۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

از بست نشینی 4 ساله خانواده های اسیران وسقوط اشرف تا فریاد های خانواده ها درکنار کمپ لیبرتی

 به بهانه تحصن اخیر ( 2016)  خانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ لیبرتی 


درخواست خانم نجیبه ارشادی از سازمان های مدافع حقوق بشر ومراجع بین الملل فرمانده ثریا نماینده تحصن کنندگان درمقابل کمپ مخوف اشرف پس ازسقوط یا نشان پیروزی _ سال 1392
ارشیا ارشادی 2016/02/01

مقدمه _  ازحدود دوماه پیش ( دسامبر 2015 ) گروهی از خانواده های اسیران فرقه رجوی بازحمت فراوان وتحمل مشکلات بسیار خودرابه درب کمپ موقت لیبرتی رسانده وخواهان ملاقات با فرزندان اسیر خود درتشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی گردیده اند _  طی این مدت چندین پدر ومادر وخواهر وفرزند درحسرت فراق با صدا کرن نام اعضای دربند خانواده خود این اسیران را جهت دیدار فرامی خوانند _ دراین راستا سکوت  سازمان های مدافع حقوق بشر _ کمیسایای عالی سازمان ملل _ سازمان همیاری سازمان ملل _ دولت امریکا و بی تحرکی صلیب سرخ بین الملل قابل تامل وسئوال برانگیز است .


سابقه تحصن خانواده ها برای آزادی فرزندانشان از چنگال خونین فرقه رجوی 
از اواخر سال 1389 گروهی ازاعضای خانواده های اسیر فرقه رجوی با درخواست " ملاقات حضوری " درمقابل کمپ مخوف اشرف به تحصن نشستند _ فرقه رجوی که ازاین اقدام سخت بوحشت وهراس افتاده بود گروهی از فدائیان خودرا به صحنه " نبرد با خانواده ها " کشاد _ این تحصن اما کم کم گسترش بافت و ده ها خانواده عازم عراق گردیده ودرمقابل کمپ اشرف " شهرک آزادی " برپا کردند و با کم ترین امکانات به بست نشینی خود ادامه دادند _ این تحصن تا سقوط قلعه مخوف اشرف درسال 1392 ادامه یافت که درنتیجه آن حدود 150 نفر ازاسیران فرقه موفق شدند از حصار تشکیلات ضد بشری فرقه رجوی گریخته وپای به دنیای آزاد بگذارند _ فرقه رجوی که خوب می دانست که نتیجه این تحصن فرار اعضا خواهد بود
 پس از توهین وتهمت به خانواده ها وارد فاز درگیری با آنها گردید و گروهی از بی مخ ترین ونادان ترین اعضای خودرا وادارکرد با فلاخن وتیرکمان  سنک وفلزات تیز به سوی خانواده ها پرتاب نمایند _ شعار آندوره آنها علیه خانواده ها درمقابل قلعه مخوف اشرف  چنین بود 

ننگ ما _ ننگ ما فامیل الدنگ ما
مزدور بی لیاقت _ برگرد بروسفارت 
ملاقات زور نمی خوام _ فامیل مزدور نمی خوام 
این تحصن نزدیک به 4 ساله اما توسط رسانه های دولتی چون صدای امریکا _ رادیو فردا و BBC تنها در پایان تحصن وبصورت خبر منتشرگردید ( ! )  واین درحالی است که این رسانه های وابسطه به امریکا وانگلیس  اخبار تظاهرات ها وگردهمایی ها و اخبار دروغ این فرقه را بطور کامل منتشر می نمایند .


اندوه خانواده های اسیران فرقه رجوی پشت دیوار قلعه مخوف اشرف ( سال 1389/1392)
پشت دیوارهای قلعه مخوف اشرف

سخنان خانم قریا عبداالهی وتعدادی از اعضای سابق فرقه رجوی در محل تحصن ( کمپ آزادی ) نوامبر سال 2011 
درخواست ملاقات خانواده های اسیران پشت درب های بسته اشرف

درپادگان اشرف چه می گذرد  ؟  گزارش ناقص BBC   >>> گزارش ناقص BBC ازمقابل قلعه مخوف اشرف <<<<


چرا سران فرقه رجوی ازحضور خانواده ها درعراق به هرا س افتاده اند ؟ 

امروزه برهیچ کس پوشیده نیست که  عامل احساسی و عواطف خانواگی  پاشنه آشیل فرار اعضای  دربند فرقه رجوی است و آنها می دادند که تحصن خانواده ها می تواند پیچ ومهره های زنگ زده  وپوسیده حصار تشکیلاتی راشکسته و باعث فرار اسیران بی خبر ومحصور افراد  شسشتشوی مفزی  شده گردد وبهمین دلیل تعدادی ازافراد فحاش و ناسزاگو و بی اصل ونسب را ازمیان ساکنان جدا کرده وآنها را علیه حضور خانواده ها بسیج کرده اند _ به شعارهای این افراد علیه خانواده ها توجه کنیم 

مزدوران وزارت _ عامل هرجنایت 
مزدور چقدر  گرفتی _ بچه هاتو فروختی  
توله سگ ولایت _ برگرد بروسفارت 
مزدور بی شرافت _ عامل هرجنایت 
به فیلم ارسالی از مقابل کمپ لیبرتی توجه کنیم >>>> توهین وشعار چماقکشان فرقه رجوی علیه خانواده ها مقابل لیبرتی <<<

به تصور من این نوع برخورد ناهنجار به دستور مسعود رجوی نشان از شدت گرفتن بیماری روحی _ روانی وفلج فکری  نامبرده می نماید _
به راستی درکجای تاریخ جهان و کدامین زندان امنیتی ومخوف ترین شکل برخورد بازندانیان دیده وشنیده شده است که رهبر یک گروه  اینگونه اعضای بی خبر و زندانی خودرا از ار تباط بابیرون تشکیلات ومحرومیت از دیدار خانواده ها منع  کرده _ به آنها توهین وتهمت زده و آنها را به ضدبشری ترین شکل ممکن موردآزار روحی _ روانی قراردهد   ؟ 


رنج نامه خانم راحله ایرانپور خواهر دواسیر درفرقه رجوی >>> سفرنامه رنج ودلتنگی ها قسمت 1 و2 و3 <<<<<

این ایدئولوژی .راهکار ضد انسانی ازکجا می آید ؟  
مسعود رجوی ادعا می کند مسلمان وشیعه است _ آیا دردین ومذهب او به اشکال مختلف " احترام به والدین " وخانواده  توصیه نشده است ؟ 
ایا عقاید  مارکس ولنین ومائو وو که بخشی از تفکرات " آش شله قلمکاری " این راون پریش را تشکیل می دهد درتعریف حزب و نقش خانواده ها چنین توصیه هایی کرده اند ؟
آیا حتی  سابقه " فرقه های تاریخ " نمونه های این چنین برخوردهارا با اعضا وخانواده های ضدانسانی رابه ثبت رسانده اند  ؟

ترس مسعود رجوی خائن فراری ازچیست ؟
آیا وجود 1900 زن ومرد بیمار ومسن ودریک کمپ درگوشه پرتی از کشور عراق به چکار می آیند وقراراست این کهنسالان مبتلا به انواع واقسام بیماری ها برای او چه کنند ؟
 نگارنده معتقد است رهبر فراری فرقه از  این نوع برخورد های ضدانسانی با خانواده ها دوهدف را دنبال می کند 

یکم _ جلوگیری از فرار بیشتر اعضای اسیر درتشکیلات 
 رهبر فرقه خوب می داند فرار هر یک از اسیران یک صفحه تازه از جنایات اورا پیش جهانیان می گشاید _ بنابراین نیمی از 1900 نفر را بعنوان نیم دیگر به خدمت شبانه روی وحراست گمارده تا از فرار اعضا جلوگیری کند 
  دوم _ اینکه  با گروگان گیری حدود  1800 نفر  تصمیم دارد حدود  100 نفر از  افراد تحت تعقیب دولت عراق وایران وپلیس بین الملل را از مهلکه عراق فراری دهد ........
  وگرنه کم ترکسی است که نداند وجود این گروهک حتی دربهترین  ومجهز ترین شرایط حیات خود درعراق در27 سال پیش  (  1367 ) لقب وارزشی بیشتر از  " زائده مزاحم  جنگ عراق وایران " کسب نکرد .....!


سوم _ هرچند که رسانه های وابسته ای چون صدای امریکا _ رادیو فردا و BBC تا آنجا که بتوانند اخبار اینگونه رخداد ها را نادیده وناشنیده می گیرند ولی سرانجام دراثر تداوم مجبور می شوند بنوعی صدای اعتراض ودرخواست خانوده های اسیران فقه رجوی را دربلند مدت منعکس مایند و بهمین دلیل فرقه رجوی هراس دارد که اینگونه تحصن ها بطور گسترده  در جامعه مجای وحقیقی منعکس شود وبهمین دلیل فرقه رجوی مصمم است با توهین وناسزا وحتی برخورد فیزیکی مانع این تحصن ها گردد .
چهارم _  فرقه مرده خوار رجوی  همچنین تصمیم دارد این افراد را  درعراق به کشتن دهد ویا دراثربیماری  بمیرند تا پایشان به خارج ازعراق نرسد _ چراکه کنترل این افراد و جلوگیری ازفرارشان در کشور آلبانی  سخت تراست وبهمین دلیل در راه انتقال این اسیران به خارج ازعراق کارشکنی می نماید _ جنازه این افراد برایش ممکن است  مدت کوتاهی خوراک تبلیغی فراهم کند ولیکن وجودشان با توجه به بیماری و مشکلات سلامتی در برون از عراق هزینه در بردارد وبهمین دلیل درفکر نابودی آنهاست

فریب _ خرید و ایجاد رابطه با مسئولین امریکایی و نمایندگان ارگان های بین المللی توسط فرقه رجوی 


ازنظر فرقه رجوی همه قابل خرید هستند تا ازاین گروه منفور جمایت نمایند _ درسال 2003 پس از تسلیم وخلع سلاح فرقه رجوی از جانب نیروهای امریکایی _ سران اینفرقه با سواستفاده ابزاری اززنان شورای رهبری  با فرماندهان حفاظت اشرف پیوند دوستی برقرارکرده _ آنها رافریب داده و به خدمت گرفتند سرهنگ وسلی مارتین یکی ازاین حقوق بگیران فرقه رجوی از آن سال هاست _  ازسال 2009 که نیروهای عراقی حفاظت اشرف رابعهده گرفتند _ فرقه رجوی برای حفظ این قلعه مخوف با نماینده وقت یونامی درعراق ( ادملکرت ) ایجاد رابطه نموده واین نماینده یونامی را به خدمت خود گرفت _ ادملکرت به علت ناتوانی در وظایف خود ونزدیکی بافرقه رجوی  درسال 2011 ازکاربرکنار  ومارتین کوپلر به جای این فرد مشغول بکارگردید_ کوپلر شخصیتی بود مستقل وانسانگرا که خواهان حل مسالمت آمیر تخلیه اشرف بود _ دولت عراق دریک برخودرد انساندوستانه قبول کرد که کوپلر بعنوان نماینده سازمان ملل دولت عراق رادراین امریاری نماید و چنین شد که قرارداد دسامبر 2011 بین دولت عراق و یونامی مبنی بر حل مسالمت آمیز تخلیه اشرف وانتقال ساکنان به محل موقت دیگری (کمپ لیبرتی ) جهت انتقال به خارج از عراق منعقد گردید _ سازمان ملل ودولت امریکا ازاین قرارداد وتلاش داوطلبانه مارتین کوپلر کاملا حمایت نمودند .


نگاهی به سابقه درخواست از فرقه رجوی جهت تخلیه اشرف  وانتقال به محلی دیگرجهت انتقال به خارج ازعراق (2009/2013)

الف _ درسال 2009  پس از اینکه دولت عراق حفاظت کمپ اشرف را بعهده گرفت آقای موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت وقت  عراق 

درکمپ اشرف حضوریافت وبه مسئولین فرقه رجوی هشدار داد که باید کمپ اشرف ( عراق جدید ) را تخلیه وتحویل نمایند _ ایشان دو انتخاب پیش پاس سران گروه گداشت _  بازگشت به ایران ویا انتقال به خارج ازعراق _ ایشان دراین ملاقات یادآور شد که  ماندن درعراق جزو گزینه ها نیست .


ب_
ملاقات توماس جی باتلر فرستاده دولت امریکا با ساکنین کمپ اشرف
 باتلر درسال 2010 ازجاب دولت امریکا به عراق رفت و 7 بار درکمپ اشرف با مسئولین این فرقه به گفتگو نشست _ این دیپلومات امریکایی  پیشنهادات زیر را درمقابل سران گروه قرارداد
1 _ اعلام رسمی انحلال سازمان مجاهدین 
2 _  انتقال به محل موقت دیگر دور از مرزهای ایران  جهت ترک خاک عراق
3 _ مصاحبه انفرادی اعضای کمپ با کمیساریای سازمان ملل درمور پناهندگان 

باتلر دربازگشت ازعراق  نتیجه ماموریت خودرا غیرسازنده توصیف نمود ه و درخواست های سران فرقه را غیرقابل اجرا تعریف نمود .......

پس ازشکست ماموریت باتلر بعات توهمات فرقه رجوی مبنی برماندگاری دراشرف و برکناری ادملکرت _ سازمان ملل وامریکا  ماموریت انتقال  را به  دوش یونامی ( با نماینده جدید مستقل مارتین کوپلر ) و کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان قراردادند وچنین شد که نماینده جدید یونامی پس ازگفتگوهای  بسیار با دولت عراق نظر آندولت راجلب نمود که ساکنین کمپ نخست به محل اقامت سربازان امریکایی ( کمپ حریه ) بعنوان کمپ ترانزیت (TTL)  منتقل گردند تادر آنجا کمیساری سازمان ملل با این افراد گونه انفرادی گفتگو انجام دهد تازمینه انتقال افرا د به خارج ازعراق فراهم شود ( دسامبر2011)

اکنون بیش از5 سال از عقد آن قرارداد گذشته است _ از تعداد 3300 نفر اکنین اشرف ( منتقل شده به لیبرتی ) حدود 1000  نفربه کشور های آلبانی ( 850 نفر ) و آلمان وامریکا ونروژ ( حدود 150 نفر ) منتقل شده اند وبنابرآخرین آمار کمیساریا هنوز 1900 نفر درکمپ موقت لیبرتی ساکن هستند 
  آخرین وضعیت اعلام شده کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان ازوضعیت ساکنان کمپ حریه ( لیبرتی ) دسامبر2015

>>>>> آخرین گزارش کمیساریا از وضعیت ساکنین کمپ موقت حریه  <<<<<<<<
 چرا بااینکه این انتقال که  از 4 سال پیش شروع شده همچنان نیمه کاره مانده است ؟

این به درازا کشیدن  اجرای کامل این طرح طبق مسائل مطرح  سه علت مشخص داد
یکم _ عدم همکاری لازم و سنگ اندازی رهبر فرقه در این راه _گرچه  کمیساریا تاکنون با تمامی اکنان کمپ گفتگوکرده و اولویت رابه انتقال بیماران وافراد مسن وآسیب پذیر می دهد _ اما رهبر فرقه  تصمیم دارد افراد را بگونه ای گزینشی وبا الویت سران تحت تعقیب دولت عراق به خارج از آنکشور منتقل نماید _ گرچه این اصرار فرقه تاکنون بطور کامل کارساز نبوده ( جلوگیری از انتقال معصومه ملک محمدی )  ولیکن توانسته است با تقلب و جعل مدرک تعداد اندکی از افراد خطرناک وتحت تعقیب ازجمله شکنجه گری بنام جواد خراسان و عناصر خطرناکی  چون محمد اقبال را با شگردهای خلافکاران ازعراق خارج کند ...

دوم _ عدم استقبال امریکا وکشوهای اروپایی ازپذیرش این تروریست های عموما بالقوه و شستشوی مغزی شده وخطرناک _ 
اینگونه کشورها با شناخت عمیقی  واطلاعات دقیقی که از بافت تشکیلات فرقه ای این گروه  دارند وبا توجه به خودسوی های تشکیلاتی درسال 2003 بیم آن دارند که  وجود این افراد ناآگاه وبی خبر و اسیرودرعین حال خطرناک  درکشورشان باعث شدت گرفتن ورشد ترور وتروریسم گردد _ البته تعداد  اینگونه  افراد که بعنوان " فدایی رهبرفرقه " محسوب می گردند را حدود 200 تا 250 نفر برآورد کرده اند ........

سوم _  تلاش فرقه رجوی جهت نفوذ وبه خدمت گرفتن برخی از اعضای محلی کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان 

بنابر اطلاعات منتشرشده فرقه رجوی تاحدودی موفق شده است بربرخی از کارکنان محلی یونامی وکمیساریا درعراق تاثیر گذاشته وآنها رابه خدمت بگیرد _ بی تفاوتی و بی توجهی کارکنان یونامی وکمیساریا به تحصن وفریادها و ناله های فراغ خانواده های متحصن درجلول کمپ لیبرتی طبق فیلم های ارسال شده گویای این ماجراست .

گزارش اول تاششم انجمن نجات از تحصن خانواده ها درمقابل کمپ لیبرتی 
 >>>>>    گزارشات انجمن نجات از درخواست خانواده ها مقابل کمپ لیبرتی <<<<<<<<<

فریاد ها _ درخواست ها _ تمناهای این مادران وخواهران  دل هرانسانی را به درد می آورد _ سکوت انجمن ها وگروه های مدعی دفاع از حقوق بشر نسبت به این دادخواهی ها نشان از عدم استقلال ووابستگی این مدعیان بی عمل مدافع دروغین حقوق بشراست چراکه  واکنش به نقض حقوق بشر حد  ومرز وکشور وگروه نمی شناسد.....

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان و  اسیران فرقه رجوی درایران 
2016/02/04 

یک یا آوری _ آقای X   توجه کن 
اگر تصور می کنی نگارنده  بجای آگاهی رسانی درمورد فرقه تروریستی رجوی  وقت خودرا صرف  پاسخ یه مهمل بافی ها _ حاشیه سازی ها_ جعلیات _  وبیهوده گویی های تومی کنم _ سخت در اشتباه هستی ...
پس خودرا خسته مکن وآب درهاون مکوب _  از دخالت بیجا درمورد نوشته های دیگران پرهیز کن _ من کل سران فرقه ازجمله  رهبر آنرا  به عجز ودرماندگی کشانده ومی کشانم _ توکه عددی نیستی _ یادت باشد  اینجا دنیای آزاد است واشرف ولیبرتی نیست _ سعی کن خودرا با محیط تازه تطبیق داد وبه جای نمایش ناآگاهی دربرخورد بادیگران  وظایف خودرا انجام دهی _ باسپاس 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا