۱۳۹۵ آبان ۶, پنجشنبه

ایرج مصد اقی ازمسئولیت روابط خارجی فرقه رجوی تا پند واندرز به مسعود رجوی درسال 91 وتا.... ( بخش نخست )


 نرگس محمدی تلاشگر جامعه مدنی را آزاد کنید 

عیسی سحرخیز روزنامه نگار را آزاد کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ایرج مصداقی ازمسئولیت روابط خارجی فر قه رجوی تا نصیحت وپند واندرز به مسعود رجو ی معدوم (گزارش 91و92) 

ارشیا ارشاد ی سقو ط قلعه مخوف اشرف  وماجرای فاصله گیری  ایرج مصداقی از فرقه رجوی درنیمه دوم سال 1390 _ (  واکنش _ 106)

2016/10/18

پیش نوشت _ همانگونه که نگارنده قبلا اشاره کردم بعد از مشخص شدن وشروع روند تخلیه قلعه مخوف اشرف درسال 1390 ریزش در بین اعضا وهواداران فرقه رجوی نیز شدت گرفت _ این زلزله برسربسیاری از اعضای فرقه رجوی آواروباعث فاصله گیری آنها ازجمله  یکی از مهم ترین اعضای فرقه رجوی یعنی ایرج مصداقی گردید _ گرچه هنوز ازدیگر علل جدایی این تاریخ نگار شیاد ودروغگوی فرقه رجوی دلیلی عنوان ومطرح نگردیده و دستگاه تبلیغی این فرقه دراین مورد سکوت کر ده است ولیکن تخلیه قلعه اشرف ( پایگاه استراتژیک فرقه ) و بسته شدن آخرین روزنه ها می تواند یکی از دلائل مهم این جدایی محسوب گردد_ ودرست ازهمین زمان است که ایرج مصداقی پندواندرز به مسعود رجوی را آغاز می کند ( گزارش 91و92) _ این موضوع ونگاهی بی طرفانه اما حقیقی ومستند به رخد ادهای دهه شصت ازفاز تروریستی درخر داد 60  تا محاکمه واعدام گروهی از زندانیان تواب شورشی هنگام وپس از عملیات رجوی _ صدام درشهریور67 مطالبی هستند که دردونوشتار مورد برر سی وکنکاش قرار خواهند گرفت _  نخست معرفی ایرج مصداقی ازهواداری درایران تا جدایی درپاریس ایرج مصداقی کیست وچه گفته ومی گوید ؟  موضوعی است که نگارنده در این  بخش بدان خواهم پراخت .

نخست_  معرفی ایرج مصداقی فارغ از تبلیغات رایج وموجود 

ایرج مصداقی متولد 1339  ( 56  ساله ) یکی از هوادا ران فرقه رجوی است که درجو انی  درکنفدراسیون د انشجویان ایر انی درامریکا فعال بوده ودرخلال تحولات سال 1979 د رایران به میهن خود بازگشته است _  غیر از این اطلاع هیچ رد پایی از نامبرده موجود نیست تااینکه  یکباره درسال 1360 به اتهام هواداری از فرقه رجوی د ستگیر وبنا بر ادعا های خود او به این اتهام به 10 سال زندان محکوم شده وتاسال 1370 درزند ن بوده است .

نگارنده این سطور درتاریخ اول فوریه 2016 ده سئوال د وستانه پیش روی ایشان گذاشته تا این بخش نیمه تاریک از زندگی این شخص را روشن نمایم  و لی تااین تاریخ پاسخی بر ای سئوال های خود نگرفته ام _  و بهمین خاطر سئوال های خو د را تکرار می کنم :
ده سئوال از ایر ج مصداقی >>>  ده سئوال دوستانه درمقابل ایرج مصداقی  <<< <

ایرج مصداقی ازنگاه من با توجه به مستندات موجود 

مصداقی گرچه ادعا می کند درسال 1360 به اتهام هواداری از فرقه رجوی دستگیر گردیده ولیکن تاکنون هیچ اشاره ای به نوع فعالیت های خود برای فرقه رجو ی ننموده وحاضر به وارد شدن د راین مبحث نیست _ همه کسانی که دهه شصت را درایران از سرگذرانده اند خوب بخاطر دانند  که از روز 30 خرداد 1360 وآغاز فاز تروریستی فرقه رجوی چند هزار نفر از اعضا و هواداران این فرقه درسراسرکشوردستگیر گردیدند که عموم این افراد " دانش آموز ویا  دانشجو" بوده اند _ ازبین این هزا ران دستگیر شده بیش از 98 درصد پس از امضای تواب نامه ( نامه پشیمانی ) به زندان هایی بین2 تا 5 سال ( هوادران ساده ) تا دهسال ( اعضای فعال  فرقه ) محکوم گردیدند که دست کم بیش از یک سوم دهسال مدت زندانی آنها  مورد بخشودگی قرار گرفته است  _  لذا طبق تحقیقات بعمل آمده  ز مان زندان اعضای  محکومین تواب بین 5 تا 8 سال بوده است مگر درمواردی که شرکت افر اد در عملیات تروریستی با شوا هدوقرائن محکم ثابت شده باشد که در انصورت اینگونه محکومین اگر مر تکب قتل شده باشند به مرگ ویا زندان های طویل المدت محکوم شده اند  ._ 
ایرج مصداقی ازاین جهت  اتهام خودرا پنهان می کند تا بتواند در طول دهسال زندان  مورد ادعا داستان های دروغ سرهم نماید _ د استان های مصداقی گاهی چنان به جاهای باریک می کشد که گویی یکی از مسئولین مهم وباهوش زندان ودادستانی  درحال تعریف کردن خاطرات خویش است ! 

کتاب " زندگی بازیافته" تالیف آقای علی پور احمد از اعضای سابق و با تجربه فرقه رجوی منتشر گردید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 آنچه از ماحصل خاطرات مصداقی می توان با هشیاری ودقت وتامل  بیرون آورد این است که نامبرده درسال 1360 ( بدلائل واتهام  نامشخص ) بنا برخاطرات منتشر کرده بعنوان هوادر فرقه رجوی دستگیرگردیده و مدتی درزندان بوده است ( ؟ ) 

ایرج مصداقی خودرا معرفی می کند >> ایرج مصداقی خودرا معرفی می کند _ همراه با غلو وناراستی  <<<<
دراین ویدئو ایرج مصداقی به دروغ ادعا می کند " کانون نویسندگان ایران "در اوائل خرداد 60 با " مسعود رجوی معدوم " بیعت کرده است !  
واین درحالی است 13  نفر از نویسندگاان وادبای ایران که بخشی از اعضای کانون نویسندگان  به شمار می رفته اند دریک اقدام فردی وخارج ازچهارچوب  کانون  به مناسبت 4 خردا د ( تاسیس سازمان تروریستی ) بیانیه ای در یادمان بنیان گذاران این گروه منتشر نموده اند _ 

ایرج مصداقی که به دروغ  ادعا می کند " کانون نویسگان ایران " (! )دراردیبهشت 60 ( فازسیاسی )با مسعود رجوی معدوم بیعت کرده است ( !) توضیح نمی دهد که چرا طی 35 سال گذشته هیچیک ازاین 13 نفر حتی یک خط درباره حمایت از فرقه تروریستی رجوی بیانیه صادر نکرده است ؟ 

ازهمین نمونه کوچک نادرستی  می توان به شیادی _ دروغگو یی وفریبکاری اعضای فرقه رجو ی ازجمله ایرج مصداقی پی برد .

ایرج مصداقی درزمان عضویت وفعالیت خود در مناسبات فرقه رجوی 4 کتاب ازخاطرات زندان در دهه شصت را تحت عنوان " نه زیستن نه مرگ " به  رشته تحریر در آورده است _ مصداقی دراین کتاب ها درکنار تدوین داستان های تخیلی  به مواردی اشاره نموده که هرگز یک ز ندانی دهه شصت نمی توانسته بدانها دسترسی داشته باشد مگر اینکه  درهمکاری تنگاتنگ با مسئولین زندان بوده باشد _به کلامی ر وشن تر نوشته های  ایرج مصداقی خاطرات  نیستند بلکه راست ویا دروغ اطلاعات "محسوب می گردند _ لذا با توجه به این واقعیت  که مسئولین آن زمان حکومت ایران تا کنون هیچ واکنشی نسبت به ادعاهای اینفرد بروز نداده اندا لذا درذهن هرپرسشگری این چند  سئوال  درباره ایشان ا شکل می گیرند .

الف _  آیا ایرج مصداقی  پس از دستگیری وتواب شدن بعنوان یک کارمند به خدمت دادستانی انقلاب در آمده است ؟
ب _  آیا ایرج مصداقی بعنوان یک  " پروژه نفوذ " دردستگاه فرقه رجوی تعلیم دیده وبه ماموریت فرستاده شده است ؟
پ _  آیا ایرج مصداقی طی سال های 72/90 یعنوان یک مامور دوجانبه فعالیت می نموده است ؟
ت _  آیا پروژه " ایرج مصداقی " د ردستگاه فرقه رجوی لو رفته وعلت جدایی نامبره ازسال 90 بهمین دلیل بوده است
ج _ اگر " ایرج مصداقی " یک عامل سوخته " دردستگاه رجوی باشد علت سکوت رسمی فرقه درمقابل موضوع جدایی اوچیست ؟ آیا ایشان اسناد ومدارک مهمی از فرقه رجوی دراختیار دارد که بعنوان " دیوار امنیتی _ حفااظتی " در اطراف ایشان عمل می کند وهمین حفاظ باعث خفقان فرقه رجوی درمقابل جدایی  نامیرده گردیده است ؟ 
پیام اخو ان مسئول تهیه وتدارکات نمایش تریبو نال 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
پاسخ به این سئوال ها نیاز به زمان و  دانش واطلاعات فراوان است که بی شک می توان باهشیاری از لابلای خاطرات وداستان سرایی های تخیلی نامبرده درکتاب " نه ز یستن نه مرگ " بدست آورد آنچه مسلم است اینکه کتاب وخاطرات مصداقی به این علت که فاقد هرگونه سند ومدرک  است هیچگونه ارزش تحقیقی نداشته وتنها بعنوان تخیلات یک داستان سرا محسوب می گردد _ بااینکه نزدیک به دودهه از انتشار این کتاب ها می گذرد محققان واندیشمندان وتاریخ نویسان کوچکترین اشاره ای به اد عا های ایرج مصداقی دراین کتاب ها ننمو ده اند _ ایرج مصداقی که دکان افسانه سرایی هایش کساد مانده دریک نوشتار ادعا کرده است که یکی از تئو رسین های احمدی نژ اد به نام " علی اکبر رائفی پور " ازاو تقاضای دوستی وگفتگو نموده است !
 بااین همه 
علیرغم همه انتقادهایی که می توان  متوجه  این عضو تازه جداشده فرقه رجوی نمود این نکته مهم است که نامبر ده درحال حاضر ازفرقه رجوی فاصله گرفته  گرچه با تعصب کودکانه  همچنان بر بیش از 70 درصد ادعا های دروغ سابق خود پای فشاری می نماید.

علت سکوت فرقه رجوی  در مورد جدایی ایرج مصداقی خود یک معماست که بی شک درآینده حل خواهد گردید.

فراموش نکنیم  دستگاه فرقه رجوی درمقابل جدایی قصیم وروحانی  که بی شک ارزش وبهایی کم تر از مصداقی برای این فرقه داشته اند رسما واکنش خصمانه نشان داده و دست به انتشار لیست حقوقی وکمک های خود به این افراد زده ولی درمورد مصداقی تنها پادوها و چماق به مزدانش رابه میدان مقابله با او  فرستاده است . 

بهرصورت حقایق تاهمیشه درپرده ابهام باقی نخواهند ماند ودیر یا ز ود پاسخ دقیق به  این سئوالات منتشر وبه آگاهی همگان خواهند رسید .

ایرج مصداقی از " تواب شد ن " تا شرکت در طرح سازنده " تواب ساز ی 


تواب شد ن وتواب سازی   به باور من نه تنها نقطه ضعف ایرج مصداقی نیست بلکه نقطه قوت اوست   زیرا نامبرده درطول این همکاری ودر پروژه تواب سازی   باعث نجات جان وتخفیف مجاز ات گروهی از اعضا وهواداران این فرقه گر دیده است 

 

لازم به یاد اوری است بنا بر خاطرات بسیاری اززندانیان   دهه شصت عموم دستگیرشدگان پس از دستگیری هنگام بازجویی اظهار ند امت و پشیمانی نموده وتوبه نامه امضا کرده اندودرهمین  راستا  اندک کسانی که درمقابل این تنها راه ممکن گذر  از خطر ( اظهار پشیمانی ) مقاومت کرده اند  هزینه سنگینی بابت آن  پرداخته اند .

 فعالیت های ایرج مصداقی درچهارچوب عضویت درفرقه رجوی  از سال 1994تا 2010 

ایرج مصداقی پس از خروج ازایران ورساندن خود  به اروپا فورا به دستگاه فرقه رجوی  متصل گردیده وبنا بر خاطرات شخصی خود دربخش  روابط  بین الملل فرقه رجوی مشغول به فعالیت گردیده است_  بنا برخاطرات دیگر عضو نیمه جداشد ه فرقه رجوی ( ااسماعیل وفا یغمایی ) ایرج مصدقی تا آخر سال 1389 به قلعه مریم قجر درفرانسه ( اوور ) رفت وآمد داشته وحتی مدتی در آنجا ساکن ودارای دفتر کار بوده است .

یکم _ ایرج مصداقی  یک داستان نویس خیالباف مستعد 
مصداقی  طی 20 سال عضویت درفرقه رجو ی دربرون مرزیک کتاب چهار جلدی  نیز نوشته که  " نه ز یستن نه مرگ " نام آن می باشد  کسانی که  این کتاب را خوانده انداز قدرت تخیل مصداقی برای خلق  داستان های نوع " هری پاتری " د ر مورد شرایط زندان اوین دردهه شصت ابراز شگفتی   کرده اند! 
_ درطول دودهه گذشته داستان های تخیلی مصداقی وبازشنود آن اززبان افرادی چون مینا انتظاری _ منیره برادران _ شیوا محبوبی _عباس محمد رحیمی و  عفت ماهباز_ سودابه اردوان _ تهمینه گرشاسبی   وو...  به روایت هایی  دیگر به شگفت انگیزومهیج ترشد ن این داستان های تخیلی افزوده است!  _ 
 البته نگارنده بعنوان یک کنکاشگر وشاهد رخد ادهای دهه شصت مدافع برخی تند روی ها واعمال   شتاب آلود   و وحتی برخی اقدامات " تلافی جویانه " بعد از عملیات رجو ی _ صدام ( درشهریور67 ) نبوده ونیستم   ولی با نگاهی بیطرفانه ومنصفانه فرقه رجو ی را  عامل اصلی وزمینه سازهمه رخدادهای تلخ  دهه شصت د انسته ومعتقدم درتدو ین هرتحقیقی در با ره این وقایع  ناگوار " نقش مهم  وتعین کننده  این گروه خشونت طلب را نباید از قلم اندخت وهرکس چنین کند تاریخ را تحریف کرده و با دستگاه تبلیغی  ودروغزن فرقه رجو ی همصدا شده است .... ( قابل توجه  بنگاه های  برومند و عدالت شاد ی صدر ).

 دوم _ ایرج  مصداقی ونمایش پرهزینه ایران تریبونال فرقه رجوی 

درشهریور ماه 1386 ایرج مصد اقی وپیام اخوان  ( اعضای فرقه رجوی )  نمایشی را تحت عنوان تریبونال بین الملل با هزینه ز یاد فرقه باسروصدا  واجنجال فراوان  به روی سن بردند _ هدف از این نمایش که در دو شهر لندن ولاهه برگزارشد " تشکیل یک داادگاه نما دین ومردمی" جهت رسیدگی به رخداد های دهه شصت درایران بود_ فرقه رجوی که همیشه درتوهم به سر می برد تصمیم داشت کیفر تروریست های دهه شصت و اعدام گروه اندکی از زندانیان تواب شورشی در شهریور67 تحت تاثیر عملیات رجوی _ صدام درمرداد  67 رابعنوان جنایت علیه بشریت تبلیغ نموده وبه خیال خو د آنرا جهانی و وبعنوان یک رخدادا ضد بشریت ثبت نمااید! 
بهمین دلیل فرقه رجوی گروهی حقوق دان و تعداد ی از هو د ا ران  وزندانیان تواب ده شصت  را به خدمت گرفت 
این نمایش درد وپرده اجراگردید ه و نتیجه واثر آنهم درحد یک نمایش توانست مدتی روی پرده باشد 
_

این تلاش فرقه رجوی اما نتیجه سازنده ای در برنداشت چراکه هیچ مرجع بین الملل  انرا به رسمیت نشناخت ولذا درحد یک گردهمایی پرهزینه تبلیغی ازصحنه پائین کشیده شده وبه تاریخ پیوست _ 
عوامل اجرای نمایش تریبونال  عبارت بودند از:
سرمایه گذار = فرقه رجوی _
 کارگردان = ایرج مصداقی _
 مسئول تدارکات = پیام اخوان _
بازیگران = گروهی علاف وبیکارتواب  وبیعارو وسیاهی لشگر وبازیگر مبتدی مواجب بگیر از اروپا وسایر نقاط _ 
محل اجرای نمایش = لندن ولاهه 

اعتراف ایرج مصداقی به دیکته کردن ادعاهای دروغ  خود به یک قاضی به نام جفری  را برتسون
ایرج مصداقی درگفتگوی خود دربرنامه سعید بهبهانی ( تلویزیون اینترنتی میهن ) به دو اعتر اف تن داد 
الف  _ این نمایش پرهزینه( تریبونال رجوی ) هیچ دستاوردی  دربر نداشته واصولا این گونه نمایش ها به دلیل اینکه درچهارچوب قوانین بین الملل قرار نمی گیر ند فاقد هرگونه ارزش می باشند
ب _ ایرج مصداقی اعتر اف کرد که" کیفرخواست قاضی جفری را برتسون " در مورد دادگاه نمادین  را  نپذیرفته واین قاضی را وادار کرده است که کیفرخواست ر ا به میل مصداقی تغییر دهد ! 
حال  در اینجا این  سئوال مطرح می شود که 
  دراین کیفر خواست چه مطالبی توسط قاضی رابرتسون گردآوری شد ه که مورد علاقه مصداقی کارگردان نمایش نبوده است ؟   

پاسخ را خود مصداقی دراین برنامه داده است وآن اینکه " من اجازه نداده ونمی دهم که پای مسعود  رجوی بعنوان زمینه ساز وعامل   به بررسی درمورد رخداد های شهریور 67 بازشود  !

به کلامی روشن تر ایرج مصداقی تلاش کرده گز ارش تحقیقی قاضی  را برتسون را که پیوند بین حمله رجوی _ صدام ( مر داد 67 ) با عدام گروهی از زندانیان ( شهریور 67 ) را تائید کرده است را نپذیرفته واورا مجبور به تهیه گزارشی دیگر کند تا  رد پای ز مینه سازی فرقه رجوی دراین ماجرا کاملا حذف گردد !
مصداقی ادعا می کند گزارش نخست قاضی رابر تسون را دراختیار دارد ولذا اگر ریگی به کفش خود ندارد انرا منتشر کند تا استقلال ویا همچنان اتصال خود به فرقه رجوی را  ثابت نماید.

این تلا ش کودکانه و مسخره ایرج مصداقی درحالی صورت گرفته است که دهها سند ومردک وشاهد وجود د ارد که پیوند بین این د و رابعنوان یک واقعیت تاریخی به اثبات رسانده است _ درنوار سخنان آقای منتظری دقیقا دو مو ضوع بطور روشن وجود دارد _ یکی اشاره ایشان به انفجار دفتر حزب جمهوری توسط فرقه رجوی  وکشته شدن محمد منتظری _ ودیگر جمله معروف ایشان که گفت  : درست است که اینها ( فرقه رجوی ) به ایران حمله کردند ( عملیات فروغ ) _ بنابراین مصداقی وافرادی چون او کوچکتر از آن هستند که بتوانند تاریخ  را سانسور ووقایع تاریخی را به سلیقه خود تدوین نمایند .

سوم _ ایرج مصد اقی کارگردان وتهیه وتجهیز کننده گروه " مادران خاوران "

سالها پیش ادعا وتبلیغ شده است که تعدادی از اعدام شدگان سال 67 ( توابان شورشی پس از عملیات رجوی _ صدام ) دربخشی از گورستان بهاائیان بعنوان خاوران مدفون شده اند _ بهمین دلیل پس از گسترش این دعا گروهی از خانواده های قربانیان هرساله دراین محل جمع شده و برای اعدام شدگان مراسم بزرگداشت برگزار می نمایند _ ایرج مصداقی د ردوره عضویت خو د درفرقه تلاشی را  دنبال نمود تا این گروه خانواده هارا سازماندهی نمود ه وبعنوان " مادران خاو ران " معرفی نماید _ تلاش های ایرج مصداقی اما توام باموفقیت نبود وخانواده ها خیلی زود دریافتند که فرقه رجوی تصمیم به سو استفاده از انها گرفته تااین اقدم را به حساب خود واریز نماید _ لذا گروه مادران خاوران شکل نگرفته ازهم پاشید _ گرچه تلاش خانواده های قربانیان فرقه رجوی همچنان کم وبیش ادامه  دارد  _  متاسفانه  درمورد کیفرتروریست های تواب شورشی   " درشهریور 67 هم  میزانی تندروی  ونوعی انتقام گیری بخاطر تلافی کشته شدن 305 نفر از مدافعان میهمن درحمله " رجوی _ صدام " صورت گرفته  وهم   جنازه این اعدام شدگان تحویل خانو اده ها نشده و آنها همچنان در بی خبری نگاه داشته شده اند _ این اقدام  که هیچ گونه توجیه قانونی _ شرعی وعرفی نداشته است همچنان بعنوان یک چالش پیش روی مسئولین حکومت ایران باقی است و تا زمانی که کلیه جوانب این رخداد تلخ ازهمه جهت  روشن نگرددهمچنان  باقی خواهد ماند .
 نگارنده براین باورم که بجاست تا  دستگاه قضایی ایران  دراین مورد شفاف سازی نموده وتمامی ابعاد این ماجرا را جهت جلوگیری از سواستفاده فرقه رجوی به اگاهی همگان برساند.

نام ومشخصات 304 مدافع میهن که عملیات تهاجمی مزدوران فرقه رجو ی به ایران را درمرداد 67 درهم کوفته وجان باخته اند _ یا دشان گرامی باد >>>>

اسامی مدافعان میهن که درعملیات ضد تهاجمی مرصاد ( کمین ) جان باختند

فیلم امکان مینا نگاهی به جنایات فرقه رجوی 
چهارم _ ایرج مصد اقی درنقش یکی از عاملین  فرقه رجوی در توهین وتهمت وترور شخصیتی اعضای سابق وجداشده وگریخته  ازگروه  .

یکی دیگر از تلاش های مخرب ایرج مصداقی نثارکردن تهمت وتوهین درلباس یک چماقدار به گروه قابل توجهی از اعضای سابق وجداشده ومنتقدین فرقه رجو ی بوده است _ مصداقی هم همانند دیگر چماقداران فرقه بارها اعضای سابق  ومنتقدین را به عاملین اطلاعات وسایت ها ووبلاگ های آنها را متعلق به وزارت اطلاعات خوانده است ! ( حربه ای که ازابتدا هم کاربردی ن داشته است )
ایرج مصداقی اگر واقعا از فرقه رجوی کاملا جداشده ( که بنظر من هنوز چنین نیست  )  باید از اینگونه اقدا مات  رجوی نشان خو دست برداشته و بخاطر ترورهای شخصیتی سابق خود نسبت به اعضای سابق ومنتقدین فرقه  پوزش خواهی نماید .

پنجم _ ایرج مصداقی تهیه کننده اطلاعات د روغ ونادرست برای بنگاه برومند _ رسانه BBC و بنگاه عد الت شا دی صدر .

ایرج مصداقی مسئول پمپاژ اخبار ساختگی _ جعلی ودروغ درمورد رخداد های دهه شصت دررسانه ها یی چون BBC وبنگاه هایی چون بنگاه برومند و عدالت شادی صدر می باشد ودرهمین راستا یک جوان شیاد مزدبگیرتازه ازراه رسیده  فرقه رجوی بنام "  مریم حسین خواه "  نادانی بی سوادی وقاحت وبی شرمی را بدانجا می رساند که درگفتگو با BBC  اد عای احمقانه ای را بدین صورت تخیل ومطرح می کند که :  قبل از عملیات فروغ قبرهایی برای اعدام زندانیان 67 آماده شده بوده اند !
این مزد بگیر تازه کار واز گرد  ر اه رسیده که درشیادی وچرندگویی به همه دغلکا ران " یک سور "  زده است برای بر سرزبان ن انداختن  نام خود جهت " گدایی پناهندگی امریکا " چنان خودرا در آغوش فرقه رجوی می اندازد که همه مزدوران فرقه وحتی زنان حرمسرا ومزدو ران چماق به مزد فرقه نیر تاکنون وقاحت وبی شرمی ودجالیت وخودفروشی  را به این حد از خود بروز نداده اند .

ششم _  ایرج  مصداقی وپند واندرز به مسعود رجوی معدوم در سال و92  91 !

 ایرج مصداقی روی دو نوشته نسبتا طولانی  خود بعنوان " گزارش 91 و92 خیلی مانور می دهد وتبلیغ می کند _  مطالعه این دو گزارش نشان می دهد که نامبرده درسال 90 ( نیمه دوم ) ازسرعلاقمندی نگران مسعود معدوم وگروهش گردیده  ومی خواهد با پند واندرز های دوستانه   رهبر عقیدتی اش   رابه راه راست هدایت نماید !
این گزارش ها نشان می دهد که ایرج مصداقی برخلاف ادعاهایش نه تنها باهوش نیست بلکه از زمان هم کلی عقب مانده است _ چراکه اولا _  این اقدام او کارتازه ای نیست وتقلید وتکرار است زیرا سعید شاهسوندی  درسال 1370 ( 20 سال پیش ) مسعود رجوی خائن واعمال ورفتارش را "به چالش کشید " 
دوما  _  اینگونه چالشگری ها بصورت روشن تر وسریح تر از دهسال پیش توسط اعضای سابق و منتقدان فرقه رجوی بطور وسیع اما پراکنده در صدها نوشته و مطرح گردیده  وموجود است ولذا حرف تازه ای نیست .
سوما _  درگزارش 91 و92 نشانی از بسیاری از رخدادهای پیرامون فرقه رجوی حذف _ سانسور ونادیده گرفته شده است که می توان برای نمونه  از پروژه حرمسراسازی ورقص رهایی _ جدایی وفرارزنان معتمد به رهبر فرقه و بیرون کشیدن رحم وتخمدان بیش از صد تن از زنان عضو فرقه را نام برد که دراین گزارش ها هیچ اشاره ای بدانها نشده است ( ؟ ! )
بنابراین این دوگزارش هیچ حرف تازه ای دربرندارند وتنها نشان ازدلواپسی ونگرانی ایرج مصداقی از سرانجام نکبت بار این فرقه می نمایند .

  آگاهی رسانی درمورد یکی از هزاران تقلب فرقه تبهکار رجوی 

شماره یک مهدیه مدد زاده 


شمار 2 شبنم مدد ز اده شماره 3 قالب کردن شبنم  مددزاد ه بعنوان شهید راه قلعه اشرف 

افشای یکی د یگراز دغلکاری ها ودروغگویی های فرقه رجوی
شبنم مددزاد ه تواب زنده بعنوان شهید!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هفتم _ ایرج مصداقی بعنوان یک اموزگار شیاد ودروغگو درتعلیم تعدای از شرکت کنندگان در نمایش دادگاه نمادین فرقه رجوی ( ایران تریبونال )

بنا بر اخبار موثق ومستدلی که د راختیار اینجانب قرارگرفته ایرج مصدافی برای تعدادی از به اصطلاح شاهد ان دادگاه کلاس آموزشی دروغگویی تشکیل داده ومتن هایی رانوشته تهیه ودراختیار این افرا د قرار داده تا ازازبرنمو ده   ودراین  دادگاه تقلبی نقش شاهد  رابازی کنند _ از حدود 35 نفری که دراین نمایش مسخره نقش بازی کرده اند 13 نفرشان فارغ التحصیل  کلاس بازیگری مصداقی بوده اند که برای نمونه می توان ازاشخاصی چون >>>  شکوفه سخی _ فریده صمیمی _ مینا انتظاری _ شیوا محبوبی _ منیره بر د ران _ عباس محمد رحیمی _ لیلا جد یدی   ووو نام برد .
کلیه هزینه های ودستمزد های این شاهدین دروغگو وشیاد و  دستمزد معلم آنها ( مصداقی ) توسط فرقه رجوی تامین وپرداخت گردید واین نمایش  دوپرده ای جمعا حدود  12 ملیون دلار از د لارهای خونین مزدوری برای صدام را بلعیده است .

ایرج مصداقی    _ رویا برومند  _ منیره براد ران  _ درنمایش تریبونال 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مرحوم عباس محمد رحیمی یکی از قربانیان فرقه رجوی وشاگرد ایرج مصداقی درشهادتی که بنا برتعلیمات ایشان دردادگاه نما دین داده است چنان د روغهایی سرهم نموده که فقط ساده دلان ونا آگاهان این افسانه سرایی هارا باور می کنند _ توضیح اینکه رسانه BBC این ویدئوی مملو از در وغ را بعنوان " عدالت انقلابی " درسال 2015 درشبکه یوتوب منتشر نموده است 

د روغها وافسانه سرایی های عباس محمد رحیمی یکی از قربانیان فرقه رجوی منتشرشده توسط رسانه BBC بعنوان سند شهادت دادگاه ! 

عباس محمد رحیمی وداستان تجهیزوبکارگیری یک لشگر 10 هزار نفره !
عباس محمد رحیمی زن خود زهرا فیروزان را به دستور مسعود معدوم  درانقلاب ایدئولوژیک طلاق داد ودرسال 2003 از اشرف فرار کرد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
چالش های پیش روی ایرج مصداقی از سال 90 بدین سو 

ایرج مصداقی بنابر مستندات موجود تا اوائل سال 90 مدافع و عضو ثابت قدم فرقه رجوی بوده وبا شدت وپافشاری از این فرقه دفاع می کرده است _ مصداقی دریکی از نوشته های خود درسال 90 از ابولقاسم رضایی گلایه کرده است که چرا وقتی وی بیماروبستری شده است حال اورا نپرسیده اند ؟ واین درحالی بوده که وی ( مصداقی ) با وجود اینکه  دچار تب ولرز بوده در رسانه ای ( احتمالا BBC) حاضرشده واز فرقه رجوی حمایت کرده است !
 چالش پیش  روی مصداقی این است که نمی د اند با دفاعیات بی چون وچرای  خود طی سال 72/90 ازفرقه رجوی  که جهت سفید نمایی وتحریف تاریخ انجام گرفته چه کند ؟

اگر "بگوید نادان  بودم وفر یب خوردم واشتباه وغلط کردم " همه دروغ پراکنی های 20 ساله اش برباد می رود وباید در کنار پوزش خواهی همه آنها را یک به یک تصحیح کند  که درچنین صو رتی سرانجامی بهتر از مسعود معدوم درانتظارش نیست _

 اگر همچنان بر دروغ ها واد عا های گذشته اش اصرار کند وبطور قطره چکانی ازدغلکاری ها وداستان سرایی ها ویاوه گویی هایش  عقب نشینی کند که  نیاز به زمان  زیاد ی  برای اینکاردارد که درحوصله شتاب جستجوگران صحنه  آگاهی رسانی امروز نمی گنجد ._ بنابراین مصداقی هم اکنون درشرایط سخت تصمیم گیری برای  نقد گذشه نکبت بار خود ویا تداوم آن  به سر می برد .

پیشنهاد نگارنده برای ایرج مصداقی این است از آنجا که  به قول معروف  شترسواری  دولا  دولا نمی شود 
تو یا از فرقه رجوی واقعا جداشده ودل بریده  ای ویا همچنان بنوعی به این جنازه درنوبت چال کردن وابسطه هستی ؟
اگر شق نخست  صحیح است از د نیای تخیلی وتوهمی خود خارج شو _ گذشته خودا نقد کن _ خطاها واشتباهات خودرا با شهامت بپذیر واز شیادی ها _ دغلکاری ها ودروغگویی ها وچرندبافی های گذشته خود فاصله بگیر وهمانند ده ها منتقد فرقه بدون گزینش وسوا کردن همه آنچه را که خود خوب می دانی و تاکنون درپی کتمان آنها بوده ای به آگاهی د یگران برسان .

من می پندارم مصداقی  استعدا د وتوانایی  تصحیح گذشته  خود را دارامی باشد فقط کمی شهامت لازم است که خودرا در زمره افشاگران " بدون مرز " این تشکیلات تبهکاری _ مافیایی معرفی و به اثبات برساند .

درضمن توصیه من به ایشان این است که  به داستان های کتاب "  نه ز یستن نه مرگ " اصلا   دلخوش نباشد وتکیه نکند _ که اولا  _" بودار ومشکوک وغیرقابل باور" هستند .
  _ دوما _     طراحی و نوشتن اینگونه تخیلات کار چندان سختی نبوده است چراکه هم  کارفرمای متمولی چون فرقه رجوی  را درکنار خود داشته ای _ هم وقت ز یاد و خاطری آسوده وهم در توهم مسئولیت دروغی چون " مسئول روابط خارجی " فرقه غوطه ور بوده ای آنهم  درحال وهوای 20 سال پیش یعنی " شور جوانی "_  ولی اکنون شرایط با بیست سلل پیش بسیار تفاوت کرده  ومیان  نسل امروز کم ترکسی پیدا می شود که وقت بگذارد و داستان های تخیلی  20 سال پیش تورا هم  " بخواند وهم باور کند "! نگارنده علیرغم همه انتقاداتی که به منش و روش آگاهی رسانی مصداقی  دارم _ معتقدم نامبرده  می تواند درعرصه وپروژه چال کردن کل فرقه رجوی درلجنزار تاریخ مفید واقع گردد به شرطی که از توهمات وتخیلات و به خاکی زدن های گذشته اش  فاصله گرفته ونقاب دروغگویی و سانسور وپنهانکاری  را از چهره ات بردارد وصادق وراستگو پیشه کند .

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم           توخواه ازسخنم پند گیر وخواه ملال 


پایان بخش نخست _  درمتن آتی رخدادهای دهه شصت ازاعلام فاز نظامی فرقه رجوی درخرداد60 تا اعدام حدود 300 نفر طی سالهای 60/ 67  را مورد بررسی بیطرفانه قرار داده و دروغ ها وداستان سرایی های  ایرج مصداقی وشاگردانش را درباره این رخدادها  یک به یک  مورد نقد قرار خواهم داد .
ا رشیا ارشادی 2016/10/27

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...