۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

فرقه ترور رجوی حامی مالی نامه ارسالی احمد باطبی _ بهزاد مهرانی وآرش سبحانی به ترامپ


اهورا مزدا ایران زمین  را ازناراستی  وخشکسالی در امان بدارد ( داریوش بزرگ )
فرقه ترو ریستی رجو ی حامی مالی ومشوق احمد باطبی _ بهزاد مهرانی _ مجیدمحمدی وارش سبحانی به رئیس جمهور خل وچل امریکا ترامپ  .

ارشیا ارشا دی وشناخت ومعرفی  حامیان مالی ومشوق نامه ارسالی  احمد باطبی و یاران به ترامپ  
2016/12/25  ( واکنش _ 115 )

مقدمه _ نگار نده بعنوان یک ایرانی دوستدارمر دم ومیهن با حفظ نظریات مستقل خود درمورد مخالفت  با هرگونه  تحرک نیروهای نظامی ایران بهرشکل ونام در خارج ازمرزهای میهن _همچنین  مخالف هرگونه تحریم علیه مردم ایران بوده  ومعتقدم اعمال هرگونه  فشاروتحریم بر حکومت ایران  زندگی مردم  را تحت تاثیر قرارخواهد داد_  بهمین منظور عناصر ضد ایران وایر انی که به تشویق فرقه رجوی  که با گر دن کج والتماس کنان وعاجزانه  از رئیس جمهور تازه امریکا درخواست  تشدید تحرمها را نموده را افشا خواهم نموده تا هم میهنان بدانند که  چه دست هایی درپشت این عوامل مشکوک و بی هویت قراردارند .
امید است تمامی ایران دوستان درمقابل این اندک عوامل قدرت های بیگانه  ایستادگی نموده  وهرچه بیشتر نقاب ازچهره این عناصرشیاد و  پلید بردارند .

یادشان _ نعره نیمه شب مستان باد 
&&&&&&&&&&&&&&&
نخست نامه خانم نرگس محمدی نایب رئیس وسخنگوی مدافعان حقوق بشر از زندان به نهادهای بین المللی حقوق بشر و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد 

>>>>>  نامه خانم نرگس محمدی تلاشگرمدنی زندانی به نهادهای بین الملل <<<<

همانگونه که مشاهده می نمائید این تلاشگر واقعی حقوق بشر درایران که بخاطر دفاع از حقوق انسانها بگونه ای غیر عادلانه درزندان به سر می برد دراین نامه سرگشاده اظهار می دارد که >>> " جنگ وتحریم هایی که مردم راهدف قراردهد حقوق بشر را تهدید وجامعه مدنی راتضعیف می نماید " <<<<

طبیعی است که ازآنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دولتی و یا نوعی وابسته به دولت می باشد بنابراین هرگونه تحریم ووفشار برحکومت ایران برروند رشد و تثبیت جامعه مدنی موثر خواهد بود.

درچنین حالتی گروه اندکی از عوامل ضد ایرانی رود درروی خواست های جامعه مدنی ایران ایستاده و از قدرت های چپاولگر و تخریببگر جهان تقاضای " تشدید تحریم ها علیه دولت ایران شده اند !

نامه فرقه تروریستی رجوی با امضای 30 عنصر ضد ایران وایرانی به رئیس جمهور تازه امریکا 
>>>>  نامه عناصر ضد ایرانی ومشکوک به رئیس جمهور جدید امریکا <<<<
 فرقه خائن ومزدور رجوی درپشت نامه بی وطنان به ترامپ  

دربرون مرزهای ایران علاوه بر تعداد تقریبی 3 تا 4 ملیون ایرانی صدها محقق _ اندیشمند _ استاد دانشگاه _ هنرمند _ تلاشگر مدنی  و  زندگی می کنند ازمیان این خیل اندیشه ورزان ایر ان تنها کسانی که خواهان تحریم وتشدید وتهدید ایران هستند با سابقه ضدیت با مردم ایران عبارتند از >>>  فرقه تروریستی رجوی _ گروهک چند نفره بانام جعلی " دانش آموختگان  لیبرال دانشگاه های ایران ( ! ) _  احمد باطبی _ نیما راشدان _ مجید محمدی  ارش سبحانی و تعدا دی هم عناصر گمنام .

آوارهایی که برسرفرقه متلاشی شده روی هموارشده مریم قجر بیماررا به اوج درماندگی و فلاکت وبیچارگی کشانده است 


بقایای فرقه رجوی دربرون مرز این  روزها حال خوشی ندارند _ این مزدوران بازنشسته ودرنوبت مرگ چنان دچار سردرگمی ووحشت از سقوط کامل گردیده اند که چون غریقی درحال مرگ به هر خار وخاشاکی دست می برند 
سقوط قلعه مخوف اشرف _ فاش شدن گسترده ماجرای  حرمسرا سازی سرکرده معدوم فرقه _ اخراج ازعراق و گشایش بیمارستان _ ددیوانه خانه در کشور آلبانی و مرگ مسعود رجوی خائن ودر اخر شدت یافتن بیماری های مریم قجر ودر آستانه مرگ قرارگرفتن این زن بدنام همه وهمه باعث شده اند تا بقایای فرقه رجوی برای جلوگیری موقت از تلاشی کامل هم  که شده مزدوران نیمه پنهان خودرا به صحنه آوند و احمد باطبی یکی از این مهره هامی باشد

بنا براطلاعات بیرون امده از اوور" احمد باطبی " حدود دوماه پیش به فرانسه سفر نموه و دراردوگاه اوور بامریم قجر تروریست ملاقات کرده است _ دراین دیدار باطبی مبلغ 20000 دلار از مریم قجر دریافت کرده تا بین تعدادی ازمواجب بگیران تقسیم کند ازاین مبلیغ 5000 دلار به مجید محمدی پرداخت کرده ومعادل این مبلیغ راهم خود برداشته وبقیه رابین ارش سبحانی _ نیماراشدان و تنی چند ازبیکاران علاف که خودرا  دانشجوی لیبرال ( ! ) جا می زنند تقسیم کرده است 

البته طی یک ماه گذ شته احمد باطبی با گرد نی کج وعاجزانه به بسیاری ازایرانی ها برای امضای این نامه ودریافت 100 دلار مراجعه کرده که هیچکس حاضریر ازمزدوران وامضا فروشان بالا حاضر به همکاری نشده اند 
حال ببینیم این 30 نفر مواجب بگیر امضا فروش چه کسانی هستند ؟ .گروهک قلابی با نام جعلی " دانش اموختگان لیبرال " را بیشتر بشناسیم 
گرچه درسال 80 یک گر وه کوچک تحت این نام در دانشگاه تهران تشکیل گردید ولیکن این گروه درسال سال 88 ازهم  پاشید 
درسال 1389 چند نفر در امریکا این گ روهک را باز تاسیس نمو دند که عبارتند از سعید قاسمی نژاد _ امیرحسین اعتمادی ویوحنا نجدی _  البته این گروه سه نفره هیچگونه ربطی به تشکل سال 80 درایران ندارد وفقط این افراد چون افرادی ناشناس بودند  تنها جهت تبلیغ و وصل کردن تصنعی خود به دانشجویان ایران ازاین نام سو استفاده نمو ند_

سعید قاسمی نژاد  که قبلا  دراروپا زندگی می کرد  برای گدایی پناهندگی امریکا مدتی دررسانه ها حاضر می شد و خواست ها وا دعاهای نمناک وپوسیده مریم قجر ترور یست  را با ادبیاتی دیگر بعنوان کارشناس و فعال سیاسی لیبرال  بخورد  رادیو تلویزیونها می داد !

اصولا این تشکل قلابی فقط 8  عضو دارد که درنامه مورد اشاره همه این افراد چون قادر نبودند که همچنان ازنام این تشکل قلابی " دانشجویان لیبرال استفاده کنند بطور جدا جدا پای نامه را امضا کرده اند این افراد عبارتند از : امیرحسین اعتمادی _ یوحنا نجدی _  احمد عشقیار _ علی ناظری _  علیرضا کیانی _ میثم مهرانی  _ شایان آریا _لیونا عیسی قلیان _ سیاوش صفوی و بهزاد مهرانی  

بهزاد مهرانی در دوژست متفاوت وقلابی 


   دو نکته  درمیان این نام ها قابل توجه است _ نخست کنارکشیدن سعید قاسمی نژاد بعلت افشاشدن  ازاین تشکل قلابی ود یگر اضافه شد دونام میثم وبهزاد مهرانی  که میثم فقط می تواند برادر بهزاد مهرانی باشد و با اطلاعاتی که در اینترنت موجود است بهزاد مهرانی هیچگونه ربطی به این تشکل قلابی نداشته ودرزمره کسانی  است که فقط مدت کوتاهی د رایران بازداشت شده سپس ازایران به ترکیه رفته است _ مهرانی درترکیه  وبا گردن کج تقاضای پناهندگی امریکا را نموده وبهمین دلیل در آنجا با صهیونیست ها متصل شده وگروه یکنفره " دوستی مردم ایران واسرائیل " را تشکیل داده است  _ بهزاد  سرانجام به کعبه  آمال خودرسیده و عازم آنکشور شد تا گروه خود " گروه دوستی مردم ایران واسرائیل"  را باکمک اسرائیل سامان دهد  _ بنابراین نام میثم وبهزاد مهرانی  درپای این نامه هیچ ربطی به تشکل قلابی  وچند نفره دانشجویان لیبرال ! ندارد و می تواند دلیل نزدیکی وپیوند این دودریافت دلاربابت امضا ودوستی دیرینه  با صهیونیست ها باشد.

نیما راشد ان _  از گذشته این شخص هیچ ردپایی بجا نیست مگراینکه خود ادعا کرده است  تنها یک مطلب دریکی از نشریات داخل ایران منتشر کرده و دریک خود اظهاری اعلام کرده " جنایتکار است "  _  رسانه BBC اورا لیسانس کامپیوتر اعلام کر ده وکارمند این رسانه می باشد _ هیچ تخصصی درهیچ زمینه ای ندارد _ درگذشته اش کوچکترین سابقه فعالیت سیاسی _ مدنی موجود نیست بااین همه همانند دیگر علافان اپوزسیون برون مرزی درهرزمینه ای ادعای دانانی می کند _ بی سواد است _ جاسوس و مسئول  سانسور در رسانه بی بی سی بوده ومی باشد _ دارای ثبات شخصیتی وجهان بینی خاصی نیست _ با نتان یاهودوست صمیمی است _ صبحانه اش رابا بقایای سلطنت و نیمروزش را درکنار فرقه تروریستی رجوی صرف می کند و با جنگ طلبان وحامیان تروریست ها شام می خورد  _ نیما راشدان تلاش می کند با ادعاهای طنز آلود وخنده دار نظر دیگران را به سوی خود جلب نماید _ امضایش را درهمه جا می توان دید گوئیا برای هرامضا قیمت خاصی را ارائه می کند _درکنار این اندک تعریف اما تا آنجا که ممکن است عنصری است ضد ایران وایرانی _ از گفتگوی 5 + 1 باحکومت ایران و توافق برجام " همانند نتان یاهو وعرب ها سخت دلخو ر شده است _ طرفدار جنگ وخشونت وتروریسم است و با صلح وآرامش درجهان میانه چندانی ندارد _ ازگذشته  ها  خواهان تحریم و تهدید علیه ایران بوده وهمچنان از نئوکان های امریکایی حمایت می کند " عضو فعال گروه  جنگ طلبان امریکایی  ( ایران اتمی ) است .

آرش سبحانی _ یکی دیگر ازکسانی که درازای دریافت  100 دلار امضای خودرا درپای این نامه قرارداده شخص بی هنری است با صدای غاز مانند به نام ارش سبحانی _ آرش بی  سواد وبی هنراست  و هرچه پیرامون این کوچولوی نادان  می گذرد تبلیغ امریکای هاست  _ ارش کارمند صدای امریکا ومواجب بگیر موساد وسازمان اطلاعاتی امریکامی باشد  _ سخن من با آرش بی هنر این است : بچه جان توکه فرق بین زباله  و مهدی فلاحتی را هنوز نمی دانی چرا درمسائلی که نه دانش واگاهی داری ونه به تو مربوط است دخالت می کنی احمق ؟  خوب بدبخت 100 دلار هم پول است که تو بخاطر آن د رچنین اقدامی شرکت می کنی ؟ شرم برتو مزدور ارزان قیمت...........آرش سبحانی بی هنر  درمقابل دریافت 100 دلار امضایش را فروخته است 
مزدور ارزان قیمت 


 امیر عباس فخر آور مزدور موساد و ازبقایای سلطنت پهلوی و طرفدار فرقه تروریستی رجوی ووو 
.

احمد باطبی ازارتباط وپیوند با فرقه رجوی تا همکاری با جنگ طلبان امریکایی 

احمد باطبی محصل دوره پیش دانشگاهی  درحقیقت باعکس  بالای دست  گرفتن یک عرق گیر مشکوک خونین " درهجدهم تیرماه 1378 وچاپ این عکس درنشریه اکونو میست مشهور گردید _ طبق مستندات موجود  درحوادث 18 تیردرگیری در  کوی دانشگاه  تهران تنها یک نفر به نام عزت الله ابراهیم نژاد ( افسروظیفه ) کشته شده که طبعا عرق گیر دست احمد باطبی نمی تواند متعلق به این فرد بوده باشد زیرا احمد باطبی ادعا می کند این لباس متعلق به دوست دانشجوی او بوده است ! 


به راستی عرق گیر دست باطبی متعلق به چه کسی بوده است ؟ 
آیا لکه های روی این لباس واقعا خون  بوده اند ؟ 
با توجه به اینکه این حجم از لکه های  اگر خون باشند طبعا فرد مورد اصابت باید کشته شده باشد _ نام ومشخصات مقتول چه بوده است ؟

بااینکه هم اکنون 17 سال از آن رخداد گذشته است تاکنون هیچ پاسخی برای این سئوال ها ازطرف باطبی ارائه نشده ونامبرده از آگاهی رسانی دراین مورد طفره می رود _  آنچه مسلم است اینکه این عرق گیر متعلق به تنها جوان کشته شده دراین درگیری که برحسب اتفاق آنروز درکوی دانشگاه  حضور یافته ( عزت الله ابراهیم نژاد )  نبوده است .

مرخصی وفرار مشکوک احمد باطبی به عراق و دودلی او برای پیوستن به فرقه رجوی

بنا برمستندات موجود احمد باطبی به تحمل 15 سال زندان محکوم گردیده که پس از گذران 9 سال پس ازدریافت مرخصی سروکله اش درکردستان عراق پیدا می شود که با دردست گرفتن یک مسلسل ژست یک تروریست را گرفته است !
تا اینجای کار چندان غیر طبیعی نیست ومی توان عنوان انرا  فرار موفقیت آمیز یک زندانی تلقی کرد 
 ماجرای فرار باطبی آنجا مشکوک می شود که امیر عباس فخر اور  گفتگوی او درکر دستان عراق رابا بازجویی به نام مختصر جوا د جون درجامعه مجازی منتشر می کند _ انتشار این نوار گفتگو برپیچیدگی های چگونگی مرخصی زندان  وخروج او از ایران وانتقال به عراق  می افزاید _ ازاین نقطه فرد وشریک  جدیدی وارد ماجراهای احمد باطبی  می شود به نام" امیر عباس فخر آور".

امیر عباس فخر آور کیست ؟

اگر از رزومه  شخصی وتقلبی این فرد درویکی پیدیا که بگذریم که جملگی دروغ وساختگی وجعلی هستند امیر عباس فخر اور به دلیل سرقت _ سواستفاده وخلافکاری های دیگر دستگیر محاکمه  وزندانی شده وهیچگونه قعالیت سیاسی درایران نداشته است 
پس از تبدل شدن زندان قصر به موزه عباس فخر آور به زندان اوین منتقل شده وتلاش کرد ه با نزدیکی به زندانیان سیاسی خودرا به دروغ فعال سیاسی ونویسنده جابزند _ نادانی ونا آگاهی فخر آور باعث شده نامبرده خیلی زود بعنوان جاسوس وخبرچین رمیان زندانیان شناخته گردد _ فخرآور پس از آزاد شدن اززندان یک باره درامریکا ظاهر می گردد - باطبی وفخر آور درزندان باهم دوست شده بودند وهردو با مسئولین زندان همکاری می کرده اند _ فخر آور پس از رسیدن به امریکا ارسویی با بقایای خانواده سلطنت وازسویی دیگر با موساد وسازمان اطلاعاتی امریکا ودرکنار این دو همچنان با سازمان اطلاعات ایران همکاری می کر ده است -  همه این تلاش های فخر آور به دلیل بی پشتوانه بودن ادعاهای اوست _ فخر آور تلاش می کند ازراه های مختلف خودرا وارد رسانه  " صدای امریکا " نماید _ جای که قبلا احمد باطبی در ان وارد شده است_ احمد باطبی درتلویزیون امریکا جزو " باند جمشید چالنگی " می گرد د که خود وهمسرش حقوق بگیران فرقه تروریستی رجوی بوده وهستند ( این باند درسال 2010 منهدم شد )_ فخر اوربرای ورود به صدای امریکا باشکست مواجه می گردد _ بهمین دلیل نامبرده علیه این رسانه شورش می کند _ فخر آور که احمد باطبی را رقیب خود تصور می کند برای کنارزدن وی "نوار مکالمه باطبی با مامور وزارت اطلاعات ایران " را درجامعه مجازی منتشر می کند . ( درباره امیر عباس فخرآور بیشترخواهم نوشت )
انتشار این نوار سخنرانی باعث اخراج باطبی ازصدای امریکا وجلب وبازجویی  وی توسط پلیس فدرال امریکا می گردد .
باطبی مجبور می شود صحت این نوار را تائید کند گرچه تلاش بیهوده ای را دنبال می کند تا رفتار خودرا با ناشی گری توجیه نماید _  اگر همه پازل های زندگی احمد باطبی را درکنار هم قراردهیم بدین نتیجه می رسیم که احمد باطبی " یک بچه اپوزسیون برون مرزی " کنترل شده از داخل است " _  باطبی نادان ونا اگاه بوده وهست وبهمین دلیل از هنگام ورود به امریکا درپیدا وپنهان خود با " فرقه تروریستی رجوی " درارتباط بوده وبارها بطور مستقیم وغیر مستقیم از تروریست ها ی مزد ور صدام حمایت کرده وهمچنان  می نماید .
احمد باطبی  همچنان عنصر مشکوک _ نادان و نا آگاه است وازعدم ثبات شخصیتی رنج می برد وبهمین دلیل است که هرازگاهی با جنبش مدنی هم صدا می شود _ دربسیاری از موارد با فرقه منفور رجوی هم نوا می گردد و بدفعات مکرر با صهیونیست ها وجنگ طلبان امریکایی همکاری نزدیک نموه ونام خودرا درپای ضد ایرانی ترین بیانیه ها می گذارد ( نمونه بالا)

بحران وفاجعه  انسانی _ جنگ وخشونت وتروریسم درسوریه وعراق ویمن  ووظایف تلاشگران جنبش مدنی 
 حقیقت این است که آنچه درسوریه وعراق می گذرد حاصل یک نقشه ازپیش طراحی شده امریکا _ اسرائیل_ ترکیه وشیخ های مرتجع عرب می باشد _ این دسیسه درکنار ضعف مدافعین کشورها  وتخریب وویرانی به تولید وصدور خشن ترین گروهک های تروریستی _ اسلامی  به همه جهان برای ناامنی مشغول است 

درچنین حالتی باید هشیار بود که  این نقشه ها و بحران ها همه منطقه را نشانه گرفته است _ پس باید دقت کنیم تروریست ها مرز و حد نمی شناسند و پس ازشکست کامل درعراق وسوریه به اشکال مختلف تروروتروریسم رابه همه جهان صادر خواهند کرد _ کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می تواند بخشی ازاین دسیسه غارتگران _ اشغالگران ومتجاوزین جهانی باشد 

مرزهای خویش را مشخص و عوامل ضد ایرانی  را افشا ورسوا کنیم 

طبیعی است که :  "حفاظت از منافع ملی ودفاع از حاکمیت سرزمینی "باید مرز های همه ایرانیان اصیل ودوستدار میهن باشد ودراین راه اجازه ندهیم مشتی علاف وبیکار ومزدور خارجه نشین با دریافت دلارهای مزدو ری اجازه خود نمایی پیدا کنند 
تقاضای توقف هرگونه مشارکت تحت هرعنوان ونام دربرون مرزها " درراستای منافع ملی" مردم ما  جای نمی  می گیرند که می باید توسط  تلاشگران مدنی تبلیغ وبطور مرتب تکرار کنیم که : هشیار باشید ودرماجراجویی های منطقه تحت هیچ عنوان  شرکت نکنید .

به مزدوران صهیونیست ها وجنگ طلبان امریکایی زده همچون اندک علافان بیکار وبیسواد بالا توصیه می کنم  اینقدر پاچه خواری ترامپ خل وچل  را نکنید واز صدور این گونه درخواست های تبلیغی زذیلانه دست بکشید 
 درخواست های احمقانه  شما همانند جیغ ودا د وهوار کشیدن های دهسال گذشته مریم قجر تروریست است که با شیادی وحماقت بارها وبارها درخواست نیروهای " کلاه آبی " برای حفاظت ازقلعه مخوف واسارتگاه لیبرتی نمود _ اگر کسی به این گریه وزاری ولابه والتماس های این زن بدکاره کوچکترین واکنشی نشان داد درخواست های احمقانه وضد ایرانی شماهم نتیجه دربر خواهد داشت _ پس  شرم کنیید واز پاچه خواری  و لیسیدن کفش امریکایی ها دست بردارید که سودی برای شما ندارد واینگونه اقدامات ابلهانه  واکنش منفی  ایرانیان اصیل وپاکنهاد علیه شما مزدبگیران را درپی خواهد داشت _ از واکنش های چندروز اخیر درس بگیرید وبرحماقت خود اصرار نکنید .....

ارشیا ارشادی 2016/12/26 ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...