۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

نوروز نامه _ ونگاهی به تولد شیعه 12 امامی درایران درزمان صفویه


نوروز نامه _ ازاندوه فراوان  بردل و سال نو وامید به شکوفایی وسرافرازی ایران زمین یادگار گرانبهای تاریخ 
ارشیا ارشادی و خجسته نوروز باستانی وبهار وسال نو 
 بااین همه اندوه درخانه و  دل _ اندکی شادی باید که " گاه " گاه نوروز است ........
/2017/03/21 / ( واکنش _ 127 )

مقدمه _ در آستانه خجسته نوروز باستانی وسال نوین وبهار دلکش قرارگرفته ایم  _ این هماهنگی ودگرگونی بی همانند هستی  بر همه ایران دوستان پاکنهاد پارسی زبان  در جای  درجای جای گیتی  تهنیت باد_ بر آمد باد صبح وبوی نوروز 


همه مهاجمین به این سرزمین آریایی آمدند _ کشتند _ سوزاندند _ چپاول کردند _ هم میهنان مارا به اسارت بردند و رفتند 
اما ایران ماند _ نووز وسده ومهرگان جاویدان شدند 
&&&&&&&&&

خسران بار ترین تهاحم به ایران حمله تازیان غیر متمدن وبیابانگرد بوده است 
آنها هم رفتند ولیکن دینی رابه مردم ما تحمیل کردند که درزمره 
 خشن ترین _ زیانبار ترین و ناباور ترین باور هاست 

تازی ها گرچه  تاحتند وکشتند ویرانی هابرجا نهادند ولیکن  سرانجام رفتند 
وایران ماند_ تازی تباران نیز خواهند رفت  
 همچنان که قدرت بی مسئولیت  کشیش وکلیسا به تاریخ پیوست   
آنچه می ماند ایران است و مردمی که 
به درازای تاریخ خود خسته ودل آرزده اند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&
این شب پریشان سحر می رسد
روز نو گل افشان به ما  می رسد 
&&&&&&&&&&&&

 ایران ای مرز پرگهر 
ای خاکت سرچشمه هنر
دور ازتو اندیشه بدان 
پاینده مانی وجاویدان 
ازنگاه یاران به یاران  _ استاد صدیق تعریف >>> 
>>>> ازنگاه یاران به یاران ندا می رسد _ دوره رهایی فرامی رسد <<<<<< نشان ایران  سرزمین ما از دیر باز تاریخ براین کره خاکی نقش بسته است _ درازای تاریخ ایران باز می گردد به تاریخ تمدن وفرهنگ در  گره زمین _ گرچه دشمنان بسیار براین نگار دلکش تاخته اند _ گرچه اقوام به دور از تمدن براین کهنه تهاجم کرده وهمه اسناد ومدارک را تخریب کرده اند _ گرچه قبیله نشینان بیابانگرد  سوسمارخوار تازی کتاب ها ودست نوشته های هویت نشان مارا درآتش خشم وکین خود سوزانده اند ولیکن هنوز کتیبه های کوه نگار اجداد متمدن ما برجا وپایدار است  واین به تنهایی خود یعنی نشان بارز تاریخ تمدن این کهنه یادگار تاریخ .......

ایران ما همچنان که استاد زرین کوب تعریف کرد ونوشت را می توان به دودوره قبل وبعد ازاسلام تقسیم نمود 
پس مهم ترین ونخستین  سرفصل تاریخ ما  تهاجم تازیان درزمان ساسانیان می باشد_ که اگر فرصتی شد دراین باره بطور مفصل خواهم نوشت .
ترانه مارا بس _ گروه ماه بانو به سرپرستی استاد مجید درخشانی >>>
ترانه مارا بس _ گروه ماه بانو _ استاد مجید درخشانی   <<<<<

تولد شیعه 12 امامی درایران ( 1478 _ 1524 میلادی ) 

دومین سرفصل تاریخ ایران پس از اسلام به قدرت رسیدن جوان بی تجربه ونادانی به نام  اسماعیل صفوی درایران است 
شاه اسماعیل صفوی زمانی درایران به قدرت رسید که هرج ومرج درگوشه وکنار ایران جریان داشت وحکومت های ملوک الطایفه ای دربسیاری ازنقاط ایران برسر کار بودند   شاه اسماعیل  تلاش کرد با ورود یک عنصر بیرونی وبرانگیزاننده برون مرزی برای خود کسب شهرت و مقبولیت نماید ومردم را گرد یک مذهب وارداتی جمع نماید  وبهمین دلیل برای نخستین بار درتاریخ ایران مذهب شیعه را بعنوان  دین رسمی  معرفی کرد _ وی  درهمین راستا گروهی را به جبل عامل لبنان وعراق فرستاد تا تعدادی ملای شیعه رابرای توسعه و گسترش وتبلیغ این مذهب درایران شناسایی وتشویق به سفر به ایران  نماید _ این افراد پس از ورود به ایران به استخدام دربار صفوی در آمدند  _ این ملاها ی شیعه عبارت بودند از >>> محقق اول شیخ علی کرکی _ شیخ لطف الله میثی _ شیخ حسین بن عبد الصمد _ شیخ بهایی _ شیخ علی منشا _ میرغیاث الدین منصور _ میرداماد _ ملا محمد تقی مجلسی و پسرش ملامحمد باقر مجلسی .
بر آمد باد صبح وبوی نوروز _ سعدی _  ایرج بسطامی 
 >>>>>  بر آمد باد صبح وبوی نوروز _ ایرج بسطامی  <<<<<<

شاه اسماعیل صفوی هدف خود از این فراگرد مذهبی را چنین اعلام کرد 
1 _ گرد آوری مردم پیرامون یک مذهب مشترک
2 _  تلاش برای پایان دادن به هرج ومرج وحکومت های ملوک الطوایفی درایران
3 _ رقابت با حکومت عثمانیان درترکیه ( اهل تسنن )
 دراین زمان مردم ایران با زور واجبار تازی ها عموما دین اسلام ( تسنن ) رابه اجبار پذیرفته بودند گرچه دیگر باورهای مذهبی ازجمله آئین زرتشت ودیگر باورهای دینی  همچنان دربین گروهی ازایرانیان طرفدار داشت .
شاه اسماعیل صفوی برای این تصمیم خود که توام با اجبار وخشونت بود جنایات زیادی را درحق مردم ایران اعمال نمود 
طراحی وسازماندهی گروه های مزدور سرکوبگری چون تبرائیان  و چگین ها ( قاتلین آدمخوار ) ازجمله تلاش های ضد انسانی صفوی ها برای استقرار اجباری شیعه درایران بود 


 مخفی _ پنهان وانکار کردن برخی ازسخنان آقای خمینی از اهمیت نظریات ایشان درمقاطعی اززمان نمی کاهد 
&&&&&&&&&&&&&&&&
هخامنشیان تاریخ و تجربیات فرهنگی و اصول کشورداری وو را درارتفاع ودربلندای کوه ها نقش بندی می کردند تا از دستبرد دشمنان ایران مصون بماند وچنین است که این نمودارهای فرهنگ وتمدن همچنان ماندگار وجاوید مانده است _ اسناد هویت ما

  ملاهاهای شیعه برای ایجاد نوعی رقابت وتفاوت با اصول اسلام دو تئوری تحت عنوان اصول مذهب به اصول پایه ای اسلام ( توحید ونبوت ومعاد )اضافه نموده ونام آنراهم اصول مذهب گذاشتند ( عدل وامامت )  دو تئوری به اصول سه گانه اسلام  درکنار این  در اذان اسلام هم دستبرد زده  و  جمله" اشهد وان علی ولی الله " و حی علی وخیر العمل " راهم به آن افزودند واین درحالی است که درکتاب مسلمانان ( قران )کوچکترین رد پایی از شیعه گری وجود ندارد واصولا این انشقاق دراسلام بعد از کشته شدن خلیفه چهارم ( علی بن ابی طالب |) صورت گرفته است _ معمول کردن  تکفیر وتوهین به خلفای منتخب پس از مرگ پیامبر اسلام یکی دیگر از اقدامات ملاهای شیعه  بود 
شاه اسماعیل صفوی  درکنارایجاد امکانات رفاهی برای این ملاهای شیعه دست آنها رابرای سرکوب مردم کاملا بازگذاشت واین مفتی ها با صدور احکامی چون ارتداد _ کفر _ زندیق _  باقی _ مفسد وغیرو دست به کشتار وسیع کسانی زدند که حاضر به تمکین فرمان های حکومتی نبودند _ این ملاها توسط شاه به مقام هایی چون شیخ الاسلامی _ وزارت ومشاور دربار منصوب گردیند _ پا دشاهان  قصی القلی صفوی برای تنبیه منتقدان ومخالفان این سرکوبگری ها با اشاره ملاهای شیعه مجازات های ضدانسانی ازجمله زنده کباب کردن مخالفان _ خوردن گوشت متقولین _ زنده پوست کردن افراد _ دردیگ جوشاندن معترضین _  بستن افراد به درخت ودونیم کردن آنها _  حلق آویز کردن به درخت ها_  تکه وپاره کردن اعضای بدن افراد ووو ....... را بصورت گسترده اعمال می کردند
پادشاهان جنایتکار صفوی با کمک ملاهای وارداتی  برای تولد واستقرار شیعه 12 امامی درایران دست به جنایات وکشتارهای وسیعی زدند یک تنها یک قلم ثبت شده درتاریخ متجاوز از  دویست وپنجاه هزار نفر ( 250/000) ایرانی بوده است .

بخود آی _ آیدین جودی ومحمد تیام >>>>  بخود آی _ بخود آی _ به خود آی  <<
حقیقت نه به رنگ است ونه بو 
نه به های است ونه هو 
نه به این است ونه او 
نه به جام است وسبو 
نه مرادم نه مریدم 
نه پیامم نه کلامم
نه سلامم نه علیکم 
نه سپیدم نه سیاهم 
نه چنانم که تو گویی 
نه چنینم که تو خوانی 
نه سماعم نه زمینم 
نه به زنجیر کسی بسته و برده دینم 
نه سرابم نه برای تنهایی دل تو جام شرابم
نه گرفتار واسیرم  نه حقیرم نه فرستاده پیرم 
نه بهرخانقه ومسجد ومیخانه حقیرم 
نه جهنم نه بهشتم  چنین است سرشتم 
به تو سربسته ودر بسته بگویم 
تاکسی نشنود این راز گهربار جهان را 
 آنچه گفتند وسرودند  تو آنی 
خود تو   جان جهانی 
تو ندانی وندانی که خودت نقطه عشقی 
تو خودت باغ بهشتی 
 به تو سوگند که این راز شنیدی ونترسیدی وبیدارشدی 
تا بردرخانه متروکه هرکس ننشینی وبه جز روشنی پرتو خود هیچ نبینی وگل وصل نچینی 
نه که جزیی نه که جز آب براندام سبویی  خود اویی _ خود اویی _ بخود آی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

وچنین شد که پس از جنایات گسترده  تازی ها درتهاجم به ایران درزمان ساسانیان _ استقرار شیعه 12 امامی دومین فراگرد اجباری وخونبار مذهب  شیعه درتاریخ ایران شکل گرفت ......... 

مهاجمین تازی وملاهای شیعه گری دردوران سلطه خود برایران  جشن باستانی نوروز را ممنوع و آنرا بعنوان جشن آتش پرستان اعلام نموده وتلاش کردند تا بااین اقدامات ضد فرهنگی  وضد انسانی هویت ایرانی مارا انکار و مطرود اعلام نمایند 

تلاش این عناصر ضد ایرانی گرچه چند دوره ای موفق بود ولیکن درانتها این مردم ایران بودند که با اجرای مراسم باستانی خود چون نوروز وسده ومهرگان براین بیگانگان چیره کشتند واین عناصر پلید ضد فرهنگ بیگانه درنهایت مجبور شدند نشان های هویت تاریخ مارا به رسمیت بشناسند گرچه این عقب نشینی را  با خلق یک دعای ساختگی وجعلی عربی درهنگامه نوروز وتحویل سال تازه همراه کردند که کوچکترین ربطی به " نوروزجاویدان" وخجسته وهمیشه بهروز ندارد .

نتیجه _تاریخچه  گسست های مذهبی _ تاریخی درایران
1 _  تهاجم ویرانگرتازی ها  به ایران سال 636  میلادی
2 _  تولد شیعه گری 12 امامی درایران 1501/1524 میلادی 
3 _ تاسیس اولین حکومت کامل شیعه درایران 1979 میلادی 

درباره این سه برهه تاریخ ایران ورخدادهای پیرامون آن می توان بسیار نوشت که نویسنده درحال حاضر این مهم را دنبال نمی کند _ هدف ازاین اشاره کوتاه یا آوری فرارسیدن " نوروز خجسته وباستانی " که چون سیاوش  افسانه ای ازرمیان خون  وحنون وجنگ وویرانی بجا مانده وهمچنان قدکشیده وجاویدان مانده است  _ برای بازگشت به خویشتن خویش درابتدا باید تاریخ خودرا بشناسیم و تلاش کنیم " ایران آرمانی " خویش راترسیم وبرای رسیدن به آن هریک به سهم خود بکوشیم که : جهان آرمانی را تنها مردنم آرمان خواه وسخت کوش می توانند بسازند .

به باور نویسنده تمامی ادیان ومذاهب وآئین  ها متعلق به دوران های گذشته وسپری  بشر بوده اند ودردنیای کنونی نه تنها هیچکدام فایده ای برای بهروزی وکامیابی بشر امروز ندارند بلکه عموم آنها سد ومانع درراه تکامل وپیشرفت جوامع انسانی ایجاد می نمایند 
پس بخود آئیم و آگاه باشیم که بزرگان گفته اند : از خود بطلب _ هرآنچه خواهی که  تویی 

به امید آزادی _ آبادی _ سربلندی وسرافرازی ایران زمین ورفاه وبهروزی  مردم مهربان و آگاه ایران زمین 

 با این همه اندوه دراین دیر خراب 
تب وتابی باید 
شورو شوقی _ جنب وجوشی رقصی 
شاید _
 که بهین مهر شرر افروز است
که 
بهار است و هوای دلکش 
نوبت نو گشتن 
موسم جامه دران  " نوروز " است .............( ارشیا ارشادی )

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دوستدار وعاشق ایران وایرانیان 
 2017/03/21 ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...