۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

نگاهی به خبر مرگ مسعود رجوی _ دعوت مریم توسط فیصل به عربستان _ تخلیه لیبرتی واسیران آلبانی


تهنیت وسپاس برای کیمیاعلیزاده قهرمان المپیک 2016_ متشکریم
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مرگ مسعود رجوی و ماجرای فیصل ومریم و تخلیه لیبرتی وآزادی اسیران البانی

ارشیا ار شادی 2016/08/21مقدمه _ هرروزی که ازعمر ذلت بار فرقه رجوی می گذرد آوارهای بیشتری برسرسرکردگان درنوبت مرگ این فرقه آوار می گردد _  اکنون که درزیر چادر اکسیژن دلارهای مزدوری صدام آخرین نفس هایش را می کشد یکباره عرب های مرتجع همه پرده های پنهانی کمک به این گروه خشونت طلب را کنار زده وحمایت های نیمه پنهانی  خودر ا اراین جنایتکاران منفور علنی کرده اند _ شرکت ترکی بن فیصل رئیس جاسوسان رژیم ریاض در شوی مریم قجر بارز ترین نمونه آن می باشد _ دعوت شیخ های سعودی از مریم قجر تروریست جهت سفر به مکه _  دلیل شدت گرفتن تخلیه کمپ آوارگان لیبرتی و زندان سازی فرقه درکشور آلبانی موضوعاتی هستند که دراین نوشته مورد بررسی قرارخوااهند گرفت .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

صادق هدایت : بعضی در20 سالگی می میرند ولی در70 سالگی دفن می گردند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& الف _ ماجرای اعلام خبر مرگ مسعود رجوی خائن توسط ترکی بن فیصل 

ترکی بن فیصل رئیس سازمان اطلاعات عربستان وازاعضای خانواده شیخ های حاکم بر یرزمین ریاض بوده است و از آنجا که همه مقام ها دراین شیخ نشین انتصابی ودر یک دایره مشخص  می باشند می توان گفت نامبرده هنو ز هم ازجمله مسئولین این شیخ نشین است _ بنابراین شرکت این شیخ درگردهمایی نمایشی فرقه رجوی درتاریخ 9 جولای 2016 را باید درراستای سیاست عرب ها در مقابل ایران و درتداوم درگیری ایدئولوژیکی ارز یابی نمود .


تروریست معدوم و مفلوک مسعود رجوی خائن  _ زایش 1328_مرگ اوائل سال 2016_ محل مرگ شهرکورک در ایرلند _  محل چال شدن عربستان سعودی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
شرط بندی عرب ها روی اسب مرده 

طبیعی است طی سه دهه گذشته تشکیلات فرقه رجوی کاملا ازهم پاشیده و از آن اسکلتی بیش نمانده است _ ازطرف دیگر همین سازمان اطلاعات سعودی در گزارش خود درمورد فرقه رجوی اذعان کرده است که این گروه مزدور مفلوک کوچکترین پایگاهی درایران ندارد _ حال سئوال این است که هدف اصلی عرب ها از نزدیکی به فرقه خائن رجوی چیست ؟

پاسخ کاملا روشن است _
 نخست  " آب پاشیدن به  روی جسد " _  درحقیقت عرب ها که با حکومت ایران به یک مرحله عدم دوستی ویا خصومت رسیده اند در  راستای تبلیغات ضد ایرانی خود درحضور رسانه ها لگدی هم به جنازه فرقه رجوی زده اند تا خبر آن برای چندروز هم که شده برجسته شود وگرنه این گروه مزدور حتی درزمانی که ارباب بخشنده ای  چون صدام وچند پایگاه وچند هزار عضو و صدها تانک وتوپ ووو دراختیار داشت هیچ عددی محسوب نمی گردید حال که به وضعیت   جسدی درسردخانه قرارگرفته که غیر بوی گند وتعفن مشام آزار خاصیتی ندارد .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دوم _ اعلام خبر رسمی مرگ سرکرده فراری فرقه رجوی 
مسعود رجوی دراوائل سال 2016 در کشور ایرلند ودرپی شدت گرفتن بیماری  هپاتیت A ( ایدز ) فوت کرده و جسدش مخفیانه به کشور سعودی حمل ودرگورستانی خصوصی چال شده است _  طبیعی است اعلام خبر مرگ و دفن این تروریست برای بقایای فرقه رجوی کار ساده ای نبوده است _ بنابراین ترکی فیصل  اوائل جولای وارد فرانسه وپایگاه تروریستی اوور شده و به اتفاق سران فرقه این نقشه را طراحی کرده است _ ترکی فیصل سخنانش را از روی نوشته ای که فرقه رجوی برایش تهیه کرده می خواند و ازایران وشاهنامه وو سخن می گوید که هرگز درحد یک عرب واپسگرای سوسمارخوار وحشی نیست وکاملا مشخص است که فرقه رجوی متن نوشته رابرایش تدوین کرده است _ قبل از سحنان شیخ مریم قجر کلی از مسعود تعریف می کند ومواجب بگیران درصحنه نیز باشعار " شیرهمیشه بیدار "سخنان اورا تائید می کنند و حال دریک چنین جو احساسی ترکی بن فیصل پشت میکروفون فر ار گرفته ودوبار تکرار می کند " السیده مریم ذوجک المرحوم المسعود الرجوی "  وبعد سخنان خودرا ادامه می دهد _ درحقیقت فیصل با بر نامه ریزی هماهنگ وازپیش طراحی شده خبر مرگ مسعود را ر سما اعلام می نماید _ این اعلام خبر نه می تواند اشتباه وبا لغزش باشد زیرا شیح سعودی دوبار جمله "  المرحوم المسعود الرجوی " راپی درپی وبا تاکید برکلمه " مرحوم " تکرار کرده است .
 بنابراین مرگ مسعود رجوی بدون هیچ شک وتردیدی حتمی است 
وسران فرقه که خود درانتشار این خبر عاجز بوده اند آن رابا طراحی بعهده ترکی فیصل گذاشته اند تا شاید کمی از ضربه خبر برپیکرتشکیلات  پوسیده فرقه بکاهند _ عامل اطلاعاتی عرب نه تنها ازاین موضوع اطلاع کامل داشته وحتی شاید خود درمراسم چال کردن این تروریست درعربستان شرکت  داشته است .
                                                                                                                                                                                                                                                            مرگ مسعود رجوی خائن و نتایج حاصل از آن 
گرچه طبیعی است که فعلا این خبر ازگوش  بقایای فرقه یعنی بدنه به دور بماند ولیکن این پنهان کاری نمی تواند تا همیشه ادامه یابد ودیر ویازود بقایای فرقه مجبور خواهند شد با طراحی نقشه ای دیگر این خبر را آنگونه که خود می خواهند اطلاع رسانی کنند _ ولی این تحول چه نتایجی دربردارد ؟

الف _ تسریع درتخلیه کمپ اوارگان لیبرتی 

همانگونه که شاهد هستیم انتقال اعضای مستقر درلیبرتی شدت گرفته وبه احتمال زیاد تا دوماه اینده کمپ آوارگان لیبرتی کاملا تخلیه خواهد شد _ فرار وقاچاق کردن فرماندهان ترور _ شکنجه گران وخبر فروشان وجاسوساان وسرکوبگران تشکیلاتی با نام ونشان های جعلی به آلبانی خود یکی از دلائل مهم مرگ مسعود رجوی است _ چراکه این شیاد آدمکش تصمیم داشت لیبرتی راهم همانند اشرف " با به کشته دادن ده ها نفر دیگر "  تخلیه وتحویل نماید واکنون وضعیت بصورت دیگری پیش می رود 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ب _ فراری دادن وقاچاق جنایتکاران از عراق 

انتقال سرکوبگران تشکیلاتی به البانی خود دلیل دیگری بر مرگ مسعود رجوی است چراکه تشکیلات فرقه بدون این جلادان تشکیلاتی که نوکر وفرمانبردار رجوی بوده اند  نمی توانست همچنان  سرپا باشد 


آیا تشکیلات فرقه رجوی در آلبانی سرپا خواهد ماند ؟
 طبیعی است که پاسخ منفی است چراکه وضعیت آلبانی با عراق تفاوت های فراوان دارد و سران این فرقه هم این واقعیت راخوب می دانند ولی آنچه اکنون آنها دنبال می کنند " فروپاشی نرم وکنترل شده می باشد " بدین ترتیب که آنها تلاش می کنند تا باجدایی دست کم  بین 300 تا 500  نفر از اسیران جنگی وافراد ربوده شده بنوعی مهندسی شده برخورد نموده و در خفا  وآرام با جدایی همراه با تعهد اینگونه افراد موافقت نمایند وبقیه راهم که ازاعضای قدیمی ودرنوبت مرگ قرارگرفته می باشند بصورت قاچاق وارد کشورهای اروپایی نماند - توضیح اینکه هیچیک ازکشورهای اروپایی حاضر به پذیرش رسمی این افراد تخت تعقیب پلیس بین الملل نیست .

وظیفه خانواده اسیران جهت آزادی اسرا چیست ؟

کشور آلبانی بهرصورت در  بخشی ازاروپا قراردارد و خانواده ها باید دریک حرکت جمعی ازطرف خود نمایندگانی مشخص نمایند که با مسولین  آلبانی وارد گفتگو شوند _ به افکار عمومی وبه رسانه ها  کشیدن مسئله اسیران ونامه نگاری با مسئولین کمیساریا ووو می تواند درامر آز ادی هرچه سریع تراسیران مفید واقع گردد _  آنچه برآن باید تاکید کرد مسئله درخواست های جمعی خانو اده هاست _ نامه نگاری ها باد جمعی باشد 
 آنچه مسلم است اینکه آزادی حدود 500 نفر ازافراد منتقل شده کاملا دردسترس قرارگرفته است  و لذا با کمی تلاش جمعی بیشتر این  آزادی محقق خواهد گردید .


سرانجام پس از سه دهه انکار _ کتمان و پرده پوشی تاریخ نویس سابق فرقه رجوی یعنی ایرج مصداقی دوزاری کج وکوله اش افتاد ودریک تغییر گفتار گروه رجوی را " فرقه " و رابطه بین حمله رجوی _ صدام درمر داد 67 با اعدام گر وهی از زند انیان تواب شورشی درشهریور 67 را تائید نمود _ این و اقعیت نمایی باعث افزایش تهاجم فرقه رجوی به نام برده گردیده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
علل  دعوت عرب ها از مریم رجوی برای سفر به عربستان چیست ؟
این دعوت گرچه درظاهر یک ژست ابلهانه تبلیغی درراستای اختلافات ایران وعرب هاست ولیکن ممکن است پیش در آمد اعلام مرگ رسمی مسعود رجوی نیز باشد چراکه بنا براطلاعات موجود جسد متعفن این مزدور فرار ی در عربستان دفن شده است 

بنابراین سفر احتمالی مریم قجر به عربستان راباید نوعی شرکت نامبرده در سرقبر یکی از شوهرهایش تلقی نمود و لذا درطول ویا بعد ازاین سفر بی شک اعلامیه توجیهی رسمی فرقه د رباره مرگ "مسعود رجوی خان "  منتشر خواهد گردید .

پیام وپیامد اعلام رسمی خبر مرگ مسعود رجوی چه خواهد بود ؟

تائید رسمی خبر مرگ مسعود رجوی یعنی پایان شر ارت ها وموجودیت  یک گروه منفور تروریستی که درپرونده قطور خود ده ها وصدها عملیات بمب گزاری _ ترور _ خمپاره زنی _ سرقت بانک _ پولشویی _ قاچاق اسلحه وانسان _ جعل  وخلافکاری وو وکشتن هزاران ایرانی وعراقی را دارا می باشد .

گروهی که منفور بودن آن درتاریخ ایران بی نظیر است وایرانیان به این مزدوران جاسوس به چشم دشمنانی نگاه می کنند که "  به دور ازبخشش وفراموش کردن است " 

پایان فرقه رجوی فرصتی بر ای تحت پیگرد قراردادن جنایتکاران فراری 

بنابراسناد تاریخی موجود فرقه رجو ی دست کم مسئولیت ترور حدود 15000 نفر را رسما بعهده گرفته است _ بنابراین با مقداری هزینه کردن و مطرح نمودن شکایت در دادگاه های اروپایی وبا استفاده از جود صدها شاهد زنده می توان سران این فرقه را به دادگاه و محکومیت کشید واجازه نداد این جنایتکاران تحت تعقیب به سادگی بتوانند از دست قانون بگریزند 
توجه داشته باشیم جو ضد تروریستی امروزه درکشورهای اروپایی فرصت مناسبی برای به دام انداختن سران این گروه تروریستی فراهم آورده است .

ارشیا ارشادی 2016/08/24 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...