۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

مصاحبه کامل وبدون سانسور مریم رجوی با اسکای نیوز عربی


نرگس محمدی تلاشگر مدنی را آزاد کنید
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گفتگوی بدون سانسور مریم رجوی با تلویزیون اسکای نیوز عرب ها

ارشیا ارشادی ودنیای زن خل وچل درنوبت مرگی به نام مریم قجرتروریست 

2016/09/29

مقدمه _ بعد از اعلام خبر مرگ مسعود رجوی خائن توسط ترکی فیصل در تاریخ 9 جولای 2016 رابطه بین مریم  قجر با عرب ها ود ر راس آن شیخ نشین سعودی گرم وگرم شده و رسانه های سعودی تلاش ابلهانه ای  را دنبال می کنند تا پس از خط زدن نام رهبر معد وم فر قه شاید بتوانند  چهره مادر بزرگ مقام را برجسته تر نشان داده واورا همچنان سالم نشان بدهند واین درحالی است که بنا براخبار موثق مریم قجر به سه   نوع سرطان ( سینه _  حنجره _ رحم _) مبتلاست ودرنوبت مرگ قرار گرفته است . این زن کهنسال شیاد که مقام بز گله گوسپندان کولونی شده مقاوم را یدک می کشد د ریک گفتگوی سفارشی _ حمایتی _ تبلیقی انقدر چرند بافته ودروغ گفته که لازم شد گفتگوی تکه تکه وسانسور شده نامبرده را یکباربازنویسی نمایم.

 پیش برنامه اسکای نیوز قبل از گفتگو با مریم قجر تروریست 

 زینه یاز چی_  گفتگوگر اسکای نیوز عر بی  یکی از  بی شعورترین - ابله تربن و نادان ترین گویندگان تاز ی است .

گفتگو ی سفارشی مریم قجر تروریست  بااین زنک بی سواد بصورت سئوال مشروح _ پاسخ انتخابی _  که روش دیکتاتور ها وافراد دروغگو وشیاد است انجام گرفته بدین صورت که " گزارشگر شیاد یک سئوال چند پاسخی را مطرح می کند تا گفتگو شونده بتواند ازمیان آنها هرکدام که را تمایل داشت پاسخ داده وازکنار بقیه گذر کند _ پاسخ های مریم قجر در بیش از 60 درصد اصولا هیچ ربطی به سئوال پرسشگر نداشته وانحرافی وتبلیغی است _ پس باین روش گفتگو باید گفت :  اوف برهردو شیاد


سلام علیکم _ پیش روی من مادر بزرگی 64 ساله نشسته که در رژیم پهلوی وقتی برادرش به جرم خرید وفروش مواد مخدر دزرزندان بوده است به ملاقات اورفته با یک پاسبان یکه به دو کرده _ مریم سپس درمسابقه زیبایی شرکت کرده و بین 19 نفر مقام آخر رابه دست آورده _ درسل 1358 پس از عدم موفقبت د رتحصیل و درحالیکه ازبیکاری رنج می برده است توسط برادرش به مجاهدین معرفی شده_ مریم خیلی زود توسط یک عضوسابق  حزب رستاخیز به نام مهدی ابریشم چی  آشنا  گریده ویک درخانه تیمی ... شده است وحاصل این مجاهدت او دختری است به نام اشرف که پدر او همچنان ناشناخته است 
مریم درانتخابات  مجلس درسال 58 شر کت کرده وفقط 420 رای به  دست آورده است _ او د رسال 61 بطور قانونی از ایر ان خارج و بعنوان مسئول دفتر مسعود معدوم استخدام شده است _ رابطه او با رئیس اش  به جاهای باریک رسیده و یک دفعه د ریک جهش قورباغه ای_ انقلابی از شوهرنامی اش  جدا و زن رهبر معدوم فرقه شده وسپس  به عنوان خانم رئیس مقاوم معرفی شده است _ ترکی فیصل که با او ساعت ها ملاقت وانقلاب ایدئولوژیک  کرده در باره او گفته است :  مثل غاز جیغ می کشد و همانند خرچسونه  راه می  رود .....

بااین مقدمه شروع می کنم _ 
 گزارشگر : مریم به ما  بگو راستی تو کی هستی وطی 35 سال گذشته به چه کا ری مشغول بوده ای ؟

مر یم :  اول اگر  اجازه بدهید  من از برادر ترکی فیصل تشکر کنم که باعث این گفتگو گردید 
من مریم هستم مسعود معدوم می گفت : اگر یک نفر بتواند بال سیمرغ در آورد وبه کوه قاف برسد _ اون تویی !
من طی 35 سال گذشته فقط مقاومت کردم همین _  هرکس بالاخره باید یک هنری _ حرفه ای داشته باشد _ هنرمن مقاومت است

گزارشگر :  گفتی مسعود _ ترکی  دوبار گفت مسعود  مرده _  چه شد که مرد _ کجا مرد _ کجا چالش کردند ؟
مریم :  صدای شما خوب نیست وقطع  ووصل می شود ! من درست نفهمیدم ولی بااین همه مقاومت درراه اعتلاست

گزارشگر : گفتم شوهرمعدومت کی به د رک واصل شد وکجا کردندش زیر خاک ؟
مریم :  درسته ما شدید اطرفدار حقوق زنان هستیم بطوریکه درسال 67  نگذاشتیم زنان طلاق گرفته وبیوه شده تنها باشند وفورا فرستاد یمشون " کابین رهبری"

چهره واقعی مریم قجر تروریست سال 2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گزارشگر : خوب ولش کن _  سفیر سابق سعودی درایران گفته شماهارا درایران هیچکس نمی شناسد ومثل اسب مرده هستید
مریم :  من اصلا صدای این مترجم شمارا نمی شنوم بااینکه سمعک جدید هم دارم وفقط نام اسب را شنیدم _ بله من به اسب سواری خیلی علاقه دارم وهمین جا جادارد از بر ادر ترکی تشکر کنم که یک اسب عربی  برای من آور د 

گزارشگر :  شما سرجمع ودقیق چند نفر طرفدار دارید ؟ د رهمه دنیا 

مریم : خیلی _ اجاز ه می خواهم کمی به نام هایشان اشاره کنم _ جمعی از کسبه ماهشهر _ گروهی از د انشجویان دانشگاه آزاد-  جمعی از لحاف دوزان شمال ایران _  گروهی از گرمابه داران کازرون _  جمعی از رانندگان تاکسی نفت شهر_ گرو هی از دانش آموز ان  استان گیلان  ووو یازهم بگم ؟

گزارشگر :  نه کافیه........ درخارج ازایران چند نفر از شما حمایت می کنند ؟
مریم : خیلی خیلی _  گروه ایران آز اد در بریتانیا _ انجمن زنان کالیفرنیای جنوبی _ گروه ایران آزاد دربلژیک _ گروه ایران فریدام _  سازمان نه همین حالا شعبه لس آنجلس _  انجمن زنان ماسودونیای غربی _ حزب خباثت  کردستان عراق _ انجمن دفاع از حقوق خشو نتگرایان بالتیمور شمالی _ شورای زنان جزیره موگارینی  وو 

گزارشگر : فرار از عراق _ آلبانی _ فرانسه ... شما درکجا ایستاده اید ؟
مریم :  من بارها گفته ام  می توان وباید  ما هیچوفت با شعار سرنگونی خداحافظی نمی کنیم حتی دربستر مرگ _ شعار جدید ما این است : از آلبانی به تهران هوایی با بلیط  یکسره 

گزارشگر : گفتی آلبانی _ این دوهزار وچند صد نفر در آلبانی دقیقا مشغول چه کاری هستند ؟

مریم : بیکار وبیعار _ میخورند _ می خوابند و غسل هفتگی وعملیات جاری برگزار می کنند ودریک کلمه مشغول مقاومتند 
گزارشگر : چرا پنجره اتاق هایشان را پر ده کشیده اید ؟  ایا این نوعی زندان سازی نیست ؟

مریم :  نه که نیست  خود شان تقاضا کردند _ همه نامه جمعی نوشتند که نور مارا اذیت می کند وتاریکی دوست داریم

گزارشگر : اخبار زیادی درمورد ابتلای شما به سه نوع سرطان وجود دارد _ با بیماری ها چه می کنید ؟

مریم : دریک کلمه مقاومت _ من اصولا از مقاومت کردن خوشم میاد حتی در مقابل مرگ بازهم درحال مقاومتم

گزارشگر : خیلی ها به شما می گویند ام المر یم والارهابیه _ نظرت دراین مورد چیست ؟

مریم :  همه اش توطئه است  _ من توتمام عمرم به جز به چاقوی خیار پوست کنی به هیچ سلاح سر وگرمی دست نزده ام

گزارشگر :  ولی عکس های  زیادی از شما وجود دارد که هم لباس نظامی پوشیده ای _ هم کلت به کمر داری _ هم روی تانک هستی وهم فرمان  حمله _ آتش _ به پیش داده ای _  آیا این مستندات را تکذیب می کنی ؟

مریم :  با اطمینان جواب می دهم که همه آنچه شما گفتی  فتو شاپ "هستند  ومن مخالف خشونتم _ اونیکه فرمان حمله داده من نیستم یک نفر هست یک کم شکل منه  خودشو مریم جازده و " بدل من است " !  و من به اخویدال گفتم درجستجوی حقیقت باشد وشکایت کند ببیند کیست؟ 
گز ارشگر :  اقای روحانی با نزدیک به 19 ملیون رای مردم ایران ریاست  جمهوری انتخاب  شده وبعد شما می گوئید نیست ؟ چطوری ممکنه ؟

مریم :  اولا اینقدرها هم که شما گفتید نیست - بارزسان مقاومت د رصحنه بوده وگزارش کردند همه جا سوت وکور بوده _ بعدش  ر یاست جمهوری به کمیت رای نیست و به کیفیت رای هم بستگی دارد 

گزارشگر : خو د شما وقتی 30 سال پیش بعنوان رئیس جمهور بر " گوز یده " انتخاب شدید چند تا به شما  رای دادند ؟

مر یم : من را مقاو مت انتخاب ومسعود تائید کرد  فکر کنم 15 نفر به من آن موقع رای داد ند ولی من با دیگر ریاست جمهور ها فرق می کنم  و یک کلمه " گوز یده " ا زهمه بیشتر دارم که این خو دش کلی مقامه 

گزارشگر : لطفا کمی د رباره کلمه بر " گوزیده " توضیح دهید 
مریم :  وقتی مسعود به من گفت تو باید رئیس جمهور باشی من از ذوقم  قرطی " گوز یدم " ومسعود فورا گفت : گوز ایشان را به فال نیک وجواب مثبت  تلقی می کنیم و صفت بر "  گوزیده " را تا همیشه درکنار نام ایشان قرار می  دهیم 

گزا رشگر : چرا توو  زنان عضو گروه تو  اینقدر شکسته _ ناامید و چروکیده وبا ریش وسبیل  هستید ؟

مریم :  مسعود می گفت : فرق یک زن مجاهد با بقیه زنها همین پیری وچروکیدگی وریش وسبیل  وشکستگی چهره  است واین نه تنها بد نیست بلکه باعث امنیت زن مجاهد خواهد بود که  کسی نگاهش  نمی نکند ویا اگر  نگاه کرد  حالش بهم بخورد 

گزارشگر : چرا این زنان منتقل شده به لیبرتی همچنان لباس شبه نظامی ارتش  برتن دارند ؟
مریم :  معلومه چرا _ آلبانی پایگاه استراتژیک جدیده و اینها هم خودشان می خواهند همینطوری باشند درلباس مقاومت 

گزارشگر : پس از مرگ مسعود تکلیف حرمسرا وزنان او چه می شود ؟ آزاد می گر دند ؟

مریم :  ببخشید صدا خو ب نیست ومن فقط کلمه آزاد را شنیدم _ بلی انتخاب سلیقه در حکومت ما کاملا آزاد است 

گزارشگر : شما از  خانم سگولن رویال فرانسوی  سخت حمایت می کردید واو چندی پیش بعنوان یک مسئول درایران بوده دراین مورد چه می گوئید ؟

مریم : من قبلا هم گفتم اینها که می روند ایران همه شان ماموران اطلاعات هستند و  ما لیست حقوقشان راهم منتشر کرده ایم 

گزارشگر : ایا این درست است که قرار است ازفرانسه اخراج شوید ؟ مقصد بعدی کجاست ؟ آلبانی ؟

مریم  : اجازه بدید من ولوم  این سمعکم را بلند ترکنم _ فقط کلمه آلبانی اش  را شنیدم _ بله پایان انتقال از عراق به آلبانی یک پیروزی استر اتژیک _ ژنتیک _ ایدئولوژیک _ ترمو دینامیک_ آلرژیک و وو   دیگر برای مقاومت بود ومن بازهم از همه بایت این موفقیت بزرگ تشکر می کنم .

گزارشگر : من ازدست دروغگویی های توشیاد خسته شدم _ کی قرار است به سلامتی مثل مسعود سقط شوی ؟

مریم :  من هم از  محبت های شما تشکر می کنم _ سلام من را به برادر فیصل ترکی برسان وبازهم  بابت اهدای اسب و این گفتگو تشکرکن ............


پایان .....
ارشیا ارشادی 2016/09/29 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...