۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

ازشهیارقنبری وبهاره رهنما تا امام زاده های قلابی وگسترش خرافات درایرانازشهیارقنبری تابهاره رهنما تا امام زاده های قلابی وگسترش خرافات درایران  درهفت روز شماره 1

ارشیا ارشادی و نگاهی کوتاه به ایران وجهان در7 روز

2017/09/26 ( واکنش _ 160 )


&&&&&&&&&&&&&& 
هفت منزل / هفت مبدا / هفت روز 
از کجا می آید این سرما وسوز ؟
&&&&&&&&&&&&&&&&

ایران ملک مادری همه کسانی است که به آن عشق می ورزند 
ایران مادرهمه ماست _ بااین سرزمین باستانی مهربان ترباشیم 


پیش ورود 

دنیای بی دروپیکری است _ سرشار از رویداد ورخداد _ آنچه بیشتر دراین جهان به چشم می آید شوخی وفکاهه است 
درعصر به ظاهر تمدن بشر این کره کوچک خاکی مملواست از نمایه ونماد ورخدادهای بسیاری که میتوان درمورد هریک تامل کرد ونوشت _ جهان وجهانیان به اوج پریشان حالی ودیوانگی رسیده اند _فراوان  مردمانی خسته و اندوهگین واندکی سرشاراز غرور وتباهی _ درچنین جهان شلوغی که هرگوشه اش داستانی دارد نه می توان نگاه کرد وساکت ماند ونه توانایی آنچنان است که همه سوژه هارا نقد وتفسیروبه همه طرف نظر نمود 
خطر جنگ آب ونابودی طبیعت  هرروز بیش وبیشتر خود رابه رخ مردمان بی خیال تهدید می کشد _ درگوشه وکنار این گیتی جاندارانی دراثربی بی لیاقتی  بشر درحال انقراض هستند _ سیل وسونامی وزلزله جهان را تهدید می کند 
فرمانروایان مستبد همچنان  حکم می رانند _ مبلغان مذهبی برای بهشت افسانه ای راه وجاده می سازند _ سرمایه داران اسلحه ساز تولیدات 24 ساخته دارند _ کارورزان به امید لقمه ای نان برای زندگی تلاش می کنند 
درگوشه ای کوششگران  علم وتکنولوژی امکانات رفاه تازه خلق می کنند ودرسویی دیگر امامزاده های قلابی چون علف های هرز درگوشه وکنار می رویند _ شیادان وفریبکاران درپی مردم درمانده وناتوان ازفکر وتصمیم هستند ودانش وخرافات درجوار هم رقابت تنگاتنگی دارند _ درگوشه ای کلیسارا تخریب می کنند تا مسکن وپناهگاه برای انسان بناکنند و درسویی دیگر زمین خواران همه چیز خوار کوده وجنگل ودشت ودریا را مال خود می کنند 
در منطقه ای انگشتان یک دزد نیار مند بریده می شود ودرسوی دیگر دزدان نفت ودکل با آرامش خاطر مشغول استراحت هستند
جنگ وفرار ازجنگ _ بی خانمانی وفقروگرسنگی امریست عادی وکسی را متعجب ونگران نمی کند 
دیوانه زنجیر گسیخته ای ازتریبونی که باید نوید صلح ودوستی بین ملت هاشنیده شود یک کشور ومردمانش را تهدید به نابودی می کند وبرطبل جنگ و آدمکشی می کوبد 
درچنین وضعیتی شاید عکس نوشت ها  بهتربتوانند وضعیت آشفته جهان را تفسیر نمایند 
عکس نوشت کم کاری نیست _ کار زیاد وفرصت اندک است _ شاید تصویروشرح ها  بتوانند حقایق را واضح تر بیان نمایند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

میهمان ویژه این نوشتار هنرمند شایسته و والامقام شهیارقنبری ( 1325/تهران )

اندک مدتی پیش شهیارنازنین همسروعشق خویش را ازدست داد 
تسلیت به شهیار و لورکا
&&&&&&&&&&&&&&&
برای من ازشاخه برگی جدا کرد وگفت : جنگل شوشاعر
واز ازارتفاع ترکاغذوجوهروعشق جاری شو
شبی کفشم ازگنگ ترشد 
به من یاداد ارتفاع ترگنگ را درته خواب گنگ سفرگم کنم
به من گفت : گم باش وپیدا که ازسایه ها آفتابی تریدوباره مهرآباد را گوش کنید >>>
دوباره مهرآباد _ شهیارقنبری  <<<<<


شهیار قنبری متولد 1950 تهران یک هنرمند تمام عیار است _ شاعر _ ترانه سرا _ آهنگساز _ خواننده _ بازیگر _ سازنده  ومجری برنامه های رادیو _ نوازنده وو آنچه شاید ما ندانیم _ وبزرگترین آرزویش ساختن یک فیلم سینمایی است که امیداست این هنرمندشایسته به آرزوی خود برسد 
شهیار 19 ساله است که ترانه قصه دوماهی را می سراید وبعد حرف _ نفس _ هجرت _ جمعه _ مردتنها_ هفته حاکستری_ کودکانه _ بوی خوش گندم _ سقوط _ نماز وو  ده ها ترانه دیگر
فیلم سینمایی " شام آخر " رامی نویسد وکارگردانی می کند _ مدتی عضو شورای ترانه رادیو ایران بوده است وسپس میهن_ خویش راترک می کند _ از شهیار قنبری تاکنون آلبوم های قدغن _ سفرنامه _ برهنگی _ درخت بی زمین _ نونفس  درمهرآباد و دلچسبیده ها _ دوستت دارم ها _ بازگشت به پاریس ( فرانسه )   منتشرگردیده اند 
شهیارقنبری درکنار ترانه سرایی نوین صدای خوشی هم دارد و ترانه  های خودرا به زیباترین وحرفه ای ترین شکل ممکن   اجرا  کرده است _ شهیار قنبری دربه شهرت رسیدن خواننده گانی چون گوگوش _ داریوش _ فرهاد _ ابی  نقش وسهم 
به سزایی داشته است ترانه سرایی نوین  با نام شهیار آغاز می شود وتداوم می یابد وهم اکنون او در مقام نخست واوج وقله ترانه سرایی نوین قرارگرفته وهمتا وهم وزنی دربین ترانه سرایان پارسی ندارد 
شهیار قنبری حافظ ترانه سرایی نوین ایران 
در آسمان تابناک شعر وغزل ایران زمین ستاره های بسیاری وجود دارند ولی خواجه شمس الدین شیرازی نورو تابشی بیشتردارد و بی  شک می توان حافظ را دقیق ترین _ مسلط ترین _ آگاه به زمان ترین _ زیبا شناس ترین وبه تعریف خود  رندترین غزلسرای تاریخ ایران به شمار آورد_  مورخان  وپژوهشگران تاریخ ادبیات ایران براین عقیده اند که حافظ درزمان خود  تحت فشار شریعتمداران بوده است وبهنین دلیل تعداد قابل توجهی ازاشعار خودرا ازترس مفتیان وگزمه های یا به آب شسته و نابود کرده است ویا به توصیه دوستان خود ازترس ملایان ومفتیان برخی ازابیات غزلیات حودرا تغییر داده است تاازداغ ودرفش حکومت ومفتیان درامان به ماند
برخی ازپژوهشگران ازوجود برخی ابیات ویاغزلیات دیوان حافظ سخن گفته اند واینکه ممکن است  آنها متعلق به ایشان نباشد بویژه ابیاتی که رد پای گم رنگی ازباورهای دینی درآن بافت می گردد _ گفتیم که حافظ دقیق وخردمند ومسلط برتاریخ زمان خویش است بنابراین وجود برخی تئوری ها که جنبه علمی _ تاریخی ندارند می توانند متعلق به خواجه نباشند 


>>> برای نمونه دراین بیت >> قرآن زیر بخوانی برچهارده روایت   
درتاریخ اسلام وایران هیچگاه درهیچ منبع موثقی از 14 روایت قران سخنی نرفته واین ادعا که ازجانب برخی عنوان می شود دروغ وجعل وافسانه سرایی است ولی ایا ضرورت وزن وقافیه باعث بکارگیری این ادعا از جانب حافظ شده است موضوع دیگری است  که تاکنون اثبات نشده وبا توجه به دقت ووسواس ویژه حافظ  بنظر می رسد این بیت ویا حتی کل غزل  جعلی است وبعدها وارد دیوان حافظ شده باشند 
این نگارنده قصد نقد این موضوع راندارم و تنها خاطر نشان دادن مقام والای حافظ دربین عزلسرایان ایرانی اشاره نمودم
نگارنده به علت رشته درسی وپژوهشی وعلاقمندی به شعروادبیات پارسی به جرات می توانم بیان کنم که شهیارقنبری " حافظ " ترانه سرایی زمانه ما می باشد و یک ترانه سرا وشاعر بی همتای معاصراست 
درکنار قنبری ودررتبه های پائین ترمی توان از اردلان سرافراز وجنتی عطایی نام برد دردرون مرز نیز تعداد انگشت شمار ترانه سرا وجود دارد که یکی از آنها افشین یداللهی بود که متاسفانه درگذشت وبقیه کسانی که مدعی ترانه سرایی هستند افراد نادان وبی سواد وسارقی چون یغما گلرویی می باشند_ نکته جالب اینکه شهر ترانه سرایی بی ارزش ومحتوا درمیهن آنقدر شیرتوشیراست که  افراد بی سوادی چون امیرمقصودلو ومجید خراطها ادعا می کنند که ترانه سرا وترانه فروش هستند !

برای شناخت بیشترترانه سرایی نوین ایران مراجعه کنبد به کتاب های دریا درمن و بنویس ساعت پاکنویس آثارشهیارقنبری
چرا ترانه زیبا درموسیقی مهم است ؟
 یک موسیقی دلچسب ودوست داشتنی وماندگار باید 4 علمل مهم را باخود داشته باشد _ ترانه زیبا _ صدای دلچسب و اهنگ خوش _ وتنظیم مناسب می باشند _ ازآنجا که ایران سرزمین وخواستگاه شعروادب است " ترانه   " ازعناصربسیارمهم موسیقی ما محسوب  می گردد _ هرچه ترانه صحیح تر _ دقیق تر وپرمحتوا ترباشد ماندگاری آن ترانه بیشتراست _ برای نمونه نگاه کنید به شعر _ ترانه هایی چون  مرغ سحر _  یاردبستانی  _  الاهه ناز _  کودکانه _ ایران سرای امید 
به راستی  رمز ماندگاری این ترانه ها چیست ؟ 
پاسخ روشن است "ترانه های زیبا و دلنواز"  باعث ماندگاری این تصنیف ها شده اند _ پس شعروترانه عامل مهم ماندگاری و جاودانگی خواهند شد _ 

وضعیت اسفبار ترانه سرایی درایران امروز 
متاسفانه وضعیت ترانه سرایی درایران امروز تاسف باراست واگر تعداد انگشت شمار ترانه سرای باسواد و آگاه را کنار بگذاریم بیش از90 درصد ترانه هایی که بوسیله افراد مدعی ترانه سرایی بخورد موسیقی داده می شود جملگی نثرغلط تکه تکه شده است که هیچگونه نظمی ندارند و ازجهت معنا وادبیات وزیبا شناسی واژه های  پارسی نیز مسخره _ خنده دار وکوچکترین ارزش نقد وبررسی ندارند وهرگز نمی توان براین یاوه گویی ها نام ترانه نهاد واین چرندگویی ها درعین افتضاح بودن می توانند درمجموع به زبان پارسی نیز لطمه وارد نمایند .
دراین مورد به وزارت ارشاد باید هشدار داد که جهت پاسداشت اززبان پارسی مجدد "شورای شعروترانه " رابا شرکت اساتید زبان پارسی تشکیل داده تا جلوی این هرزه گویی های مضر بعنوان ترانه جلوگیری شود 
یهرصورت شهیارقنبری می تواند بعنوان یک الگو ومیزان برای ترانه سرایان جوان ایران مشخص ومعلوم وتعین گردد
  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

روز نخست  _ ماجرای به  بهشت ( ؟ ) بردن   زورکی مردم  ایران 

این جناب خاتمی شغل ها ومسئولیت های فراوان دارد ویکی از آنها امام جمعه نمره موقت تهران است / بعد از احمد جنتی  و  یکی ازلاریجانی ها ( محمد جواد ) که گویا درکنار همه شغل ها ازجمله "دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه" (منصبی که فقط درایران یافت می شود )  هم گفت : حکومت دینی ( یعنی ما ) باید "جاده بهشت راصاف کنیم !
یعنی اینکه فعلا جاده بهشت  مال رو و خاکی وناصاف  است 
_
 از طرف دیگرچون  پیمانکاران چینی حاضر به ریسک نیستند باید خود این آقایان دست به کار صاف کردن جاده شوند ولی چون این آقایان درعمرشان  حتی یک میخ به دیوار نکوبیده اند بنابراین  تا اطلاع بعدی که ممکن است یک قرن طول بکشد" صاف کردن جاده بهشت" به عقب می افتد 
لذا مومنین بیخودی صابون 70 حوری همیشه باکره رابدلشان نمالند _ فعلا باهمین بهشت فعلی بسازید تا ببینیم چه می شود
پیشنهاد بنده به این معاملات ملکی های بهشت این است که اول شما ثابت کنید که اصولا بهشتی وجود دارد ؟
طی 1400 سال گذشته که همه شماها نتوانستید این راثابت کنید _ بازهم سعی کنید واگرروزی قادر به اثبات شدید آنوقت وعده ووعید بدهید که : تورسفر 8 روزه به بهشت با هتل 5 ستاره وحوری های 9 ساله بشتابید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


روز  دوم  _ تهدید به نابودی کشور کره درسازمان ملل  ازجانب ترامپ اسکلی نژاد 


چندروز پیش دونالد ترامپ اسکلی نژاد رئیس جمهور الکترال امریکا برای اولین و احتمالا آخرین بار پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرارگرفت ودریک سخن پراکنی مبتدی وابلهانه این تریبون رابا توئیتراشتباه گرفت وشروع به دری وری گفتن کرد _ نخست ادعا کرد قادراست  جمهوری دموکراتیک کره رانابود کند ( ! ) _ چنین تهدیدی ازتریبون سازمان ملل ضمن اینکه برخلاف منشور ملل متحد است مسئولیت سنگینی را روی شانه امریکا قرارداده است ولذا هرگونه  مشکلی برای کشور کره پیش  آید این ادعا می تواند دردادگاه علیه دولت امریکا بعنوان تهدید به " تجاوز و تبهکاری"  با  نقشه قبلی" مورد استفاده قرارگیرد 
البته این اسکل مشنگ آنقدر ابله است که نمی داند دوره این خالی بندی های بی پشتوانه به سرآمده است 

دراینجا باید سخن گهربار رهبر انقلاب مردم چنین را تکرارکرد که گفت : امریکا یک ببر کاغذی بیش نیست 


ترامپ اسکل درمورد ایران هم اخبار رسانه های لس انجلسی را خواند و همه تکیه کلام  همیشگی اش راتکرارکرد که : برجام بداست _ عیب است _ اوف است  که البته تاحدودی پاسخ دریافت نمود 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 روز سوم _  بهاره رهنما وظهور رستاخیز مذهبی درایشان !


بهاره رهنما هنرمندی شایسته وتواناست ودراین زمینه موفق شده است بابازی درفیلم وتئاتر وسینما جایگاه مهمی برای خود در هنرایران کسب نماید وازاین بابت باید ازاوسپاسگذاری نمود 

رخداد تلخی که باعث جدایی او ازهمسرش هنرمندش  قاسمخانی  گردید نیز باعث تاسف است وپیوند مجدداوهم جای تهنیت دارد 
درمیان رفتارهای اجتماعی این هنرمند نکاتی وجود دارد که قابل نقد وپژوهش است 

یکی از نقاط ضعف رفتاری بهاره ادعا های تحصیلاتی اوست _ این خانم بارها وبارها با وبی بهانه ادعاکرده است که چندین لیسانس وو دارد ومی خواهد دکتری هم بخواند _ نخست اینکه_ در 39 سال گذشته بیش از90 درصد مدارک تخصیلی  که درایران  صادر شده قلابی و نمادین ویا روشن تر کیلویی هستند _ نگاه کنید به این همه عنوان دکترومهندس واستاد دانشگاه  قلابی 

 دوم اینکه _ بهاره جان داشتن مدرک به فرض اینکه کیلویی هم نباشد هرگزدلیل دانش وآگاهی ومعلومات وغیرو نیستند 
پس اینهمه تکرار نکن چراکه این بااین برجسنه کردن این حقیقت ثابت می شود که تو درپشت تکرار این ادعا ها مشغول مخفی کردن یک حقیقت هستی وآن اینکه تو بی سوادی و سعی می کنی این کم سوادی خودرا پشت ادعای دراختیارداشتن  مدرک پنهان نمایی _ نکن _ عزیردل _ نکن _  وکتاب بی شعوری راهم با دقت بخوان 

بهاره رهنما وآمادگی کامل برای غرق شدن درچاه خرافات 

دومین نقطه ضعف بهاره تسلیم شدن به ادعاهایی چون سرنوشت _ قسمت _ نذرونیاز _ دعا _ زیارت وغیرو می باشد که البته این باورها درحریم شحصی افراد قابل احترام هستند ولی وقتی به حریم عمومی کشیده شد باید ومی توان  آنها را به نقد کشید

بهاره چندسال پیش به علت هایی به مذهب نزدیک شد / چندسال بعد بهمان علل" مقتل خوانی" کرد _ اکنون به" تعزیه خوانی " نزدیک شده واگر همین طوری بی ترمز پیش برود سال دیگر ممکن است به علت هایی  قمه زنی راهم امتحان کند 


اکنون دین وباورها در بهاره برون ریز شده اند وایشان تبلیغ دینی می کند _ اشکالی هم ندارد به شرطی که نقد پذیر وپاسخگو باشد 
بهاره گرامی لطفا به این چند سئوال را بخوان وبرای آنها پاسخ مناسب پیداکن

 سئوال اول _ آیا تاکنون قرآن را بطور کامل ( ترجمه پارسی ) خوانده ای ؟

2 _ آیا می دانی به استناد همان سوره های قرآن دین اسلام عربی است و محمد پیامبر اعراب است 

3 _  آیا می دانی خداوند اسلام ( الله ) جبار _ مکار وقهاراست و قسم می خورد ونفرین می کند !

4 _ آیا می دانی شیعه 12 امامی بعنوان  یک باور  درایران متولد شده  وپای به ظهور نهاده است  ؟
5 _  آیا می دانی حسین بن ابی طالب درراه رسیدن به خلافت جان خودرا ازدست داده است ؟

قبول این واقعیت برای من مشکل است که شما بتوانی برای این سئوال ها برای شخص خود پاسخ  قانع کننده پیداکنی 
پس تمام ادعا های دانشگاهی وروشنفکر ومدافع حقوق زنان بودنت رافراموش کن که دراین حد واندازه ها نیستی
تو می توانی بیشترازاین هم مذهبی شوی ولی باید پذیرای نقد عقاید وباورهایت هم باشی 
 بهاره جان گفتی همسرت سرمایه گذار پروژه توست _ موفق باشی ولی به زندگی  مهناز افشار وباسررامین هم فکر کن امیدوارم همسرتازه  شما" یک آقازاده "نباشد _ بابهترین آرزوها برای توهنرمند شایسته

کاش می شد بین هنرمندی تو وباورهای مذهبی ات دیواری کشید ولی افسوس امکان پذیرنیست

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
روز چهارم _  محمد رضا  نکونام ودانش  استخاره ! وخلع لباس 

استخاره هیچ معنا ومفهوم عقلی _ علمی  ندارد ویک دکان ملاهای شیعه گری است _دربرخی قرآن های ترجمه شده دربالای صفحات بدون هیچ دلیل عقلی دوکلمه خوب وبد راچاپ کرده اند وهمین دستاویز ودکان استخاره فروشان شده است 
 گروهی ازمسلمانان متزلزل هنگام تصمیم گیری درباره موضوعی دچار تردید ودودلی می شوندو بهمین خاطر به ملا مراجعه کرده واستخاره می کنند جواب استخاره هاهم یا خوب است ویابد 
بهرصورت این یک عادت و سنت شده است ومعمولا  مسلمانان دربسیاری موارد اگربدهم ازآب درآید کارخودرا می کنند !

محمدرضانکونام بیکارسربار اجتماع سالها وقت صرف کرده و5 جلد کتاب درباره دانش استخاره ( !) توشته است _ کتاب هایی که تصورمی شودهیچ انسان خردمندی حتی یک ساعت وقت خودرا صرف خواندن این چرندیات نماید فریب کاری این ملا  آنجا می زند بیرون که کلمه  دانش راهم جلوی استخاره نهاده  تادیگران رافریب دهد 
ولی این همه ماجرا درمورد نیکونام نیست ایشان سال گذشته به اتهامات همچنان ناگفته مانده دادگاهی وبه  تحمل 5 سال زندان وخلع لباس محکوم شده است اتهامات این خالق استخاره  آنقدر زشت ورسوا بوده که دادگاه اعلام کرده است برای حفظ آبروی لباس روضه  خوانی  واسلام از اعلام آن خودداری می کند ( ؟ ) 


تا این مومنین ساده دل ومتزلزل فکر وجود داردند ملا واستخاره هم ترک تازی می کنند  _ محمد جعفری  تبار هم یکی دیگرازاین شیادان فریبکاراست که دستگیر ومحاکمه شده است 
جعفری تبار با سواستفاده وگرفتاری ودرماندگی مومنین ومومنات یک دفتر بزرگ درشهرقم تهیه کرده و 132 ( یکصدوسی ودو ) خط تلقن دایرکرده وبه مدت 24 ساعت بصورت تلفنی جواب استخاره مسلمانان را پاسخ می داده است 
  نکته جالب درپرونده اتهامی جعفری تباراین است که شرکت مخابرات  قم" درازای هرتماس بااین 132 خط "مبلغ 150 تومان به حساب این متخصص استخاره واریز می نموده است /  یک حساب ساده _ فرض کنیم دریک روز هرخط تلفن به 1000 نفرپاسخ استخاره بدهد که می شود 132000 تماس درهرروز  واگرهرتماس را ضربدر 150 تومان کنیم می شود مبلغ 19800/نوزده ملیون وهشتصد هزار تومان دریکروز که مبلغ یک ماه می شود 59/400/000 ( پنجاه ونه ملیون وچهارصد هزارتومان) درآمد ماهیانه مجید جعفری تبار از طرف شرکت مخابرات شهرقم والبته این درصورتی است که استخاره رایگان بوده ودر آمدجانبی نداشته  باشد 


ظاهرا تاکنون حدود 2000 ایرانی به نام مدافع اینگونه مکان ها  کشته شده اند وحرم هم نابود شده است ! باجان جوانان ایران بازی مرگ نکنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مومنین ومومنان  گرامی 
قدرت خرد وتفکرواندیشه دروجود همه شما موجود است _ گرفتاریها ومشکلات شماهم فراوان ولی عزیزان به جای استفاده از استخاره وسایرخرافات دینی _ مذهبی فقط کافی است درمورد حل مسائل فکر وبا افراد خردمند مشورت کنید _ مطمئن باشید این روش به شما به اندازه کافی کمک خواهد کرد تا تصمیمات عاقلانه وخردمندانه بگیرید 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

روز پنجم _ درگل ماندگی الاغی به نام مریم قجر و ماجرای زهرامیخی (مریخی)


بعدازمرگ مسعودرجوی مزدور خائن درژانویه 2015 بنابر وصیت آن شیاد مریم قجر مسئول فرقه صاحب مرده رجوی شده است _ این زن عاجزدرمانده که خودسخت بیماروودرنوبت  مرگ قرارپرفته است وبا کوهی ازمشکلات هم باید دست وپنجه نرم کند که عبارتند از >>  1 _  حفظ تشکیلات برای جلوگیری از فروپاشی یکباره 
2 _  تقاضای جدایی ها وفرارهای اعضا از تشکیلات 
3 _  اخراج تشکیلات ازفرانسه 
4 _ اعزام خانواده ها به آلبانی جهت ملاقات اسیران 
5 _ ماجرای سرریز شدن بند جیم ( جنسی )  اعضا
6 _ حال وهوای دگرگون شده اسیران در آلبانی 

 این موضوعات و مسائل دیگر راگردرکنار بیماری های رنگارنگ مریم قجرقراردهیم بخوبی ماجرای همان عکس بالاست که برپشت  یک جاندار آرام باربر ( برخلاف مریم ) اینهمه بار گذاشته اند _ حفظ  تعادل درچنین حالتی بسیارمشکل است وهرآن احتمال می رود تعا دل ازبین برود واین جاندار درزیر بار زانو بزند وبرزمین خوردن دراین حالت یعنی جراحت وشکستگی وازکار افتادگی _ مریم قجر هم همین حالت رادارد و دیر یازود زیر این بارسنگین زمین خورده وتلف خواهد شد وبهمین دلیل به فکر بعد ازمرگ خود افتاده است لذا یکی ازسرسپرده ترین زنان حرمسرا به نام زهرا میخی ( مریخی غلط است ) را جانشین  خود نموده و 18 تن دیگر اززنان حرمسرا را ظاهرا زیردست اوقرارداده که هرکدام هم یک معاون دارند 
به کلامی روشن تر اکنون بقایای تشکیلات فرقه رجوی 37 زن حرمسرا اداره می کنند 
ولی این ظاهر وسطح ماجراست همه این زنان تحت مسئولیت یک گروه 7 نفره از مردان قراردارند که مشاوران مریم قجرعاجز درمانده هستند وبه او خط می دهند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

روز ششم _ گسترش خرافات وامامزاده سازی  درایران 
ادیان ومذاهب وآئین ها جملگی جهل وخرافات آفرین هستند _ خرافات البته کم وبیش درهمه جهان وجود دارد ولی درمقایسه با کشورهای تحت سلطه اسلام بسیار اندک می باشند _ دربرخی ازشهرهای فرانسه دختران وپسران به بهانه وبا آرزوی پایدار ماندن دوستی شان به نرده های فلزی پل ها قفل وصل می کرده ومی کنند !

اینگونه خرافات البته تازمانی که خطری رامتوجه جامعه نکند قابل تحمل هستند / چند سال پیش کارشناسان محیط زیست درپژوهش های خود اعلام کردند وجود این قفل ها پس از زنگ زدگی مشکل آفرین می گردند وبنابراین دولت دستورداد کلیه قفل های آلوده به زنگار بریده شوند _ این گونه اقدامات  انجام شده ومی شود ولی خرافات هم به جای خود باقی است 
ولی خرافات درایران طی 39 سال گذشته به شدت گسترش یافته است 

خرافات درایران رابه دوگروه می توان تقسیم نمود _ خرافات گروهی وفرقه ای وخرافات دولتی ونیمه دولتی 
درگروه نخست بنابرتحقیقات انجام شده دست کم 12 گروه وفرقه بطور زیرپوستی فعال هستند 
گروه های خرافاتی>>>> فالگیری _ طالع بینی _ جن گیری _ سرکتاب بازکردن _ استخاره _ انرژی درمانی _ ذن _ نذرونیاز _ سفره انداختن _ چاکرا _ حلقه های عرفان _ درویشی _ تصوف  ووو....رامی توان دراین گروه دسته بندی کرد 
این گروه ها تازمانی که به یک فرقه شستشوی مغزی شده مبدل نگردند زیانی ندارند ومی توانند قابل تحمل باشند 


خرافات دولتی ونیمه دولتی  اما موضوع دیگری است چراکه  توسعه اینگونه  خرافات هم سواستفاده ازمنابع ملی است  وهم سواستفاده زمین خواران ازمنافع ملی رادربرمی گیرد ولذا  جنبه اجتماعی دارند همانند _ تاسیس امامزاده های قلابی _ تاسیس مساجد وتکایای بی حساب وکتاب  ازبود جه ملی _ هزینه نگاهداری و مکان های زیارتی خارج ازایران 
الف _تاسیس  9000/ نه هزار  امامزاده قلابی طی 39 سال گذشته درایران 
بنابرآمار های موجود تعداد مساجد وتکایا وحسینیه ها درزمان پهلوی حدود 6000 ( شش هزار ) بوده است _ همچنین طی این دوران 1500 ( هزاروپانصد ) امامزاده درگوشه وکنار کشور مورد شناسایی قرارگرفته است 
این آمار اما در 39 سال گذشته جهشی حیرت انگیز نموده است _ تعداد مساجدوتکایا وحسینیه ها  به 70/000 ( هفتاد هزار )  وتعداد امامزاده ها به 10500 ( ده هزاروپانصد ) افزایش نشان می دهند شیوع ساخت امامزاده های قلابی ازسال 1382
یکی ازاقدامات دولت ضدملی وتخریبگر احمدی نژاد ساختن امام زاده ومسجد بوده است 
احمدی نژاد درابتدای شهردارشدن خود تشکیلات فریب چاه جمکران رابا بوجه های ملی شروع نمود وبعد هم پروژه های  ساخت امام زاده های قلابی را درسراسرایران رقم زد 
چه اهدافی پشت ساخت انبوده مساجد وامام زاده های قلابی وجوددارند ؟
درمورد ساختن انبوه مساجد شاید جذب جوانان نهفته باشد ولی باتوجه به آمارها چنین هدفی برآورده نشده و ازاین انبوه مساجد فقط جهت برگزاری نماز و مجلس ختم استفاده می گردد / جوانان امروز ایران باتوجه به سرگرمی هایی چون جامعه مجازی وبازی های کامپیوتری / تلفنی سخت سرگرم هستند واگرهم سئوال ونیازی داشته باشند به مرجع اینترنت مراجعه می نمایند
افزایش مساجد از 6/000  به 70/000 نه توسعه محسوب می گردد ونه نیازهای مردم وجامعه پاسخ می دهد _ مسئواین  بهتراست  به جای  انبوه سازی  مساجد به فکر برطرف کردن کمبود های مراکز آموزشی  _ درمانی / تفریحی مردم ایران باشند >>  برای نمونه تعداد کل بیمارستان ها درایران 540 عدد است  که درمجموع شامل  138 هزار تخت را درخود جای داده اند
که باتوجه به جمعیت حدود 80 ملیونی بسیاراندک است 


امام زاده های قلابی واهداف سازندگان آن 
سازندگان  امام زاده قلابی هم زمان چند هدف رانشانه می گیرند 
اول _  نشر خرافات ودسترسی ساده برای جیب بری ازمردم 
امام زاده های قلابی پولسازهستند ومردم گرفتار وآسیب دیده درعین فقر دراین امام زاده ها پول می اندازند !
هرچه امام زاده بزرگتر درآمد بیشتر چاه جمکران احمدی نژادی ها بااینکه امام زاده هم نیست سالیانه بین 7 تا8 ملیارد تومان در آمد دارد ! _ آب وبرق این مرکزفریب هم رایگان است _  از نامه نگاری های مردم هم بخاطر فروش برگه نامه سود می برند وهم سالی چندبار چاه را تخلیه ونامه ها را به مقواسازی ها می فروشند !
  دومین هدف ساختن امام زاده های قلابی زمین خواری است _ بگونه ایکه وقتی این دکان فریب رونق گرفت زمین های اطراف آنراهم سازمان اوقاف وامورخیریه  بالامی کشد وامام زاده را توسعه می دهند 

روزهفتم _  تلویزیون صهیونیستی من وتو پایگاهی برای تجزیه طلبان تلویزیون صهیونیستی من وتو طی یک سال گذشته کم کم ماهیت واقعی خودرا با حمایت از تجزیه طلب های  کرد ایرانی مستقر کردستان عراق معروف به بزهای کوهی ( تروریست ها ) نشان داده است 
 یکی ازمیهمان های دائم این برنامه که بنظرمی رسد دراین رسانه  استخدام ودوست خیلی خیلی  نزدیک مرجان عباسی  شده است شخصی بی سواد وابلهی است به  نام عثمان بزکوهی با نانم تجاری آرش کمانگیری ( ! ) 
دراین برنامه همچنین ناصراعتمادی مامور وجاسوس موساد ودوست پسروهمخانه سابق مرجان عباسی نیز شرکت می کند 
این شیادان برای ردگم کردن یک عراقی به نام نجاح محمد راهم دربرنامه شرکت می دهند تا ادعا کنند برنامه شان چالشی است
ولی نقشه این شیادان وقتی علنی می شود که دو  شرکت کننده ( ناصروبزکوهی ) به نجاح محمد حمله کرده وبه اوتوهین می نمایند _ درباره ارتباط بزکوهی ها با اسرائیل وامریکا ورسانه های وابسته پارسی زبان  بیشترخواهم نوشت 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
روزپایانی _ جوانان بهایی را ازتحصیل محروم نکنید 


آگاهی رسانی به بهانه آزادی مهوش ثابت آموزگار وهنرمند بهایی باعث خرسندی فراوان گردید 
تلف شدن  دهسال زندگی یک آموزگار آنهم به اتهام آموزش درکم تر جایی ازحهان شنیده شده است
گرچه هنوز تعدادی از باورمندان بهایی درزندان ها هستند وامیداست همه آنها آزاد شوند 
ماجرای تاسف بار دیگر محروم کردن جوانان بهایی  ازورود به دانشگاه ها ومراکز آموزشی است _ اینگونه اقدامات ضدانسانی وغیرقانونی باید متوقف گردد _ بهائیان قبل ازباورهایشان شهروند ایران هستند وباید ازکلیه حقوق شهروندی برخوردار گردند 
هرگونه فشارووتبعیض علیه بهائیان محکوم ومردود است 
به امید اینکه هیچکس بخاطر اعتقادات دینی / آئینی هرچند هم قابل نقد مورد ستم قرارنگیرد
غیرازتروریست ها وخشونت طلبان وکسانی که مخل آرامش جامعه هستند هیچکس نباید به بندزندان اسیرگردد


ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگرمستقل حقوق بشروزنان
2017/09/26

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...