۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

هشدار به حکومتگران حاکم برایران و دشمنان وعناصرمیهن فروش دربرون مرزها (1)

هشدار به حکومتگران حاکم برایران _ دشمنان  وعناصرمیهن فروش دربرون مرزها
بخش نخست 

 ارشیا ارشادی وخانه ای که درمسیرتوفان قرارگرفته است 
2018/04/16 (واکنش_ 188)

پیش نوشت 

به قدرت رسیدن معممین شیعه ازسال 1979 درایران / پرونده 39 ساله حکومت اسلامی و همچنین راه اندازی / سازماندهی وتجهیز مسلمانان جهادگرا توسط غرب وعرب ها  و حوادث تاسف بار 5 سال گذشته در منطقه  بخوبی نشان داد که به قدرت رسیدن مسلمانان می تواند چه زیانهای غیر قابل جبرانی به کشورهای خاورمیانه وارد نماید 
 گرچه حاصل این تحولات  توام با نابودی چندین کشور درمنطقه ماگردید و میهن  ماراهم درشرایط سخت وبحرانی قرارداد ولیکن تنها حسن این تحولات دست کم برای ما ایرانی ها این بود که ملاها / آخوندها ودرمجموع معتقدین به اسلام وشیعه گری کوچکترین صلاحیتی برای اداره یک روستا ی چند خانواری راهم ندارند چه برسد به کشور بزرگی چون ایران با 80 ملیون جمعیت / طی این 39 سال ملاها پشت تعدادی مذهبی غیر معمم قایم شدند / مستبدانه حکم راندند وبزرگترین زیان ممکن را به مردم وکشورما وارد نمودند _ اکنون درآغاز 40 امین سال حکومت اسلامی / شیعی  میهن ما دراثر بی لیاقتی / بی کفایتی وفساد مسئولین درشرایط بسیار سخت وشکننده ای قرارگرفته  وبسیار آسیب پذیر گردیده است
درچنین شرایط بحرانی طبیعی است که حاکمین درایران قدرتی برای پشت سرنهادن بحران های متفاوت ندارند
بحران ها و دردهای بی درمان حکومت اسلامی / شیعی بی شک شرایط وزمینه های اعتراض مردمان تحت فشار رافراهم آورده است / ازسویی دیگر سران این حکومت  درامور دیگر کشورها دخالت می کنند و شعارهای بی پایه واساس وخنده داری چون نابودی اسرائیل را بعنوان یک وظیفه حکومت برزبان می آورند که این گونه ادعاهای بی پایه واساس وتبلیغی خود برای میهن ما ممکن است باعث ایجاد خطر های جبران ناپذیر گردد / دخالت حکومت درسوریه وعراق ویمن وبحرین  واختلافات بین اشغالگران صهیونیسم و فلسطینی ها  نه ربطی به حکومت دینی دارد ونه درچهارچوب منلفع ملی مردم ما تعریف می گردد

درچنین شرایطی وظیفه ایران دوستان هشدار دادن است / هم به مسئولین حکومت وهم به دوستداران ایران زمین
نگارنده بعنوان یک دوستدار ایران وایرانی ها ومخالف جنگ وخشونت وتروریسم  وببنیاد گرایی ومدافع گذر مسالمت آمیز از نظام شکست خورده مذهبی ها درایران وظیفه خودمی دانم درکنار هشدار به حکومتگران درحد دانش و توانایی های خود به مردم ایران یادآوری کنم هشیار ومراقب  باشند ودسیسه ها علیه موجودیت ایران را خوب بشناسند
نخست_  هشدار به دشمنان وجودی ایران 
سرزمین ایران ازدیرباز تاریخ دشمن داشته وهمچنان دارد / دردیروزهای دور استعمارگرانی چون بریتانیا /  پرتقال / روسیه /  امریکا /عثمانی ها / عرب های سوسمارخوار بیابانگرد دشمنان ایران زمین بوده اند 
گرچه رژیم اشغالگر اسرائیل دشمن ایران نبوده ونیست ولیکن دربسیاری ازموارد درقد وقواره وظاهر یک دشمن خودرا نشان داده و در دسیسه های پنهانی و  تهدیدات قلابی علیه سرزمین ما شرکت می کند  
بهرروی  سخن من با دولت هایی است که موجودیت  خاک ما  ایران زمین را مورد  تهدید قرارمی دهند حکومت اسلامی گرچه درفروردین 1358 توسط مردم ایران انتخاب گردیده است ولیکن نظرمردم ایران نسبت به این حکومت مذهبی درامروز کاملا مشخص وثابت شده نیست / شرایط بحرانی امروز ایران بخوبی نشان می گرچه بسیاری ازمردم ایران ازاین حکومت راضی نیستند ولیکن فعلا  خودرا با شرایط نا بهنجار کنونی وفق داده  وحاضر به دادن بهایی برای برکناری این حکومت نیستند 
بنابراین 
مشکلات شما با حکومت مذهبی ایران  به جای خود محفوظ ولیکن خط سرخ ما ایرانی ها امنیت مردم ایران ومسافت سرزمینی ایران زمین است 
پس حد ومرز خودرا بشناسید ورعایت کنید به منطقه حفاظت شده این شیرتوانا  هرگز نزدیک نشوئید 

تهدید نکنید / تحریم نکنید دسیسه نکنید / ازطرح های دسیسه چینی علیه ملت ایران بردارید 
تاریخ ایران را بخوانید همه دشمنان وجودی ایران در نفشه کشی / طراحی دسیسه برای لطمه زدن به موجودیت ایران زمین شکست خورده اند / آزموده را تکرار کردن خطاست
البته این بدان معنا نیست که شما جرات وشهامت آسیب رسانی به ایران ومردم مارا دارید ... نه چنین نیست
هشدار بخاطر فکر طراحی وسایر دسیسه های پنهانی علیه ایران زمین است 

هشدار به عناصرضدایران وایرانی دربرون مرز

بنابرآمارها ی موجود حدود 3 ونیم ملیون ایرانی دربرون مرزها اقامت دارند 
 عموم این افراد یا منتقد حکومت ایران هستند ویا هیج نظری وفعالیتی ندارند وبه زندگی خود مشغولند
اربین این جمعیت برزک چند گروهک کوچک وچند عنصر مزدور امریکا واسرائیل وعرب ها  وجود دارند که جمع کل این عناصر درمجموع ارسه هزار نفر تجاوز نمی کند / بنابراین روی سخن من بااین مزدوران است که خودرا اپوزسیون برون مرزی عنوان می نمایند مزدوران روی سخن من باشماست 
 ما ایران دوستان تک تک شما مزدوران را خوب می شناسیم وافشا می کنیم

شما مزدوران هیچ پایگاه وجایگاهی  درمیان ایرانی ها ندارید واصولا ایرانی نیستید 

پس شرم کنید به جای مزدوری ودریافت حقوق   کم تر بخورید / کم ترلباس بخرید ولی شرافت مندانه زندگی کنید ودست ازمزدوری بردارید
شما دربرون مرز خواهید مرد وخواهید پوسید / هیچ خفتی بدتر از بی وطنی نیست 

آشغال های غیرقابل بازیافت 

حق مزدوری حقوق قابل ارزشی نیست / نگاه کنید به سرانجام مزدور فرقه رجوی  که همه ایرانیان چون یک بیمار مسری جذامی ازآن فاصله گرفته اند وهرکجا ظاهر می شود همه می گویند پیف پیف خرچسونه آمد 

ابله های بی شعور مزدور آگاه باشید 
امنیت مردم و مسافت سرزمینی ایران خط قرمز ما ایرانیان پاکنهاد است

بنابراین هرگونه مدارک مزدوری شما را افشا خواهیم کرد 

شرم کنید هشدار به عناصرحاکم برایران  

 باشما هستم ای اسلام زدگانی که 39 سال است برسرزمین کورش اسب خشم وکین  می تازید
شما شکست خورده اید / شما سرزمین مارا تخریب کرده اید / شما سرزمین مارا خشک کرده اید

شما تخم ریا ودروغ وتبهکاری را دراین سرزمین کاشته وآبیاری کرده اید 

شما 39 سال است خرافات دینی /مذهبی  را دربین مردم ساده دل ایران تبلیغ وبه ذهن آنها تزریق  کرده اید 


شما مسئول وجود  3 ملیون بیکار / 3 ملیون معتاد / 5 ملیون معتاد به الکل / 10 ملیون بازندگی زیر خط فقر / 11 ملیون حاشیه نشین / دهها هزار بی خانمان / ده ها هزار کودک کار هستید و هزاران خود فروش هستبد چه تصور خامی 

 شما با آن مغز کوچک دینی تان  فکر کرده اید با ساخت 70 هزار مسجد وتکیه و نمازخانه / با ساخت 1400 امام زاده قلابی / باتزریق شبانه روزی دین عربی وخر افات تشیع
با صرف ملیاردها دلار از ثروت  سرقت شده مردم ایران جهت صدور انقلاب / باساخت وراه اندازی دها مدرسه زوضه خوان پروری و تولید یک ملیون آخوند بی سواد می توانید اسلام وتشیع را دراین سرزمین باستانی ماندگار وپابرجا کنید

چه تصور خامی /  آمارهای خصوصی خود شما نشان می دهند بیش ازنیمی ازجوانان ایران از دین ومذهب گریخته وبه دنیای آزاد اندیشی پای گذاشته اند / پس همه ایران بربادهی های شما بی اثربوده است 

پشت به دشمن روبه ایران مردم اصفهان به نمایندگی ازطرف مردم ایران به شما روضه خوان ها پشت کردند واین یعنی  اینکه ازشما قشر بیکار وسربار ومفتخور فریبکار بیزار هستند 

هشدار به حکومت گران ایران

صدمات وضایعات ولطمات 39 سال گذشته نشان می دهند که شما بی سوادها کوچکترین صلاحیت و شایستگی اداره همان حوزه های ملا پروری خودرا ندارید چه برسد به یک روستای گوچک ایران 

بگذارید یادآوری کنم 

شما سران شایسته ارتش ایران را اعدام کردید وصدها امیر را برکنار ویا بازنشسته اجباری نمئده و زمینه فروپاشی نیروهای مدافع ایران زمین را فراهم آوردید 

شما از اقدام بچه گانه وضد قوانین جهانی گروهی جوان فریب خورده به سفارت امریکا وگروگان گیری 444 روزه پشنیبانی کردید 
وجنین شد که امریکای جنایتکار روابط سیاسی / اقتصادی / نظامی خودرا با ایران قطع نمود
شما یه تلاش های 444 روزه صلح طلب های جهان برای آزادی دیپلومات ها گوش نکردید
وچنین شد که نقشه ازپیش طراحی شده دشمنان ایران در لباس ارتش صدام جهت تهاجم به ایران فراهم گردید 
تهاجم عراق به ایران وجنگ خانمان سوز درسال 1361 می توانست پایان یابد ولی شما با توهمات و ماجراجویی های خود این جنگ را تا سال 1367 ادامه دادید 
یادتان هست شعارهای فریبکارانه شما چه بودند ؟

جنگ جنگ تا پیروزی / جنگ جنگ تارفع فتنه درجهان / بهر آزادی قدس ازکربلا باید گذشت !

حال پاسخ دهید سرانجام این شعارهای بی پایه واساس به کجا رسید ؟

حاصل جنگ وتداوم آن چه بود ؟
چند صدهزار کشته / ملیون ها مجروح و مصذوم ومعلول 
ملیارداه دلار صدمه وزیان مالی 
تخریب چندین  شهر وروستا 
شما هم اکنون پس از پایان 30 سال ازجنگ هنوز جنازه سرباز گمنام وارد کشور می کنید

بنابراین مسئولیت کامل نتایج تهاجم عراق به ایران بعهده شما می باشد 
آقایان روضه خوان بی سواد 

صدماتی که شما عناصرضدایرانی به کشور ماوارد آوردید  ازتهاجم تازیان ومغولها وتیمور واسکندر هم بیشتراست

شما مسئول قتل دست کم یک ملیون ایرانی هستید
شما با یک گروهک تروریستی بنام فرقه رجوی مماشات کردید 
 وبه این همجنس های خود فرضت دادید تا هم اسلحه تهیه و مخفی کند / هم جوانان ونوجوانان را فریب دهد و بااستفاده از ده ها مکان هنگانی به جذب نوجوانان وجوانان دست یزندشما با نادانی تصور می کردید یک فرقه تروریستی با خواهش وتمنا اسلحه های سرقت ومخفی شده را تحویل شما می دهد ؟

اعضای این گروهک همجنس درهمه ارکان های شما عوامل نفوذ خودرا وارد کرد 

وچنین شد که رئیس جمهور بی عرضه راهم فریب دادند و30 خرداد را آفریده شد و درنتیجه 16/000 نفراز مردم ایران توسط این گروهک مدهبی / تروریستی به قتل رسیدند 

شما جمعی از اندیشمندان و اهالی فرهنگ را ربودید و درخانه هایشان ورندان به قتل رساندید

شما با شعارهای توخالی برای ایرانیان درجهان دشمن تراشی کردید
چندین قطع نامه در آژانس بین المللی اتمی وشورای امنیت حاصل بی لیاقتی وبی کفایتی شمایود
همه تحریم ها وفشارها حاصل همین بی ایاقتی های شما بودند


آقایان حاکم بر ایران 

پرونده 39 ساله  شما سرشار از شکست وتباهی است  / غارت واختلاص است هشدار / هشدار / هشدار 
هم اکنون دسیسه های فراوان درگوشه وکنار جهان علیه امنیت ملی وحاکمیت مسافتی ایران درحال شکل گیری هستند

.این تلاش های پیدا وپنهان نابودی  ایران را هدف گرفته اند /  تجریه سوریه را از نظر دور ندارید  

 از تهدیدهای توخالی علیه رژیم صهیو نیستی  ودخالت دراموردیگرکشورها بعنوان صدور انقلاب وشیعه گری  دست بردارید 

واما درچهارچوب پروژه  اصلاح چه می توان و   باید کرد ؟  


نگارنده بعنوان یک ایراندوست مستقل بسیارنگران آینده میهن خویش هستم 

 راه حل ها جهت برون رفت ازابر بحران های خطرآلود 

 1  _ نیروهای ایران را فورا از عراق وسوریه فراخوانید 
2 _  ارهرگونه دخالت درامور دیگر کشورها دست بردارید 

3  _  شورای نگهبان را منحل کنید 
4 _ امام جمعه هارا برکنار کنید

5 _ دولت اعلام کند ظرف یک سال انتخابات مجلس موسسان جهت بررسی وتدوین قانون اساسی رابرگزار خواهد کرد 
6 _ با تدوین یک قانون مطبوعات نوین آزادی مطبوعات را تامین کنید 
7 _ به همه احزاب وتشکل های غیر تروریستی اجازه تاسیس وفعالیت بدهد  

8_ زندانیان سیاسی وغیر امنیتی را آزاد کنید 
9_ ازنخبگان ایرانی درون وبرون مرز دعوت به همکاری نمائید

 10 _رئیس قوه قضائیه رابرکنار ویک حقوقدان غیر مععم را به مسئولیت بگمارید 
11_ آزادی اندیشه وبیان واعتراضات مدنی رابه رسمیت بشناسید 

12_ قوانین ضد حقوق زنان را لغو کنید 
13 _ تمامی مسئولیت های آقای خامنه ای تا تدوین قانون اساسی جدید متوقف گردد

14 _ کلیه منصوبین رهبری برکنارشده وبطور موقت مسئولین غیر جناحی را منصوب کنید 

15_ ثروت های سارقین و نوکیسه گان ودلالان را مصادره کنید
16 _ نیروهای نظامی را درمرزها بحالت آماده باش قراردهید

هشدارها را جدی بگیرید سرزمین ما در مسیر توفان قرارگرفته است 

اگرفوری وجدی تن به اصلاحات زیربنایی ندهید باید چشم برای دسیسه های رنگارنگ علیه ایران زمین باشید که در آنصورت نه ازتاک نشان می ماند ونه ازتاک نشان ....

سخن پایانی با آقای خامنه ای 

 جناب آقای خامنه ای دخالت شما فراتر ازقانون نیز مشاهده شده است 
لذا  اگر کوچکترین آعتقادی و احساسی  نسبت به ایران دارید دست ازقدرت سیاسی دست  بردارید وتنها به وظیفه اصلی خود یعنی مسادل دینی بپردازید
آقای خامنه ای هشیار باشید / میهن ما درخطر است / پس بخاطر ایران ازقدرت کناره گیری نموده وبه دولت کمک کنید تا بتواند  انتخابات مجلس موسسان رابرگزار نماید 
که برای اصلاح وتغییر هیچ راه دیگری وجود ندارد 
من این دوخرف نوشتم چنانکه غیرنداند 
توهم زروی کرامت چنان بخوان که تودانی 

برای ثبت درتاریخ 

ارشیا ارشادی 
2018/04/17

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...