۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

ریشه پیدایش بهائیت درایران وفشار بربهائیان ازدیروز تا امروز (بخش نخست )خطر مهم مذهب هنگاهی آغاز می شود که مورد پرستش واحترام مردم قرارگیرد

jan dioie 

افراد عادی مذهب راواقعی _ خردمندان آنرا خرافی و فرمانروایان آنرامفید می دانند

senka 


ستم وفشار بربهائیان را متوقف کنید _ بهائیان شهروند ایران هستند 

ریشه پیدایش بهائیت وشرح  ستم بربهائیان درایران امروز 

ارشیا ارشادی و ستم وفشار  بربهائیان 
2017/08/17 ( واکنش _ 156 )
پیش نوشت 
هدف از این نوشتار 
نگارنده با نگرش فرادینی _ آئینی معتقد هستم به عقاید دینی _ مرامی _ آئینی همه افراد تا مرز خشونت گرایی وآنجا که به  منافع ملی مردم صدمه وزیانی وارد نکنند باید احترام گذاشت
من فکر می کنم طرفداران هیچ دین ومرامی را نمی توان ونباید به صرف عقیده تحت فشار وسرکوب قرارداد 
البته با قید دوتاکید _  یکم اینکه _ همه عقاید وباورها باید قابل نقد وانتقاد باشند _  دوم اینکه _  ایران ملک مشاع است ومتعلق به همه کسانی است که دران محدوده جغرافیایی زندگی می کنند لذا دین رسمی رابر نمی تابم ومعتقدم همه افراد بادین وبی دین _ شکاک و غیر دینی قبل ازاعتقادشان  باید بتوانند  زیر چتر " قانون حقوق شهروندی "  درکنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند _ هیچ عقیده ای برتر ویا  برترین نیست ونمی تواند خودرا به همه افراد جامعه تحمیل نماید .
لذا دفاع من از باور بهائیت وباورمندان به آن نیست _ نگارنده ضمن نقد این باورمندی دفاع ازحقوق شهروندی  بهائیان بعنوان شهروندان ایران زمین را وظیفه همگان می دانم ومعتقدم درباره ستم وفشاری که بربهائیان وارد می شود هرگزنباید سکوت کرد 


درنوشتار پیش نگاهی گذرا داشتم به یک انشعاب دراسلام ( شیعیان ) و تشابهات وتفاوت های اهل تسنن وتشیع رابر شمرده وثابت کردم که اتحاد ونزدیکی بین این دو تقریبا غیرممکن است چراکه موارد مورد اختلاف بین این دوشاخه اسلامی هم ریشه ای وهم بسیار عمیق است وهم بسیاری از برداشت های دینی را دربر می گیرد 
بنا برمستندات تاریخی بعد از مرگ پیامبر اسلام وجداشدن طرفداران خانواده ابی طالب و شروع تئوری امامت درکنار خلافت این گروه علویان در یک حداقل قرارگرفتند که البته گهگاهی ازطرف خلفای  اسلام  تحت فشار نیز بوده اند 

بنابرهمین مستندات تاریخی با قتل علی  بن ابی طالب ( خلیفه چهارم مسلمین ) و کشته شدن فرزند دوم وی یعنی حسین ابن ابی طالب در ماجرای کربلا اختلافات بین دوشاخه اسلام به کینه ورزی وانتقامجویی رسید 

بنا بر اعتقادات شیعیان بعد ازفوت امام جانشینی به فرزند بزرگ پسراو ادامه می یابد مثلا امام پنجم ابوجعفرمحمد بن علی الباقرفرزند زین العابدین ملقب به امام سجاد بوده است که درحقیقت نخستین امام شیعیان بوده بعدها شیعیان علی ودو فرزندش رابعد ازمرگ امام اول تا سوم به شمار آوردند 

وبهمین ترتیب بعد از امام محمد باقر>>> پسرش جعفرصادق وبعد ازاوپسرش>>> موسی کاظم و سپس پسرموسی بنام >>>علی بن موسی الرضا و بعد پسرش>>> محمد تقی وپسر محمد>>>  علی النقی و بعد پسرنامبرده حسن عسگری به نام امام یازدهم براریکه امانت نشسته اند _ مشکلی که درروند این تداوم امامت پدر به پسر زمانی پیش آمد که امام یازدهم ( حسن بن العسگری) بدلائلی که هنوز مشخص نیست ازدواج نکرد وطبعا صاحب پسر ی نبود  ودردوران زندگی خود تنها با کنیزان خود می زیسته است

این مشکل باعث توقف امانت گردید وبعد ازمرگ ایشان طرفداران به دوگروه تقسیم شدند گروه نخست گفتند چون حسن عسگری فرزندی نداشته لذا" دوران امامت "پایان یافته است و گروه دیگری تنها  برادر حسن عسگری یعنی جعفر عسگری رابه عنوان تداوم دهنده امانت برگزیدند 

بهرروی اختلاف بین شیعیان علی وخلافت های اسلامی همچنان باقی ماند _ در کتب شیعیان درباره امامان شیعه به خاطر همین اختلافات معمولا مرگ امامان خودرا همیشه با یک دسیسه توسط خلفا اعلام کرده و دائما این سناریو را تکرار کرده اند که این امامان بدستور  خلفا مسموم وکشته شده اند 

بعد ازمرگ حسن بن عسگری بین مادرش خدیث وبرادرش جعفر برسر ثروت متوفی اختلاف افتاد وجعفر ادعا می کرد که ازبرادرش به اونیز ارث می رسد که کار به قاضی ودادگاه کشید و قاضی حکم داد که ثروت وی متعلق به تنها بازمانده او یعنی مادرش حدیث می باشد که حدیث مایملک فرزند خود حسن عسگری رابین خود وفرزندش جعفر تقسیم نمود 

مدتی بعد ازگذشت این ماجرا مرد حیله گر ونابکاروشیادی به نام عثمان بن سعید عمری وارد میدان شد وادعا کرد حسن عسگری دارای فرزندی است به نام محمد ولقب اوهم قائم است وچهارسال پیش ازمرگ پدرش زایش یافته ودر چاهی درشهر سامرا غیبت کرده وتنها با نایب وباب خود درتماس است وبرای حفظ جانش خودرا به دیگران نشان نمی دهد 

عثمان از شیعیان پول جمع می کرد وادعا می نمود آنها رابه امام غائب درته چاه می دهد وهمچنین ازاو نگاهداری می کند 
بعد ازمرگ عثمان سه نفردیگرهم به اینکار بعنوان نائب امام ادامه داده امد 
این مردم فریبی ودست کردن درجیب مردم ساده  توسط چهارمدعی نیابت بیش از70 سال طول کشید !

اخرین نائب به نامعلی بن محمد سمیری که به بیماری مهلکی دچارشد دربستر مرگ با نشان دادن یک نامه جعلی ازجانب امام غائب ادعا کرد دوره عیبت صغرا تمام شده و دوره غیبت کبری فرارسیده است ( 941 میلادی ) یعنی  1076 سال پیش 
واین غیبت بدون تاریخ انقضا همچنان ادامه دارد !

بحث من دراینجا ماجرای غیبت وظهور نیست که فرصت دیگری می طلبد
هدف ازاین اشاره به تئوری غیبت وظهور است که طی این 1076 سال گذشته ده ها وصدها نفرباتوجه به همین تئوری  ادعا کرده اند که امام غایب هستند وظهور کرده اند که مهم ترین آنها یک مرجع تقلید ومجتهد شیرازی  به نام " علی محمد شیرازی "درزمره معروف ترین آنهاست ( 1235/1266 ) 
نفرت پراکنی  یک ملای مفتخوار وسربار شیعه علیه هم میهنان بهایی ما 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

یکی ازبزرگان نوشته است وقتی شایع وترویج می   شود منتظر باشید کسی می آید
بی شک کسانی پیدا می شوند که  ادعا می کند که آن شخص من هستم !

 اگر بخواهیم تاریخ اسلام بعد ازمرگ محمد تا پیدایش بهائیت وبابیگری را ترسیم کنیم چنین می شود 

مرگ محمد >>> سقیفه بنی ساعده وانتخاب ابوبکر بعنوان اولین خلیفه اسلام >>>

شکاف دربین طرفداران محمد ( جنگ صفین ) 
_
 قتل خلیفه سوم ( عثمان ) وچهارم مسلمین ( علی بن ابی طالب ) قتل وکشتاروفشاروسرکوب  بهائیان طی 39 سال حکومت اسلامی هیچگاه متوقف نشده وهمچنان درابعادی کم وبیش ادامه داشته ودارد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


>>> پیمان شکنی معاویه >>> قتل حسین بن علی درراه خلافت 

>>> انشعاب کامل و آغار پیدایش امامت  در بین طرفداران علی

 >>>> مرگ امام یازدهم شیعیان وپایان امامت به دلیل عدم داشتن  فرزند وجانشین >>>>

 ساختن تئوری غیبت وظهور و تاسیس جمعیت شیعیان 12 امامی با امامی مفقود وتخیلی 

تولد شیعه 12 امامی درایران ( شاه اسماعیل صفوی ) >>>>>  ظهور ده ها امام دوازدهم ازجمله علیمحمد شیرازی  >>> 

سرکوب جنبش بهائیت درایران >>> ودرتداوم  وپروسه ادعاهای علی محمد شیرازی ( مهدی موعود )

 ظهور وادعای یک پیامبر اسلامی تازه  به نام " بها الله " وادعای ساخت یک دین تازه اسلامی با نگرش تازه به اسلام

نگارنده قبلا در موارد بالا در همین دفتر متن هایی را نوشته وبطور کوتاه به همه انها اشاره کرده ام 


تلاشگران عرصه حقوق بشر باید درمقابل تنفر افکنی ملاهای شیعه علیه بخشی از هم میهنان ما واکنش نشان دهند وساکت نمانند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

شکاف ها وانشعاب ها دربین پیروان شیعه 

بنا برمستندات تازیخی سه رخداد مهم باعث شکاف بین مسلمانان شیعه و خلافت وهمچنین گروه شیعیان علی  گردید 

یکم _ قتل علی بن ابی طالب ( خلیفه چهارم مسلمین ) _  دوم_ قتل حسین بن علی درراه خلافت _ سوم _ مرگ حسن بن عسگری امام بازدهم که فرزند وجانشینی ازخود بجای نگذاشته بود 
 برای نمونه مختاربن ابوعبید ثقفی از طرفدران ونزدیکان خاندان علی امامت زین العابدین ( فرزند سوم علی ) را قبول نداشت ولذا یکی دیگرازفرزندان علی به نام محمد حنفیه رابعنوان امام ومهدی زمان معرفی کرد وگروه خودرا تشکیل داد که این گروه به  " کیسانیه " معروف گردید 
پس ازمرگ محمد حنفیه شاخه ای از گروه کیسانیه منشعب شدند وگروه ها شمیه را تشکیل دادند وپسر محمد حنفیه به نام " ابوهاشم  رابعنوان امام وجانشین او معرفی کردند 


زید بن علی برادر امام محمد باقر نیز برای قیام علیه خلافت هشام بن ملک فرقه زیدیه را تشکیل داد 
بهرصورت شیعیان علی به شاخه ها وگروه های مختلف تقسیم گردیدند که البته مقابله با خلفای اسلامی راسرلوحه اقدامات خود قرارداده بودند زیرا آنها همچمان اعتقاد داشتند خلفای اسلامی حق خانواده علی را ضایع کرده اند 

بهرروی شیعیان 12 امامی هم یکی ازاین گروه ها بودند که اصرارمی ورزیدند امام دوازدهمی وجود دارد وغیبت کرده است
گرچه مرکز تجمع این گروه کوچک درلبنان بود ولیکن تعدادی  هم بطور پراکنده  در عراق _ هندوستان وو زندگی می کردند 

درزمان شاه اسماعیل صفوی نامبرده تصمیم گرفت به ادعای خود برای اتحاد اقوام ومردم ایران شیعه 12 امامی را درایران معرفی _ تبلیغ وبرای نخستین بار بعنوان دین رسمی معرفی نماید 
فرارگرد دینی پادشاهان صفویه درایران هزاران کشته برجای گذاشت ( تشکیل گروه های سرکوبگر تبرائیان وچگین ها )

نگاهی به پیدایش بابی گری وبهائیت درایران 

بنابرمستندات تاریخی درسال 1790 میلادی شیخ  احمد احسایی مکتب جدیدی را درتاثیر از شیعه به مام مکتب شیخیه بنیان گزاری نمود _ شیخ احمد احسایی درکربلا می زیست ودر زمان پادشاه خائن وایران بربادده فتحعلی شاه قاجار به ایران آمد ومورد استقبال شاه جاهل وخرافی ایران فتخعلی قاجار قرارگرفت

شیخ احمد در نظریات خود دواصل اسلام وشیعه یعنی معاد و عدل راحذف نمود 
درمورد عدل  نامبرده اعتقادداشت نمی توان یکی ازصفات الله را  بردیگر صفات ترجیخ داد
درمورد معاد نامبرده معتقد بود که مردگان درروز قیامت نه باپوست وگوشت خود بلکه با عنصر"هور قلیایی " احیامیشوند
 درمورد تئوری مهدی صاحب زمان هم ایشان می گفت : صاحب زمان هم به جهان هور قلیا رفته ولذا درکالبد دیگری ظهور خواهد گشت _ پس ازمرگ احسایی ( 1242 ) برخی ازطرفدارانش عقاید اورا دنبال کردند لزجمله سید کاظم رشتی عقاید اورا دنبال وبه شرح وتفضیل داستان های خنده دار وطنز آلود پرداخت 

کاظم رشتی برپایه یکی از ادعا ها و  افسانه های شیعه تحت نام : " انا مدینته العلم وعلی با بها " می گفت :
مدینته العلم شهری در آسمان است که هزاران کوی دارد ودرهرکویی هزاران کوچه قراردارد 

من نام های این کوچه هارا می دانم وچون زیاد است تنها به شمردن برخی از آنها کفایت می کنم : 

عقد صاحب رجل نام کوچه ایست که دارنده اش شخصی است به نام کلحون 
عقد صاحب شلب  کوچه ایست صاحب آن مردی است به نام شلحون 
عقد صاحب کلب کوچه ایست که نام صاحب آن سگی است به نام کلحون 

چرند ویاوه گویی های کاظم رشتی طولانی است ونگارنده بهمین مقدار بسنده می کنم
برای آگاهی بیشتربه کتاب جالب وجذاب " تاریخ جامع بهائیت تالیف"  بهرام افراسیابی مراجعه نمائید گرچه شیخ احمد احسایی _ سیدکاظم رشتی _ علیمحمد شیرازی و میرزا حسینعلی نوری تلاش کردند هم به تئوری مهدی قائم پایان دهند وکتاب قرآن رانیز دوباره وبازنویسی کنند ولیکن چون همه این کوشش ها درچهارچوب اسلام وشیعه 12 امامی صورت گرفته کار جدیدی نیست وکپی کاری است و هرگروه چند نفره هم می توانند دور هم جمع شوند و یک دین تازه  اختراع نمایند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

جالب اینجاست که سید کاظم رشنی مجتهد توانست بااین پرت وپلاگویی ها شاه و  گروهی ازاعضای دربار فتعلی شاه و تعدادی ازملاهای شیعه گری رانیز به سوی خود جلب وجذب نماید سید کاظم رشتی ( 1793/1843) قبل ازمرگش به شاگردان خود توصیه کرد تا بدنبال" قائم موعود " بگردند او همچنین نوید داده بود " قائم موعود به زودی ظهور خواهد کرد " !( 300 سال پیش ) 

برپایه همین داستان سرایی های خنده دار ودرتاثیرهمین ییهود گویی های  کاظم رشتی یکی از مراجع تقلید ومجتهد  شیعه درشیراز به نام علیمحمد شیرازی ازشاگردان سیدکاظم رشتی  ظهور کرد وادعا نمود که همان مهدی افسانه ایست 

علی محمد شیرازی ادعا می کرد که طیق روایت شیعیان " انا مدینته العلم وعلی بابها   ایشان همان باب ( درب ) است
ادعای ظهور باب درزمان محمد شاه قاجار شروع گردید ودردوره ناصرالدین شاه ادامه بافت و سرانجام نامبرده به فتوای ملاها مرتد شناخته شد وبه مرگ محکوم گردید ( 1235/1266 ) 

ادعای مسخره باب شیرازی باعث شد گروهی از ملاهای شیعه درگوشه وکنار ایران به وی بپیوندند واز اوحمایت کنند _ علیمحمد شیرازی هم چنین با کپی برداری ازقرآن کتابی  تحت عنوان " بیان "  نوشت ودرباره این کتاب مدعی بود : بیائید کتاب من "بیان " رامطالعه کنید تا به شما معلوم گردد که عبارات آن ازقرآن فصیح ترواحکامش ناسخ احکام اسلام است 

البته این ادعا با مخالفت گروهی ازملاهای شیعه نیر روبرو گردید 

علی محمد  شیرازی تا مدتی بعد ازاعلام ظهور در مکان های عمومی ظاهرنمی شد وچهره خودرا نیز درمقابل دیگران می پوشاند ومخفی می کرد 
ادعای ظهور او درگوشه وکنار ایران مورد استقبال برخی ازمردم نیز قرارگرفت _دولت وقت درابتدا دراین مورد بی تفاوت بود گرچه برخی ازسیاسیون نیز متمایل به باب شده بودند 
بابالا گرفتن ادعای باب بین ملاهای شیعه اختلاف افتاد وبه پیشنهاد دربار چند گفتگو بین باب و مخالفین او نیزانجام گردید که نتیجه چندانی دربرنداشت اصرار وپافشاری باب برنائب امام وظهور کردن کم کم باعث شد که ملاهای مخالف او به دربار فشار بیاورند که جلوی اورا بگیرد ولی این تلاش هاهم نتیجه ای نداشت 
نارضایتی مردم از سلسله ایران بربادده قاجار و تلاش باب جهت تبلیغ وگسترش بابی گری باعث شد کم کم بین این دو اصطحکاک بوجود آید 

جای نیکا ونوا خلوصی درزندان نیست _ آزادشان کنید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&علیمحمد شیرازی ( باب ) دوبار دستگیر وزندانی گردید وسرانجام با فشار ملاها ناصرالدین شاه با فتوی ارتداد وحکم قتل این ملای متوهم موافقت کرد ونامبرده درسال  1850 میلادی  درسن 31 سالگی  درسربازخانه ای درشهرتیریز اعدام گردید 
( 1819/1850)
سید علیمحمد شیرازی ( باب ) ادعا می کرد |: من همان امام غائب هستم که هزارسال است چشم براه او هستید که بیاید وستم را اززمین بردارد ! 

آخوند علیمحمد شیرازی وسیدکاظم رشتی  دردوران حیات خود بارها ادعا کرده اند که : ظهور امام غایب نزدیک است !

سیدکاظم رشتی که مدت 17 سال درمقام شیعه کامل ( رکن رابع ) وبه فریب مردم مشغول بود با شاگردانش به دنبال امام غائب می گشتند ! 
این دو همچنین بااین طرفند های شیادانه جوانان ناآگاه راگرد خود جمع نموده و بشارت می دادند که : زمان فتح وغلبه  قائم وتصرف ممالک وقتل کفارنزدیک است !

بعد ازجمع شدن بساط ظهور باب بعنوان مهدی غائب شخص دیگری در همین مسیر به نام میرزا حسینعلی نوری ( بهاالله ) پای خودرا ازاین ادعا ها فراتر گذاشت وادعا کرد من پیامبر تازه هستم وظهور کرده ام " من یظهرالله "

بهاالله ( 1817/1879) ادعا می کرد من جدید ترین پیامبر اللهی هستم ودین بهائیت  جدید ترین دین می باشد_ نکته مهم وجالب  اینکه بهاالله ضمن تائید ادعاهای علیمحمد شیرازی  ایشان را پیش قراول وبشارت دهنده ظهور خود ( من یظهرالله )  بعنوان یک پیامبر معرقی کرده است واین درحالی است که علیمحمد شیرازی خودرا امام دوازدهم معرفی کرده بود که طبعا هیچ ربطی به ادعای ایشان مینی برپیامبری نداشت .

1 _ کتاب ایقان تالیف میرزا حسینعلی نوری ( بهاالله _مدعی پیامبری )
کتاب ایقان همان کتاب دستکاری وبه روز شده قرآن ( حسینعلی نوری )

کپی کاری های حسینعلی نوری از قرآن ودوباره نویسی 

2 _ کتاب اقدس احکام اسلام وشیعه تالیف حسینعلی نوری ( بها الله )
کتاب اقدس احکام و دستورات اسلام تالیف میرزا حسینعلی نوری ( بها الله )بها الله دست به نوشتن دو  تحت عنوان های  " ایقان " و " اقدس "  نمود که بهائیان معتقدند مطالب این دوکتاب وحی  است وبه بها الله الهام شده است  _ کتاب ایقان  درحقیقت نوعی دستکاری وغلط گیری کتاب قرآن می باشد و کتاب اقدس نیز مرتب شده اصول واحکام مذهب اسلام و شیعه یا مقداری دستکاری وبه روز شدن است 
_ جالب اینجاست که زیان علیمحمد شیرازی و احسایی و حسینعلی نوری عربی است وادعاهایشان موبمو  هم درچهارچوب ونشات گرفته از اسلام وشیعه می باشد و من یظهرالله  هم عربی است بااین همه حسینعلی نوری ادعا کرده است دین او یک دین تازه می باشد !  

بهائیان یعدا به  دوشاخه بهایی وازلی  تقسیم ومنشعب شده اند 

درواقع اگر بخواهیم ریشه های پیدایش بهائیت را فهرست کنیم چنین خواهد شد >>>

محمد ودین عربی اسلام >>>> انشعاب شاخه شیعه >>>  پیدایش شیعه 12 امامی >>>> پیدایش شیخی گری ازدل شیعه 12 امامی >>>>  پیدایش بابی گری ( ظهور مهدی _ باب ) >>>  پیدایش بهائیت ( درتداوم بابی گری ) 

درتاریخ هزار سال گذشته ده ها وصدها نفر ازاندیشمندان _ ادبا _ فیلسوفان درگوشه وکنار جهان پای درمیدان اندیشه گری گذاشته وتئوری هایی درزمینه های علوم اجتماعی _ فرهنگی _ ادبی _ هنری _ اقتصادی _ اخلاقی وو جهت بهروزی بشر خلق کرده اند _ درواقع پیشرفت ودستاوردهای علمی  کنونی بشر حاصل تفکر واندیشه این افراد بوده است 
اینگونه افراد بدون اینکه خودرا " پیامبر ویا امام وناجی وغیرو " ادعا کنند به پیشرفت دانش بشر یاری رسانده اند 

افسانه وداستان کمدی وطنز آنجا آغازمی شود که شیادانی مردم فریب تحت نام های "  پیامبر _ امام _ ناجی و رهبر" پای به میدان گذاشته و خودرا موجوداتی برتر ومتصل به باورهای متافیزیکی ادعا کرده ومی کنند 

درواقع وقتی تئوری های بی پایه واساسی چون" غیبت وظهور" از طرف گروهی ابداع و تبلیغ می گردد هم تعدادی شیاد ازگوشه وکنار جهان ( دنیای اسلام ) برخواسته وادعای  امامت ورهبری وزعامت وظهور وپیامبری  می کنند وهم  مردمانی ساده دل وود باور که درچنبره مشکلات اجتماعی _ زیستی خود دست وپا می زنند این ادعا ها راباور کرده ودردام فریب این  شیادان می افتند

جنازه دخترک 12 ساله مهنا سمندری ماه ها درسردخانه ماند چون اجازه تدفین جسد اورا درگورستان همگانی نمی دادند ؟!
ستم برشهروندان بهایی ما شرم آور است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

درحقیقت زمینه رشد افرادی چون شیخ احمد احسایی _ کاظم رشتی _ علیمحمد  شیرازی (  باب ) _ میرزا حسینعلی نوری ( بهاالله ) وقتی فراهم می گردد که ملاها ومکلاهای  شیادی چون ملا  محمد باقر مجلسی _ شیخ مهدی سراج انصاری _ شیخ طوسی _ محمد حسین طبا طبایی _ محمد حسین آل _ محمد جواد مغنیه_ عبد الحسین دستغیب شیرازی _ حسن ابطحی باند مرتجع حجتیه و باند خلافکار ومتوهم مشایی _ احمدی نژاد وغیرو  با داستان سرایی های عموما طنز وخنده داد ادعا کرده ومی کنند که :  مهدی ظهور می کند _ اودرراه است _ بهار درراه است _ زمان ظهورنزدیک است _ علائم ظهور نمایان شده وغیرو

نگارنده نقد وکنکاش درباره تئوری ظهور وغیبت رابه فرصت دیگری موکول می کنم _ هدف ازاین پیش نوشت صرفا برای شناخت حد اقلی از بابی گری وبهائیت بود تا بتوانیم با شناخت بیشتری ومبحث بهائیان وستم برآنها درایران امروز شویم 

تعداد کل طرفداران بهائیت درجهان را حدود 7 ملیون برآورد کرده اند مکان مقدس این افراد مقبره میرزا حسینعلی نوری درشهر حیفا ( اسرائیل ) می باشد _ مرکزتجمع رهبران فکری  اینگروه تحت نام " بیت العدل " نیز دراسرائیل قراردارد تخریب وغصب گورستان بهائیان توسط مومنان مسلمان شیعه !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 بهائیت و بهائیان ایران ازدیروز تا امروز 

برای نگارنده دردوران نوجوانی فرصتی فراهم آمد تا ازیک روستای کوچک وکم جمعیت درمنطقه شمیرانات تهران بازدید کنم 
این روستا حدود 50 خانوار جمعیت داشت _ یک مسجد نسبتا بزرگ _ یک حسینبه _ یک گورستان ویک قهوه خانه ویک فروشگاه مواد غدایی و یک مدرسه ابتدایی در ابتدای جاده  ده تمام دار وندار این روستا بود 
آنچه بنده دراین سفریک روزی شنیدم این بود که تنها دبستان ده را بهائیان ساخته وبا مقدار قابل توجهی زمین دراطراف آن جهت گسترش درآینده به آموزش وپرورش اهدا کرده بودند 

نکته قابل توجه این بود که کوچکترین رد پای تبلیغی بهائیان درآن ده وجود نداشت وهمین نامبردن از مالکیت اصلی مدرسه که نام بهائیان را به همراه داشت تنها وحداقل تبلیغ آنها بود 
بعد ها که بزرگترشدم وبیشتر دقت کردم متوجه شدم بهائیان بدون کوچکترین چشمداشتی خدمات انساندوستانه فراوانی ازجمله ساختن مدرسه ودرمانگاه وجاده های روستایی وگرمابه بهداشتی را به مردان میهن خویش هدیه کرده اند 
نگارنده در دوران زندگی خود هیچگاه شاهد تبلیغات مرامی این گروه درمیان مردم ایران نبوده ام 
بنابرمستندات تاریخی جمعیت بهائیان ایران حدود 300 هزارنفر بوده است که طی 40 سال گذشته این تعداد به دلیل فشارهای ناشایست وغیرقانونی حکومت کاهش یافته است وجمعیت کنونی حدودرا حدود 150/000 نفر تخمین می زنند 
بهائیان درزمان پهلوی یک مکان مذهیی تحت نام خظیرالقدس "درتهران بناکردند که به تحریک ملاهای شیعه ازجمله  فلسفی توسط رژیم محمد رضا پهلوی تخریب گردید 


بیانیه ودستور العمل رسمی  ضد بهائیت پلیس درباره محروم کردن بهائیان 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تشکیل انجمن واپسگرای حجتیه جهت رقابت با بهائیان 

بنابرمستندات تاریخی گروه حجتیه درسال 1332 توسط یک ملای شیعه به نام  شیخ احمد حلبی تاسیس گردید _ هدف انجمن حجتیه برخلاف  ادعاهای طرفداران این گروه  رقابت با بهائیان  بود 

انجمن حجتیه اصولا یک گروه سیاسی نبود وبنا برمستندات ساواک با دستگاه های اطلاعاتی همکاری می کرده است 
این گروه فوق العاده واپسگرای شیعه درابتدا در مشهد شروع بکار کرد ولیکن بعدا تشکیلات خودرا به تهران منتقل نمود
پایگاه انجمن حجتیه  مهدیه تهران  و مبلغ بزرگ این گروه ملایی به نام احمد  کافی  یود 
دبیرستان علوی درتهران نیز مرکز تجمع تدریس  اعضای انجمن حجتیه بوده است 
درواقع انجمن حجتیه  دردو مسیر تئوریک و نیکوکاری تلاش می کرد 
درروش تئوریک انجمن حجتیه مقالات وکتبی ضد بهائیت وبهایی ستیز منتشر می کردند که جنبه تاریخی وپژوهشی نداشته ودرضدیت کور با بهائیت بوده است 
درمسیر نیکوکاری هم  اقداماتی اندکی همانند کمک مادی به برخی ازروستائیان انجام داده اند که چندان ارزشی نداشته است

یهرصورت این انجمن درزمان پهلوی  گرچه رویه وجهت گیری ضد بهائیت داشته است ولیکن فعالیت آنها علیه بهائیان تنها به روش تئوریک بوده   و به مرحله عملی ( خشونت ورزی ) نرسیده است _ ملایی به نام محمد باقرنجفی درزمره کسانی است کتاب ضد بهائیت منتشرکرده است .

فتواهای بیشمار ملاهای شیعه علیه بهائیان ضد انسانی وغیرقانونی است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انجمن خجتیه وتحولات 1979 درایران 

بعد ازسقوط وفروپاشی  رژیم استبدادی سلطنتی درایران درسال 1979 سران این گروه به اعضای خود دستور تهاجم به قدرت سیاسی راصادر کردند واعضای این گروه تعدادی از مسئولیت های بی صاحب شده رابه دست گرفتند 
دیگر تلاش های انجمن  حجتیه بعد ازتحولات 1979 این بود که این گروه تصمیم گرفت دکان چاه جمکران را برپا نماید 

سران این گروه به تشکیل حکومت درزمان غیبت کبری ( ؟ ! ) اعتقاد نداشتند وبهمین دلیل با تشکیل حکومت اسلامی از همان ابتدا به مخالفت های پیدا وپنهان پرداخنتند _ آقای خمینی که این گروه فوق العاده مرتجع شیعه رازیر نظر داشت دستور داد تا آنها از مناصب غصب کرده برکنار و تصفیه شوند 
انجمن حجتیه پس ازاین دستور دست وپای خودرا جمع کرد وبه زیر زمین رفت وفعالیت این گروه خصوصی وخانگی شد

تلاش های این گروه شیعیان فوق ارتجاعی برای پهن کردن بساط شیادی چاه جمکران نیز درزمان آقای خمینی به جایی نرسید 
بعد ازمرگ آقایر خمینی درسال 1382 باند ارتجاعی منتظر مشایی _ احمدی نژاد با بدست آوردن مسئولیت شهرداری تهران وارد چرخه قدرت گردیدند ودرزمان شهرداری احمدی نژاد بود که بساط شیادی ومردم فریبی چاه جمکران با سرقت ازبودجه شهرداری تهران آغاز گردید _  درواقع باند احمدی نژاد دارای همان عقاید باند حجتیه با کمی اختلاف هستند زیرا باند مشایی _ احمدی نژاد برخلاف حجتیه معتقدند باید به مسند قدرت رسید تابتوان زمینه ظهور مهدی رافراهم کرد
احمدی نژاد متوهم ایران ستیز درزمان ریاست جمهوری تقلبی خود بارها رسما اعلام کرد : هدف دولت ایجاد زمینه های تسهیل ظهور می باشد _ این خائین متوهم در اواخر مسئولیت خود حتی تصمیم داشت یک بزرگ راه ازفرودگاه بزرگ تهران به چاه جمکران ایجاد کند تا رفت وآمد برای مهدی و 313 نفر ازیارانش فراهم گردد ( ؟ ! ) 

ایران زمین متعلق به همه کسانی که در آنجا زاده وبزرگ شده اند وملک پدری هیچ گروه ودین وقوم و آئینی نیست 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& تشدید ستم بربهائیان درزمان احمدی نژاد وباند فاسد وخلافکار مشایی 

گرچه حکومت اسلامی ازبدو تاسیس بهائیان را تحت فشار وسرکوب قرارداده است ولیکن این ستم وفشار وسرکوب دردوره 10 سال مسئولیت باند احمدی نژاد شدت یافته وبه ضدانسانی ترین شکل آن ادامه یافته است 

اخراج وعدم استخدام بهائیان _  محرومیت ازتحصیل جوانان بهائی _ تخریب گورستان های بهائیان _ دستگیری ومحاکمه ده ها بهائی به اتهام ایجاد دانشگاه های خانگی برای جوانان بهایی _ نشانه گزاری وتخریب محل زندگی بهائیان _  تخته ومسدود کردن محل کار بهائیان _ قتل های مشکوک تعدادی ازبهائیان _ جلوگیری ازتدفین جنازه بهائیان و تنفرافکنی علیه بهائیان _ دستگیری ومحاکمه وزندان  بی دلیل ده ها بهایی ووو ازجمله اقدامات ضدانسانی وغیرقانونی است که طی 14 سال گذشته کم وبیش ادامه داشته است 
درچنین صورتی سکوت دربرابرستم و اینگونه اقدامات مغرضانه وضدانسانی علیه بهائیان قابل قبول نیست وهمه تلاشگران حقوق بشر باید از حقوق شهروندی بهائیان پشتیبانی نموده وپژواک صدای آنها باشند 

پایان بخش نخست _ درقسمت آتی درکنار پرداختن به خدمات انساندوستانه باورمندان بهایی ازدیروز تا امروز به علل ضدیت حکومت ایران بااین جمعیت ازمردم خواهم پرداخت _ این نوشتار رابااین درخواست به پایان می برم

معتقدان  بهائی قبل از باورشان شهروند ایران هستند وباید حقوق شهروندی آنها رابه رسمیت شناخته وازاذیت وآزاد وستم برآنها دست بردارید
ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگر مستقل حقوق بشروزنان
2017/08/25ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...