۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

پژوهشی درباره انجمن حجتیه و باند مخرب وایران ستیز احمدی نژاد ( بخش نخست )

نگاهی به تاریخچه انجمن حجتیه و چگونگی به قدرت ر سیدن ایران ستیز وتخریبگری به نام محمود  " احمدی نژاد " 

ما برای  آنکه  ایران گوهری یکتا شود 
رنج دوران برده ایم _ خون دلها خورده ایم  
نادر ابراهیمی 


مقدمه _  بی شک نام محمود احمدی نژاد واعضای باند متوهم وخلافکار او درتاریخ چند هزارساله این مرز وبوم  درکنار افرادی چون صدام _ مسعود رجوی _ چنگیز _ تیمور _ اسکندر وقوم های مهاجمی  چون  اعراب ومغولها  بجا خواهد ماند_ جبران زیان ها وخسارات مادی _ معنوی _ سیاسی وفرهنگی که این باند متوهم همیشه منتظر به ایران وایرانی وارد کردند غیرقابل جبران است و دولت های ایران اگر به دور ازتخلف وتخریب با پاکدامنی وجدیت  کوشش نمایند هرگز قادر به رفع این همه ایران برباددهی نیستند _  حاصل تلاش های مسئولین پس از او دربهترین نتیجه ممکن بازگشت به پیش از به قدرت رسیدن باند ایران ستیزاحمدی نژاد _  حجتیه یعنی  عاملان  دشمنی باایران وایرانی باشد .

نقد وافشای خائنین و  وستیزگر ان  با ایران وایرانی از فرقه تروریستی رجوی تا باند واپسگرای احمدی نژاد....... در این دفتر 

برای عبرت عوامل ضد ایران وایرانی_  درخواست  دستگیری ومحاکمه احمدی نژاد واعضای باند تخریبگر اورا به یک خواست ملی مبدل کنیم .

احمدی نژاد ایران ستیز وهمه اعضای باند تخریبگر او باید دستگیر و بطور علنی محاکمه شوند 
&&&&&&&&&&&&
انجمن واپسگرای حجتیه ومبانی فکری باند احمدی نژاد 
 انجمن حجتیه وباند احمدی نژاد ریشه های عقیدتی محکم واستوار  و اختلافات اندک 
اگرچه با تاکید نمی توان گفت اجمدی نژاد عضو باند واپسگرای حجتیه می باشد ولیکن افکار وعقاید این فرد فرق چندانی با باورهای انجمن حجتیه ندارد _ درواقع  باند احمدی نژاد  با باند حجتیه دراستراتژی هیچ اختلافی ندارند ودارای مبانی عقیدتی مشترک بوده ودارای اهداف وعقاید مشترک  می باشند _ این دو باند  در تاکتیک تلاش وفعالیت   دارای  اندک اختلافاتی جز یی می باشند _ بر ای نمونه "انجمن حجتیه " معتقد است که دردوران غیبت حکومت معنایی ندارد چراکه حکومت تنها شایسته " معصومین "  می باشد ولیکن باند احمدی نژاد با همین باور معتقد است " درزمان غیبت " نیز باید با استفاده از امکانات موجود " زمان ظهور " را به جلو کشید وبهمین دلیل احمدی نزاد دراوج قدرت پوشالی خود پرده هارا کنار زد وگفت : "هدف دولت دهم فراهم آوردن زمینه ظهور " است ! 
به کلامی روشن تر باند احمدی نژاد بیشتر از انجمن حجتیه به " تئوری تقیه " پای بند بوده ومعتقد است : برای تسریع درامر ظهور " باید خودرا درظاهر هم که  موافق شرایط موجود نشان داده ودر "خفا " به اقدامات ممکن درجهت فراهم آوردن زمینه ظهور همت ورزید .

امروزه دیگر برکم ترهوشمندی  پوشیده است که باند احمدی نژاد کوچکترین پای بندی به " جمهوری اسلامی " ونظام حاکم ندارد و اگربه ظاهر وبطور نصفه _ نیمه واشاره خودرا حامی حکومت ادعا می کند این فقد یک " تاکتیک " است _ احمدی نژاد پس از 8 سال تخریب وشخم زدن ایران ونابودی همه جانبه این کشور مدتی است که برای رد گم کردن تئوری " گفتمان انقلاب اسلامی " را دنبال می کند _ چنین طرحی کلید تئوریزه کردن  همان " اندیشه های انتظار " استکه  درچهارچوبی مبهم به نام " عدالت ومهرورزی ومردم  و امام " خودرا نشان می دهد .

ازاین پس افکار _ اندیشه ها وعملکرد های ضد مردمی وضد ایرانی احمدی نژاد وباند عقب افتاده و قرون وسطایی اش را دراین دفتر مورد نقد وکنکاش قرار خواهم داد _ قبل از پرداختن به این باند مخرب _ درابتدا باید ریشه های فکری احمدی نژاد را جستجو کنیم _ نزدیک ترین ودرهم آمیخته ترین باور نزدیک به باند احمدی نژاد "  انجمن حجتیه " یا حزب قائدین زمان ( ! ) می باشد _ باشناخت انجمن واپسگر ای حجتیه به سادگی می توان به افکار واندیشه ها وباورها خرافی این باند محمود  نقبی زد 
دراین جا لازم است اشاره کنم  با توجه به عملکرد نامبرده ومستندات موجود " باند احمدی نژاد" همانند انجمن حجتیه به مقولاتی چون _ جمهوری اسلامی _ قانون اساسی _  دولت و کلا نظام موجود با تمامی مسئولین سابق وکنونی آن کوچکترین اعتقاد وباوری نداشته وندارد واگر هم درجایی اشاره وادعایی مبنی بر  حمایت کند دروغ گفته وتقیه کرده است..  

 انجمن حجتیه _ این انجمن درسال 1332 توسط شیخی به نام محمود حلبی بنیان گزاری شده _ حجتیه دوهدف برای خود تعین کرده بود 
1- رقابت خدمات مردمی   با بهائی ها 
2_ فراهم آوردن زمینه ظهور مهدی موعود ( ازمنظر شاخه کوچکی ازشیعیان )

الف_  رقابت با بهائی ها _ مقدمه کوتاه دربار ه بهائیت 

 بهائی گری  و بابی گر ی درزمان حکومت قاجار با ادعای معممی به نام علیمحمد شیرازی اغاز می گردد که نامبرد ادعا می کند که همان مهدی موعود نقل شده ونقش بسته  درباورهای شیعیان 12 امامی می باشد _ علیمحمد شیرازی شاگرد کاظم رشتی وایشان نیز ازطرفداران بنیان گزار مکتب" شیخیه" یعنی شیخ محمد احسایی بوده است _پس از طلوع وغروب بابی گری ( 1223/1239) سی سال بعد( 1269 ) ازاین ماجرا یکی ازشاگردان وپیروان علیمحمد شیرازی به نام " میرزا بها"  پارا فراتر از ادعای باب گذاشت ادعا کرد من همان  " من یظهرالله " وعده داده شده  باب هستم ( ! )  ودین بهائیت را ساخت وآنرا آخرین دین معرفی نمود ( ! ) _ اختلاف نظر وتفاوت عقیده این فرد بابرادرش " میرزا صالح " باعث شد بهائیت به دوشاخه ازلی وبهائی تقسیم گردد _بها الله  درسال 1310درشهرعکا درگذشت _ بهائیان از مرکزی به نام " بیت العدل " که انجمنی از  رهبران بهائیت است ودر اسرائیل قراردارد پیروی می کنند _ عقاید وکتاب های بهائیان کپی برداری ومطالب به روز شده قران ودین اسلام وشیعه می باشد _ برای آگاهی از بیشتر درباره بهائیت رجوع کنید به کتاب پژوهشی وجالب  " تاریخ جامع بهائیت " اثر آقای بهرام افراسیابی 

تاریخ جامع بهائیت _ بهرام افراسیابی PDF <<<<<<< 

نگاهی کوتاه به بابی گری وبهائیت >>
  تاریخچه کوتاه ومختصر بابی گری و بهائی گری  <<<<<<

سیری دررفتار وتلاش های بهائیان درایران _ 
صرف نظر از لزوم نقد افکار واندیشه های بهائیان که قابل بررسی  است ودرادامه خواهد آمد  _ تا آنجا که مستندات تاریخی نشان می دهد بهائیان فارغ از باورهایشان  درزمره ایران دوستان و خدمت کنندگان به ایران بوده اند _ ساختن مدارس   و مراکز بهداشتی در روستاها و ترمیم راه ها ی روستایی و ... خدماتی قابل تحسین وغیرقابل انکاری است که بهائیان درنقاط مختلف ایران انجام داده واز خود نام قابل احترامی بنام خیرین و نیکوکاران برجای گذ اشته اند

انجمن حجتیه درسال 1332 برپایه رقابت با بهائیان در مورد نیکوکاری تشکیل شده است _ گرچه هیچ مستنداتی درمورد اقدامات انساندوستانه این انجمن موجود نیست 
 پایگاه زایش انجمن حجتیه درمشهد بوده است ولیکن طرفداران این انجمن بعدها مرکزی را در امیریه   به نام " مهدیه تهران" متمرکز نمودند _ شخ احمد کافی یکی از سخنرانان ومبلغان ومروجان عقاید حجتیه بود که درطول زندگی خود با بهره گیری از کمک های   مردم تحت عنوان مبارزه با بهائیت  چند " مهدیه " یاهمان مرکز تجمع اعضای انجمن حجتیه درچند شهر  بناکرده است _ کافی درسال 57 دراثرصانحه تصادف رانندگی فوت نمود .
همکاری انجمن حجتیه با ساواک _  انجمن حجتیه نه تنها  یک گروه مذهبی وغیر سیاسی  بود بلکه بنابر مستندات ساواک بعنوان خبرچین وجاسوس با سازمان اطلاعاتی ایران  ( ساواک ) درزمان حکومت پهلوی همکاری بسیار نزدیک داشته است .

 انجمن حجتیه وتحولات سال  1357
 بااینکه این انجمن کاملا غیر سیاسی بود ولیکن پس ازسقوط پادشاهی استبدای پهلوی به دستور سران انجمن اعضا خودرا واردماجرانموده و پست ومقام ها وموقعیت های زیادی را به تسخیرخود در آوردند - 
نگاه انجمن حجتیه به تحولات 1357 و حکومت تازه 
عقاید  انجمن حجتیه یکی ازواپسگرا ترین وعقب مانده ترین  برداشت ها از اسلام وتشیع می باشد_ انها معتقدند درزمان" غیبت کبری " هیچ دولت وحکومتی نباید تشکیل گردد چون هیچکس معصوم نیست وصلاحیت حکومت ندارد _ هیچ نوع سازندگی نباید صورت گیرد چراکه هرسازندگی زمان " غیبت مهدی " رابعقب می اندازد ( ! ) _ آنها معتقدند درزمان غیبت هیچ تلاشی جهت رفاه مردم نباید صورت گیرد _  وظیفه  طرفداران  مهدی موعود درزمان غیبت  این است که >> شب وروز  دعا وآرزو کنند که >>> شاید این جمعه بیاید ! 

دستور نفی ومقابله فکری  با حکومت  تازه 
اعضای انجمن حجتیه پس ازسقوط حکومت پهلوی فورا تبلیغ برای عضوگیری و گسترش پایگاه های تبلیغات خودرا دردستور کار قراردادند ودرهمین راستا موفق شدند مدیریت چند مسجد وحسینیه وچندی خانه بزرگ ویلایی اعضای گریخته حکومت سابق رابه دست گرفته و به انتقاد از حکومت تازه تاسیس وبه نوعی مخالفت با  افکار آقای خمینی  درملا عام ومجالس خصوصی پرداختند وچنین شد که اقای خمینی که از عقاید وطرح ها وبرنامه های اینها آگاه بود درکنار یک هشدار عمومی دستور تصفیه عناصر نفوذی حجتیه ر ا درهمه جا صادر نمود - بااین تصفیه بزرگ بسیاری از مکان های اشغال شده ازچنگ انجمن خارج واعضای نفوذی  این گروه از مناصب اشغالی برکنار شدند .. وچنین شد که بعد ازاین پاکسازی جلسات این  انجمن زیرزمینی گردید..........

تلاش ناموفق انجمن حجتیه بر ای ساختن مجموعه جمکران درزمان آقای خمینی

انجمن عقب مانده حجتیه بنا بر روایات جعلی شیعه معتقد بود که مهدی موعود ازمحلی به نام چاه جمکران درجاده قم ظهور می کند ! بهمین دلیل تلاش کرد دربیابان بساط خودرا پهن نماید که آقای خمینی بااین تلاش مخالفت نمود .

خیزش آرام وموذیانه باند  احمدی نژاد _   انجمن حجتیه به سوی قدرت 
برای شناخت زمان و راه حرکت این انجمن باید از حرکت محمود احمدی نژاد شروع کنیم _ این عضو انجمن درپرونده خود فقط شرکت درحمله به سفارت امریکا آنهم بصورت غیرمستند را دارامی باشد _ محمود اهل آردان یکی ازدهات حومه گرمسار است  بزرگترین موفقیتی که می تواند درانتظار این روستایی باشد شاید برای نمونه شهردار گرمسارویا نماینده مردم این شهرکوچک در مجلس شورا تصور نمود  ولی اینها هیچکدام نیست محمود دردهه شصت  با هدایت دست های پشت پرده یکباره   به فرمانداری  ماکو وخوی  منصوب می گردد  ! ( فراموش نکنیم محمود آذری نیست ) روال معمول هم این است که  درشهرهای کوچک  شهردارحتما  متولد وساکن همان شهرباشد .

وسپس درسال 1372 به فرمانداری اردبیل گمارده می شود !

محمود احمدی نژاد شخصیت بی پشتوانه ای  تحمیل شده به مردم 
درسال 1379 احمدی نژاد بعنوان کاندیدای مجلس آنهم صندلی های متعلق به تهران ثبت نام می کند ( توجه کنید  گرمسار وسمنان نه  _ تهران ) ولی چون هیچ شناخته شده ومورد قبول مردم نیست شکست می خورد وازراه یابی باز می ماند .

خیرش مشکوک  باند احمدی نژاد به سوی قدرت _ سال 1381
 نگاهی به چند رخداد  تاریخی  
1 _   دوم خرداد 1376 _  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  و پیروزی آقای خاتمی با شعار " قانونگرایی " با 20 ملیون رای مردم 
2 _  هفتم اسفند ماه 1377 _ برگزاری اولین دوره انتخابات شهر وروستا 
3 _  هفتم خرداد 1379 _ برگزاری ششمین دوره مجلس و بدست آوردن 290 کرسی توسط اصلاح طلبان
4 _  نهم اسفند 1381 _ برگزاری دومین دوره انتخابات شهر وروستا و پیروزی شگفت انگیر گروهی ناشناس به نام "  ائتلاف آبادگران ایران اسلامی " درغیاب اصلاح طلبان ( ؟ )   از تعداد 15 کرسی شورا 14 کرسی را گروه "  آبادگران " انصیب خود کردند _ در تداوم نتیجه این انتخابات ناگهان " محمود احمدی نژاد "  بعنوان شهر دار تهران برگزیده می شود  .

تامل بر یک رخداد تاریخی _  دومین انتخابت شوراها در دومین سال دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی برگزار می شود _ ااکثریت قاطع  مجلس دردست اصلاح طلبان است _ حال درچنین صورتی چگونه یک گروه ناشناس موفق به کسب 14 کرسی  از 15 کرسی درشورای شهر تهران می گردد سئوالی است که نیار به " تامل وبررسی " بیشتر دارد _ آنچه مسلم است پراکندگی و عدم توافق واتحاد وکوشش  اصلاح طلبان دراین انتخابات   می تواند یکی از دلائل رسیدن  محمود احمدی نژاد به مقام " شهرار تهران " محسوب گردد .
رد پای محمود و تخریبگری های باند احمدی نژاد  از نیمه دهه 1360 تا کنون 

نام ورد پای محمود  این جوان ر وستایی با تهاجم به سفارت امریکا درتهران شروع می شود وتا 8 سال ویرانگری درمقام ریاست جمهوری یک کشور 70 ملیونی درسال 1392 پایان می یابد _ محمود احمدی نژاد درعارتگری ها _ فساد ها _ ویرانگری های  تهران وایران ازسال 1381 تا 1392( یازده سال)  نقش وسهم عمده داشته است  
درنوشتار های آتی  عقاید _ سخنان وعملکرد یازده ساله  این شیاد ایران ستیز مورد تجز یه وتحلیل قر ار خواهند گرفت 

دستگیری ومحاکمه علنی محمود احمدی نژاد  رابعنوان یک خواست ملی مطرح و از آن پشتیبانی کنیم ........

پدرام میر پارسی 2016/08/08

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...