۱۳۹۷ اردیبهشت ۹, یکشنبه

معرفی کامل مهوش سپهری یکی از جنایتکارترین عناضر سرکوبگر فرقه رجوی ( +18)

معرفی مهوش سپهری ( نسرین ) یکی ازجنابت کارترین عناصر سرکوبگرفرقه رجوی   (+18) _ دوره های فکری بشر 


ارشیا ارشادی وفرقه رجوی 
2018/04/29 ( واکنش _ 193)
پیش نوشت

طی دهسال گذشته که اینجانب خاطرات اعضای سابق فرقه رجوی را دنبال می نمودم با نام یکی از جلادان / بازجو وشکنجه گران وسرکوبگران این فرقه آشناشدم  مهوش سپهری 

ازمهوش سپهری بعنوان یکی  از نزدیکان مسعود رجوی نام می برند / درخاطرات  افرادجداشده ازفرقه  ازاین زن بعنوان یک زن دریده /  فحاش /ناسزاگو / رذل / بددهن وهرزه گو نام برده شده ومی شود  

اگرچه تمامی این افراد درخاطرات خود بدلیل شرم از نام بردن توهین های این زن جنایتکار خودداری می نمایند ولی نگارنده با تماس با تعدادی ازاین افرااد از توهین ها وناسزا های این بیوه زن حرمسرای رجوی آگاه شده و تصمیم گرفتم کلیه کلمات توهین آمیز این زن دریده را بدون سانسور دربرخودر با مخالفین ومنتقدین درقلعه اشرف وکمپ لیبرتی به آگاهی همگان برسانم تا پارسی زبانان هرچه بیشتر با این زن هرزه دهان آشناشوند 

دربخش دوم این متن نمونه هایی  روند وسیرتخولات فکری بشر ازدوران های نخستین تا عضرخردگرایی رابصورت کوتاه تشریح خواهم نمود 
الف _ مهوش سپهری معروف به نسرین دریده رابیشتر بشناسیم 

ازاطلاعات شخصی نامبرده هیچ ردپایی دردست نیست / متولد 1328  دریکی ازشهرهای غرب ایران است / علت پیوستگی او به فرقه رجوی معلوم نیست وبتظر می رسد بعد ازدهه شصت به این گروهک تروریستی پبوسته باشد

مهوش سپهری یک زن شکست خورده ویکی ازسرسپرده ترین زنان به فرقه رجوی است / تحصیلات او درحد خواندن ونوشتن است وبهمن دلیل بی سوادی خیلی زود درزمره زنان موردوثوق رهبرفرقه قرارگرفت / مهوش پله های سرسپردگی را خیلی سریع پیمود و به مقام یک زن جاسوس وسربکوبگر وجلاد  وبازجوی فرقه نائل گردید  

مهوش سپهری در جریان پروژه  هایی چون  تنگه وتوحید /  رفع ابهام (  دهه 70 ) وانقلاب ایدئولوژیک و جداکردن کودکان ازخانواده ها / بازجویی وشکنجه زنان معترض سهم ونقش داشته است 

مهوش سپهری همچنین زندانبان  بوده  ودرپروژه  طلاق های اجباری  و حرمسرا سازی /  وخارج کردن رحم وتخمدان  زنان سهیم بوده است / 

یکی دیگر از اقدامات مهوش سپهری  که کم تردرمورد آن گفتگو شده است این است که نامبرده درسال 1366 درپروژه ازدواج های تشکیلاتی  نیز نقش وسهم داشته است  دراین پروژه که سرپرستی آن بعهده مهدی ابریشمچی بوده است زنان عضو در کانکس هایی دربخشی ازاشرف مستقر می شده ند و مهدی ابریشمچی زنان را به عقد ساعتی مردان در می آورد/  وبدین ترتیب مردها با  ژتون ابریشمچی وارد کانکس ها شده وبا زنان  آمیزش وتجاوز  جنسی  می نموده اند / مهوش سپهری  و محبوبه جمشیدی دراین پروژه نقش آماده کردن زنان برای تن دادن به تجاوز جنسی   بوده اند  

مهوش سپهری هم به زنان وهم مردان بی شرمانه  توهین وناسزاگویی می کرده است 
مهوش سپهری همچنین یک  آلت تناسلی مردانه بخود متصل می کرده وبه زنان ومردان ازپشت تجاوز جنسی می نموده است 
لیست توهین های مهوش سپهری

1 _  ک ی رم . یکی ازمعمول ترین   توهین های مهوش سپهری علیه زنان یوده است 

این توهین مردانه را مهوش سپهری بکار می برده وآنرا به خواهر ومادر اعضای زن بکار می برده است 

فلا نم تو فلان مادر وخواهر ت / فاحشه / ج ن د ه  لاشی / ک ون  پاره / ک و ن ی  / می ک ن م ت  / دهنتو گ ا ی ی دم  / می دم برادرها از ... بکننت 
خواهر تو  مادر تو گ  ... جنده ازناسزاهای  معمول مهوش سپهری می باشد 

مهوش سپهری همیشه بعنوان زندایان زندانهای زنان گمارده می گردیده است 
 مهوش سپهری زنان زندانی رابه دلیل اعتراض تهدید به فرستادن بین زندانیان مرد می نموده وحتی یکبار این تهدید خودرا به مدت کوتاهی به مرحله اجرا درآورده است 

یک خاطره 

به خاطره یکی از خانم ها از  اعضای سابق فرقه رجوی درمورد مهوش سپهری  توجه کنیم 

ایشان می گوید  دریکی ازروز های گرم تابستان که باجند خانم  مشغول کارکندن علف ها هی خیابان های اشرف بودیم من دچار سردرد شدید گردیدم  وبهمین دلیل راهی بهداری شدم  وقرص ضدسردرد گرفته وراهی آسایشگاه گردیده وروی تخت درازکشیدم 

 چند دقیقه ای نگذشته بودکه مهوش سپهری  وارد آسایشگاه شد وبمن گفت : تو اینجا چه می کنی ؟
 به اوپاسخ دادم : سردرد شدید دارم و قرص مصرف کرده  واستراحت می کنم 

مهوش سپهری :  این کارتو یعنی تمارض  و وزمین گذ اشتن بار خواهر مریم/ پاشو برو سرکار 

من :  خواهر نسرین سردرد دارم ونمی توانم زیرآفتاب بمانم وکمی زود تر ازکار دست کشیدم 

مهوش سپهری : پاشو پاشو خودت رابه موش مردگی نزن / این تمارض تو یعنی لگدزدن به انقلاب خواهر مریم 

من :  متاسفم نمی توانم  امروز بیشترکارکنم / حالم خوش نیست 

مهوش سپهری :  جای بیمار دربیمارستان است آنهم به تجویز دکتر /  بروسرکار به سرنگونی فکرکن حالت خوب خواهد شد

من :  پتوراروی سرم کشیدم 

مهوش سپهری : فکرمی کنم تو هوس ک ... داد ن  کرده ای وبند جیمت زده بیرون / برادرها را صداکنم بیا یند ترتیبتو بدهند ؟

من :  سکوت 

 مهوش سپهری :  پاشو ج ن د ه لاشی  / اززیرکار دررفتن درارتش یعنی گه زدن به انقلاب خواهر مریم / می فهمی عفریته ان دماغ خشک شده ؟

من : سکوت 
 مهوش سپهری درحال ترک خوابگاه  :  امشب باید پروژه بنویسی / وفکت هایت را بالا بیاوری 

نوشتنی ها وگفتنی ها  درباره این عنصرپلید وکثیف ( مهوش سپهری ) بسیاراست 

درکتاب دردست نوشتارجمعی " فرقه رجوی نماد خیانت وجنایت "  این زن زشتخو وسایر زنان سرکوبگر فرقه رجوی را بیشتر وکامل ترمعرفی خواهیم نمود 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ب _  درچه مرحله فکری  تاریخی هستیم ؟

 دردوران فکری / اندیشه گری وتحول درزندگی  بشر شامل 5  دوره مهم می باشد 

یکم _ دوران های نخستین _ ازعصرپیدایش تا کشف آتش (عصرماقبل خردمندی )

 دوم _  دوران طبیعت پرستی ( نمادهای طبیعت ) خدای نور وآب وآنش وو

سوم _  دوران تا سیس ادیان وآئین ها (  دوره متافیزیک )

چهارم _  دوران فلسفه وفلاسفه  (  دوران شک / تردید / تفسیر )

پنجم _  دوران اندیشه ورزی وخرد گرایی (  دوره فیزیک ) هنرمند پیشکسوت سرکارخانم پری صایری نمایشنامه کوروش بزرگ رابه روی صحنه برده است / باسپاس وآرزوی موفقیت برای ایشان
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دردوره های نخستین فکر وتمرکز فکری بشربرروی گذران زندگی واستفاده ازطبیعت بوده است 

از دوره کشف آتش  بدین سو بشر وارد مرحله فکر کردن برای زندگی بهتر بوده است وبهمین دلیل عنصر خلاقیت وآفرینشگری کم کم وارد ذهنیت بشرگریده است 

سرازتخم خمودگی درآوردن بشر از دوره دوم آغاز می گردد / دراین دوره مسائل تلاش برای بقا  درجوامع بشری آسان ترشده است /  مرگ ومیرها اما همچنان ازجوامع بشری قربانی می گیرند 


کشف آتش افتخاری است برای بشر / دراین دوران بشر اما  برای حل مشکلاتی برای  بیماری ودرماندگی خود هرچه فکرمی کند  بجایی نمی رسد وچنین است که وارد دایره جاذبه توهم  گردیده ودست بدامن ماه وخورشید وابروباران ودرختان  می گردد و ازاین موجودات طبیعی همچو.ن خود تقاضای حل مشکلات  می نماید

دوره سوم اما زمان ادعا های  برخی بعنوان پیا مبران و معتقدان به  مسئله متافیزیک  است 
دراین دوره فکر وذهن واندیشه  بشر درمانده وسرگردان توسط  افراد شیاد ودغلکاری  به سرقت برده می گردد

   و  خاخام / موبد / کشیش و آخوند برجای آب وآتش وخورشید وابرو باران  نشسته وخودرابه انسان سرگشته ودرمانده وپرارسئوال  تحمیل می نمایند / دوره سوم / عصر آسیب دیدگی ذهنی بشراست / عصر تسخیر دهن ها توسط مدعیان دین وادیندوره سوم را می توان عصر تعصب و جاهلیت ودوره تقدس  بنامیم / وچنین است که دراین دوره پذیرش خرافات  بشررا از حالت تحرک وپویایی خارج کرده وبه مرحله دعا وتقدیر وسرنوشت ازپیش تعین شده می کشاند !

مبلغان  دینی / آئینی قرن ها با تسخیر فکر بشر ودیوار تقدس بر جهان حکم می رانند 
فشار این قشر فریبکار گسترده وگسترده ترمی گردد  واین فشارها باعث  بوجود آمدن قشرتازه ای بنام فیلسوف وفلسفه می گردد

فیلسوفان قشر نخبگان فکری هستند که باورهای دینی / آئینی را یکجا ودربست قبول ندارند / این گروه فکری  گرچه  از باورهای دینی وائینی کمی فاصله گرفته اند ولی جرات وشهامت به زیرسئوال کشیدن  کلی این باورها را ندارند 

بهمین دلیل درپی توجیه وتفسیر و عقلایی نشان دادن بخش هایی از تئوری های دینی / آئینی هستند 

مارکس از منظر اقتصادی می گوید : فلاسفه درپی تفسیر جهان هستند  واین درخالی است که باید به فکر تغییرجهان بود 
اندیشمندان این دوره یعنی فیلسوفان  یک پایشان درزمین باورهای دینی / متافیزیکی است و پای دیگرشان درزمین اندیشمندی وخردورزی قراردارد 
درواقع می توان گفت فلاسفه اندیشمندان نیمه رها شده ازباورهای متافیزیکی هستند 
این اندیشه ورزان گرچه ازمرحله متافیزیکی و جهان دینی فاصله گرفته اند اما بین همچنان به تابش هایی  ازجهان متافیزیک بهره می برند وگرم می شوند 

بهرروی دوره فلسفه وفیلسوفان را می توان دوران شک / تردید وتفسیر نام نهاد / نبرد فکری فلاسفه ومبلغان دینی طی صده ها درجریان بوده و این دو هرگز به تفاهم ونزدیکی نرسیدند / وبحث هارا بی نتیجه رها کرده اند 

 درهمین دوران میدان داری فلاسفه ومبلغان دینی اما گروه دیگری ازنخبگان فکری پای به میدان اندیشه ورزی وخردگرایی گداشتند  و دوره اندیشه گرایی وخرد ورزی و دانش گرایی  فرارسید و بشر وارد دوره پنجم شد /  دوره فیزیک 
دوره علم گرایی وفیزیک تکامل یافته ترین دوران زندگی بشراست 

دراین دوران بشرامروز وارد مرحله ای  گردیده که نه تبلیغ مبلغان دینی را برمی تابد نه توجیهات فیلسوفان را 

دوره دانشگرایی دوره مهم ودشواری است چراکه بشر امروز با اندیشه گرایی وخردورزی باید هم  توده های اسیرخرافات را ازخواب قرون بیدار کند وهم دکان فلاسفه و مبلغان دینی / آدینی  را تخته وتعطیل نماید 

با فلاسفه می توان کنار آنمد / این ترک خوردگان فکری آمادگی شستشوی کامل ذهنی  را دارند 

ولی مبلغان دینی /. آدینی که برروی ذهنیت تسخیر شده مردم کاخ فریب ودغلکاری  بناکرده اند به این سادگی میدان را خالی نمی کنند /  پیکار اندیشه ورزان خردگرا با مبلغان دینی گرچه سخت ودشواراست ولیکن غیرممکن نیست 

اگر تمامی گریختگان ازمدار جاذبه  متافیزیک ( دین وآئین ) عزم خودرا جزم کرده وهریک به سهم خود بکوشند بدون تردید آینده دردست اندیشه ورزان وخردگرایان خواهد بود
باورمندان دینی / آئینی رانباید تحقیر کرد بلکه باید جلوی باورهای آنها شمع برافروخت وآنها را ازاین بیراهه به راه کشاند

 نکته جالب اینکه افکار  مسعود معدوم دراوائل قرن 21 همچنان در دوره سوم گیر کرده ومنجمد شده بود / ادعاهایی چون نایب ومهدی   غائب بودن ودرادامه ادعای خود مهدی بودن/ ودست بدامن آب انبار  سامره شدن وبا درودیوار صحبت کردن این ادعا را اثبات می کند / افرادی چون سروش / کدیور/  مهاجرانی  همان باورها را معتقدند که حنتی / یزدی / مصباح یزدی وغیرو 

تئوری رابطه علت ومعلول سلاحی موثزومفید
 آگاه کردن و تشریح وتوضیح علت ومعلول می تواند  توده هارا به تفکر واندیشه وادارد 
بهرروی جند  صده است که عصر متافیزیک ( تقدس گرایی ) به سر آمده وعصرفیزیک (خرد گرایی ) فرارسیده است 
ارشیا ارشادی 
2018/04/29 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...