برد 
دراین عکس آرم وادبیات فرقه رجوی درتظاهرات این جمعیت به چشم می خورد 
ضمن آرزوی موفقیت برای این گروه به مسئولین این جمعیت هشدار می دهم اعضای نفوذی فرقه رجوی درجمعیت خودرا شناسایی کرده واخراج کنید چون این مزدوران ویروس هستند وهرکجا وارد شوند آنجا رابه مرور آلوده می نمایند

بهرصورت باید به تلاشگران مدنی نسبت به هرگونه نزدیکی وهمکاری با تروریست های تواب فرقه رجوی درزندان ها هشدار داد تا دردام دجالگری ها وفریبکاری های این فرقه نیافتند 

اعضای فرقه رجوی و اعتصاب غذای تشکیلاتی درزندان رجایی شهر 

هم اکنون درمجموع 23 نفر ازاعضا وتلاشگران زن ومرد فرقه رجوی درزندان های ایران به سرمی برند 

این افراد شامل دوگروه می شوند 
گروه نخست _ توابان دهه شصت وخانواده تروریست های مزدور صدام 
عموم این افرااد به علت تداوم تلاش برای تبلیغ وعضو گیری برای فرقه متلاشی وصاحب مرده رجوی دستگیر ومحاکمه وبه تحمل زندان محکوم شده اند _ نکته جالب اینکه زنانی چون مریم اکبری منفرد _ زهرا  زهتابچی _ فاطمه مثنی  علیرغم داشته فرزندانی کوچک وخردسال همچنان برای فرقه خائن رجوی فعالیت می کرده اند 
طبیعی است که همه این افراد زندانی امنیتی محسوب می گردند 
گروه دوم _ گروه دوم شامل افرادی است که سالها پیش ( 1379 ) با دراختیار داشتن اسلحه فردی _ خمپاره انداز وموشک وسیانور ازقلعه مخوف اشرف جهت خمپاره زنی وکشتن مردم ایران وارد کشور شده وخوشوقتانه قبل ازاقدام به جنایت دستگیر شده اند برای نمونه تیم دونفره سعید ماسوری وغلامحسین کلبی نام برد _ این دو با وسائل همراه درشهر دزفول دستگیر _ محاکمه وبه تحمل حبس ابد محکوم گردیده اند 
غلامحسین کلبی درزندانی درجنوب دوران محکومیت خودرا بدون سروصدا می گذراند وامید است مسئولین درصورت اثبات تواب وپشیمان شدن نام برده اورا مشمول عفو نمایند

نکته قابل تامل اینکه تعدادی ازاعضای جان برکف فرقه منفور رجوی پس از شکست درماموریت های تروریستی درداخل خاک ایران دستگیر _ محاکمه ومحکوم به تحمل چند سال زندان گردیده اند که طی گذران دوره محکومیت پشیمان ومتنبه گردیده وپس از آزادی به زندگی عادی خود بازگشته وحتی ازایران خارج شده اند که برای نمونه می توان از سعید شاهسوندی ( دستگیرشده درعملیات فروغ ) _ تیم خمپاره زندی ناموفق معصومه صید آبادی ( مرجان ملک)_ حورا شالچی  و آرش صامتی پور نام برد که ازاین چهارنفر حورا  شالچی درایران وسه نفر بقیه درارو.پا زندگی خودرا دنبال می کنند 
نگاه کنید به خاطرات معصومه صید آبادی ( مرجان ملک ) که پس از آزادی اززندان وخروج ازایران ثبت وضبط شده است


دفتری سپید برای نوشتن خاطرات مرجان ملک ( 3 بخش ) >>>

دفتری سپید برای نوشتن خاطرات مرجان ملک قسمت نخست


خاطرات مرجان ملک عضوسابق فرقه رجوی ( قسمت 2 و3 )>>

خاطرات مرجان ملک عضوسابق فرقه رجوی قسمت 2 و3

 سعید ماسوری سرتیم دونفره تروریستی نیز ازسال 80 همچنان دوران زندان ابد خودرا می گذراند 
این عضو روی سکو ( جان فدای فرقه ) طی این مدت باکمک مسئولین زندان دیپلم گرفته وحتی فرضت یافته دردوره زندان وارد دانشگاه غیرحضوری گشته  و لیسانس هم دریافت نماید
ماسوری  اما برخلاف کلبی پس ازگذشته خرش ازروی پل شروع به جفتک اندازی کرده است _ از چندسال پیش این تروریست تسلیم شده به نامه نگاری ودروغ پراکنی از داخل زندان برای اربابش مریم قجر تروریست مشغول شده است 

ماسوری بیمار است وباید درکنار تحمل زندان معالجه ودرمان شود وطبیعی است که با توجه به فرقه زدگی  ومتنبه نشدن او وجودش درجامعه می تواند مشکل آفرین گردد چون هنوز یک تروریست بالقوه  می باشد 
 فرقه رجوی ونمایش اعتصاب غذا 

نمایش قلابی اعتصاب غذای نمایشی درفرقه رجوی دارای سابقه می باشد این نمایش قبلا در قلعه اوور _ قلعه اشرف و کمپ لیبرتی اتفاق افتاده است 
درسال 1392 کمی قبل از فرار خفت بار بقایای تروریست وآدمکش ازقلعه مخوف اشرف _ سران این فرقه اعلام کردند که به اعتصاب غذا دست خواهند زد _ درخواست این فرقه درسه زمینه خلاصه می گردید 
1_  تحقیق بین المللی درباره چگونگی تخلیه خونین قلعه اشرف
2 _ آزادی 7 عضو ناپدید شده ( ؟ ! )
3 _ اعزام کلاه آبی ها به عراق جهت حفاظت ازلیبرتی 
4_ اعلام کمپ لیبرتی بعنوان کمپ سازمان ملل 
این درخواست ها عموما تخیلی و تبلیغی بود _  چراکه درمورد تحقیق تخلیه خونین اشرف ( تصفیه درون تشکیلاتی ) حاضربه هیچگونه همکاری نشد و42 نفر باقی مانده را هم پس ازرسیدن به لیبرتی ایزوله ومخفی نمود 
این اعتصاب غذای نمایشی اما بااین که بیش از70 روز طول کشید ( ؟ ! ) سرانجام چون تداوم آن باعث رسوایی وسیع تری می گشت بدون هیچ نتیجه  پایان بافت 
لذا بنابر این سابقه شیادی ودروغگویی فرقه رجوی اعتصاب غذا های این فرقه همه قلابی ونمایشی هستند ازجمله اعتصاب غذای کنونی یازده نفره  درزندان رجایی شهر ( گوهردشت کرج ) 

سازمان عفوبین الملل _ فرقه رجوی ورها بحرینی 

نگارنده قبلا درچند نوشتار پژوهشی ضمن معرفی سازمان عفو بین الملل بعنوان یک گروه سیاسی با پوشش حقوق بشری تاکید کرده واشاره نمودم که فرقه رجوی هم ماهیانه مبالغ  قابل توجهی بعنوان رشوه وحق السکوت به حساب این گروه واریز می نماید 
وهمین نزدیکی باعث شده عفوبین الملل ضمن چشم برهم گذاشتن بر جنایات ونقض حقوق بشر وتروریسم این گروه دردفاع این این تروریست ها بیانیه سیاسی صادر می کند !
در پروسه اخراج فرقه رجوی ازقلعه اشرف وکشور عراق سازمان عفو بین الملل  ده ها بیانیه سیاسی دردفاع ازاین فرقه صادر کرده است واین درصورتی است که همین گروه مدعی دفاع ازحقوق بشر طی نزدیک به سه سال تحصن صدها نفر ازخانواده های اسیران فرقه درجلوی کمپ اشرف ولیبرتی با درخواست ملاقات حنی یک بیانیه نیز منتشر نکرده است ؟ !

نگارنده طی سال 87  92 چند نامه اعتراضی به این سازمان ارسال نمودم و نسبت به این سکوت این سازمان دربرابر تحصن خانواده اسیران  اعتراض کرده وخواهان واکنش گردیدم ولی این گروه حتی یک واکنش هم نشان نداد 

رها بحرینی از هواداران فرقه رجوی است ومدتی است توانسته درداخل عفوبین الملل نفوذ نماید این زن بی سواد وشیاد طی سه سال گذشته ضمن شدت بخشیدن به دروغگویی ها وتبلیغات ضد ایرانی تلاش می کند به نوعی غیر مستقیم ازاین فرقه تروریستی حمایت می کند 
رها بحرینی درمورد شرایط  زندان های ایران دروغ هایی سرهم می کند که تاکنون کسی نتوانسته به مرز وقاحت وبی شرمی او برسد _ اخیرا رسانه BBC ( مهدی کچل ) با  رها بحرینی  درمورد اعتصاب غذا درزندان رجایی شهر گفتگو کرده والبته گرچه موضوع برنامه وظیفه قوه قضا ئیه درمورد زندانیان بود ولیکن مهدی کچل نیمی ازوقت برنامه را دراختیار این زن شیاد قرارداد تاچرند بافی کرده ودروغ بگوید _ رها بجرینی زندانیان اعتصابی را زندانی سیاسی وعقیدتی لقب می دهد !

این شیاد مزدور فرقه رجوی ( رها بحرینی )  هیچ اشاره ای به 11 زندانی امنیتی فرقه رجوی نمی کند وبطور کلی آنها را زندانی عقیدتی بشمار می آورد _ بحرینی ادعا می کند که حتی درتوالت های سالن جدید دوربین مداریسته کار گذاشته اند !

این زن شیاد دراین یک ربع ساعت ده ها دروغ سرهم کرد که هیچکدام واقعیت نداشتند وکاملا مشخص بود که ازروی نوشته ای که فرقه رجوی دراحتیارش گذاشته ازیر کرده است 

بهرصورت همه شواهد نشان می دهند این نمایش اعتصاب غذا توسط فرقه رجوی سازماندهی ودنبال می گردد 
نگارنده ضمن حمایت از تلاشگران مدنی و مدافعان راستین حقوق بشر و تلاشگران صنفی به این تلاشگران هشدار می دهم همیشه فاصله خودرا با هواداران بقایای فرقه رجوی ( توابان )  آزاد ویا زندانی کاملا حفظ نمائید 

به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی ازتشکیلات ضد انسانی این گروه در کشور آلبانی 

ارشیا ارشاد ی نویسنده وپژوهشگر وتلاشگر مستقل حقوق بشروزنان
2017/09/06 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...