۱۳۹۶ آذر ۱۳, دوشنبه

بررسی تعهد برای انتقال اسیران رجوی به اشرف 3 وسخنان مریم قجر تروریست

ازسخنان مریم قجررجوی برای اسیران فرقه تا تعهدنامه جدید برای زندان اشرف3


ارشیا ارشادی و فرقه متلاشی و صاحب مرده رجوی 
2017/12/03 ( واکنش _ 166) 

پیش نوشت 
بعد ازسقوط اشرف و اخراج و فرار اعضای فرقه رجوی ازعراق وانتقال باقی اسیران به کشور آلبانی وضعیت فرقه رجوی سخت بهم پاشیده است / جداشدن حدود 300 نفر در آلبانی که تعدادی ازاعضای قدیمی فرقه ازجمله علی شیرزاد دربین آنهاقراردارذد مریم قجر وسایر سران فرقه درشرایط وخیمی گرفتار شده اند 
برخورد زامبی های اسیر فرقه رجوی با جامعه آلبانی و برخوردهای زشت این ازغارگریختگان با مردم جامعه آلبانی که از مزاحمت های جنسی شروع شده وبه  سرقت ازفروشگاه ها ادامه یافته است یاعث شده تا سران فرقه به ساخت یک کمپ محصور درنزدیکی تیرانا روی آورند _ دولت آلبانی هم برای امنیت شهروندان خود با تمرکز این افراد خلافکار با شرایطی ویژه درآن کمپ موافقت نموده است _  اما مانع جدیدی که دراین راه بوجود آمده این است که گروهی ازاسیران با انتقال به کمپ به مخالفت پرداخته اند وحاضر به ترک خانه ها درشهر نیستند 
درچنین صورتی سران فرقه با شیادی به فکر فریب اسیران اقتاده اند _ چندین سخنرانی مریم قجر برای اسیران نتیجه چندان دلچسب نداشته و بهمین دلیل تعهد نامه جدیدی طراحی کرده اند که متن آن اوج درماندگی و عجز این سران را نشان می دهد که چگونه با روش های فریبکارانه این هستی باحتگان را همچنان فریب می دهند
خوشوقتانه یک کپی ازاین تعهدنانه ازتشکیلات بیرون آمده که نکات وبندهای  آن جای تامل و بررسی دارند 
دراین نوشتار ضمن اشاره به چکیده ای ارسخنان مریم قجر در جمع اسیران آلبانی به این اعهد نانه خواهم پرداخت.

گزارش فرامرز دادرس کارشناس ضد تروریسم درفرانسه درمورد فرقه رجوی

 >>>> شورش درلانه مجاهدین _ فرامرز دادرس  <<<<


چکیده ای از چند سخنرانی مریم قجر درجمع اسیران آلبانی
اشرف 1 
با سلام برشما اشرف نشان ونشیمن ها
متاسفانه با مماشات های امریکا وفشار دولت عراق مامجبورشدیم خانه اهدایی سیدالرئیس صدام راکه با زحمت تک تک شماساخته بودیم تحویل عراقی ها بدهیم 

ولی ماازسال 60 تعهد داده ایم که بهرصورت رژیم راسرنگون کنیم اگرصدسال هم طول یکشد

مسعود ارتش آزادی تشکیل داد وکلی تانک وتوپ ازسیرالرئیس گرفت 

او درسال 67  می گفت امروز مهران فرداتهران ولی شماها عرضه نداشتید / درعملیات فروغ به مسعود الهام شده بود که ما ظرف 48 ساعت مثل موشک ودراشل یک ابرقدرت به تهران می رویم ولی چه شدکه نشد؟
گزارش های صحنه که دردست مسعود بود نشان می داد که گروهی از خواهرها وبرادرهای ارتش به جای تهاجم وحمله در گوشه های خلوتی باهم مشغول انقلاب ایدئولوژیک بوده اند 
بعضی هم نشسته بودند باهم آلبوم عکس می دیدند / متاسفانه تعدادی ازخواهرهاهم که از خارج آمده بودند پشت کامیون هدیه ها برای فامیل هایشان درایران قایم شده بودند  و گروهی هم غرق  دانه دادن به مرغ وخروس هایشان شده بودند 

بعضی هاهم تمارض کرده وخودشان رابه بیماری زده بودند _ گروهی هم درمیدان جنگ  آبگوشت بارگذاشته بودند وخیلی هاهم 
ازترس خودشان را خیس کرده وعقب نشینی نموده ودنبال شلوار اضافی می گشتند 
من رابگو که کلی زورزدم وجیغ کشیدم  به شما بی عرضه ها فرمان آتش / حمله  / آتش دادم 

مسعود می گفت امام حسین بامن تماس گرفته گفته : شماحمله کنید / بقیه اش بامن 

 ولی درزمانی که زیرآتش شدید قرارگرفتیم مسعود هرچه باامام تماس گرفت مخابرات  می گفت : فعلا کسی  دردسترس نیست یک هفته دیگر دوباره تماس بگیریدبعد ازاینکه 2000 نفر شل وکور وزخمی عقب نشینی کرده وبه اشرف بازگشتند مسعود یک هفته شب وروز نشست رویش فکرکرد _ یک روز مرا صداکرد وگفت : من علت شکست این ارتش زپرتی را کشف کردم _  بند ف ( فردیت ) بند  جیم ( جنسیت و بند خ ( خانواده ) اینها اشکال اساسی  دارد  
وبا کشف این دستاورد مهم درمراسم جمع بندی سه فرمان صادرکرد وچنین گفت  :
 شما رزمندگان قلابی چون درمیدان نبرد باهم انقلاب ایدئولوژیک کردید _  اول _ازاین پس همه شما باید بند جیم خودرا ببرید وبندازید دور پس مسائل جنسی ممنوع است وباید همه شما درذهن و فیزیک  باید از جنس مخالف طلاق بگیرید 

دوم _ شماها ازاین پس فرد نیستید وفردیت داشتن یک اخلاق زشت بورژوازی است وهمه تان موجودات بی شکل تشکیلاتی هستید وباید تابع وفرمانبردار بی سئوال تشکیلات باشید 

سوم _  خانواده ها سم وسیانور تشکیلات هستند وهمه مامور اطلاعات رژیم بنابراین ازاین پس همه شما باید تصور کنید بی کس وکار هستید وزیر بته یعمل آمده اید _ بنابراین :  زن وشوهرها همدیگررا طلاق بدهند وحلقه هایشان را هم تحویل مریم نمایند 
_ همه افراد هرچه عکس خانواده  ونامه وغیره دارند راهم تحویل خواهر زهرا میخی و بتول بدهند 

ولی یک اشکال هم پیش آمد و مسعود خواب دید چند صد مامور اطلاعاتی هم به اشرف 1 نفوذ کر ده ومی خواهند اورا ترور کنند و بعد دستور چک امنیتی راصادر کرد که درنتیجه یک شعبه  وزارت اطلاعات کشف و ده ها نفر دستگیرومحاکمه وزندان وبه مرگ مجکوم شدند واین توطئه هم حنثی شد

ای پیرمردوپیرزن های اشرفی اگر شما هنوز اینجا وزنده هستید فقط بخاطرکشف  این سه فرمان تاریخی وهشیاری   مسعود معدوم است 

اشرف 2 

وقتی مماشات امریکایی گفت بالیست یا اشرف 2 مسعود بادومی موافقت کرد وسلاح دادیم اشرف گرفتیم حالا هم اشرف می دهیم ازامریکا لیست می گیریم و چنین شد که ما امدیم اشرف 2 ( لیبرتی ) مسعود می گفت همین جا می مانید  یا  می میرید  و یا از همین جا یک پل متحرک می زنیم تا تهران 

این کشف تازه مسعود یک کمی اشکال داشت وبعد پشیمان شد وگفت : سرامریکایی ها را کلاه می گذاریم وبعد از خروج ازلیست تروریستی می گوئیم اینجا کوچک است وبه درد نمی خورد مارا به اشرف 1 بازگردانید 

مماشات قبول نکرد وگفت باید ازعراق خارج شوید / مسعود هم قبول کرد / هرچی من جیغ وداد کردم ما کلاه آبی می خواهیم هیچکس گوش نکرد / هیچ کشوری هم قبول نکرد ماراه راه بدهد به ما برچسب می زدند که شما تروریست ومزدور صدام هستید

هرچی بخودمان درلیبرتی  موشک زدیم تو کتشان نرفت که نرفت که مارابرگردانند اشرف 1 لنگ درهوا 

اینجا بود که مسعود گفت : حالا که اینجوریه منهم موسسان سوم وچهارم تشکیل می دهم 
ولی اینهم فایده ای نداشت و در نتیجه امریکایی ها به ماخبردادند که یک نیمچه کشور درته اروپا  به نام آلبانی راما با پرداخت 20 ملیون دلار راضی کردیم شماها را قبول کند 
وما درچند پرواز تاریخ ساز به آلبانی منتقل شدیم وقرارشد دیگر ازاینجا با هواپیما برویم رژیم را سرنگون کنیم 
 ولی شما رزمندگان پیزوری آن ته مانده آبروی ماراهم دراینجا بردید
ما مجبورشدیم شما جانوران را مدتی در طبیعت  رها کنیم ولی خیلی گند زدید 
طی این مدت بند جیم شماها بدجوری  زده بیرون 
به زن ها وبچه های آلبانی دست مالیدید وآنها را ماچ گردید _ از فروشگاه ها سرقت نمودید _ بی بلیط سوار اتوبوس شدید _ کنار کوچه وخیابان شاشیدید و تقاضای تلفن شخصی کردید تا با وزارت اطلاعات تماس بگیرید

تعدادی ازشما دچار زیان های بورژوازی شدید و فرارکردید ورفتید پی زندگی شخصی تان / خاک برسرشما
این بود نتیچه صدهاساعت دری وری گفتن های مسعود ؟
این بود نتیجه نشست عملیات جاری وغسل هفتگی  ودیک ومنقل وحوض وسه پایه وطعمه ودسته بیل ؟

خواهر ها شما دیگرچرا هرروز هویج وبادمجان وخیار وکدو می خرید وقایم می کنید ؟ 

پس قول کشتن بند جیم برای همیشه چه شد ؟ حتما باید خواهر نفیسه بادامچی محل بند جیم شمارا بدوزد ؟ 

شرم نمی کنید بادیدن شهر و آدم ها  بند جیم تان عین برج ایفل زده بیرون ؟اشرف 3 

حالا ماهم تصمیم داریم شمارابفرستیم اشرف 3 یا مرکز سرنگونی فوری 

من به شماها قول می دهم اگر زنده بمانید ازهمین اشرف 3 شماهارا با هواپیما می برم  تهران ظرف یک سال یعنی من وشما  بهمن 97 همه درایران هستیم / من خانم رئیسم و شماهاهم گوسپندان کولونی شده مقاومت / حیف که مسعود برای همیشه غیب شد رفت در  آسمانها و پودرشد 
 ولی برای اینکه دهان مماشات راببندیم و با وزارت اطلاعات مبارزه کنیم شماها باید برای چهلمین بار تعهد سرنگونی بدهید

این متن را خواهرها وبرادرها بعد ازکلی مشورت بامن نوشته اند تا شماها قبل ازانتقال به اشرف 3 امضا کنید 

اصل سند وبازنویسی وترجمه آن به زبان پارسی دری 


بسم القاسم الجبارین والمنافقین والمحاربین والمجاهدین الخائن والخائف و المنتظزین ال زنبیل بدستان بیبن یدیه فی سبیل الله


کارزار اشرف 3 سرنگونی فوری شماره 10 

 ما اشرف نشین های 1 و2 و3 برای چهلمین بار متوالی ازسال 60  تعهد می دهیم 

1 _ پشت خواهر مریم باشیم وبا او وسایرخواهران نزدیک به او  بطور متعارف وغیرمتعارف  دائم  انقلاب ایدئولوژیک کنیم2 _  ما اشرف نشین های موسسان چهارم وپنجم وششم والا آخر قول وتعهد می دهیم که همچنان مجاهد بمانیم وبمیریم  واگر خطایی کردیم جایمان درجهنم باشد 

3 _ ازجانب خواهر مریم قجربامن اتمام حجت شد که تازنده هستم هرگز دراشرف 3 به بند جیم خود فکر نکنم واگر مرتکب گناه شدم خواهر نفیسه بادامچی وکیل است تا بندجیم من را قطع کند ویا با سوزن لحاف دوزی بدوزد 

4 _ من مجاهد ارتش قول وتعهد می دهم وسوگند جلاله می خورم که از بورژوازی و نماد های آن تازنده هستنم دوری بجویم وهیچگاه تقاضا و درخواست هایی چون ازدواج و  خروج ازاشرف 3 وقصد فرارنکنم 

5 _ من بعنوان عضو  موسسان ششم قول وتعهد می دهم که همه اعضای خانواده ام را که مامور اطلاعات رژیم هستند کاملا فراموش کرده وآنها را همچمان  الدنگ و خانواده قبلی بخوانم 6 _  هیهات من اذله که من فکرکنم که فردیت دارم وآدم هستم  ومن قول می دهم که همیشه به این بیا اندیشم که در خواهر مریم جذب وذوب شده وبخشی ازاو ونوکر وکلفت های درخدمت تشکیلات اوباشم وبهمین منظور اعلام می کنم تف برفردیت کثیف

7 _  من نه اپورتونیسم هستم ونه بورژوازی من فقط یک گوسپند کولونی  شده هستم _ عضوی از گله خواهر مریم و سوگند جلاله می خورم که همانند انسانهای اولیه دراشرف 3 غارنشینی پیشه کنم وعلف بخورم وبچرم 

8 _ درمرحله تدارکات سرنگونی من قول می دهم همانند یک بیل وکلنگ رایگان  کارکنم و تقاضای حقوق ومزایا ننمایم 

9 _  من بعنوان یک مجاهد پیزوری و مزدور ازکارافتاده صدام قول می دهم وقسم جلاله می خورم که عاشقانه  و داو طلبانه بعنوان جهاد اکبر واصغر درعملیات سلطان نصیر دسته جمعی یعنی عملیات جاری وغسل هفتگی  و نشست دیگ وسه پایه وبیل وکلنگ  شرکت نموده ودست کم روزی 7 فکت درحضور جمع بخوانم و درمقابل کتک وفحش واخ وتف ناراحت نشده و فکرکنم درحال سرنگونی هستم 

10 _  من بعنوان یک مجاهد ازکارافتاده یک باردیگر برتعهدم درباره سرنگونی تاکید می کنم و فریاد می زنم که اگر سرنگونی صدسال دیگرهم طول بکشد همچنان مقاومت می کنم 

11 _  من بعنوان یک عضو موسس هفتم قول وتعهد می دهم وقسم جلاله می خورم که ضمن رعایت اصول امنیتی با هرگونه اقدام خانواده های مزدور شعبه اطلاعات جهت دیداربا دیگر اعضا  با هرابزاری ازجمله سنگ وتیرکمان و فلاحن مبارزه اکبر نمایم 

11 _ من بعنوان  یک مجاهد فی سبیل الله قول وتعهد می دهم  درکارزار سرنگونی ازاشرف 3 تمام وقت خودرا صرف بیگاری وکندن علف و شرکت در نشست وگوش دادن به برنامه چگونه فوری سرنگون کنیم بنمایم وبه هیچ موضوع دیگری فکرنکنم
12 _ به نشانه عضویت غیرقابل بازگشت و بخاطر سرنگونی با ابزار کنترل ازراه دور  که دردست خواهر مریم است من قول می دهم وقسم جلاله می خورم که مانند اشرف 1و2 تنها به اخبار ومطالب تلویزیون خودمان اعتماد کنم وهرگز دچار اشتباه یواشکی گوش کردن به دیگررسانه ها نشوم 

13 _ من یعنوان یک مجاهد مریمی قول می دهم وقسم جلاله می خورم که هرگز بادیگران محفل نزنم  و اگر محفلی دیدم فورا به خواهران  وبرادران کمیسیون اطلاعات خودمان گزارش نمایم 

14 _ من فقط سواد خواندن ونوشتم دارم وقول می دهم تقاضای کلاس ویا کتاب ویا نشریه نکنم وبا آگاهی ودانانی جهاد اکبرنمایم 

15 _ من مجاهدی ازگله گوسپندان خواهرمریم هستم  پس به زنبیل قرمز بقایی قسم جلالی می خورم که تا زنده هسنم درچراگاه اشرف 3 دنبال برهای تشکیلات باشم وبه چرم ........ بع بع بع 

تعهد نامه عاجزانه با بکارگیری تئوری های تاریخ مصرف گذشته مذهبی 

گرچه تعهد گرفتن از اعضا جهت ماندگاری از 30 سال پیش هرسال تکرار شده است ولیکن این باربا دفعات قبل تفاوت فراوان دارد چراکه سران فرقه این بار درکنار عجزوالتماس وگریه وپاچه خواری اعضا دست  بدامن تئوری های دینی واحادیث وروایات شده اند و البته کمی هم خط و نشان را چاشنی این طرح خود  نموده اند 

ولی این تعهد نکته مهم دیگری هم درخود دارد د وآن اینکه گسترش اینگونه  فشارهای تشکیلاتی  می توانند باعث اعتراض وسرکشی وشورش دربدنه فرقه گردند که دراینصورت باید در آینده نزدیک شاهد درگیری های درون گروهی باشیم که به نابودی کامل فرقه می انجامد _ فراموش نکنیم آلبانی اشرف ولیبرتی نیست ودست سرکوبگران وشکننجه گران چندان  بازنیست ونمی  زندان برپا کرده ومعترضان  و ناراضیان را به قتل برسانند 

شرایط دولت آلبانی برای ایجاد کمپ 

بعد ازمرگ مسعود رجوی در ژانویه 2015 اوضاع فرقه رجوی سحت بهم ریخته است _ تاکنون حدود 300 نفر از تشکیلات فرقه رجوی جداگردیده که ازاین تعداد حدود نیمی در مکانی زیرنظر کمیساریا  زندگی می کنند 
تشدید خلافکاری های  اعضا درشهرتیرانا باعث گشایش ده ها پرونده سرقت وتجاوز درمراکز پلیس شده است
این مسائل باعث مجوز ساخت کمپ در نزدیکی تیرانا گردیده وبهمین دلیل دولت آلبانی بطور مشر وط با انتقال اعضای فرقه به کمپ جدید موافقت نموده است 
شرط های دولت آلبانی عبارتند از _ 1 _ ایجاد سه ایستگاه شبانه روزی پلیس در کمپ 

2 _  ساخت یک سالن ملاقات زیرنظر مسئولین حقوق بشر آلبانی  برای ملاقات  خانواده های اسیران

3 _ قبول شرط  ملاقات برای خانواده  اعضا ازطرف سران فرقه  وایجاد تسهیلات ویزا برای خانواده های اسیران 
 بنابراین باید در آینده نزدیک شاهد آزادی صدها تن ازاسیران باشیم .آزادی اسیران فرقه رجوی  نزدیک است 

ارشیا ارشادی 2017/12/04 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...