۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

گفتگوی مریم رجوی با روزنامه الشرق قطر درباره علاقمندی اش به ترکی فیصل و مرگ مسعود رجو ی


هنرمندان و آفرینشگرهای آثار هنری را تا زنده هستند قدر بد انیم وبر صدر بنشانیم 
استاد پر ویز تنا و لی 
&&&&&&&&&&&&&

مریم قجر گفت : رابطه من با ترکی فیصل بعد ازمسعود گسترده تر وبه انقلاب کشیده شده است !

ارشیا ارشاد ی ودنیای کوچک موجود کودن و  خل وچلی به نام مریم قجر تروریست  شماره 24 
2016/09/03


هرکس علیه منافع ملی مردم ایران حرکت کرد باید افشا ورسوا گردد 
شیرین عبادی پس از نزدیکی با تجزیه طلب ها وتروریست ها
وخوش نشینی درغرب خواهان قطع روابط اقتصادی جهان با ایران گردید !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سرانجااااااااام فرقه تروریستی  رجوی > هیچی به هیچی >>
>>>> هیچی به هیچی !  <<<<


چه مادرها وپدرهایی که طی دو دهه گذشته دراندوه محرومیت دیدار فرزندان اسیر خود درفرقه رجوی چهره درنقاب خاک کشیدند _ ننگ ونفرت بر فرقه رجوی
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _ مریم قجر تروریست خیلی علاقمند است با هزینه کردن زیاد ودراختیار گرفتن رسانه های درجه 4 وتبلیغی تریبونی دراختیار خود بگیرد ودرگفتگوهای سفارشی از پیش طراحی شده سخن پراکنی کند _  ماجرا بدین صورت است  که بنا برقر ارداد دستگاه تبلیغی فرقه درابتدا سئوال هایی را که گزارشگر حق دارد سئوال کند برایشان می فرستند  _ 
بعد گفتگوی سفارشی انجام می گیرد واین گفتگو بر ای فرقه فرستاده می شود تا بازنگری گردد و مواردی را که احتمالا گزارشگر از خط قرمز رد شده حذف وویرایش می کنند وسپس این گفتگو اجازه انتشار می یابد _ طبیعی است که این برنامه ها یک گفتگو ی طبیعی وآزاد نیست چون چالش در آن وجود ندارد می توان آنرا یک سخن پراکنی یک طرفه ومونولوگ به حساب آورد که فاقد هر گونه ارزش می باشد _ سالها پیش یک خانم  گزارشگر بی طرف به نام "  نوشابه امیری " هرچه بر ای یک گفتگوی چالشی تلاش کرد مریم قجر تروریست زیر بار انجام نر فت _ 
دراین نوشته نگارنده به سئوال ها وجواب هایی خواهم پرداخت که درگفتگوی مریم قجر خبری از آنها نیست ودرواقع این همان گفتگو اما " آزاد وبه دور از سانسور وحذف " می باشد .


تلاشگران راستین ومستقل  حقوق بشر وز نان ازدرخواست خانواده های اسیران فرقه تروریستی رجوی پشتیبانی می کنند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گز ارش رسانه الشرق قطر با مریم قجر تروریست بدون حذف وسانسو روبا سئوال های حقیقی  وروشن وبی پرده 

گزارشگر : خیلی ممنون که به رسانه ماسفارش  گفتگو دادید _ اگر ممکن است خودتان را بصورت کوتاه معرفی کنید 

مریم  قجر : من مریم قجر عضدانلو هستم ز ن سابق "  المرحوم والمعدوم والمفلوک مسعود الرجوی " بز گله گوسپندان کولو نی شده مقاومت و البته خانم رئیس ومسئول چر اگاه _   قلعه " اوورسورواز درفر انسه " 

گزارشگر :  شما چند سالتاان است و درطول زندگی به کدام کاری مشغول بوده اید ؟ 

مریم قجر :  من64  ساله هستم واز نوجوانی ( سال 1980 ) دائم درحال " مقاومت " و سروکله زدن با گو سپندان کولونی شده  مثل خودم می باشم وهیچ کار ی نکرده وبلد نیستم و به قول مسعود معدوم " چراغ موشی مقاو مت ام " 

گزارشگر : علت دعوت شما وشرکت ترکی فیصل در نمایش 9 جولای چه بود ؟

مریم قجر :  رابطه من وترکی عزیز دلم یک ارتباط ایدئولوژیک _ استر اتژیک _ بیولوژیک و انقلابی است _ ما قبلا باهم دوست بودیم  برای هم اس ام اس می دا دیم و چت  می کردیم ولی بعد مرگ مسعود بهم نز دیک ترشدیم  واین نزدیکی به انقلاب ماهم رسید و به زودی هم  قرار است چند تا اشرف هم  پس بیان دازیم .

گزارشگر : ماجرای این شعار شیر همیشه " بیدار " وبلافاصله خبر مرگ مسعود توسط ترکی چه ارتباطی با هم داشتند ؟

مر یم قجر : اینها که شعار می د ادند همه خارجی بودند وپارسی نمی  دانستند وفقط نوکرهای من دوروز بااینها کار کرد ند تا این شعار رایادشان بدهند وقرارمان با ترکی همین بود که دراوج شعاردادن این تظاهر ات چی های حرفه ای وقتی سالن گرم گرم شد ایشان هم " خبر مرگ را اعلام کند "  وبرنامه هم همانگونه که ما طراحی کرده بودیم پیش رفت ومن از همین جا این پیروزی را به تمامی گوسپندان کولونی شده مقاوم تبریک می گویم .

گزارشگر :  هزینه این کارگران تظاهرات چی چقدر شد وچه کسی مزد آنها را پرداخت نمود ؟

مریم قجر :  امار دقیق را این خواهر مهوش دارد ولی قیمت ها باهم فرق داشت اروپای شرقی ها 30 دلار دستمزد + دوروز هتل _ پناهندگان از آلمان 15 یورو ودوشب ودوروز هتل _ چماق دا ران سو ت وکف زن  خودمون از امریکا وکل اروپا 10 یورو والبته دستمزد این امریکایی های فسیل از رده خارج زیاد شد هرنفر بین 15 تا 25 هزار دلار + سه شب هتل و رفت وآمد _  دستمزد این چماقکش ها وکارگران تظاهرات چی و بارنشستگان امریکایی _ اروپایی وکل هزینه هار اهم این برادر ترکی پرداخت کرد وبه من هم یک کادو داد که چون سری است نشان نمی دهم 

نگاه نگران مادرهابه سرانجام تلخ وبی ایندگی فرزندان اسیرشان درفرقه رجوی
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گزارشگر : ازویلپنت به سرژی چرا مکان عوض شد ؟
مریم قجر : این راباید از دولت مماشات بپرسید که می گفت اصلا ممنوع است وجای تروریست ها درکشور مانیست _ خلاصه با کلی دوندگی دوستاان اسرائیلی وسفارس نتان جان این سالن رابه مادادند ولی گفتند این اخرین باراست ودیگه خبری نیست 

گزارشگر :  درویلپنت شما حدود 5000 نفر را اجیر کردید و درسرژی حدود 3000 نفر چرا اینها کم وکمتر می شوند ؟

مریم قجر :  به نظر من کمیت اصلا مهم نیست _ 1000 تاهم که باشند خوب شعار بدهند کافی است  مسئله مهم این است که من  خانم  رئیسم  وبا اسکورت ومحافظ میام وجیغ می کشم وداد می زنم واونها هم تشویقم می کنند _ مسعود معدوم می گفت :  صدق وصفا مهم است نه ز یادی نفرات وقرار بود که فقط 300 تا زنده بمونند وبقیه بروند تولیست جناازه ها که مسعود مرد وبرنامه بهم خورد .

گزارشگر :  کمی برایمان از اعلام مرگ مسعود توسط ترکی بگو ؟ چرا او اینکاررا کرد ؟

  مریم قجر :  مسعود دروصیت نامه اش نوشته بود که اگر خبر مرگ من را همین جوری اعلام کنید وضعیت دنیا کاملا بهم خواهد ریخت و بهمین دلیل بطور "  غیر مستقیم وتوسط یکی ازبرادران سعودی "   اعلام کنید تا  اتفاقی نیافتد  وجنازه ام راهم ببرید عربستان چال کنید تا عرب ها  بدانند که من همه شان را دوست دارم چه سید الرئیس صدام وچه این سلمان 

گزارشگر :  چه شد که مسعود مرد  ؟ چه مرض هایی داشت و درکجامرد ؟

مریم قجر :  اگر بخواهم دقیق تعریف کنم مسعوداز "  ازذوق این همه پیروزی از 60  سال پیش تا سال 94    دقمرگ شد ! "  من فکر می کنم دردنیا کسی پیداشود که این همه پیروزی را بتواند هضم وتحمل  کند . 
مسعود مرض زیاد داشت ولی همیشه می گفت من دوست دارم پس از ابتلا به بیماری های شیک مثل " HIV" بمیرم  وبهمین دلیل درمدتی که نزد آمریکایی ها در " جز یره آپو "  بود با آنها نزدیک شد آنها هم  این بیماری را بااو  تمرین کردند" .وبه آرزویش جامه عمل پوشاندند .

مسعود دلیلی با نام قلابی بهمن افرازه محافظ شخصی مسعود رجوی معدوم پس از فرار از اشرف و اقامت درهتل مخصوص گر یختگان دربغداد بوسیله عوامل فرقه ربوده وبه اشرف منتقل گردید _ نامبرده ماه ها دراشرف تحت شد ید ترین شکنجه هاقرار داشت وسرانجام به ضد انسانی ترین شکل ممکن توسط جلادان فرقه رجوی کشته وسوزانده شد _ این سرانجام معتمد ترین افراد به فرقه رجوی است

اینکه درکجا مرد را نمی گویم ولی دراینترنت هست بگردید پیدا می کنید  این آدرس >>>> 
 اعلام مرگ بالینی مسعود رجوی خائن 2015/08/14 <<<<<<<<<< 

گزارشگر :  او درایرلند چه می کرد  ؟  ؟ چرا جنازه اش ر ابه فرانسه نبردید ؟ چرا یک سال خبر ر ا مخفی کردید ؟

مریم قجر : این امریکایی ها وقتی مسعود را به آرزویش ر ساندند واورا  مبتلا به " ایدز " کردند گفتند دیگه کار دیگری نمی توانیم برایش انجام دهیم ومردنی است وتحویل مادادند و ماهم هرچه  درخواست والتماس کردید ببریدش امریکا ویا فرانسه هردو کشور گفتند : نه نمی شود بوی گندش همه ر ا خفه می کند    وماهم مجبور شدیم با صرف کلی هزینه والتماس و خواهش ببریمش " ایر لند "  و آنجا بود که حالش بدشد ورفت تو کما  وما می خواستیم اعلام کنیم ولی نمی دانیم چطوری قبل ازما خبرش منتشر شد ؟  وبهمین خاطر هم ما خبرش را همان وقت اعلام نکردیم .

گزارشگر :  یعد از اعلام خبر مرگ مسعود چه اتفاقاتی قرار است بیافتد ؟
مریم قجر : وقتی او مرد من یک نفس راحت کشیدم چون او من را کرده بود خانم رئیس مقاوم و همان اوبود که می توانست من را از این مقام خلع کند  وحالا دیگر خیالم راحت شده و یکی دوسالی که زنده ام همچنان بدون نگرانی   همچنان " خانم رئیس بر گوزیده مقاومتنم"
گزارشگر :  ترکی فیصل در گردهمایی 9 جولای به شما گفت :  یا سیده الرمریم به من یک دست بده ودستش ر ا دراز کرد _  ولی شما نداد ید _ به او دراین مورد  چه گفتید ؟ آیا قبلا به وی دست داده بودید ؟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


سرگذشت معصومه صید آبادی ( مرجان ملک ) عضو سابق فرقه رجوی 
بسیار آموزنده و آگاهی بخش  می باشد _ خاطرات اورا بخوانید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 خاطرات مرجان ملک : دفتری سپید برای نوشتن 
دفتری سپید برای نوشتن _ خاطرات مرجان ملک بخش 1 تا 4
&&&&&&&&&&&&&
مریم قجر :  من قبلا دراوور بهش گفته بودم درملاعام من به تو یک دست هم  نمی دهم ولی چون این پیرمرد دوست داشتنی من به بیماری آلزایمر دچار است قرارمان یادش وفت ووقتی دستش را دراز کرد من بهش گفتم : فیصل جان جلوی همه عیبه ومن به تو دست نمی دهم _ قبلا که بهت دادم تو اوور  بود _  حالا هم کمی صبرکن برگردیم خونه  آنقدر به تو دست می دهم  که بالابیاوری 

گزارشگر : فیصل گفت که عربستان ازشما حمایت می کند واین چگونه حمایتی ودرچه راهی انجام می گیرد ؟

مریم قجر :  این ترکی فیصل به من لطف دارد _ فعلا به من گفته غصه نخور الذوجک السایق المسعود ووالمعدوم  خانواده سعودی ازاین پس همانند سید الر ئیس سابقتان به شما کمک مالی _ تبلیغی می کند _
فقط دودرخواست داده که من باید دربار ه اش فکر کنم _  اول ازمن درخواست انقلاب ایدئولوژیک موقت 30 ساله کرده  وگفته فرانسه را ول کن بیا تو حرمسرای خودم زندگی کن _  ودوم  درخواست کرده همه زنها وکلفت هایم ر ا بفرستم سوریه وعراق برای " جهاد نکاح " با برادان  داعش  که من هنوز جواب به او نداده ام  وگفته ام  "   رفته ام گل بچینم  " 


گزارشگر :  شما گفته ای که 10 ماده از خودت در کرده ای اگر ممکن است کمی دراین مورد بگو

مریم قجر :  قبلا ده ماده بوده ولی بعد از مرگ مسعود طبق وصیت او 2 ماده اضافه شده وشده 12 ماده 
ماده 11 _ هیچ ایرانی ویا غیر ایرانی حق ندارد درمورد چگونگی مرگ مسعود سئوال کند .
ماده 12 _ هرکس ماده 11 را رعایت نکرد برادران اشرف نشان خانه اش را هرکجا باشد شناسایی کرده و با شلیک خمپاره با ایشان برخو رد دموکراتیک خواهند نمود 

گزارشگر :  شما گفته ای کابینه ات را هم آماده کرده ای و همه وزیرانت هم آماه اند بروند دروزارتخانه شان مستقر گردند _ اگر ممکن است نام وز یران راهم  با وزارتخانه شان معرفی کنید .


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
چراگروه رجوی یک سازمان سیاسی نیست ویک فرقه ترورخطرناک  با شگرد تسخیر فکر وذهن است ؟ پژوهشگر بهزاد علیشاهی عضو سابق فرقه رجوی 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مریم قجر : فعلا برای 3 وزار ت خانه کار ود ادگستری و هنر   وزیر نداریم چون قصیم و روحانی و باستان سیر   فرار کرد ند وفعلا من خودم مسئول این  سه وزارت خانه هستم _ چند تااز وزیران  یادمه که برایت می گویم >> وزارت کار وبیکاری وعلافی  مهدی سامع  وز ارت امور  ارایشگری وبند اندازی  زینت میرهاشمی  وزارت دروغگویی وخالی بندی ووقاحت علیرضا جعفرزاده  وزارت امور جاسوسی وخبرچینی وفروش اطلاعات عباس داوری _ وزارت امور انتحاری وخمپاره زنی وبمب گزاری خواهر رقیه مشهدی آقا  _ وزارت امور عمل جراحی رحم وتخمدان  زنان خواهر نفیسه با دامچی وزارت امور شکنجه و تنبیه انقلابی  برادر مهدی برایی  وزارت امور بازجویی وزند انها خواهر مهوش سپهری   وزیر امور عملیاتی عسل هفتگی وجاری خواهر زهره اخیانی   وبقیه اش هم فعلا سری ومحرمانه است .

گزارشگر :  کمی هم راجع به بیماری های سرطان خود بگو _ شرابط چگونه است ؟ معالجه مفید بوده یاکه نه ؟

مریم قجر : پزشک مخصوص من می گوید  : تقریبا همه زن های هم سن وسال تو  به سرطان های سینه ورحم و حنجره مبتلا هستند واین طبیعی است ومنهم دارم تحمل ودرمان می کنم  فقط این آخری یعنی سرطان حنجره را دوست ندارم چون دکتر گفته دیگر نباید جیغ بکشی وزور ز یادی بزنی  وازاین بابت نا راحتم چون نهم جولای 2016   آخرین جیغ های بنفشم ر ا تو سرژی کشیدم وفکر نمی کنم تا سال دیگر زنده باشم و جیغ که هیچ حتی نتوانم ناله کنم _  بااین همه من همچنان خانم رئیس برگوزیده خواهم بود چه با صدا وچه لال وبی صدا .

گزارشگر : طی دوسال گذشته چندین تن از مسئولین وقت دولت فرانسه به ایران سفر کرده اند ازاین بابت چه احساسی داری _ نگران نیستی ؟

مریم قجر :  البته من قبلا هم گفته ام هرمسئول اروپایی وغیر اروپایی جهان که به طور رسمی به ایران برود مامور اطلاعات رژیم است وباید منتظرعکس العمل  ما در اینده باشد تا لیست حقوقی اش را منتشر کنیم 

گزارشگر :  قبلا گفته بودید اشرف پایگاه استراتژیک وخانه شماست و هرگز انرا از دست نخو اهید داد _ لیبرتی راهم گفتید " پلی به سوی پیروزی است  آکنون هردو را از دست داده ومشغول فرار از عراق شده اید _ دلیل این ادعا های بی سرانجام وتوام باشکست را کمی توضیح بدهید .

مریم قجر :  مسعود می گفت : استراتژی وتاکتیک وشعارهای  ما باید دارای قابلیت انعطاف بوده  و  با شرایط زمان تغییر کند و ماچون دربدر وبی وطن هستیم نباید بهر نگیه گاهی دلخوش کنیم و بهمین دلیل مسعود " کاسب بود وبه بده وبستان اعتقاد داشت "
او می گفت :  سلاح و اشرف درحقیقت  کالا هستند  _ سلاح رادادیم امنیت موقت امریکا را گرفتتیم _   اشرف را دادیم خط خوردن از لیست امریکا را گرفتیم     او دقمرگ شد تا به این سئوال پاسخ ندهد که لیبرتی  را دادیم چه گرفتیم ؟
 والبته همه این دادن ها وگرفتن ها بر ای ما پیروزی است ! 

گزارشگر :    شتاب بخشیدن درتخلیه لیبرتی وانتقال قاچاق سران تحت تعقیب چگونه محقق شده واینهمه مشخصات جعلی و تقلبی چرا ؟  آیا اینها همه نتیجه مثبت  مرگ مسعود رجوی است ؟

مریم قجر: من هم فکر می کردم که " نگاهداری آسایشگاه سالمندان وبیمار ستان ودیوانه خانه لیبرتی  دیگر هیچ ارزشی به جز درد سربرای ما ندارد   ولی مسعود معدوم موافق نبود وعقیده داشت _  ساکنان لیبرتی به هیچ دردی به جز مردن نمی خورند وارزش ندارد برای اینها هزینه کنیم وچه بهتر که همین حا باشند تا یا بمیرند ویا  طی  چند عمنلیات خمپاره زنی دوستان عراقی مان نابود شوند    درمورد مشخصات جعلی وفرار مسعود درسال 2003 می گفت برای جان به دربردن ازشرایط جدید  عر اق باید تامی توانیم  افراد مهم  را با نام تفلبی به امریکا یی ها وعراقی ها معرفی کنیم و چنین شد که این مشخصات جعلی روی آنها ماند و یاید تازنده هستند یا این هویت جعلی وقلابی زندگی کنند .

گزارشگر : 

 گزارشگر : آخرین سئوال اینکه یا منتقل شدگان به آلبانی چه خواهید کرد ؟ کمپ تازه  تشکیلاتی ویا آزادی این اسیران ؟

مریم قجر : طبیعی است که ما  موفق به تکرار روش کنترل آنها همانند عراق نیستیم ویهمین دلیل  طرح " ازادی کنترل شده را دردست اجرا داریم  تا انها که نمی خواهند بیش از این یا مااباشند با امضاا وتقدیم رضایت  نامه  ازما جدا گردند 
و آلبانی خط پایاان است 

پایان گفتگو 

به امید آزدی همه اسیران بویژه اسرای جنگی وربوده شدگان از چنگال خونبار فر قه تروریستی رجوی 

نویسنده وتدوینگر ارشیا  ارشادی 2016/09/04 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...