۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

دفاع از امنیت ملی ومردم وحاکمیت سرزمینی مرز بین دوستان ودشمنان ایران زمین است

چرا برسرمسئله امنیت ملی ومردم وحاکمیت سرزمینی ایران باید استوار باشیم ؟ 

ارشیا ارشادی ومرزهای بین ایرانیان  پاکنهاد وعناصر ضد ایران وایرانی 

2017/07/01  ( واکنش _ 144 )
پیش نوشت 
متاسفانه دراثر برخی از راهکارها وعملکردهای  نادرست جمهوری اسلامی در درون وبرون مرز ها در 39 سال گذشته " جبهه دشمنان " ایران زمین قوی وقوی ترشده است _ برخی ازاین راهکارها دقیقا در راستای تقابل با منافع ملی  مردم ایران زمین بوده است که می توان برای نمونه از ورود ودخالت دولت های ایران در مسائل منطقه ای ازجمله مسائل مربوط به اشغالگری رژیم اسرائیل در سرزمین های متعلق به فلسطینی ها ومنطقه جنوب لبنان _ سوریه _ عراق وبحرین نام برد 
درست است که دولت های ایران باید نسبت  به این مسائل واکنش نشان بدهد ولیکن وظیفه ما درمورد این مسائل هیچگاه نباید خارج از واکنش تعریف شده دیگر کشورهای جهان باشد
دولت های ایران همانقدر باید نسیت به این مسائل حساس باشند که دیگر کشورهای جهان واکنش نشان می دهند 
ساخت وساز اسرائیل درسرزمین های اشغالی سالهاست از طرف مجمع عمومی سازمان ملل _ کشورهای اروپایی وحتی امریکا مردود ومحکوم اعلام گردیده است وبهمین دلیل واکنش دولت های ماهم باید درهمین محدوده تعریف واجرا شوند 
ما ایرانی هستیم  وکشورما ایران است _ فلسطینی ها عرب هستند و اگر وظیفه ومسئولیتی بیشتر دراین مورد ایجاب کند این تعهد به گردن کشورهای عربی است که هم قیبله وهم خون آنها هستند ولذا مسئله فلسطین خارج از نگاه انسانی هیچگونه ربطی به ایران وایرانی ها ندارد 

ادعا های بی پایه واساسی چون محو ونابودی اسراائیل  باعث شده اند که حکومت ایرا ن برای ما مردم صلح دوست  یک دشمن فرضی جدید خلق نمایند _ این نوع نگرش نادرست به همراه ادعای صدور انقلاب  و توسعه شیعه گری در برخی کشورها باعث شده اند تا لشگری از کشورهای متخاصم درمقابل ما صف آرایی نمایند 
بنا برمستندات تاریخی تازی های بیابانگرد ووحشی اززمان محمد پیامبر عرب ها در زمره دشمنان ایران زمین بوده اند بطوریکه محمد پس از فتح سرزمین پدری خود مکه دچار خود بزرگ بینی وتوهم شده وبا ارسال فرستاده ای به دربارپادشاه ایران  خسروپرویز با گستاخی از او می خواهد که به دین مورد ادعای  او یعنی اسلام در آید !
پاسخ خسروپرویز روشن است : مردم ایران نیازی به دین ابداعی  شما ندارند 
محمد گرچه ازاین واکنش عصبی می گردد ولی چون  در آنزمان چون قدرت چندانی نداشته از تهاجم به سرزمین ما خود داری می کند ولیکن درزمان حیات خود بارها نزدیکان خودرا سفارش می کند که به ایران زمین تهاجم نمایند 
سفارش محمد درزمان اولین  ودومین خلیفه منتخب اسلام ( ابوبکر وعمر  ) درسال 651 میلادی انجام می گیرد 

گرچه دراثر بی لیاقتی وبی کفایتی پادشاهان وحکمرانان برایران زمین تهاجمات بسیاری براین کشور کهن انجام گرفته است ولیکن زیانبار ترین این تهاجمات حمله تازیان بیابانگرد وچادرنشین ووحشی بوده است بطوریکه آثار جبران ناپذیر این حمله امروزه بعد ازگذشت 1366 سال برشانه های مردم ما سنگینی می کند .
بحث ما دراین نوشتار درباره دین اسلام و این تهاجم نیست واین مقدمه صرفا بخاطر ورود به مبحث  بررسی  دقت وتوجه ایرانیان به سه مقوله   امنیت ملی _ منافع ملی و حاکمیت سرزمینی  است که ما ایرانی  های پاک نهاد برسر آنها با هیچکس شوخی نداریم وآماده ایم جان خود رادراین راه همانند ملیونها ایرانی برای سرزمین ومادر خود ایران فدا نمائیم 
دراین نوشتارپس ازنیم نگاهی به تاریخ ایران  به مقولاتی چون ایران دوستی ودینداری _ امنیت مردم ایران _ منافع ملی و حاکمیت سرزمینی  خواهم پرداخت ودر پایان ضمن معرفی شاخصه های شناخت عناصر ضد ایرانی برخی از آنها ورسانه هایشان را معرفی خواهم کرد 

یکم _ ایران زمین از پادشاهان کشورگشا تا شاهان ایران بربادده 

تاریخ  گذشته ایران بسیار شگفت انگیز است دراین تاریخ باستانی وچند هزارساله پادشاهانی چون کوروش هخامنشی به چشم می آید که امپراطوری ایران را تا مرزهای مصر توسعه می دهد وهم شاه سلطان حسین صفوی راهم داریم که وقتی محمود افغان به ایران زمین تهاجم می کند تاج پادشاهی خودرا به آن راهزن متجاوز تقدیم می نماید تا پایان سلسله صفوی رقم بخورد 

دراین تاریخ باستانی وقتی فارغ از احساس میهن دوستی مفرط نگاه کنیم جنگ ها وکشور گشایی های بیهوده وستمگرایانه نادشاه افشار به هندوستان وجود دارد وهم تهاجم ودرنهایت پیروزی تازیان وحشی به ایران درزمان ساسانیان که منجر به اشغال سرزمین ما به مدت 200 سال گردید  ( نگاه کنید به کتاب دوقرن سکوت استاد زرین کوب ) 
دراین تاریخ پرفرازونشیب پادشاهان ایران برباددهی سلسله های پادشاهی بی لیاقتی چون قاجار را داریم که فرد بی شعور ورذلی چون فتحعلی شاه قاجار به فتوی آخوندی به نام علی مجاهد به روسیه حمله می کند تا مردم آنجا را به مسلمان کند ( ! ) که درنتیجه  حکومت  وقت مجبور به امضای عهد نامه ننگین ترکمانچای می گردد که هم 17 شهر ایران را تقدیم روسها می کند وهم به آنها غرامت می پردازد و جنگ های مداوم وبی پایان ایران ویونان راهم داریم که نتیجه ای جز خسران وزیان برای کشور مانداشته اند .....
پس پادشاهان ما هم بدنبال توسعه طلبی وافزایش سرزمینی بوده اند وهم ازدست دادن سرزمین های ما با جنگ های بیهوده
کوروش هخا منشی امپراتوری وسیع پارس رابنا می کند ودنبال کنندگان او یعنی ساسانیان با بی لیاقتی وبی کفایتی کشور مارا به مشتی تازی بی فرهنگ وحشی سوسمارخوار چادرنشین تحویل می دهند 
نادرشاه افشار درجلوی چشم مردم چشمان پسرش را ازحدقه بیرون می آورد و بعد پشیمان شده ودستور می دهد که جلادان او چشم مردمانی که شاهد این جنایت اوبوده اند ازحدقه بیرون بکشند !
محمد رضا پهلوی جزیره بحرین رابا بی لیاقتی وبی کفایتی تحویل عرب ها می دهد  وعرب های بادیه نشین درپناه حمایت امریکا  ضمن اینکه درسال 1981 صدام را تشویق یه تهاجم به ایران می کنند _ خلیج پارس را عربی می خوانند وخواهان تحویل سه جزیره ایرانی تنب بزرگ وکوچک وابو موسی می گردند !
ودرنتیجه همه این کنش ها وواکنش ها وسعت  سرزمین ما کوچک وکوچک تر شده وبه وسعت امروزه می رسد  
ولی دشمنان دیرینه ایران همچنان دراین فکر هستند که این سرزمین آب رفته آریایی همچنان کوچک وکوچکتر نمایند   
واگر هشیار نباشیم ودسیسه های پیدا وپنهان آنها را نشناسیم بازهم این توطئه ها به روش های مختلف وبه روز شده علیه میهن وخاک ایران زمین تکرار خواهند گردید 
تازی تبارانی که در حرف وعمل وشعار تلاش می کنند که انگاره " امت اسلام " را جایگزین مردم ایران بنمایند بدون تردید درزمره دشمنان ایران زمین محسوب می گردند _ ما ایران اسلامی نداریم _ چسبانیدن به زور جمهوریت  به اسلام هم تلاشی عبت وبی نتیجه است ایران  وفقط ایران بی هیچ پیوند وپیشوندی 

این کهن بوم وبرباستانی  را دوست بداریم ورودرروی دشمنان آن در هرشکل ولباس بایستیم _ خوشوقتانه نسل جوان امروز ما به این حقیقت نزدیک ونزدیک ترمی شود که بزغاله وخس وخاشاک خوانها  ها حباب وکف روی آب هستند و دیر ویازود 
به لجن زار وبدنامگاه تاریخ خواهند پیوست 

دردیروزهای  های دور معبدان حقوق بگیر  درباری به این مردم بدعهدی  کردند ودرامروز ها معممین وآخوند ها وروضه خوانهای به قدرت باد آورده رسیده شیعه همان راه راتکرار ودین دولتی ساخته وتبعیض جنسیتی را قانون کرده اند 

ولی این روزهای سیاه وتلخ هم به پایان می رسند وایرانشهر ما ومردم مهربان وهشیارآن  به جایگاه شایسته خود در جامعه بشری خواهند رسید

وقتی سلسله افتخار آفرین هخا منشیان با آن قدوقواره بلند خود با 220 سال خدمت شایان  به تاریخ پیوست  _ حکومت نه چندان خوشنام وخوش سابقه  جمهوری اسلامی ( ! )  هم روزی پایان یافته وبه تاریخ خواهد پیوست 
_ دیروزود دارد ولی سوخت وسوز ... نه 
وآنچه مانده ومی ماند ایران است _ به میهن خود بیاندیشیم 

ایران ویج _ ایرانشهر _ ایران زمین ودشمنان تاریخی آن 
     فهرست نام  مهاجمین رنگارنگ به ایران زمین

1_ تهاجم آشوربانیپال 656 قبل ازمیلاد 

2 _ حمله اسکندرمقدونی 334 قبل ازمیلاد 

3 _ حمله تازیان 637 میلادی 

4 _ حمله ترکان غزنوی 999 میلادی 

5 _ تهاجم ترکان سلجوقی 1030 میلادی 

6 _ تهاجم ترکان قراختایی 1411 میلادی

7 _ حمله ترکمانان غز 1156 میلادی

8 _ تهاجم مغولها 1120 میلادی 

9 _ حمله تیمور لنگ 1382 میلادی

10 _ تهاجم افغانها 1720 میلادی 

11_ تهاجم  دوباره تازیان 1981 میلادی 

ایران زمین ما به علت سرسبزی _ وسعت _ پرآبی _ تنوع آب وهوایی و البته بی عرضگی  وبی لیاقتی گروهی ازپادشاهان درهمیشگی تاریخ خود مورد حسد و کینه راهزنان و عارتگران جهانی  بوده است 
در این تهاجمات رنگارنگ  آنچه کشاورزان _ صنتعگران ومهندسین ایرانی ومردم ایران با تلاش وکوشش بسیار ساخته اند مورد تهاجم وتخریب قرارگرفته ومردم ما مجبور شده اند برخرابی ویرانه های ناشی از تهاجم  بازهم ایران را بسازند 

اززمان اولین تهاجم به ایرانشهر درسال 656 قبل ازمیلاد تا آخرین تهاجم 1981 بعد ازمیلاد طی 2637 سال ایران ما بارها وبارها تخریب شده است که زیانبارترین این تخریب ها تهاجم تازیان درسال 637 میلادی بوده است 

بنابرمستندات و شرایط موجود طی  1344 سال گذشته ( تهاجم اسلام )  صدها قبیله وقوم وسلسله برایران حکمفرمایی کرده اند
اگر 200 سال تحت  خلافت تازی ها ی وحشی  قرارداشتن  کشور مارا کنار بگذاریم 
اززمان  روی کار آمدن حکومت های ظاهرا ایرانی هم حکومت های بی کفایت کم نبوده اند و متاسفانه دراین دورانها نیز ذهنیت مردم ما به دین وارداتی اسلام آلوده بوده است .
از تاریخ 637 میلادی که تازی ها به ایران تاختند تا به روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی ( 1501 میلادی ) مردم به دین وارداتی اسلام ( اهل سنت ) عادت کرده بودند گرچه دین رسمی نبود ولی  ازجهت گرایش مردم بیشترتعداد طرفدار  را دارا بود 
شاه اسماعیل صفوی  ترک تبار تصمیم گرفت جهت جلوگیری از پاشیدگی اقوام و جمع کردن حکومت های ملوک الطوایفی همه مردم را به زیر پرچم تشیع 12 امامی جمع نماید 
 آیا این فراگرد مذهبی می توانست باعث همبستگی مردم و وجود  حکومتی یک پارچه درمیان اقوام متعدد ایرانی گردد  که آنها را قادر سازد تا  بتوانند درمقابل دشمنان ایران زمین مقاومت نمایند ؟ 
سرانجام خفت بار  آخرین پادشاه این سلسله یعنی" شاه سلطان حسین صفوی " این را نشان نمی دهد 
پادشاه عاجز وناتوانی که بدون کوچکترین مقاومتی وبا میل واشتیاق تاج وتخت سلطنت  رابه محمود افغان راهزن بخشید !
حال ببینیم شاه اسماعیل صفوی جوان پس از رسیدن به پادشاهی درراستای پیاده کردن طرح های خود  چه کرد ؟

یکم _ تصمیم به واردات ملاهای شیعه گری ازلبنان به ایران جهت تبلیغ مذهب شیعه 12 امامی 
دوم _ اضافه کردن باورهای شیعه گری به اذان اسلامی 
سوم _  تعین مذهب رسمی شیعه درایران بعنوان پایه های عقیدتی 
چهارم _ تشکیل گروه های ستمگر  ادمخوار ( چگین ها _ تبرائیان ) برای تغییراجباری  باورهای دینی مردم 
بنابرمستندات تاریخ دراین فراگرد اجباری مذهبی هزاران ایرانی کشته شدند 
پنجم _ تاسیس مراکز وحوزه ها ومدارس پرورش آخوند وملا 
ملاهای وارداتی ازلبنان دقیقا اززمان صفویان به آموزش وتولید اخوند وملا برای توسعه شیعه گری پرداختند 
وچنین شد که وجود"  طبقه  آخوند وملا"  درایران زمین رسما تاسیس   گردید 
 آفتابه لگن 7 دست _ شام ونهار هیچ _ درحالیکه هم میهنان کرد ما در درون  مرز در مبارزات مدنی برای احقاق حقوق خود همانند دیگر مردمان شرکت فعالانه دارند _ گروهک های کرد 10-20 و50 نفره درکردستان عراق مشغول نقشه کشیدن برای راهزنی کردهای زحمتکش و ترور مرزبانان ایران هستند .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  ولی به راستی این ملاها وآخوند ها کیستند وچه می گویند ؟

پاسخ به این سئوال را به فرصتی دیگر موکول می کنم وفقط به این نکته اشاره می نمایم که ابوحامد محمد غزالی نخستین ملای تازی تبار است که درتاریخ ایران به مقام حجت الاسلامی می رسد ( 1058 میلادی ) دوره حکومت ترکان سلجوقی ) 
پادشاهان وحکومتگران ایران دردوره تسلط اسلام  آخوند وملاهارا مفید فایده قلمداد می نموده وبه خدمت خود درمی آوردند 
حاکمان برای سرگرم کردن مردم ازاین طبقه استفاده فراوان می نموده وبه آنها مواجب ماهیانه می دادند 
درتاریخ دوه قاجار آمده است که روزی ناصرالدین شاه قاجار ازیکی از نزدیکان حکومت خود سئوال می کند : ما درایران چند آخوند وملا داریم ؟ 
وقتی پاسخ می گیرد 300 ملا آه از نهاد شاه بلند شده ودرحیرت فرومی رود  !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مردم ونخبه های فکری  و دین مهاجم تازیان 
A_ مردم ایران 
بنا برمستندات تاریخی مردم ایران سالها درمقابل تهاجم  تازیان وناباوری دین آنها مقاومت نمودند  
درنتیجه تعداد قابل توجهی جان باختند وزیر بار عقاید مهاجمان نرفتند 
گروه دیگری درنهایت اندوه وافسوس میهن خودرا ترک ومهاجرت نمودند ( قوم پارسیان ) 
گروه دیگری اما همچنان مقاومت می کردند تازیان مهاجم که در مقابل مقاومت مردم ایران خسته شده بودند سه راه پیش پای آنها نهاند >>>  یا تسلیم شوند ( اسلام بیاورند ) >>> یا یجنگند >>>> ویا جزیه ( باج اسلامی ) بدهند 
بنا برمستندات تاریخ تنها گروه اندکی قشر ضعیف ازجهت مالی اسلام آوردند چون نه طرفدار جنگ بودند ونه می توانستند باج بدهند 
گروه بیشتری که وضعیت مناسب مالی داشتند حاضرشدند باج بدهند ولی مسلمان نشوند 

B_  وضعیت نخبه های ایرانی درمقابل دین مهاجم 
نخبه  های فکری ایرانی اما گرچه درظاهر سکوت کردند ولیکن به فکر جستجو وکنکاش د دین وارداتی گردیدند 
 درزمان اشغال ایران توسط تازیان هرنوع ترجمه کتاب قرآن ممنوع بودوبهمین دلیل نخبگان ایرانی تلاش کردند زبان تازیان را بیاموزند _ درهمیبن راستا گروهی به برون مرزها سفرکردند تا عربی بیاموزند وسپس به میهن امده واین زبان را یه دیگران درس بدهند  ودرست ازهمین زمان است که نخبه ها به درون این کتاب وارد شدند ولی هرچه گشتند وگشتند هیچ نیافتند 

اگر به زندگی وحال واحوال بزرگانی چون حافظ _ سعدی _ خیام  _ فردوسی  _ عطار _ مولوی _  شمس تبریزی _ ناصرخسرو _ رودکی ووو نگاهی بیندازیم  نه تنها تبلیغ مذهبی در شاهکار های این برزگان نمی یابیم بلکه درجای جای آثارشان آثار شک وتردید وسئوال وپرسش درباره اسلام فراوان یافت می شود واین درحالی است که همگی این نخبگان درزمان های زندگی خود بارها وبارها زیر احکام ملاهای حکومتی تحت عنوان کافر ومشرک ومرتد قرارگرفته اند _ زیرکی وهشیاری این نخبگان باعث شده تا بتوانند با شگرد های  خاص خود اززیر بار این  احکام ضد انسانی بگریزند 

پس ازاین مقدمه وگذر کوتاه به تاریخ  به سراغ مبحث اصلی خواهم رفت 

ایران چیست ووکجاست وقدمت تاریخی آن 
ایران ویج _ ایرانشهر _ ایران زمین  دردوه نخست تاریخ به محدوده جغرافیایی اطلاق می گردد که دراز 4 هزارسال پیش خواستگاه قوم آریایی ها _ مادها وهخامنشیان و ساسانیان بوده است 
 وسعت ایرانشهر درزمان هخامنشیان تا نزدیکی های مصر گسترش داشته  است ( یک چهارم مسافت کره زمین ) 
این سرزمین وسیع بعدها یا استقلال وجدایی برخی ازاقوام کوچک وکوچکتر گردیده و یعد از معاهده های ننگین پادشاهان قاجار به کمترین وسعت خود یعنی ایران امروز رسیده است ( 1/648/195 کیلومتر )
ایران زمین درطول تاریخ خواستگاه اقوام مختلف با فرهنگ های متفاوت بوده است واین رنگارنگی همچنان ادامه دارد
IRAN
The Land of Mosaic

درایران زمین از قدیم اقوام مختلفی ازجمله پارس _  کرد _ بلوچ _ آذری _ لر _ تازی بطور مسالمت آمیز درکنار هم زندگی می کرده اند 
گرچه زبان فراگیر وگسترده ورسمی ایرانیان پارسی دری است اما استفاده از  زبان های " گویشی" همچنان کردی _ آذری _ لری _ گیلکی _ بلوچی _ تازی  نیز دراین سرزمین پهناور وجود داشته وهمچنان دراستان های مختلف درمیان اقوام  متداول بوده ومی باشد 
زبان های گویشی به زبانهایی اطلاق می گردد که کامل نیستند یعنی الفبا _ دستور زبان وفرهنگ واژگان ندارند 
برای نمونه زبان کردی گویشی است وبه زبان پارسی گره خو.رده ودارای پیوند می باشد _ توضیح اینکه همه کردها درکشور ایران _ عراق _ ترکیه وسوریه برای نوشتن از الفبای پارسی استفاده می نمایند _ پس زبان کردی آمیزه ای از زبان پارسی _ کردی با الفیای پارسی است .
شعار هرکجا کرد است آنجا ایران است بهمین منظور می باشد 
بااین مقدمه به بررسی امنیت ومنافع ملی وحاکمیت سرزمینی ایران خواهم پرداخت 

یکم _ مناقع ملی چیست ؟ 
ادعاهای روضه خوان علم الهدی دقیقا  برخلاف منافع ملی ما هستند
درحالیکه دولت منتخب ومستقر برای کسب منافع ملی مردم قرارداد های نفتی انتقاد می کند ایشان بدون هیج سواد ودانش وتحصصی قرارداد را استعماری می خواند !

مزار زنی بی نام ونشان اما همسر ویا یکی ازهمسران نماینده ولی فقیه درخراسان _ مادر جمیله و مادرزن ابراهیم رئیسی !
این یعنی تحقیر زنان طبق باورهای علم الهدی  واستفاده ابزاری ازمرگ یک زن 
طتز محمود فرجامی دراین مورد >>>>
رزومه تان را روی سنگ قبر خودتان بنویسید نه همسر
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& سرزمین ایران وثروتها ودارایی های آن متعلق به تک تک ایرانیانی است که با سنت ها _ فرهنگ ها _ باورها و  زبان وگویش های مختلف دراین محدوده جغرافیایی زندگی می کنند 
طبیعی است که تمامی این افراد که مردم ایران نام دارند باید بصورت عادلانه وبرابر ازهمه این دارایی ها بهره برداری یکسان بنمایند وهیج مزیت وتبعیضی بین مردم ایران بعنوان یک مجموعه نمی تواند ونباید وجود داشته باشد 
پس همه زمین ها _ دریاها _ رودخانه ها _ معادن زیرزمینی _ ذخائر سوختی _ جنگل ها _ کوه ها_ مراتع _ دشت ها  ووو
را منافع ملی باید منظور نمود که بدون تبعیض متعلق به همه مردم ایران است وتک نک ایرانیان دراین منافع همگانی سهم مساوی دارند _ 
ودرهمین راستا وبهمین خاطر هرفرد _ گروه و دولتی که بخواهد این منافع ملی را بهر بهانه مورد اسیب و سواستفاده قراردهد ایرانی نیست  وباید جلوی آن جریان ایستاد 
دفاع از منافع ملی باید هدف وشعار وعمل هرایرانی پاکنهاد و  دوستدار میهن ومردم باشد 
ایرانی ها صرف نظر از عقاید وباوشان تنها تازمانی که به این مسئله وهدف  مهم اعتقاد داشته باشند ایرانی هستند و طبعا نام ونشان پارسی به تنهایی دلیل ایرانی بودن نیست .


دوم _ امنیت ملی چیست ؟ 

کلیه مردم ایران که در محدوده جغرافیایی ایران زندگی می کنند باید از امنیت ملی برخوردار باشند _ مسئولیت امنیت و خفاظت  ازجان _ خانه و امکانات شخصی _ همگانی مردم بعهده حکومت ها ودولت های مستقر است و آنها باید امنیت فردی _ اجتماعی تک تک مردم درپهنه جغرافیای ایران را ارهمه جهت تامین نمنایند _ هرفرد _ گروه ودولتی که بخواهد درراستای به خطر انداختن امنیت ملی مردم ایران حرکت کند ایرانیان آگاه وپاکنهاد باید در مقابل آن ایستاده وبااین پدیده ضدملی مبارزه نمایند

سوم _ حاکمیت سرزمینی چیست ؟

محدوده جغرافیایی ایران حاکمیت سرزمینی نام دارد ودرحقیقت این محدوده خانه بزرگ همه ایرانیان است 
وسعت ومحدوده جغرافیایی ایران زمین ملک مشاع ( سرزمین همگانی ) است و هیج فرد _ گروه ودولتی نمی تواند به بهانه هایی چون خودمختاری _ خودگردانی وغیرو کوچگترین خدشه ای به حاکمیت سرزمینی ایران وارد نماید 
 گرچه بکارگیری مسئولان بومی دراستانها لازم و ضروری است ولیکن تمامی مردم ایران وقوم ها تنها درچهارچوب ایران بزرگ معنا وتعریف می گردند  ولذا ایرانیان پاکنهاد و راستین باید درمقابل هرگونه تجزیه طلبی _ هویت طلبی  واصطلاحاتی ازاین دست ایستاده وبا آن مبارزه نمایند _ ایران بزرگ تنها با این رنگارنگی ها وتنوع های قومی معنا دارد وتعریف می گردد
 زبان رسمی ایران پارسی است _ زبان های گویشی از دیرباز تاریخ درایران وجود داشته است وتوسط خانواده ها به نسل های تازه منتقل شده است ودلیل ماندگاری این زبان های گویشی همین است ولذا هرگونه تلاش برای تدریس این زبانهای گویشی درمدارس ودانشگاه ها درحقیقت مقدمه تحرک تجزیه طلب ها وهویت طلب ها برای خود مختاری وجدایی از کل حاکمیت سرزمینی تلقی می گردد _
 ایرانیان پاکنهاد باید ضمن افشای این دسیسه ها با تمامی توان درمقابل اینگونه تحرکات ضدملی بایستند  همه مردم ایران گرچه باید از آموزش دیگر زبانهای دنیا بهره مند باشند ولیکن ما ایرانیان پاکنهاد  تنها یک زبان رسمی وقابل تدریس رابرسمیت می شناسیم وآنهم زبان کامل وشیرین پارسی است .

بنابراین هرگونه اقدام برای تغییر ودستکاری در حاکمیت سرزمینی بهرشکل وبهانه محکوم ومردود است وباید جلوی اینگونه  دسیسه های پنهان وپیدای تجزیه طلب ها ایستاد وانرا افشا نمود 

همچنین به غارتگران ومهاجمان جهانی هشدار می دهیم که ما ایرانی ها کلیه تحرکات ضد ایران وایرانی شمارا دقیقا زیر نظر داریم وهرگز اجازه نخواهیم داد این دسیسه ها جنبه اجرایی بگیرند و طبیعی است " جان ما هزینه حاکمیت سرزمینی مامی باشد" 
به دولت های مستقر درایران نیز هشدار می دهیم مراقب تحرکات نیمه مخفی تجزیه طلب ها _ هویت طلب ها وو توطئه های قدرت های استعماری خارجی باشند که این توطئه گران ازدیرباز تاریخ درفکر لطمه زدن به حاکمیت سرزمینی وتکه تکه کردن ایران زمین بوده وهستند و هرگز پرونده این دسیبسه های ضد ایرانی را  مختومه ننموده ونخواهند نمود 

چهارم _ چرا ایران دوستی ودین باوری درمیان ایرانی ها دارای منشا واحد نیست ؟

 بنا صدها مستند تاریخی ایران دوستی مردم ما بسیار مهم تر ودردرجه اولویت نسبت  دین باوری  آنهاست 
درطول تاریخ چندهزارساله ایران آن نیرو وقدرتی که باعث شده مردم ایران درمقابل مهاجمین گستاخ به ایران متحد ویکپارچه به دفاع برخیزند ایران دوستی ودفاع از حاکمیت سرزمینی است 

دردرازای تاریخ مردم ایران حتی دریک مورد مردم  با انگیزه های ناشی  از باورهای دینی به مقابله با دشمنان ایران نشتافته اند وتنها انگیزه"دفاع از حاکمیت  سرزمینی " موجب تحرک احساسات میهنی آنها گردیده است .

برای نمونه تنها به یک  مورد اشاره می کنم 

درزمانی که ارتش صدام درسال 1981 به خاک ما تهاجم گستاخانه ای نمود مردم ایران که حاکمیت سرزمینی خودرا درخطر دیدند فارغ از دیدگاه خود نسبت به حکومت ایران ازتمامی طبقات و اقشار واقوام ایرانی آمادگی خودرا برای رفتن به جبهه ها و رفع تجاوز اعلام نمودند _ رسانه های ایران نیز جملگی سرودهای ملی _ میهنی پخش می نمودند و لذا همین انگیزه دفاع ازخاک صرف نظر از اعتقاد وبا عدم اعتقاد به حکومت ویا باورخاص دینی  که با نام جمهوری اسلامی برسریرقدرت بود به میدان آمدند

وچنین شد که دریک تلاش ملی _ میهنی درخردادماه 1361 شهرخرمشهرازچنگ متجاوزین بعثی  آزاد گردید 
طبیعی بود که حکومتگران می بایست درهمان زمان پیشنهاد های  میانجی گری _آتش بس وپایان جنگ را می پذیرفتند 
دولتمردان آن زمان که تصور می کردند با" جایگزینی باورها وشعارهای دینی ":می توانند با تداوم جنگ ضمن آزادی بقیه شهرها رژیم صدام را سرنگون وشیعیان هم کیش خودرا به قدرت برسانند برتداوم جنگ" با شعار" جنگ جنگ تاپیروزی " اصرارورزیده و دربرخی نقاط  درحالیکه ایران همچنان تحت اشغال بود وارد خاک عراق گردند 

ازسال 1361 شعارهای مذهبی جای شعارهای ملی را گرفتند و درچنین شرایطی از میزان گسیل ایران دوستان صلح طلب به جبهه ها کاسته شد  واستقبال هاوآمادگی ها وداوطلب شدن ها جهت اعزام به جبهه  کم کم  روبه کاهش می نهاد 
درهمان سال عرب های حامی صدام و خود او خواهان توقف جنگ وپرداخت غرامت گردیدند ولی متاسفانه حکومت ایران نپذبرفت واعلام کرد : جنگ راصدام آغاز کرده ولی پایان آن دست مامی باشد !
جنگ بیهوده وخسته کننده وپر زیان اما ادامه یافت وسرانجام کار بجایی رسید که حتی مسلمانان سنتی هم دیگر شوق رفتن به جیهه هارا نداشتنذد _ فرار ازجبهه ها هم درادامه به این معضل اضافه گردید ودرنهایت حکومت مجبور شد قطع نامه 598 
را بپذیرد
درمورد جنگ بدون نقاب _ بدون دروغ درفرصتی خوام نوشت 

بنابراین  : امنیت ومنافع ملی وحاکمیت سرزمینی ایران مرز ما با عناصر ضد ایران وایرانی است 
عناصر ضد ملی و ضد ایرانی دربرون مرز را بیشتر بشناسیم

گرچه نگارنده مرزی بین عناصر ضد ایران وایرانی دردرون وبرون مرزها نمی شناسم وبه کرات این افراد را معرفی کرده ام ولیکن دراین قسمت مصمم هستم توشه بار فکری 12 ساله خود دردنیای مجازی وبرون مرزی را به همگان معرفی کنم 
این عناصر ضدایرانی عموما در امریکا وکانادا واروپا ( فرانسه ) مقیم هستند و تقریبا همه آنها با استفاده از منابع مالی عموما مخفی و مشکوک برخوردار می باشد _ این عناصر ازطریق امریکا _ اسرائیل وعربستان وباقی شیخ های تازی  تامین مالی می گردند _ گرچه  انتقاد از رژیم ایران وپشتیبانی از مبارزات مدنی مردم درون مرز حق همه ایرانیان است ولیکن این افراد پا را از مرحله انتقاد فراتر گذاشته و دست دردست دشمنان ومغرضان ضد ایرانی گذاشته اند 
آنها مواجب بگیرند ورسما هم ابایی ندارند که از گردن کج کردن وگدایی والتماس  از تازی ها ی واپسگرا برای به اصطلاح مبارزات خودعلیه منافع ملی وامنیت سرزمینی ما  جیره ومواجب دریافت نماید 
چند سالی  است که رسانه هایی چون BBC _ رادیو فردا _ VOA ( صدای امریکا ) _ رادیو زمانه ( هلند ) _ دویچ وله ( آلمان ) _ به پایگاهی جهت تبلیغ برای این عناصر ضد ایران وایرانی مبدل شده است 

این عناصر چون مرزهای امنیت ملی ومردم وحاکمیت سرزمینی ایران را پشت سرنهاده اند باید افشا ومعرفی گردند 

 یکم _ رسانه BBC  دراین رسانه که مسئول آن زریتالطفی است افرادی چون داریوش کریمی _ نادر سلطانپور ازعوامل ضد ایران وایرانی آن محسوب می گردند 
طی حدود دوسال گذشته با تعییر مدیریت این رسانه پای تجزیه طلب ها  _ هویت طلب ها _ تروریست ها _ سرنگونی طلب ها _ سلطنت طلب ها وگروهگ های چپ امریکایی به این رسانه بازشده است 
شرکت خشونت گرایان وتروریست هایی چون مصطفی هجری ( حزب دموکرات ایران )  _عبد الرحمن  حاجی احمدی ( سرکرده پژاک ) دربرنامه های این رسانه بخوبی نشاندهنده این حقیقت است که BBC  دردوره رزیتا لطفی به پایگاهی برای تبلیغات عناصر ضد ملی تبدیل شده است _ داریوش کریمی عنصر مشکوک حتی پارا ازاین فراتر نهاده و از سرچماقدار حمله به کنفرانس برلین ( آذرماجدی ) رهیر گروهک چند نفره کمونیست امریکایی بعنوان برانداز وسرنگونی طلب ( ! ) نیز دعوت بعمل آورده وپایگاه تبلیغی دراختیار این چماقدار عضو حزب چپ شعاریسم قرارداده است 

دوم _ رادیو فردا 
دراین رسانه افرادی چون هانا کاویانی ( عنصر صهیونیست ) فاطمه خضرحیدری ( عامل عربستان ) و آرش حسن نیا ( یقایای سلطنت _ علی  میرعمادی ( فرقه رجوی ) ونیوشا بقراطی ( حزب باد ) مشغول ایران ستیزی هستند 
سوم _ صدای امریکا 
رسانه صدای امریکا که درابتدا رادیو بود وبعد به تلویزیون تبدیل گردید اولین رسانه دولتی بود که فرقه تروریستی رجوی  توانست عوامل نفوذی خود را بصورت یک تیم وارد آن نماید ( 2009 ) 
مسئول این تیم نفوذی آفتابه دار نگهبان قبر محمد رضا درمصر شخصی بود به نام جمشید چالنگی  واعضای این باند عبارت بودند از علی جوانمردی _ سیامک دهقانپور _ انوشیروان کنگرلو _ مهدی فلاحتی _ علی فرهودی  وهمسر چالنگی
این تیم ازسال 2009 تا 2013 حدودا 4  سال برای فرقه رجوی وقلعه مخوف اشرف تبلیغ می نمودند 
حسن داعی الاسلام وعلیرضا جعفرزاده مزدوران فرقه رجوی میهمانان هرهفته صدای امریکا بودند 
درسال 2011 اداره مالیات امریکا مج جمشید جالنگی وهمسرش رابخاطر دریافت ماهیانه 12/000 دلارپول کثیف  از فرقه رجوی  گرفت ونامبرده را  دستگیر وبدادگاه کشاند وسپس او وهمسرش  را جریمه واخراج نمود 

بعد از اخراج جمشید جالنگی وهمسرش به مرور علی فرهودی _ کتگرلو و دهقانپور ازاین رسانه اخراج گردیدند 
این باند اگرچه فروپاشید ولی دونفر ( فلاحتی وجوانمردی ) ازاین تصفیه بدلائل نامعلوم جان سالم به دربردند 
علی جوانمردی رسما حقوق بگیرفرقه رجوی بود ودائم با قلعه اشرف تماس تلفتی می گرفت واین اقدامات درحالی انجام می گرفت که فرقه تروریستی رجوی درلیست تروریستی امریکا قرازرداشت 

واین قصه ناتمام ماند _ بقیه ماجرای معرفی عوامل ضد ایران وایرانیان رابه بخش دوم این نوشته موکول می کنم 

ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل
2017/07/01

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...