۱۳۹۶ تیر ۸, پنجشنبه

نگاهی به سه رخداد درخردادماه از تظاهرات 15 خرداد 42 تا راه پیمایی خرداد 60 فرقه رجوی ( شماره 7 )نیم نگاهی به تاریخ  به مناسبت برخی از رخدادهای خرداد ماه  درتاریخ ایران 

ارشیا ارشادی ونگاهی به تاریخ ایران  ( واکنش _ 143 )
2017/06/29 

پیش ورود 
ماه خرداد درتاریخ معاصر ایران همیشه یاد آور سالگشت رخدادهایی هستند که هریک به اندازه خود در دوره های گذشته ایران تا حدودی متفاوت وبرجسته بوده اند _ از خرداد 42 دستگیری بی دلیل وغیر لازم آقای خمینی به دستور شاه توسط نیروهای امنیتی تا 28 خرداد 1360 صدور اعلامیه 25  نظامی _ گروهک تروریستی اسلامی موسوم به مجاهدین آنهم درزمان ویژه جنگی واشغال میهن توسط رژیم  صدام ( ارباب رجوی معدوم ) 
خردا د همچنین ماهی است که در آن  یکی ازبزرگترین هنرمندان شایسته ایران ( حبیب محبیان ) درمیهن خویش دقمرگ شد 
این تصویر نوشت به همین منظور تهیه وتدوین گردیده است .

یکم _ خرداد 1342 دستگیری ومعرفی آقای خمینی توسط رژیم پهلوی 

درتاریخ 13 خرداد 1342 به مناسبت  عاشورا آقای خمینی یک سخراانی ملایم انتقادی درمورد انقلاب سفید شاه درمسجد اعظم قم  در حضور یک جمع حدود 150 نفره انجام داد که یکی از موارد اعتراض ایشان اعطای حق رای به زنان درسال 1341 بود
هنوز معلوم  نیست جاسوسان وخبرچینان ساواک در آن شب چه نوع  گزارشی  برای ساواک ارسال کردند که این مسئولین هم  به شاه گزارش کردند وشاه هم سراسیمه شده ودستور بازداشت ایشان را درروز 15  خرداد صادر نمود !
اگر به متن سخنان آقای خمینی در آن شب توجه کنیم هیچ رد پایی از تهیج _ تشویق به شورش و تحریک به چشم نمی خورد واگر دستور دستگیری ایشان صادر نمی شداصولا این سخنرانی را کسی بیش ازشرکت کنندگان درمسجد نمی شنیدند 
خبر دستگیری آقای خمینی در چند  شهر پخش شد  که درنتیجه  روز عاشورا تعداد بیشتری ازمردم ازاین خبر آگاه گردیدند و بهمین خاطر در روز 15 خردا  بین دسته هایی از سینه زنان ونیروهای پلیس وارتش در منطقه جنوب وبازار تهران رخ داد که درنتیجه تعدادی کشته ومجروح وجمعی هم دستگیر گردیدند 
آقای خمینی با فشار وتوصیه مراجع قم چندورز بعد آزاد گردید
در روز 13 آبان 1343 باردیگر ایشان دستگیر وبا حکم شاه به ترکیه تبعید وازایران خارج گردید 
اقای خمینی حدود 1 سال درکشور ترکیه بود وسپس به عراق منتقل شد وتا سال 1357 درعراق بود 
چند نکته درمورد آقای خمینی قابل تامل واهمیت می باشد 
یکم _  اینکه ایشان هیچگونه سابقه دستگیری وزندان در دوره زندگی خود ندارد واین درحالیست که معممینی چون آقایان  طالقانی _ لاهوتی _ خامنه ای _رفسنجانی وغفاری دارای پرونده دستگیری وزندان درزمان رژیم پهلوی بوده اند  . 
دوم _ اینکه آقای خمینی  طی سال های 1343/1357 درترکیه وعراق زندگی کرده وطی این مدت در سکوت مطلق به سربرده وکوچکترین فعالیتی علیه رژیم پهلوی نداشته است .
آقای خمینی درتاریخ 12 بهمن 1357 از خاک فرانسه وارد ایران گردید ودرتاریخ 13 خرداد 1368 درتهران  فوت نمود 
بنابرمستندات تاریخی دستگیری بیهوده وغیر لازم اقای خمینی درسال 42 یکی از چندین وچند دلائل رخدادهای 56 و57 درایران می تواند باشد .

دوم  _ اعلام فاز نظامی توسط گروه تروریستی رجوی معدوم در28 خرداد 1360

پس ازسقوط رژیم پهلوی در22 بهمن 57 درتاریخ 11و12 فروردین 58 درکلیه شهرهای ایران رفراندوم " تغیبر رژیم " برگزار گردید _ دربرگه های سبز وسرخ این رفراندوم نوشته شده بود : تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب مجلس خواهد گذشت _  آری ( سبز ) ونه(  قرمز ) که اکثریت قاطع مردم رای سبز آری به صندوق ها ریختند 
 یکی ازشاخه های انشعابی گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین که درسال 44 تاسیس ودرسال 1350 نابود شده بود ازاواخر سال 57 که درب زندانها بازشد آنها هم آزاد شند وبلافاصله موجودیت تازه وتاسیس خودرا باهمان نام  آغاز نمودند 
یکی ازشاخه های این گروهک قبلا متلاشی شده شاخه رجوی _ خیابانی وتقوایی بود 
اولین حضوررسمی  این افراد در تاریخ 14 اسفند برسرمزار محمد مصدق رهبر ملی ایران بود 
گروهک رجوی ازهمان اواخر سال 57 در دوجبهه مشغول فعالیت بود 
ازسویی با اشغال ده ها ساختمان دولتی وخصوصی در چندین شهر ایران مشغول تبلیغ وعضو گیری شده بود وفعالیت سیاسی می کرد وازسویی دیگر بطور خفیانه وبا ولع تمام  مشغول سرقت _ جمع آوری ومخفی کردن اسلحه ومهمات بود 
موضع گیری این گروهک درمورد دولت وحکومت تازه گنگ _ مبهم ومشروط بود 
 نکته ای که در باره این گروهک تازه تاسیس درسال 58 کم بدان پرداخته شده است منایع مالی این گروه بود که ظاهرا ازمنبع مهم ومشکوکی برخوردار بود _ البته سرقت ازبانک ها وشرکت های بی صاحب شده توسط این گروه مستند شده است 
بهرروی سرکرده این گروهک در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی گفت : رای ما به جمهوری اسلامی است وما مطمئن هستیم  جمهوری اسلامی  برقرارخواهد شد 

این گروهک در رفراندوم فروردین شرکت کرد _ درانتخابات مجلس خبرگان ( موسسان ) کاندید اعلام نمود _  رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد ودرانتخابات اولین دوره ریاست جمهوری طیق همین قانون اساسی  تحریم کرده شرکت نموده ومسعود رجوی معدوم  رابعنوان کاندید معرفی کرد !
مسئولین برگزاری متاسفانه نام این شیاد را خط زدند و ادعاهای این گروهک در مورد داشتن پایگاه مردمی مبهم  ماند واین گروه به ابولحسن بنی صدر رای داد 
درانتخابات اولین دوره مجلس مسئولین اشتباه خودرا تصحیح کردند واین گروهک درتعداد بسیاری ازشهرها کاندیدای مجلس معرفی نمود 


دیدار ظریف _ مکرون باعث وحشت وهراس سران فرقه تروریستی رجوی شده است _ امیدواریم نتیجه این دیدار به تعطیلی قلعه اوور وتحویل سران تروریست ها برای محاکمه به ایران گردد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نکته مهم شرکت دهها کاندیداهای  این گروه دراولین دوره  انتخابات مجلس این بود که ازبین ده ها کاندیدا تنها مسعود رجوی معدوم  با حمایت دیگر گروه ها  توانست باکسب حدود نیم ملیون رای به دور دوم برود وبقیه کاندیداها خذف شدند 
رجوی معدوم  آنقدر تشنه رسیدن به قدرت بود که در میان دوراول ودوم انتخابات درشهررشت اعلام کرد :
حتی به دست آوردن یک کرسی درمجلس برای مامهم است ! 
ولی از آنجا که این گروهک تروریستی پایگاهی درمیان مردم نداشت آرای رجوی دردور دوم به 300 هزاررای کاهش یافت ومردم کوچکترین اقبالی به این گروه وگروهک های همسو نشان ندادند ( 24 اسفند 1358 )
نزدیکی گروهک رجوی به بنی صدر 
 اولین چشمک زدن های این گروه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با رای دادن به بنی صدر آغاز گردید _ در گردهمایی 17 شهریور درمیدان شهدا ادامه یافت ودر 14 اسفند 59 دردانشگاه تهران رسمی شد وبه اوج خودرسید ودر22 یهمن درمیدان آزادی تکرارشد 
این نزدیکی ها البته ظاهرماجرابود ودرپشت صحنه بده وبستان های بیشتری درحال انجام بود 
تشکیل گروه های شبه نظامی تحت نام ملیشیا 

گروهک تروریستی رجوی که درفاز نظامی باشکست کامل مواجه شده بود درسال 1359 گروهی ازنوجوانان هوادار خودرا مخفیانه تحت نام ملیشیا ساماندهی و با سلاح واستفاده از آن آشنا نمود 
این نوجوانان در 14 اسفند 59 نظم سخنرانی بنی صدر دردانشگاه تهران را بعهده داشتند 
 تلاش بنی صدر برای سازماندهی طرفداران خود درایران 
 بنی صدر نیز تصمیم داشت باگشایش دفاتری درشهرهای ایران طرفداران خودرا تحت عنوان " دفتر همکاری های مردم بارئیس جمهور سازماندهی نماید که این افدام درچند شهر انجام شد 
سرقت اسلحه توسط طاهر احمد زاده طرفدار گروهک رجوی بعنوان شهردار مشهد 
 اسناد منتشر شده نشان می دهند که طاهر احمد زاده ازاعضای گروهک رجوی پس ازرسیدن به مقام شهردار مشهد تعداد قابل توجهی سلاح ومهمات ازمراکز نظامی سرقت نموده  ودراختیار گروهک رجوی قرارداده است 
جاسوسی ومزدوری برای شوروی توسط گردهک رجوی 
ایکی از اعضای مهم این  گروهک خلافکاربه نام محمد رضا سعادتی  در سال 59 در حال رد وبدل کردن اسناد جاسوسی با مامور کا .گ.ب دستگیر گردید .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
توجه  توجه قابل توجه  خبرویژه تازه از سازمان ملل متحد 
دبیرکل سازمان ملل با اختصاص صندلی برای مریم قجر درسازمان ملل موافقت کرد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گروهک رجوی _ صدام وجاسوسی وکسب خبر واطلاعات از جبهه های جنگ 
 مدارک ومستندات نشان می دهند که درزمان جنگ ارتباط هایی مخفیانه  بین رژیم بعث وفرقه رجوی وجود داشته است 
سران این فرقه پس ازتهاجم واشغال شهرهای ایران توسط ارتش صدام ازدولت تقاظا کردند که بخشی از جیهه های جنگ بطور اختصاسی  در اختیار آنها قرارگیرد ! 
هدف ازاین درخواست نه جنگیدن با دشمن بلکه درراستای همکاری با دشمن بود _ گرچه بااین درخواست ابلهانه ومشکوک مخالفت گردید ولیکن فرقه رجوی اعضای خودرا دربین داوطلبان جبهه و بعنوان خبرنگار عازم جیهه ها نمود 
 این گروه مزدور وجاسوس عکس ها و اطلاعاتی ازجیهه ها بدست آوردند که بعدها توسط شخصی یه نام عباس داوری یه  اداره استخبارات  ( اطلاعات ) عراق درمقابل دریافت سلاح و سهمیه نقتی فروخته شد 

28 خراد 1360 _ انتشار اعلامیه شماره 25 وورد گروهک رجوی به فاز تروریستی
 فرقه رجوی که در بن بست کامل سیاسی قرارگرفته  و موفق به کسب حتی یک کرسی درمجلس نشده بود درتاریخ 22 خرداد 1359 درگردهمایی امجدیه حکومت را تهدید به علمیات تروریستی نمود _ رجوی معدوم دراین گردهمایی گفت :

وای به روزی که مشت رابا مشت وگلوله  را  با گلوله  پاسخ دهیم ! 

صدور اعلامیه 25 نظامی سیاسی فرقه رجوی در 28 خرداد 1360 
 نقش مجاهدین در 30 خرداد 1360 جواد فیروزمند >>>>>
اعلامیه شماره 25 سیاسی نظامی فرقه رجوی در28 خرداد 1360
درعملیات خودزنی فروغ درسال 67 تعداد 1500 راس مزدور صدام به درک واصل گردیدند که 134 نفر از آنها را زنان فریب خورده توسط این گروهک مزدور تشکیل می دادند _ نکته طنز آلود اینکه مهاجمین دوکامیون اسباب بازی وسایرهدایا برای تقدیم نمودن به خانواده های فرضی خود درایران به همراه آورده بودند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
درخواست دولت بازرگان وآقای خمینی ازفرقه رجوی جهت تحویل سلاح 
دولت موقت درسال 1358 ازهمه کسانی که ازپادگان ها اسلحه سرقت کرده بودند درخواست نمود کلیه سلاح هارا به مراکز نظامی تحویل نمایند _ یک باردیگر درسال 1359 این تقاضا یا تعین مهلت تکرار گردید 
آقای خمینی در فروردین 1358 درپی درخواست ملاقات مسعود رجوی خائن گفت : شما اسلحه هایتان را تحویل دهید من به ملاقات شما خواهم آمد 
سران فرقه رجوی اما به هیچ یک از این فراخوانها ودرخواست ها پاسخی نداده وهمچنان درپی خرید وجمع آوری ومخفی کردن اسلحه ومهمات بودن چراکه باشکست کامل درفاز سیاسی تصمیم داشتند از مردمی که به آنها در انتخابات ها بی محلی کرده بودند انتقام گرفته و میز رابرهم بزنند ( رژیم را سرنگون کنند ! ) 
درمورد تعداد کشته شدگان واعدام شدگان فرقه رجوی وتروریست های فدایی ( اقلیت ) طی دهه شصت نیز دروغ بسیار گفته اند که منشا این دروغها هم دستگاه دروغزن فرقه می باشد 
توضیح اینکه _ تعداد  کسانی که طی دهه شصت ( خرداد 60 تا پایان 67 ) دردرگیری ها _ زندانها _ وعملیات نظامی ازخاک عراق کشته شده اند طیق مستندات تاریخی  درمجموع از 3500 نفر تجاوز نمی کندوهرآماری غیر ازاین دروغ است وبا مستندات تاریخی هم خوانی ندارد .


شروع فاز نظامی _ تروریستی در28 خرداد 1360 وراه پیمایی غیر قانونی مسلحانه در 30 خردا د 60 

پس ازاعلام فاز نظامی در28 خرداد 1360 درتاریخ 30 خرداد 1360 فرقه رجوی یک تظاهرات نیمه مسلحانه را با تعداد ی نوجوان وجوان حدود 3000 نفر  نفر ازدانشگاه تهران آغاز نمود _ این راه پیمایی غیر قانونی آنهم درزمان ویژه جنگی درحقیقت شروع رو دررویی نظامی فرقه منفور رجوی با رژیم برخواسته از اعتراضات 57 و با دولت وقت بود 
این راه پیمایی درنزدیک میدان فردوسی توسط نیروهای نظامی _ انتظامی متوقف ودرگیری بین طرفین شروع گردید که درنتیجه این تظاهرات برهم خورد وگروهی از اعضای فرقه رجوی دستگیر گردیدند .

* = توضیح اینکه نگارنده درروز 30 خردا د بعنوان روزنامه نگار درصحنه حضور داشته ئام  ولذا کلیه آمارهای فرقه رجوی وافرادی چون  ایرج مصداقی واسماعیل وفایغمایی  وحیدر حنیف نژاد   در مورد تعداد راه پیمایان آنروز که  ادعا می کنند  دروغی بزرگ وگوبلزی وفاقد ارزش تاریخی  می باشد > ضمنا در آن درگیری تنها تعدادی مجروح بدنبال داشت وکسی کشته نگردید _  ضمنا این آقایان که دروغ ها گوبلزی فرقه رجوی را تکرار می کنند باید به این نکته توجه کنند که برای متفرق کردن یک تظاهرات چند صد هزارنفری ( ؟ ! ) دست کم یک نیروی ضداغتشاش 50 هزار نفری نیاز دارد واین درحالی است که تعداد کل نیروهای نظامی وپلیس که درمیدان فردوسی  حضور داشتند از 200 نفر تجاوز نمی کرد وانها موفق شدند طی دوساعت درگیری درهمان میدان فردوسی تظاهرکنندگان را متفرق وتعداد 120 تا 150 نفرراهم دستگیر نمایند 

لطفا قبل ازتکرار دروغ های فرقه رجوی فقط کمی درباره آن ها فکر کنید 

مشکل افرادی چون مصداقی ویغمایی و حیدر حنیف نژاد  ( اعضای سابق فرقه رجوی ) این است که چون درزمان عضویت خود دراین گروه اینگونه ادعا ها ی نادرست ودروغ را مطرح وتبلیغ کرده اند اکنون که ازاین فرقه جدا شده اند حاضر به تصحیح ادعاها قبلی خود نیستند ومرغشان همچنان یک پا دارد ! وبدون مدرک وسند این ادعاها را همچنان تکرار می کنند 
یک نمونه دروغگویی گوبلزی حیدر حنیف نژاد توجه  کنیم 
در عملیات کمین گزاری مرصاد ( ضد عملیات فروغ ) جمعا 303 سریاز ومدافع ایرانی جان باختند >>>  که باد ونامشان گرامی باد 
لیست نام ونشان جانباختگان عملیات تدافعی مرصاد ( کمین )

فرقه جنایتکار وشیاد ودروغگوی رجوی این تعداد را چهل هزار نفر تبلیغ  کرده است ( ؟ ! )
حیدر حنیف نژاد عنصر نیمه بریده فرقه رجوی درخاطرات خود ار آن سالها یک سور هم به دستگاه دروغزن وفریبکار فرقه رجوی زده ونوشته است :  تعداد پنجاه هزارکشته رژیم تائید شد ( ! ؟ )
 ای شیاد دروغگو بگو این آمار تقلبی را ازکجای خودت ویا رهبران سابق ایدئولوژیکت بیرون کشیده ای ؟ 
شرم ونفرت برهمه شیادان دروغگوی فرقه زده 
بنی صدر در20 خرداد از مقام فرمانده کل قوا برکنار وفورا درآغوش فرقه رجوی مخفی گردید 
یک ماه بعد این دو باربودن یک هواپیمای سوخت رسانی ازایران فرارنموده ووارد فرانسه گردیدند
در تاریخ 19 بهمن 1360 با سقوط مرکز فرماندهی تروریست ها درزعفرانیه محاصره وتمامی 20 نفر سران گروه ازجمله موسی خیابانی کشته شدند و وجود فرقه رجوی درایران پایان یافت 
توضیح اینکه ازتاریخ 30 خرداد 1360 تا پایان سال 1382 تعداد 16/000 نفر از مردم ایران که 70 در صد آنها را مردم عادی تشکیل می دادند درعملیات بمب گزاری _ ترور _ خمپاره زنی فرقه رجوی  کشته شدند 
بهرروی 30 خرداد آغاز خیانت های فرقه رجوی به تاریخ ایران بود که همچنان کم وبیش ادامه دارد .
فیلم  درگیری طرفداران فرقه تروریستی رجوی با مردم در شهر تهران>>> دراین دنبالک >>>

درگیری طرفداران فرقه رجوی با مردم دروز 30 خرداد ماه 1360

سوم _ دقمرگ شدن حبیب محبیان درخردادماه 1395 
سومین رخداد خرداد ماه مرگ حبیب محبیان در21 خرداد ماه 1395
حبیب محبیان بدون شک یکی از هنرمندان وخوانندگان برزگ وشایسته ایران زمین بود 
نامبرده در دوران رژیم گذشته با انتشار نوار  مرد تنهای شب  وارد فعالیت های هنری گردید و این ترانه وبعد ترانه مادر  بسیار مورد استقبال مردم قرارگرفت 

حبیب بعد ازتحولات 57 ازایران خارج شد ودرامریکا تلاش های هنری خودرا دنبال نمود 
حبیب درسال 1388 به ایران بازگشت وتصمیم گرفت فعالیت های خودرا درایران دنبال نماید 
 حبیب دردوران فعالیت خود 15 نوار منتشر نمود 
حبیب علاوه بر خوانندگی درزمینه نوازندگی _ آهنگسازی نیز تلاش می کرد 
یکی از نکات برجسته حبیب درامر خوانندگی پاپ زیروبم ویا تحریرهای مقتدرانه اوبود 
درمیان خوانندگان پاپ تعداد اندکی خواننده وجود دارد که دارای تحریر های کاملا زیبا و فنی وحرفه ای بود
متاسفانه مسئولین فرهنگی ایران به این هنرمند شایسته فرصت شکوفایی ندادند ولذا نامبرده پس از 7 سال زندگی در نهایت بهت و افسردگی درتاریخ 21 خرداد 1395  روستای نیاسته کتالم رامسر در خانه خود دقمرگ گردید 

ترانه بانوی شرقی >>>>  بانوی شرقی یکی ازشاهکارهای ساخت حبیب درایران

ترانه دنیا آخرین ترانه ساخت حبیب درایران >>>>>
دنیا آخرین ترانه ساخت واجرا توسط حبیب درایران

یاد ونام جبیب برای همیشه درتاریخ موسیقی ایران جاویدانه خواهد ماند


ارشیا ارشادی 2017/06/29 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...