۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

مرگ مسعود رجوی ونگاهی به تراوشات ذهن بیمار و پریشان آن مزدور سقط شده صداممرگ مسعود رجوی ونگاهی به برخی تراوشات ذهن بیمار آن مزدور دربه دروسقط شده صدام .

ارشیا ارشادی ودنیای تیره وتاریک وسیاه مسعود رجوی خائن معدوم وسقط شده صدام
2016/09/26
 درخواست ملاقات  مادران اسیران فرقه رجوی را به گوش جهانیان برسانیم

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _ از افکار واندیشه ها وباو رهای مسعود رجوی معدوم قبل از دستگیری 95 درصد اعضای گروه ترو ریستی موسوم به مجاهدین هیچ نشانی دردست نیست _ اخیرا خبری منتشر شده که نامبرده   قبل از پیوستن به این گر وه عضو گروه فوق ارتجاعی " انجمن حجتیه " بوده است _ این گر وه دررقابت با بهائیان د رسال 1332 تشکیل گردید _ ازهمکاری این گروهک مرتجع با سازمان امنیت رژیم پهلوی ( ساواک ) مدارک ومستنداتی موجود می باشد _ مسعود رجوی د رسن 19 سالگی به گروهک تروریستی مجاهدین بانام اولیه " حز ب الله " می پیوندد دسال 1350 د راثر ضربه  مرگبار نیروهای امنیتی به این گروه دستگیر وپس از همکاری باساواک ولودادن خانه های سران گروه مورد " عفوملوکانه " قرار گ رفته وبه  تحمل زندان محکو م می گردد _ در سال 1357 بابازشدن درب زندانها این فرد نیز آزاد شده و با  تنی چند از بقایای این گروه مجد دا این گروهک ترور یستی را احیا می نمایند _ 


ادعا های مسعود رجوی معدوم قبل از ورود به فاز تروریستی ( 28 خرداد 1360)

مسعود رجوی معدوم قبل از ورود به فاز تروریستی درمقام مسئول فرفه ادعا واقدامات سرشار از تظاد وچند گانگی دربرخورد با نظام تازه ازخود منتشر کرده که گرچه هیچگونه ارزشی ندارند ولی دو  نکته ازمیان همه این موضع گیری ها کاملا روشن است.

 نخست  اینکه _ این شیاد حکومت تازه را بطور " مشروط " مورد پذیرش قرارداده و شرط انهم " سهم خواهی " برای این گروه تروریستی درحاکمیت بوده است _  مسعود رجوی معدوم تشنه قدرت در ابتدا به  دنبال یک مقام انتصابی مثلا " عضویت درشورای  انقلاب "  ویا حتی یک پست دولتی درحد واندازه  " شهردار تهران " بوده ودراین راه درپشت صحنه تلاش های بسیار کرده است _ ولی این شیاد کوتوله تراز ان بود که بتواند به چنین مقام ومنصب هایی برسد 

دوم اینکه _ مسعود رجوی خو د خوب می دانست که او گروهش درحدی نیستند که مورد وثوق مردم قرار گیرند ولذا درکنار حمایت ظاهری وکلامی از حکومت تازه وپذیرفتن "رهبری آقای خمینی " درپشت صحنه با ولع خاص د رپی سرقت _ خرید وجمع آوری ومخفی کردن اسلحه  ومهمات وتعلیمات نظامی گروه نوجوانی تحت نام " ملیشیا " حرکت می کرد 

درواقع مسعود رجوی معدوم خوب  می دانست که درفاز سیاسی شکست خواهد خورده ومورد مقبولیت مردم قرار نخواهد گرفت  وبهمین دلیل گروه خود را آماده می کرد تا پس ارشکست درفاز سیاسی وارد فاز ترور یستی و مقابله با حکومت گردد.

شکست کامل فرقه رجوی درفاز سیاسی  وورود به فاز ترور یستی 

دراولین دوره انتخابات مجلس شورا درسال 1358 گروه رجوی با تمام قدرت وارد رقابت برای کسب کرسی های مجلس گردید ه وتلاش بسیاری دراین راستا نمود _ این گروه برای بیش از 20 شهرکوچک وبزرگ کاندیدا معرفی وتبلیغات گسترده ای را دنبال کرد ولی سرانجام نتیجه این کوشش ها درحد "صفر " بود _ مسعود رجوی به دور دوم راه یافت با افت آرای 40 درصدی د این دور "حذف " گردید وهیچیک از کاندیدا های این گروه موفق به کسب صندلی مجلس نگردید ند  .

مسعود رجوی د رحد فاصله بین دووره انتخابات مجلس درحالیکه به دور دوم رفته بود گفت : حتی به دست اوردن یک کرسی درمجلس برای ما بسیار اهمیت دارد .
چنین نگرشی نشان از تشنه رسیدن به قدرت آن معدوم می نمود وگرنه همه می دانیم که به دست آوردن یک صندلی درمیان 300 صندلی نه چند ان  اهمیتی دارد ونه  امتیازی محسوب می  گردد .

بهرروی با شکست کامل این گروه درفاز سیاسی  مسعود رجوی که خودرا شکست خورده می دید در گردهمایی فروردین 59 د ردانشگاه تهران رسما حکومت را تهدید به عملیات ترو ریستی ( فاز نظامی ) نموده وگفت : وای به روزی که مشت  رابامشت وگلوله رابا گالوله پاسخ دهیم ! 
مسعود رجو ی معدوم حدود یک سال بعد در تاریخ 28 خردداد 1360 ودرزمان جنگ واشغال ایران توسط صدام اعلامیه شمار 25 خو د  را منتشر ورسما با حکومت وارد فاز درگیری نظامی گردید  ( نگاه کنید به کتاب بیانیه ها وموضع گیری های سازمان مجاهدین )

نگاهی به تئوریها _ ادعاها و باورها وترشحات  ذهنیت معلول مسعود رجوی معدوم ازخرداد 60 بدین سو( فاز تروریستی ) 

1 _ دفاع از بنی صدر دفاع ازانقلاب است ( خرداد 60 هنگام بررسی صلاحیت رئیس جمهور درمجلس ) 
2 _ ظرف 6 ماه رژیم را سرنگون خواهیم کرد ! ( سال 60 پس از فرار بابنی صدر درفرانسه ) 
3 _  توجیه عملیات تروریستی از خرداد 1360 >>>>  بی آینده کردن رژیم >>> شکستن تور اختناق >>> قطع کردن سر انگشتان رژیم 
4 _ هم زمان با عملیات تروریستی تشکیل شورای مقاومت با بنی صدر بعنوان نخست و زیر رئیس جمهور مخلوع ! بعنوان آلترناتیو  ( سال 60) جهت برقراری جمهوری دموکراتیک اسلامی 
توضیح اینکه طراحی ونقشه و هدف راه اندازی  این شورا توسط مسعود معدوم این بود که شخصیت ها وگروه ها را فریب  داده وبه زیر سلطه فکری گر وه خود بکشاند _  اهداف این نقشه شیادانه  مسعود معدوم اما خیلی زود برای دیگران  روشن شد واین تشکل یک سال بعد عملا فرو پاشید و 98 درصد اعضای شرکت کننده اولیه از آن جدا گرد دند وعلی ماند وحوضش !

نگاه کنید به >>> دگردیسی درفرقه رجوی از شو رای ملی  مقاومت تا " مقاومت "خشک وخالی !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 نظر ایرج مصداقی یه فرار اعضای اخرین بقایای  فرقه رجو ی از عراق >>
بخش د وم وید ئو  سخنان ایرج مصداقی درمو رد فر ار بقایای فرقه رجو ی از عراق 

&&&&&&&&&&&&&&&&&
شورای مقاومت فرقه رجوی _ بنی صدر از تاسیس تا فروپاشی

مسعود رجوی دربهمن ماه 1361 با طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق در پایگاه اوور درفرانسه ملاقات نمود _ انجام  این ملاقات بدون اطلاع شورا انجام گردید و مورد انتقاد بنی صدر قرارگرفت _ درسال 1364 دولت وقت فرانسه یطور کتبی ورسمی  مسعود رجوی را ازخاک خود اخراج نمود _ فروپاشی شورا _ اخراج از فرانسه وملاقات های پیدا وپنهان رجوی با عوامل دولت صدام باعث شدند نامبرده تصمیم به انتقال به کشور عراق ( دشمن درحال نیرد واشغال ) بگیرد _ رجوی این تصمیم رابا بنی صدر درمیان گذاشت وایشان به شرط " احتر ام به حاکمیت سرزمین " بااین انتقال موافقت نمود _  طبیعی است که این شرط بنی صدر  بی پایه واساس بود چراکه " به خدمت ومز دور ی دشمن ایران رفتن " خود به تنهایی بی احترامی وز یر پانهادن احترام به  " حاکمیت ملی " محسوب می گردد .

5 _   ادعای بستن " پیمان صلح با صدام !   ازطرف مسعود معدوم ( سال 1365 )
6 _ می روم آتش بیافروزم درکوهستان ها ! >>> ادعای مسعود رجوی قبل از انتقال به عراق 
7 _ اعلام پایان استرا تژی جنگ شهری ( تروریستی )  وشروع  ر اهکار " حمله نظامی جهت تسخیر شهرها ! ( عملیات سرنگونی ) 
8 _  سید الرئیس صاحب خانه ماست 
9 _ با تاسیس ارتش آزادی بخش سرنگونی درچشم انداز قرار گرفت 
10 _ امروز مهران فردا تهران 
11 _ شما ( اعضای فرقه ) باید با چنگ ودندان هم که شده مریم  را به تهران ببرید 


رجوی در آستانه عملیات فروغ ( 31 تیر  67  )  به اعضای فرقه گفت :

 12 _ شما د راشل یک ابرقدرت  هستید 
13 _  مثل موشک به سوی تهران می رویم 

14 _ هرکس جاماند ( مجروح شد ) خودش یاید مشکلش را حل کند _ شما منتظر هیچ کس نمی مانید 

15 _ سرعت د راین عملیات امر مهمی است _ همانند شهاب به تهران می رویم 
16 _ با شرایط جدید ( آتش بس ) ما اگر حمله نکنیم درعراق  فسیل می شویم 

17 _ هرکدام ازشما برابر 5 نفر از نیروهای رژیم قدرت دارید 
18 _ اگرهم پیروز نشدم این اقدام باعث  آمدن مردم به صحنه  وسرنگونی خواهد شد 

19 _ ولی شما پیروزید ومن ازهم اکنو ن این پیروزی را به خلق قهرمان تبریک می گویم 
29 _ پس ازرسیدن به تهران اول دفتر کارمن در بنیاد علوی( خیابان طالقانی)   را آز اد کنید 

30 _ پس از سقوط هرشهر هرکه را که مقاو مت کرد تا 24 ساکت بکشید تا من دستور عفو بدهم 
31 _ زندانیان هرشهر را از اد و مسلح کنید 

32_ دستور می دهم هر ساعت عراقی ها پایگاه شاهرخی  را  بمباران  واز شما پشتیبانی هوایی کنند 
34 _ دیگر وقت آن رسیده است که دست به کارهای بزرگ بزنیم _ گفته بودم که اول مهران بعدا تهران !

35_این عملیات ( فتح تهران ) باید ظرف 2 تا 3 روز انجام گرد د 
36 _در عملیات چلچراغ امام علی به کمک شما آمد _ این بار هم حضرت محمد وامام حسین به کمک شما خواهند آمد 

37 _  فقط یک ابرقدر ت  تواند ظرف 48 ساعت یک کشور را تسخیر کند 
38 _ درکرمانشاه اعلام " رژیم دموکراتیک اسلامی " می کنیم 

39 _ مردم را می فرستیم زندان دیزل آباد را تصرف کنند 
40 _ در انقلاب ایدئولوژیک گفتم فقط یک سیمرغ بود که به کوه قاف رسید وآن سیمرغ " مریم " بود 

41 _ مریم قجر با ناز وعشوه : چرا اسم من را گذاشتید ؟_  مسعود : ببخشید بی اجاز ه این کاررا کردم 
42 _ محمود قا ئم شهر فهمیدی باید همدان رابگیری _ نروی به قائم شهر _ بعدا مازندران رابه تو می دهم !

43 _ وقتی همدان وصدا وسیمای آنرا گرفتید _ صدا ی مجاهد را پخش کنید وبه مردم اعلام کنید : ماداریم می آئیم 

44_ آیا دیوانه نیستیم که می خواهیم چنین کاری بکنیم ؟ آیا بنظر شما چنین کاری شدنی است واحمقانه نیست ؟ 

45 _  مریم قجر : مادر30 خرداد  60 از روی" استیصال وضعف "  با رژیم برخورد کردیم ولی امروز از "موضع قدرت "
46 _ مریم قجر : ما بچه ها وکودکان را بعد از فتح تهران با اتوبوس به تهران می آوریم !
47 _ رژیم نیرویی ندارد که به مقابل شما بیاورد و اینها هم به زور از روستاها به جبهه آورده شده اند 

توضیح  اینکه درعملیات خودزنی فروغ دست کم 1600  عنصر  متجاوز فرقه رجوی به درک واصل گردید ه ونزدیک به 2000 نفر مجروح ومعلول وده ها نفر از متجاوزین  اسیر گرد یدند . 
 _ از مدافعان میهن نیز طبق آمار  304   تن درراه نابودی متجاوزین صدام _ رجوی جان باختند 

 نام ونشان 304 رزمنده شهید  درعملیات مرصاد نام ونشان شهدای عملیات ضد تهاجمی مرصاد ( کمین )

لا زم به یاد آوری است که دستگاه تبلیغی دروغزن فرقه رجوی وعوامل نیمه بریده نیمه متصل  این تعداد را د رابتدا 40/000 نفر ودربولتن ها و جمع بندی های این شکست درداخل تشکیلات فرقه  55/000 نفر !  اعلام می کنند ( حنیف حیدر نژاد _ خاطرات ) ........

ترشحات ذهنیت معلول مسعود رجوی معدو م بعد ازشکست خفت بار عملیات فروغ ( نشست تنگه وتوحید ) و...

حدو د یک ماه بعد از شکست خفت بار عملیات فروغ 

 مسعود رجو ی دستور داد همه اعضا حتی بیماران بستری در نشست جمع بندی عملیات فروغ ( تنگه وتوحید ) شرکت نمایند _ رجوی دراین نشست مر حله سو م انقلاب ایدئولوژیک ( طلاق های اجباری)  را اعلام ودلیل شکست رابعهده شرکت کنندگان گذاشته درتهاجم گذاشته  وموارد زیر را اعلام کرد .

48 _  عملیات فروغ یک بیمه نامه بود 
49 _  شما مستحق پیروزی نبودید 

50  _ تفکر شما ماتریا لیستی و تعادل قوایی بود ( قبل از عملیات گفته بود شما دراشل یک ابرقدرت هستید )
51 _  شما شکست خوردید چون به فکر زن وبچه هایتان بودید _ ( خانواده ها یا مزدوران ارتجاع ! ) 

52 _  اگر خودرا فراموش کرده وفقط به " رهبری " ( من ) فکر می کر دید حتما پیروز می شدید 
53 _  توحید به منز له "  تبعیت کامل از رهبری "  است _ اگر چنین می کردید حتما از " تنگه " (چهارز بر ) رد می شدید

54 _ این  "فتنه ذهن بیمار" شماست وبه شهدا مربوط نیست 55 _ حسابرسی از شهدا که این شوهر و آن زن وبرادر من بود درحیطه صلاحیت هیچکس  نیست که آنرا درجیب خود بریزد
56 _  آنها ( کشته شدگان ) پیمان خودشان رابا ما بستند وماهم دلمان خیلی بیشتر از شما می سوزد 

سخنان مسعود رجوی معدوم در نشست طلاق اجباری 

57 _ قلب هیچکس متعلق به خودش نیست وهمه قلب ها متعلق به " رهبری " است 
58 _ هرکس باید وفاداری اش  را از طریق اهدای همسرش به  " رهبری "  به اثبات برساند 

59 _  قلب زنان متعلق به شوهرها نیست _ متعلق به " رهبری "  ( من ) است 
60 _  همه قلب ها بابد به عشق من درسینه ها بتپند 
61 _  هرکس دلش برای دیگر ی به تپد به همان اندازه  حق رهبری ( من ) را ضایع کرده است 
62 _  پس یک انقلاب دیگر لازم است تا اعضا چند مدار بالا بیایند تا شایسته " سرنگونی " گردند 

 سپس رجوی دستور داد دونفر ز ن  با دردست داشتن سینی حلقه ها را جمع کنند  و پس از آن گفت : همه زن ها به مردها به یکدیگر  حرام اند وتا تحقق امر سرنگونی هیج زن ومردی حق ملاقات باهم را ندارند  !

 توضیح اینکه _ این حلقه ها بعدها با فروش وتغییر بصورت گردن بندهایی با تصویر مسعود در آمد که نامبرده بعدها درمراسم عقدجمعی  ورقص رهایی آنرا به گردن  زنان حرمسرا  می انداخت .

تاکنون 5 عد د از این گردن بندها د راختیار افراد سابق فرقه  قر ار دارد واثر انگشت مسعود رجوی معدوم روی همه توسط پلیس فرانسه  ثبت شده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دستور طلاق  های اجباری را به جز تعداد معدودی بقیه  پذیرفته _ همسر خودرا طلاق داده ویه دستور رجوی  مردان زنان سابق خودرا " عنتر _ میمون_ سلیطه  و اندماغ خشک شده نامیدند " 

البته همانگو نه که بعدها مشخص شد مسعود رجوی از این انقلاب ایدئولوژیک مقاصد دیگری را طراحی ودنبال می نمود

الف _  پروژه  حرمسراسازی و به عقد خود در آوردن همه زنان عضو فرقه 
ب _  سواستفاده از احساسات لطیف زنان وفریب وآموزش آنان بعنوان " سرکوبگران تشکیلاتی " 
پ _  استفاده اززنان بعنوان " جاسوس وخبرکش " تشکیلاتی 
ت _ فرار از پاسخگویی به همه شکست ها وادعاهای نادرست در امده چند دهه 
ج _ بی آینده وناامید کردن زنان وخالی از عشق ومهر وعاطفه نمودن آنها 
چ _ ضرب شصت ونشان دادن قدرت رهبری بی چون وچرا به مردان فرقه جهت تسلیم و" ذوب شدن دررهبر ی " ودرنتیجه ازبین بردن هرگونه اعتراض و احتمال انشعاب و جدایی 
ح _ پیاده کردن کامل طرح "  مقابله با " فردیت وتمایلات جنسی " 


طرح چند   سئوال درباره مرحله سوم  انقلاب ایدئولوژیک ( طلاق های اجباری )

یکم _ با توجه به اینکه مریم قجر بعنوان زن مسعود درهمه مراحل طلاق های اجباری و عقد های اجباری _ رقص رهایی و  حرمسرا سازی شرکت فعال داشته است 

دوم _ با توجه به اینکه تاکنون رد پای مستندی از تجاوز جنسی ( نزدیکی ونتیجه  )  مسعود رجوی به زنان وجود نداشته وماجر ا درهمان حد حرمسرا وکابین رهبری و تماس های ظاهری بازنان  باقی مانده است .
سوم _  باتوجه به اینکه  معمولا عمو م زنان نسبت به ارتباطات  همسران خود با دیگر زنان حساسیت شدید عاطفی  دارند 

حال این سئوال بر جسته و قابل تامل می نماید که آیا مریم ومسعود هردو " همجنسگرا " بوده وبخش مقابله با مسائل  جنسی در  این رخدادها بهمین منظور طر احی وپیاده شده اند ؟ 

پاسخ به این سئوال نیاز به پژوهش  دارد واطلاعات  زنان جداشده از فرقه رجوی بویژه شورای زنان می توانند دراین امر کارساز باشد _ موضوعی که البته درصورت صحت قابلیت  پنهان ماندن برای همیشه راندارد و  دیر یازود ازپرده بر ون خواهد افتاد ........
مسعود رجوی معدوم طی این 37 سال گذشته بویژه پس از فرار ازایران سخنان وادعا های بسیار طنز آلود وشگفت آنگیز ی برزبان رانده که می تواند  درباره آنها بسیار نوشت _ دراین نوشته تنها به سخنان آن مزدور معدوم قبل وبعد از فروغ اشاره کردم وامیدوارم در اینده فرصتی فراهم گردد تا بطور کامل تری تراوشات ذهنیت معلول آن شیاد دغلکار ودروغگو وفریبکار ر ابه آگاهی همگان برسانم 

ارشیا ارشادی 2016/09/28 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...