۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

نامه به خانم عاصمه جهانگیر درمورد سرکوب زنان اسیر درفرقه رجوی
نامه به خانم عاصمه جهانگیر درمورد نقض گسترده حقوق زنان درفرقه رجوی 

ارشیا ارشادی وتجاوز فیزیکی / احساسی / جنسی زنان درفرقه صاحب مرده رجوی 
2017/12/12 ( واکنش _ 167)
پیش نوشت 

پروسه جدایی ازفرقه رجوی به راس هرم نزدیک ترشده است 
سیامک نادری با 40 سال عضویت هم اکنون رودرروی مریم قجرتروریست 

سایت حقیقت مانا را دنبال کنید 
حقیقت مانا _ سیامک نادری با 40 سال سابقه ازخاطرات خود می گوید

 بنا برشواهد ومدارک ومستندات موجود زنان درتشکیلات فرقه رجوی درزمره بی حقوق ترین زنان اسیردرجهان بوده وتحت آزار وسرکوب و تجاوز فیزیکی / جسنی / احساسی قراردارند 
درحقیقت گرچه تمامی اسیران فرقه تحت آزارتشکیلاتی قراردارند ولیکن ستم برزنان مضاعف می باشد
دراین نامه سرگشاده به خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق بشردرمورد ایران به  امضای گروهی ازتلاشگران مستقل حقوق بشر رسیده است موارد این ستم وسرکوب مضاعف بطور دقیق تشریح گردیده است 

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگرحقوق بشر درمورد ایران 

سرکارخانم عاصمه جهانگیر 

با درود خدمت شما 
ازآنجا که رعایت حقوق بشر یک امرجهان شمول است وشامل همه دولت ها _ احزاب _ گروه ها  وتشکل ها می گردد
ازآنجا که سازمان موسوم به مجاهدین از گروهی ایرانی تروریست   فراری تشکیل گردیده است
از آنجا که نظارت براعمال ورفتار این گروه جزو وظایف شما در مورد نظارت بررعایت حقوق بشر می باشد

لذا انجمن  پاسداشت حقوق زنان ( باران )  مبادرت به نوشتن این نامه برای شما می نماید 

ما گروهی ازتلاشگران مستقل عرضه حقوق بشروزنان برآن شدیم تا نقض سیستماتیک بیش ازسه دهه در مناسبات تشکیلاتی این گروه ازسال 1981 تا 2017 را که برپایه مستندات وشواهد سازمان دیده بان حقوق بشر ( سال 2005 ) وهمچنین شهادت ده ها نفرازاعضای سابق این گروه درمورد سرکوب سازماندهی شده اسیران این فرقه بویژه زنان عضو رابه آگاهی شمابرسانیم
لازم به یاد|آوری است که ده ها تن ازاین شاهدین آماده همکاری وارائه خاطرات ونظریات وشواهد خود به شما هستند
ما ضمن برشمردن بخش هایی ازاین نقض سیستماتیک حقوق زنان ازشمادرخواست می نمائیم گروه ویژه ای را تعین نمائید تاضمن گفتگو وبررسی ابعاد این ستم کاری درمورد اسارت _ شکنحه _ قتل ونقص عضو نمودن بیش از100 زن عضو گروه درگزارش خود به کمیته حقوق بشر این موارد رانیز منظور نمائید
متاسفانه گزارشگر قبلی آقای احمد شهید ضمن آگاهی از گزارش های اعضای سابق وخانواده اسیران وقول اقدام دراین مورد بدلائلی که برای مامشخص نیست چشم خودرا براین نقض حقوق بشر برهم گذاشتند وما امیدوارهستیم جنابعالی که یک خانم می باشید مفاد این نامه راجدی گرفته و.اقدامات مقتضی بعمل آورید 
طبیعی است که عدم واکنش شما این گمانه زنی را تقویت می کند که گزارشگر ویژه بهرشکل تطمیع ویا تهدید گردیده است تا درمورد این نقض گسترده خقوق بشروزنان سکوت اختیار نماید که این خود مستقل بودن شمارا زیرسئوال خواهد برد سرکارخانم عاصمه جهانگیر آیا می دانید وآگاه هستید : 

یکم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی به ازدواج اجباری  موظف می گردیده اند ؟
2_ آیا می دانید زنان درتشکیلات این گروه به طلاق های وسیع اجباری موظف شده اند ؟

3 _  آیا می دانید زنان عضو این گروه باید تاآخرعمر عشق وزندگی وپیوند زناشویی رافراموش نمایند ؟

4 _ آیا می دانید زنان این گروه باید همسر_ فرزند وخانواده خودرا برای همیشه فراموش کرده وآنها را مورد توهین وناسزا قرارداده واز آنها اعلام انزجار نمایند ؟

5 _ آیا می دانید درسال 1991 تعداد 700 کودک 6 ماهه تا 7 ساله ازپدر ومادرهای خود جدگردیده _ به اروپا قاچاق شده ودرمراکزنگاهداری کودکان بی سرپرست  ویا خانه های تیمی گروه پرورش یافته وسپس به عراق قاچاق شده اند ؟

6 _ آیا می دانید زنان این گروه تحت بهره کشی فیزیکی قرارداشته ودارند ؟
7 _ آیا اطلاع دارید که زنان این گروه تحت ستم احساسی _ جنسی قرارداشته ودارند ؟

8 _ آیا آگاهی دارید که زنان این گروه حق استفاده ازلوازم آرایشی _ پیرایشی راندارند ؟

9 _ آیا خبردارید زنان این گروه طی 30 سال گذشته ازهرگونه تماس با خانواده /دوستان وبستگان خود  ( نامه نگاری _ تلفن ) و دسترسی به جامعه مجازی محروم  بوده وهستند ؟

10 _ آیا آگاهی دارید که رحم وتخمدان تعداد قابل توجهی اززنان ( متجاوزاز100نفر) جهت به ناامیدی کشاندن محض آنها بدستور رهبر معدوم گروه توسط افرادی چون نفیسه بادامچی خارج گردیده است ؟ 

11 _ آیا مطلع هستید که زنان این گروه درانتخاب لباس وپوشش حق انتخاب نداردن وباید لباس شبه نظامی وپوشش اجباری متحدالشکل برسرنمایند ؟

12 _ آیا آگاه هستید که زنان این گروه از هرگونه بازیگری درکنار مردان محروم هستند و درنمایش های داخلی این گروه از مردان زنپوش استفاده می گردد ؟

13 _ آیا مطلع هستید سران این گروه تعدادی اززنان ناراضی وخواهان جدایی را شکنجه _ زندان وبه قتل رسانده اند ؟

14 _  آیا آگاهی دارید که سران این گروه طی 30 سال گذشته کانون ده ها خانواده را ازهم متلاشی کرده اند ؟

15 _ آیا مطلع هستید زنان این گروه درداخل تشکیلات در حصار اندرحصار ( ایزوله کامل ) روزمرگی می گذرانند 

16 _ آیا می دانید دست کم حدود 200 زن مجرد ویا بیوه شده در زمره زنان حرمسرای رهبرفرقه درآمده اند ؟ 

سرکارخانم جهانگیر 

گرچه آنچه دربالارفت همه ستم ها وآزارها ومحرومیت های زنان اسیردراین گروه نیست وفقط بخش های تاکنون افشاشده می باشد که ازلابلای خاطرات زنان گریخته اززندان این گروه بدست آمده ولیکن آنچه دربالا به آن اشاره شد جملگی مستند وبا شاهد زنده وآماده شهادت می باشند 

لذا ما جمعی ازتلاشگران مستقل حقوق زنان ازشما درخواست می نمائیم 

الف _ گروهی را مشخص وتعین نمائید تا بازنان گریخته از زندان این گروه ملاقات وگفتگوونتیجه راگزارش نمایند 

ب _ گروهی کارشناس پزشکی را مشخص وتعین نمائید تا بازنان ناقص العضوشده طیق بند دهم  درکشور آلبانی ملاقات نموده وآنها را مورد معاینه جسمی قرارداذده ونتیجه رابه شما گزارش نمایند 

پ _ به سران این گروه ازطریق سازمان های مدافع حقوق بشر فشارآورید که ضمن دراختیارقراردادن امکانات ارتباطی وسیله ملاقات حضوری زنان گروه را فراهم آورند 

خانم جهانگیر این نامه پیرو نامه قبل ( نوامبر 2007) 
 و با امضای 87 تلاشگرمستقل حقوق بشروجمعی ازخانواده زنان عضوگروه  برای شماراسال می گردد 

ما امیدواریم جنابعالی مفاد مندرج دراین نامه را مورد بررسی دقیق انجام داده واقدام لازم ومقتضی بعمل آورید 

ما نویسندگان این نامه آماده همه گونه همکاری باشما هستیم 

با سپاس قبلی ازتوجه شما : انجمن دیدبان خشونت علیه زنان ( باران ) _ ارشیا ارشادی _ نرگس جهانگیری 
2017/12/14 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
نکته پایانی نگاهی به تهاجم چماقداران مریم قجرتروریست به دوتن ازاعضای سابق فرقه صاحب مرده رجوی بدنبال حمله چماقداران فرقه رجوی به اعضای سابق این گروه درمقابل پارلمان اروپا خانم آنا گومز نماینده پارلمان ضمن هشداردرمورد این گروهک تروریستی  خواهان ممنوعیت ورود مریم قجر تروریست به پارلمان اروپا گردید >>>

هشدار آنا گومز نماینده پارلمان اروپا درمورد فرقه رجوی ومریم قجرتروریست <<<


درتاریخ ششم دسامبر2017 سمیناری تحت نام " حقوق بشروپناهندگان " درپارلمان اروپا درشهر بروکسل برگزارشد 
پارلمان اروپا از 5  تن ازاعضای سابق فرقه رجوی رسما دعوت بعنل آورد تا دراین سمینار شرکت نمایند
درهمین روز تنی چند از حقوق بگیران فرقه رجوی با دریافت مواجب از استیونسون نماینده اخراجی پارلمان اروپا دریکی ازاتاق های پارلمان اتاقی اجاره کرده بودند تا مریم قجر درجمعی 10 نفره سخنرانی نماید 

دوتن ازاعضای دعوت شده جداشدگان شامل آقایان مهدی خوشحال و عبد الکریم ابراهیمی زود ترازموعد مقرر سمیناررا ترک نمودند _ فرقه رجوی حدود 30 چماقدار رابا سلاح سرد تحت عنوان محافظ به صحنه آورده بود 
رهبری این چماقداران تروریست درهنگام خروج دونفربادشده دستور تهاجم دریافت نموده وبطور جمعی به این دو حمله  نمودند _  اگرچه با دادوفریاد اقای ابراهیمی نقشه قتل ویا آدم ربایی این گروه باشکست مواجه گردید ولکن این دو نفر توسط چماقداران به شدت مورد ضرب وشتم قرارگرفتند _ پلیس بلژیک موفق شد با توجه به فیلم های مداربسته دوتن ازسرچماقداران فرقه راشناسایی وتحت بازجویی قراردهد _ دراین مورد پرونده  دیگری نیز توسط آقای خوشحال در اداره پلیس آلمان تشکیل شده که به پرونده بلژیک ضمیمه شده است و پروسه بررسی شکایت ادامه دارد 
مریم قجر تروریست در آستانه  اخراج ازفرانسه وجمع شدن قلعه مخوف اوور زنجیر گسسته و همانند سگ هار به پارس کردن وگاز گرفتن روی آورده است _ اینگونه اقدامات خشونت آمیز تروریست های مزدور صدام بخوبی نشان می دهد که این فرقه جنایتکار ومافیایی خطر بزرگی برای جامعه ومردم  اروپا محسوب می گردد 

ضرب وشتم آقایان خوشحال وابراهیمی عملیات تروریستی و تهدید برای قتل  محسوب می گردد که باید توسط شاکیان پیگیری گردد 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و تلاشگر مستقل حقوق بشروزنان 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...