۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

محمد علی رامین _ یاسین رامین _ مهناز افشار وسوسن صفاوردی دریک ماجرا ی خلافکاری


ماجرای محمد علی رامین عنصر مشکوک احمدی نژادی و آقازاده سارق وخلافکار او یاسین رامین.... 

ارشیا ارشادی وافشای خانواده مشکوک _  خرابکار وخلافکار رامین ومهنار افشار

2017/03/22 ( واکنش _ 128 ) 


مقدمه _ دوران 11 ساله درقدرت قرارداشتن احمدی نژاد واعضای باندش در شهرداری وریاست جمهوری تخلف ها و سرقت ها وراهزنی ها وتخریبگری هایی انجام گرفته که در طول تاریخ چند هزارساله ایران نظیر وهمانند نداشته است _ مجموعه خسارت هایی که این باند مخرب به ایران وایرانیان زده است آنقدر وسیع وگسترده هستند که درباره آنها می توان ده ها کتاب قطور نوشت _ این خرابکاری ها صد البته جز به جز وبطور کامل در تاریخ ثبت وضبط شده اند ودر آینده نه چندان دور بعنوان کتب تاریخ ویرانگری " منتظران " منتشرخواهند گردید _ هدف ازاین نوشتار زیر زره بین قراردادن خانواده مشکوک " رامین " می باشد که درسال 1995 از آلمان وارد ایران شده ودرزمان احمدی نژاد وارد چرخه قدرت گردیده است _ نتیجه این ورود کاملا مشکوک این خانواده ضربات جبران ناپذیری به ایران گردیده که سرکوب مطبوعات و سرقت آقازاده این فرد به نام یاسین رامین تنها بخشی ازاین لطعات بوده است .

 ترانه رپ جدید یاس به نام " سرکوب " یاس وترانه جدید رپ سرکوب  <<<

محمد علی رامین ( عنصرمشکوک )  کیست وچه خیانت هایی مرتکب شده است  ؟ 
 محمد علی رامین متولد 1332 درزمره کسانی است که با استفاده ازذ بورس تحصیلی دوران پهلوی پس از دریافت دیپلم عازم آلمان گردیده ( 1353 ) نامبرده در المان درکالج آموزش فنی _ حرفه ای درس خوانده ودررشته مهندسی صنعت ومکانیک فارغ التحصیل شده است  _ رامین  دردوران تحصیل با خانمی به نام " سوسن صفاوردی" ازدواج کرده که حاصل این ازدواج سه فرزند بوده است _ این خانواده درسال 1995 به ایران باز گشته اند یعنی اینکه  مدت 22  سال در آلمان اقامت داشته اند .
بااین سابقه بی شک فرزندان این شخص در |آن کشور متولد شده وطبعا ایرانی _  آلمانی محسوب می گردند .

محمد علی رامین وهمسرش پس ازورود به ایران بوسیله دست های پشت پرده وارد چرخه قدرت می گردند _ گرچه از مسئولیت های رامین قبل از ورود به باند وخرب احمدی نژاد رد پایی موجود نیست ولیکن همسرایشان بدون هیچ پیشینه علمی وتحصیلی بعنوان " استاد دانشگاه " ( ؟ ! ) در دانشگاه الزهرا ( محل فعالیت همسرش ) مشغول بگار گردیده است .
پسر بزرگ این خانواده ( یاسین رامین ) بعنوان آقازاده آنهم " از نوع خاص" در دوره احمدی نژاد  وارد چرخه معیوب اقتصاد رانت خواری ودلالی    می گردد .

برای بررسی نقش مخرب این خانواده باید سه موضوع  عملکرد محمد علی رامین _ یاسین رامین وتلاش های توام باشکست مهناز افشار برای ماست مالی وسرپوش گذاشتن فساد همسرش رابطور جداگانه مورد بررسی قراردهیم 

الف _ محمد علی رامین نفی مشاور احمدی نژاد ونفی کننده جنایات هولوکاست 

محمد علی رامین درسال 1388 از طرف یکی ازیاران احمدی نژاد ( محمد حسینی_ وزیر ارشاد ) وارد دولت نهم گردیده وبه عنوان  معاو.ن اطلاعات رسانی وزارت ارشاد و مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد  منصوب می گردد .
رامین مدت 13 ماه دراین مقام  مشغول خدمت بوده وسپس با افتضاح ورسوایی بعنوان یک عنصر مخرب برکنار می گرد د

فعالیت های مخرب وسرکوبگرایانه  این عنصر مشکوک دردوران 13 ماهه تحت عنوان " دبیرکل بنیاد جهانی هولوکاست !  عبارتند از 
1 _ برگزاری گردهمایی " نفی هولوکاست " درایران که زیان های جهانی فراوانی بدنبال داشت .

2 _  توقیف ویا لغو همیشگی  14  نشریه با نام های >>> سرمایه ( لغو امتیاز ) _ همشهری (  توقیف ) _ حیات نو ( لغو پروانه ) _ اندیشه نو ( لغو پروانه ) _ هفته نامه 7 ( توقیف ) _ هفته نامه همت ( توقیف ) _ نشریه فرهنگ آشتی ( لغو امتیاز ) _ روزنامه اعتماد ( توقیف ) _ روزنامه بهار ( توقیف ) _ فرهنگ آموزش ( لغو امتیاز ) _  دوهفته نامه مدینه ( توقیف ) _  هفته نامه بهار زنجان ( لغو امتیاز ) _ ماهنامه تالش  ( توقیف ) _ نشریه چلچراغ ( توقیف ) _

رامین طی این مدت به 33 نشریه  تذکر  کتبی ( پیش زمینه توقیف)  داده است  >>>> خبر _ اسرار _  آفتاب یزد _ حیات نو _  روزان _ اعتماد _ فرهنگ وهنر _  نقش افرینان _  پنجره _  تهران امروز _ آئین _ بهار زندگی _ آرمان _ ابتکار _ توسعه _ جهان اقتصاد _ اطلاعات _  مردم سالاری _ پول _ فرهیختگان _ کیهان _ عصرمردم _ همشهری _  گل _ میبد _ فصل نامه سرنا _ قاصدک شهر _ فرهنگ مردم _ خانه بخت _ نسیم دوستی _پردیس _ خانواده وسرگرمی _ 

 این عنصر خقان وسرکوب  درزمان تصدی خود دروزارت ارشاد  تقریبا به عموم نشریات تذکر کتبی داده است .

محمد علی رامین بخاطر سرکوبگری مطبوعات درایران تحت تحریم های سازمان ملل واتحادیه اروپا قرارگرفته است 

مسئولیت ها وعنوان های محمد علی رامین در آلمان و پس از ورود به ایران 
1_ دبیرکل جمعیت دفاع از اقلیت های مسلمان ( آلمان )
2 _ موسس وپایه گذار هفته نامه فدائیان ولایت 
3 _دبیرکل بنیاد جهانی هولوکاست 
4 _ مسئول اتحادیه راه اسلام دراروپا 
5 _ مدیر مسئول ماهنامه امامت 
6 _ دبیر کل سازمان امت اسلامی 
7 _ دبیر کل سیاسی رایحه خوش خدمت ( باند احمدی نژاد )
8 _ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 

آیا محمد علی رامین یک عامل نفوذی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد است ؟

بنا برخی گزارش ها محمد علی رامین در زمان زندگی  درکشور آلمان با برخی از مرتبطین موساد ارتباط داشته است _ رامین اگرچه ادعا می کند از دوران پهلوی یک فعال مذهبی شیعه در آلمان واروپا بوده است ولیکن همیشه ازاین سئوال گریحته ومی گریزد که چرا در سال 1995 ( 1374 )  به ایران بازگشته وطی این 22 سال در آلمان چه می کرده است ؟ 
گرچه مشخص نیست رامین طی سال 74 /84 درایران به چه کارهایی مشغول بوده و  ومسئولیت های بالا همه  غیر از  دبیر کلی بنیاد جهانی هولوکاست ( ! ؟ )   قلابی _ جعلی وصوری بوده وهستند _
 این پست مدیر کلی   خود ساخته رامین و عملکرد  او درزمان مشاورت احمدی نژاد وبرگزاری این گردهمایی انکار هولوکاست  درتهران بخوبی نشان می دهند که احتمال اینکه رامین مامور سازمان اطلاعاتی اسرائیل ( موساد ) باشد زیاد است ضمن اینکه نامبرده ازسمت خود درارشاد پس از 13 ماه برکنار گردیده ودارای پرونده باز در مراجع قضایی و سازمان اطلاعات می باشد.

جنایات نازی ها علیه یهودیان صرف نظر از مبالغه گویی های  قابل پژوهش اسرائیلی  ها یک واقعیت تلخ تاریخی است که هزاران مدرک وسند از آن برجای مانده بنابراین ابلهانه ترین ادعای بلاهت بار" انکار " هولوکاست تنها  از طرف  افرادی چون  محمد علی رامین مشاور احمدی نژاد مطرح می شود که عنصری بسیارمشکوک است   .

بهرصورت اقدامات ضد تاریخ و سرکوبگرایانه محمد علی رامین درمقابل منافع ملی ایران بوده وضد ملی وایرانی است 
محمد علی رامین که یکی ازاعضای باند مخرب وایران ستیز احمدی نژاد بوده باید دستگیر ومحاکمه   گردد
 ب _  .نگاهی به فساد های گسترده  مالی آقازاده " خاص"محمد یاسین رامین 

محمد یاسین رامین پسر بزرگ محمد علی رامین متولد وبزرگ شده کشور آلمان ( تولد _ 1345)  درسال 1995 به همراه خانواده اش  وارد ایران گردید _ یاسین که ادعا می کند در رشته روابط وحقوق بین الملل در آلمان تحصیل کرده است  پس از ورود به ایران وارد تجارت وکار اقتصادی شده است  ( ! ) خیلی زود وارد چرخه معیوب دلالی _  ورانت خواری چپاول گردی می گردد _ رامین گرچه  ادعا می کند تاجر وبازرگان است ولی هیچگاه حاضر نشده راجع به نوع تجارت خود سحن بگوید تااینکه : درسال 1389 سایت سهام نیوز  اعلام می کند این آقازاده در ورود شیرخشک های فاسد از آلمان به ایران نقش داشته است ولی این همه ماجرا نیست _ سایت الف _ مشرق و جهان نیوز که درزمره  سایت های موثق تروقثابل اعتماد تری محسوب می گردند بخش هایی از فساد مالی این آقازاده خاص رابرملا می نمایند >>> یاسین رامین ملیونها یورو را که از هلال احمر ایران تحویل گرفته تا موانع شرکت رشد در آلمان جهت ورود داروهای خاص را برطرف نماید به جیب مبارک ریحته است 
( سال 1389 ) _ یاسین که ظاهرا ازایران به آلمان گریخته به دلیل قول ماست مالی کردن این سرقت ازطرف دست های پشت پرده به ایران باز می گرد د وسعی می کند با توصیه وزیر میزی ونفوظ و لابی گری وپارتی بازی عوامل باند احمدی نژاد براین سرقت چپاولگرانه سرپوش بگذارد _ ولی این همه تلاش های این سارق نیست و لذا سعی می کند از مهنار افشاربازیگر ساده ونا آگاه هم سو استفاده ابزاری نماید _  
تلاش های بی سرانجام _ شکست خورده وهمچنان متداوم مهنار افشار برای ماست مالی سرقت های گسترده شوهرش یاسین  رامین 

اگر مهناز افشار درمورد سرقت های همسر خلافکارش  سکوت اختیار می کرددر  این آگاهی رسانی ازنام او  بخاطر احترام به هنر شایسته ودرخور تحسین ایشان رد پایی وجود نداشت _  متاسفم _ مهنار افشار یادش  باشد کسی که رفتار اورا  نقد می کند دوستدار اوست .

بنا برپژوهش های نگارنده مهناز افشار دست به دامن یگی از گزارشگران سایت روز آنلاین به نام  نیوشا صارمی می گردد وبا پرداخت قابل توجهی کمک مالی به این سایت تلاش می کند بنوعی سرقت های همسرش را انکار کند _ یاسین دراین گفتگو پرت وپلا زیاد گفته وتلاش کرده از حقیقت فرار کند ووچون این گفتگو سفارشی بوده  نیوشا صارمی هم به یاسین رامین قول می دهد
 اورا به چالش نکشد  ویک جوری سروته قضیه را هم بهم آورد ! 
...... گفتگوی سفارشی نیوشا صارمی با یاسین رامین وچند نکته بجا مانده >>>>> نیوشا صارمی و یاسین رامین >>> خالی بندی ها ودروغ گویی های یاسین رامین با نیوشا صارمی <<<<<<<


جانبازان شیمیایی جنگ را فراموش نکنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


مهناز افشار نادان وبی سواد وبازی خورده  پس از انتشار این گفتگوی سفارشی با خرسندی درجامعه مجازی حاضر شده وبا استناد به این گفتگو تلاش بچه گانه ای را دنبال می کند تا همسر فاسد وسارق خودرا تبرئه نماید ( ؟ ! )
درهمین راستا چماق حذف رابه دست گرفته وکلیه کسانی راکه فساد شوهرش را نقد می کنند از صفحات خود در فیس بوک واینستاگرام  حذف می نماید !  این بازیچه آقاراده  فاسد نادان تصور می کند با این اقدامات کودکانه می تواند صورت مسئله را پاک نماید ! 
درهمین راستا مادر رامین استاد دانشگاه قلابی وشیاد ودروغگوی یاسین  سوسن صفاوردی هم به میدان می آید واتهامات گسترده فرزندش را شایعه جهت تخریب  خوانئده وبا بی شرمی ووقاحت خاص احمدی نژادی خود   انکار می کرد  !
 پدر این سارق ( محمد علی رامین ) هم حاضر نمی شود به این اتهامات پاسخ بدهد وبه سکوت خفقان بار دچار می گردد
درپشت پرده تلاش می شود یاسین خلافکار این پول های دزدی  راباز گرداند وپرونده مختومه شود ولی یاسین رامین که پول های سرقتی را در آلمان سرمایه گذاری کرده حاضر به بازگرداندن نیست 

درمرداد 1395 سرانجام آقازاده خاص سارق دستگیر وروانه زندان می گردد _  میران وثیقه این دزد بیست ونه ملیارد تومان تعین می گردد _  دستگیری آقازاده خاص یاسین رامین >>> سرانجام علیرغم همه تلاش های پشت پرده آقازاده خاص سارق به دام آفتاد  سایت ایسنا <<<<<

پس از دستگیری آقازاده سارق یاسین رامین واکنش محمد علی رامین تنها در اختلاف با صفرهای این مبلغ دزدی بود !  علیرغم بازداشت وزندانی شدن این سارق  تلاش های پشت پرده باند احمدی نژاد برای آزادی موقت او همچنان ادامه یافت تااینکه درتاریخ 11 اسفند یاسین رامین سارق موقتا با پرداخت وثیقه هشت ونیم ملیاردتومانی ( 8/5) آزاد گردید 
موضوع بسیار جالب وتاسف بار این است که به دلائل نامعلوم  وثیقه 29 ملیارد تومانی آب رفت وبه 8.5 ملیارد تومان کاهش یافته است  ( ؟ )

مهنار افشار بی سواد ونادان همچنان فساد مشخص شده همسرش را انکار می کند !
  مهناز افشار همچنان مرجع تقلیدش   فائقه آتشین ( گوگوش )  هنرمندی بی سواد است _ گوگوش حتی مدرک ششم ابتدایی راهم ندارد و سوادش درحد اکابر است و مهناز افشار هم موفق به دریافت دیپلم نشده وسوادش درحد خواندن ونوشتن می باشد 
مهنار افشار درگفتگو با برنامه 35  در کنار فرار کردن از پاسخ گویی درباره ازدواج خود با قدرت به چند نکته اشاره می نماید 
 نخست اینکه _ از کودکی خلافکار بوده وعکس های گوگوش را امضا می کرده و.به دیگران می فروخته است 
 دوم اینکه _علت  تولد فرزندش "  لیانا " در آلمان  را مخفی می کند  وگزارشگر هم که مشخص است قبلا هماهنگ کرده وارد این مقوله نمی گردد _ لازم به یبا د |آوری است که یاسین متولد آلمان است وفرزندش  را هم در آنجا بدنیا آورده اند تا زمینه فرار این خانواده به آلمان میسر گردد.
سوم اینکه _  همچنان درتوهم به  تبرئه شوهر خلافکارش امیدواراست ! 
چهارم _ اینکه _  این زن دروغگو ادعا می کند یاسین رامین را چون  دوست داشته ومی دانسته زائده ای از قدرت وسارق  است  حاضراست برایش هزینه هم بدهد !
پنجم اینکه _ این بی سواد که یک جمله از نیچه ازبر کرده بی دلیل آنرا تکرار می کند که : چیزی که آدم را نکشد قوی می کند وادامه می دهد که حاضراست با کله اش به سقف بکوبد ولی سقف را ازبین ببرد ! 
 اومی گوید  روح من  را زرخمی کردند ومن عزاداری  هم کردم ! 
 دروغگویی های مهناز افشار درحالت عصبی اما متظاهر به آرامش در برنامه 35
>>>>>  مهناز عصبی اما با تظاهر به آرامش دربرنامه 35  <<<<<<

پیام من به مهنازافشار بازیگر : تو  اشتباه کردی با زائده قدرت ازدواج کردی وباید نتیجه این اشتباه خودرا پرداخت کنی _ تو ازاین ضربه مهلک نه تنها قوی نشدی بلکه ازلابلای این گفتگو که با تظاهر به  آرامش ولی درنهایت عصبیت شکل گرفته  معلوم است شکست خورده ای ودر نهایت عجز ودرماندگی قرارداری _ پس ازاین رسوایی فاصله بگیر و فرار کن که پس از این افتضاحات یاسین رامین  دیگر جای ارزشمندی  در جامعه هنری ایران نداری ...

بااین نقشه ها که کم کم درحال اجرا هستند بنظر من در آینده نژدیک  مهنارافشار وشوهر سارق اوازایران خواهند دگریخت ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر ومنتقد هنری 
2014/03/22 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...