۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

دوباره نویسی سخنان طنزآلود ترکی بن فیصل درحضور مریم رجوی به زبان پارسی _ عربی ( فرانسه 9 جولای 2016_ پاریس )


 تندرستی وبهبودی کامل استاد محمد رضا شجریان را  آرزو کنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ترکی بن فیصل وزیر اطلاعات سابق عربستان در حضور مریم قجر تروریست چه گفت ؟ ........... سخنان نامبرده  به زبان عربی _ باترجمه پارسی 
نویسنده  وتدوین گر  _ارشیا _  ارشادی 2016/07/12ازدرخواست ملاقات خانواده های اسیران فرقه رجوی پشتیبانی کنیم
&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _ یاوه گویی ها وچرندبافی های شیخک مرتجع عرب "ترکی بن فیصل " درنمایش فرقه رجوی دروز 9 جولای 2016  چنان  ابلهانه _ احمقانه و بی ارزش است  که کوچکترین ارزشی جهت  تفسیر وبازخوانی ندارد .
بنابرگزارش های رسیده ازداخل قلعه  فرقه رجوی این شیخک جنایتکار ازابتدای ماه جولای  2016 به فرانسه سفر نموده ومدت یک هفته درپایگاه فرقه رجوی ( اوور ) بعنوان  میهمان مریم قجرسکونت داشته است  _ این یک هفته را  نامبرده درکنارگفتگو به   " انقلاب ایدئولوژیک" بامریم رجوی سرنموده وبه مقام یک " اشرفی عرب " انقلاب کرده  نائل گردیده است!
گرچه ازموارد مورد گفتگو بین ایندو هنوز خبرکاملی منتشر نشده ولی بنابرهمین اطلاعات این گفتگوها محور " پیوند عمیق ایدئولوژیک بین این دو وشرکت زنان فرقه رجوی درپروزه" جهاد النکاح " دورمی زده است .
این شیخ جنایتکار متن سخن پراکنی خود درمراسم را  به  آگاهی مریم قجر رسانده وازاو تائیدیه گرفته است .

اعلام خبر مرگ مسعود رجوی خائن توسط شیخک مرتجع وجنایتکار ترکی ین فیصل مسئول استخبارات عربستان >> اعلام خبر مرگ مسعود رجوی خائن دویار پی درپی <<< 

  خوب دقت کنید مریم قجر هم ژست این پدر ومادر مرده ها را گرفته است >>>> مریم قجر توپیرزن که اینهمه شوهر داری _ جولیانی _ پاتریک کندی _ استیونسون _ آخویدال و حالا هم این عرب تروریست فیصل چراگریه می کنی ؟ <<< 


نقاشی حسین صافی _ رسانه شرق 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

متن سخن پراکنی ترکی بن فیصل درحضور مریم رجوی درسالن نمایشگاه بورژه ( حومه پاریس ) 

این نوشته طنز وشوخی پارسی _ عربی  است _ با پوزش قبلی از عرب زبانها بخاطر اشتباهات احتمالی .........

متن عربی سخنان ترکی بن فیصل مقام امنیتی و مسئول جنایات  عربستان علیه مردم عراق وسوریه ویمن _ بنا به درخواست خوانندگان سخنان این شیخ زنباره وتروریست وجانی   به پارسی ترجمه گردید ..........
......

مریم قجر تروریست بعد از انقلاب ایدئو لوژیک با پاتریک کندی معتاد گله وشکایت کرد 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سیده والساداتی المستمعین ولمشاهدین _ انا ترکی بن فیصل الرئیس فی التجسس السابق فی البلاد مرتجعون العرب

ترجمه _ خانم ها _ آقایان _ بینندگان _ شنوندگان _ من ترکی فیصل رئیس کل  جاسوس ها  درکشورهای مرتجع عرب هستم 

 سیده المریم والرجوی والذوج السابق  المهدی بی غیرتون وبعدها  عجلتا الطلاق ولذوجتا اهدا الی  المرحوم والمعدوم وو ا لمفلوک المسعود الرجوی لعنت الله علیه _ آل الرجویون _ ال  سلام  ولعلیکم  

ترجمه = خانم مریم رجوی زن سابق مهدی بی غیرت که باعجله زنش را طلاق وبه  مرحوم معدوم  مفلوک مسعود رجوی هدیه داد که لعنت براو وخاندان او باد _ سلام

السیده ام المریم _الام العظیمه _السید ه  الرئیس الجمهورالموقت   البلاستیک 

ترجمه = مادربزرگ مریم خانم رئیس جمهوری موقت   پلاستیکی 

الچطوری ول متوری  و لگوگولی مگولی ؟

چطور مطوری گوگولی مگولی ؟جوجه کشیش سعید عابدینی عضو فرقه تروریستی رجوی که درپوشش تبلیغات مسیحیت برای این فرقه هوادار  جمع می نمود _ دستگاه های تبلیغاتی دروغزن برون مرزی پس از دستگیری این حامی تروریست ها ادعا کردند که اینفرد بخاطر گرایش به مسیحیت وتبلیغ عقاید دینی دستگیرومحاکمه وزندان شده است! _ واکس زدن پوتین مریم قجر تروریست توسط این جوجه مسیحی مزدور رجوی درنمایش مسخره پاریس  علت اصلی دستگیری نامبرده را ثابت کرد و دست تبلیغات چی های دروغگوی برون مرزی راباز نمود _  جوجه کشیش عابدینی تازه شدی مزدور سابق صدام معدوم  .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&سیده وسادتی ام المریم الذو ج السابق المهدی لا غیرتون  وبعد المسعود المنفورالمفلوک المرحوم 

ولاکن  تاکید المکرر  الطفل ولمریم والذوجته اللمسعود الخائن والمنفور والمرحوم لعنت الله علیه قوم الرجویون .
اام المریم القجر  والارهابیه 
ترجمه _ خانم ها _ آقایان _ مادر مریم زن سابق مهدی بی غیرت ومسعود مرجوم مفلوک است 
ولیکن دوباره تاکید وتکرار می کنم - عزیزدل و کوچولوی من مریم زن مرحوم معدوم مسعود رجوی بوده که لعنت براوباد 

مادر مریم تروریست قجر


 بویش کردیم _ خواهر مریم بوی خوبی می دهد احسنت 


 الثوره فی   انت  کثیرا لوقت المناسب  انا مشکور  _ التربته فی راس المسعود   المسعود المرحوم وولا عنن  الاکامل الا  ابتر ذاتامریض الحیوان  .
ام المریم _ المسعود المفلوک ولمعدوم ؟  لا مشکل  لا تقلق الطفل  انا ذوجتا موقت و مکررا ااثوره و اللیل والنهار الا الموتون ولا ا بدون 

ترجمه = انقلاب باتو  ( مریم )   خیلی خیلی خوش گذشت _ تشکر می کنم _ خاک برسرمسعود مرحوم  که قدرت مردی نداشت و ابتر بود درست مثل حیوانات ببمار 
مادرمریم _ مسعود فلک زده  معدوم شد ؟ مشکلی نیست کودک عزیزمن اکنون  من شوهر موقت توهستم  وبا تو شب وروز تا آخر عمر و تا ابد انقلاب می کنم ! 

  ام المریم انت امرا تبلغ من العمر ولاکن الحسابی ولکثیرا  الوول وول المیخوریون  فی عهد الثورون و بازم می خوام گفتنون  _ احسنت یا ام المریم ولقجرالکذابیون  .

ترجمه = مادر بزرگ مریم بااینکه تو پیرزن هستی ولی زیاد وول می خوری درزمان انقلاب وهی می گویی بازهم می خواهم _ آفرین به تو ای مادر مریم قجر دروغگو

اام المریم انت وکلا شیخون عربیون الحاضر رفاقتون فی انتها  علی اهل نساه الرئسای  جماعت المجاهدون فی العراق والیبرتی  فی سبیل الصدامیون ذکرا الجهاد النکاح کمثل المیمون  
ترجمه = مادرمریم تمامی شیخ های عرب حاضرند باتو انقلاب بکنند تا نفر اخر - با تمامی زن های حرمسرا در کمپ لیبرتی عراق _ جهاد درراه صدامی ها _ جهاد نکاح مثل میمون 

انا شکرا و خواهشا کل الذوجات هو لا مکافات الا نکاح  ومجموعا ثواب من المجاهد  الداعشون در ممالک الرقه وموصلون. 

ترجمه = من تشکر وخواهش می کنم زن های مجاهد را برای جهاد نکاح پیش دولت اسلامی داعش درشهررقه وموصل بفرست .

ام المریم _ انت دقیقا  کا مثلا حمار خواهشا دولا شیون انت الحقیر سواریون ولاکن  هین وهش  الا العاقبت المنافقون فی الدیار اسطرون هذاسلطانا اخص  اسطبلون .

ترجمه = مادر مریم  تودقیقا  مثل الاغ هستی _ خواهش می کنم دولا شو سوارت شوم وهین وهش کنم که عاقبت مزدوران همین است تا شهر اسطرها _ تا طویله مخصوص سلطا ن .


دست خونین شیخ های واپسگرای عرب با حمایت امریکا وصهیونیست ها وترکیه  در جنایات سوریه _ عراق ویمن کاملا نمایان است
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ام المریم _انت طعمتا  الکثافتا المستراح السلطان السابقون  فی شارع البازارالتهران 

ترجمه = مادرمریم توبوی مستراح شاه سابق را می دهی درخیابان بازار تهران 

الم المریم الطفل _ لا تفاخو لا تبکی انا الذ واج السابقون کلا  المتعه انت لا یدرک _ انت غبی _ لا تخافو انا انت خلفی _ لامشکل انت ابدا الحمل العشرف  الولد النامعلوم _لائن  المهدی الا کثیرا بی غیرت ابریشممون  عنن والبترون .

ترجمه =  مادر مریم کوچولو _ نترس _ گریه نکن _ شوهر مرحوم مفلوک سابق تو _ فهم ودرک وشعور نداشت _ اصلا نترس من پشت توهستم _ اصلا به سرپرستی  وپدر اشرف ( دخترمریم قجر ) فکرنکن _ مهدی خیلی بی غیرت بود و ابتر ( دراینجا فیصل یک سر دیگرراهم لو می دهد ومی گوید پدر اشرف دختر مریم معلوم نیست چه کسی است چون مهدی بی غیرت هم همانند مسعود عنن بوده وتوانایی جنسی نداشته است ) 

هاذا ابناالشرف؟ انا تا انتها فی المخارجون شیی  کلفت وقطورا  الف العشرکمثل  فی الدسته البیل ولکلنگ فی المخرج   المنافقون خاص حراسون .

ترجمه = ازترجمه این قسمت پوزش می خواهم   چون سخن از فشار ودسته بیل وکلنگ ومخرج ومنافق  و اینجور چیزهاست . 

النسا ام المریم _ انت ولدتی یا حبیبی _ انت فغل _ امی ولاکن انت ذوجته موقت _ 
لا ننسی _ المسعودالخائن الخائف المرحوم و   المعدوم لیکون الواهن _ المغفل _ الغبی _ الاعاقه الذهنیه _ الذلیل ولمجنون 
النساام المریم _ انت الموت القریب _ لذالک کثرتا  الثوره فی خلفی ومنذ  الان مع الکل من الرودی ولجولیانی  حتی الا باتریک الکندی  المدمن فی القله الا اوور السورواز .

ترجمه = مادرمریم _ تومثل  فرزند  وعشق من هستی _ تو نفهم وبیشعوروبی سوادی 
ولیکن حالا زن صیغه ای من هستی _ مسعود خائن ترسومرد او عقب افتاده ذهنی بود کودن بود ذلیل وبیچاره ودیوانه بود .

مادر مریم خانم _  تاریخ مرگ تو نزدیک است _ لذا تا می توانی ( خیلی زیاد ) انقلاب کن ازجلووعقب باهمه ازجمله رودی جولیانی _ حتی با پاتریک کندی معتاد درقلعه اوور سورواز 

اانسا ام امریم ولدتی _ لماذا الدائم ضرطه ؟ 
ونحن لانری الرئیس الجمهور الموقت الدائم الضرطه 
انت لایری سید الرئیس الجمهورالبلاستیک  دائم الضرطه _ لا مرتبا الگوز _ انت لا یری بکا _ لا الصراخ _ لا صرخته_ لا خدش _ لا مناشده 
انا الاستخبارات السعودی وانت تجسس _ والضرطه المخبر _ هاک الصدام المعدوم

ترجمه =  مادر مریم فرزندم _ چرا دائم می گوزی ؟
من رئیس جمهور موقت گوزو ندیده ام 
من از تو رئیس جمهور پلاستیکی دائم گوزو می پرسم _ چرا اینقدر می گوزی ؟ 
انقدر جیغ نزن _ خودتو راپاره نکن _ جرنده  _ فریاد نکش 
من رئیس جاسوسان سعودی وتو خبرکش _ جاسوس وخبرچین _ مزدور صدام 


  آگاهی رسانی درمورد حامیان و  مواجب بگیران فرقه رجوی ( 14)  _ اد ملکرت _ سیاستمدارسابق هلندی ( دهه 80 ) _ مسئول یونامی درعراق ( 2009/2011)_ ملکرت به دلیل نادانی ونا آگاهی خیلی زود دردام فرقه رجوی قرارگرفت وبه جای انجام وظیفه شخصی وسازمانی خود به خدمت رجوی درامد واز ماندگاری قلعه مخوف اشرف حمایت کرد _ بارها به این کمپ تروریستی رفت ودرجشن های تروریست ها شرکت نمود _ حمایت بی حد ومرز اوازفرقه رجوی  ودخالت نابجا درامور عراق باعث برکناری واخراج نامبرده ازیونامی  گردید _ ملکرت ازسال 2009 به عنوان یکی از پایه های ثابت حمایت از فرقه تروریستی رجوی درتمامی شوهای 8 ساله اخیر این گروه تروریستی  شرکت می نماید  _ صدالبته این حمایت ها جنبه مالی دارد وگرنه امروزه هر آدمی  باحداقل شعور  فاصله خودرا از فرقه رجوی حفظ می کند  ......... 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ام المریم الضرطه _الا الرئیس الجمهورالموقت  بلاستیک   تعال انا وانت المتعه النکاح ولایجار فی مدت المعلوم به مبلغ  الکافی ثم صوف التکون فی کل عائله الشیخون المرتجعون 

 ترجمه = ای مادر مریم گوزو _ ای رئیس جمهور موقت پلاستیکی _ من وتورا صیغه  و اجاره  کرده ام _ به مدت معلوم  ومبلغ کافی برای نزدیکی با همه شیخ های مرتجع عرب 

انت رساله  الی اسبق ال شخصیتها به الجر الرجال الصدیق اسعد  ال امرالمریم فی هذه القائه هذا هو کما یمکنک  مع ال امرلمریم ولنساء قدرالامکان  الفق  ثوره من الامام ولخلفی  فی الازدهار  ان کل شخص ان هلا اندفافه موافقه 

ترجمه _ پیام من برای کلیه شخصیت های سابق دوست مادر مریم که حقوق گرفتند ودراین مراسم شرکت کردند  این است که تا می توانند وممکن است با مادر مریم وکلفت هایش ازجلو وعقب انقلاب کنند که هرکس کرده موافق بوده وگفته خوب است 

سیدی وساداتی >>>> خانم ها واقایان 

انا الیوم سعیدا ان واحد من خزوف المقاومه فی اوور  _ واحد من انت خزوف _ انا فی المدت واحد السبوع مع الام المریم الثوره یضحک معا فی حین الثوره خلق  الف الشرف.

ترجمه _ من یک هفته جزوگوسپندان اوور مقاومت کردم   _اکنون  من یک گوسپند مقاوم هستم _ دریک هفته که  با مریم انقلاب کردم با هم  هزار اشرف ساختیم 

جعل انتاج  الشرف فعل الشاق ولاکن قال  ام المریم لنا قادر وینبغی و لنا یمکن 

ترجمه = ساختن وتولید  اشرف کار سختی بود ولیکن مادرمریم بمن گفت : باید ومن وتو می توانیم 

سیده وساداتی من جمیع الخزوف المقاوم والمزدور ان فی هذا اسطبل صیغته الجمع 

ترجمه =  خانم ها واقایان و _ تمامی گوسپندان مقاوم ومزدوری  که دراین طویله جمع شده اید  
جمیعا حیوان وسقرفی اهتمام _ من جمیع العجل _ انا ارید واحد العشرون ضرطه الی فی اشرف انت و ال ام المریم الارهابیه 
ترجمه =  تمام حیوانات وگوساله ها توجه کنید _ همه آماده باشید  _ من 21 گوز شلیک می کنم به افتخار شما ومادر مریم تروریست 

ثم النتاج الجمع الف ثلاثه  الخزوف المقاوم فی الباریس  
نتیجه این جمع شدن سه هزار  گوسپندان مقاوم درپاریس 

1 _ هل  ام سیده  المریم ولقجر الارهابی دیمقراط واقعی   >>  مادر مریم قجر تروریست دموکرات واقعی  است 
 2 _ السیده  ام المریم کمثل البینوکیو حب الفم العظیم >>> خانم مریم دماغ بزرگ پینوکیویی دوست دارد  
3 _   >>> لنا جمیعا مع هی الثوره عقائدی حتی قاع حتی جعل الف الاشرف >> همه ما با اوتا تختخواب   انقلاب ایدئولوژیک می کنیم  تا 100 اشرف پس بیانازیم 
4 _    المریم هل الرفیق الشفیق القاعده _ الداعش _ النصرت ال دیمقراط و نصب التذکاری المرحوم المعدم الصدام 
مادر مریم رفیق شقیق القائده  _ طالبان و داعش والنصرت است که همگی دموکرات هستند وایشان یادگارمرحوم معدوم صدام است 
5 _ ام المریم هل ماعزقطیع  لنا جمیع الخروفا المقاوم  >>> مادر مریم بز گله همه ما گوسپندان مقاوم است 
6 _  جمیعا بصاف و الضرته  مقبرته المسعود المنفور المعدوم الخائن الذوج السابق المریم الارهابیه قاجار  فی مقبره عائله السعودی فی حجاز 
تمامی ما تف می کنیم ومی گوزیم به قبر مسعود منفورمعدوم خائن شوهر سابق مریم قجر تروریست درمقبره خانوادگی خاندان سعودی درحجاز 

من یرید الجمیع الخزوفا حاضر فی هذا اسطبل الشیخ البش الکامل _ الترکی بن الفیصل 

ازطرف تمامی گوسپندان حاضر دراین طویله _ شیخ ابله کامل : ترکی بن فیصل

پایان .......

دردومتن آتی دراین دفتر  چه خواهید خواند ؟ 

آیا مسعود رجوی بنا برادعای ترکی بن فیصل مرده است ؟ 
دراین صورت درکجا چال شده  واگر نه اکنون درکجاست  ؟
احتمال طرح ونقشه بودن اعلام مرگ مسعود رجوی چند درصد است ؟
درچنین صورتی هدف از  این اعلام مرگ چیست؟
مسیردقیق  فرار مسعود رجوی ازسال 2003 تاکنون و پاسخ به چند سئوال دیگر
همه وهمه دردو متن آتی 
ارشیا ارشادی 2016/07/13

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...