۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

نگاهی گذرا به 50 سال خشونت وترور و جنایت وخیانت ومزدوری گروه موسوم به مجاهدین ( بخش دوم )

نگاهی به 50 سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین ( قسمت دوم ) 

الف .مینو سپهر 2015/09/17 


مقدمه _ دربخش نخست این نوشتار  چگونگی تاسیس گروه موسوم به مجاهدین درسال 1344 و علل پیدایش این گروه مورد بررسی قرار گرفت _ درتداوم اشاره ای داشتم به  چگونگی تلاشی این گروه درسال 1350 وبازتاسیس آن دراواخر سال 1357 _ موضع گیری های وفعالیت های دو جانبه این گروه ( سیاسی _ نظامی ) از زمان بازتاسیس مطلب بعدی بود _ ترسیم چگونگی برخورد این گروه با حکومت تازه و تلاش مسعود رجوی برای رسیدن به حداقل قدرت ( نماینده مجلس ) وشکست نامبرده وگروهش در انتخابات ها و سرانجام نزدیکی با رئیس جمهور بنی صدر را شرح وتوضیع دادم _ دراین نوشتار مراحل نزدیکی به بنی صدر _ فاز نظامی _ تروریستی  وفرار ازایران و انتقال به عراق وعملیات فروغ .پیامدهای آنرا مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهم داد ........... 


نخست چگونگی وچرایی نزدیکی مسعود رجوی با رئیس جمهور وقت بنی صدر 

گرچه ازتاریخ دقیق  پیوند پنهانی بنی صدر _ رجوی مدرک مستندی دردست نیست ولیکن اولین علائم این نزدیکی در مراسم بزرگداشت حادثه 17 شهریور درسال 1359 درمیدان ژاله ( شهدا ) بود _ دراین مراسم گروهی سازمان یافته با شعار " بنی صدر حمایتت می کنیم " شرکت داشتند _ شرکت این گروه در مراسم سخنرانی های بنی صدر در22 بهمن پر رنگ ترشد ودر 14 اسفند 59 دردانشگاه تهران طی مراسم بزرگداشت محمد مصدق رسما وعلنی گردید _ بطوریکه انتظامات این گردهمایی بعهده هواداران این گروه گذاشته شده بود _ این مراسم به تشنج کشیده شد _ گروهی که طرفدرارن جزب جمهوری اسلامی بودند در سخنرانی بنی صدر اخلال ایجاد کردند که رئیس جمهور هم دستور دستگیری آنها را صادر نمود _ تفتیش لباس این دستگیرشدگان و نشان دادن کارت شناسایی برخی از آنها به جمعیت توسط بنی صدر اقدامی خودسرانه وغیر قانونی وجنجال برانگیز بود که فردای آنروز این اقدام درروزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر منعکس گردید_ چنین اقدامی دونتیجه دربرداشت _ یکی نزدیکی بنی صدر _ رجوی ودیگری شعله گرفتن اختلاف بین حزب جمهوری اسلامی وبنی صدر بود .


تلاش بنی صدر _ رجوی برای سازماندهی طرفداران رئیس جمهور در سراسر کشور 
 بنی صدر درهمین دوران تصمیم گرفت طرفداران خودرا سازماندهی کند وبهمین خاطر دفاتری تحت عنوان " دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور " را درچند شهر برپا ساخت _ چنین اقدامی درحقیقت تلاش بنی صدر برای ایجاد پشتوانه مردمی برای خود بود تا بتواند درمقابل حزب جمهوری اسلامی به نوعی رقابت برخیزد _ همانگونه که بعدها مشخص شدگروه رجوی در ایجاد چنین  دفاتری نقش داشت .
چرایی نزدیکی وفریب خوردن رئیس جمهور بنی صدر از گروه رجوی

گرچه هنوزبنی  صدر از بیان  علل مستند این نزدیکی  طفره می رود ولیکن باتوجه به ازدواج فیروزه بنی صدر  با مسعود رجوی حکایت از آن دارد که بین این دودرخفا  یک پیوند ایدئولوژیک واستراتژیک بسته شده باشد _ درحقیقت بنی صدر دختر جوان خودرا به امیدهای واهی وبه اجبار  به عقد مسعود رجوی در آورد و مهریه فیروزه را " آزادی ایران " تعین نمود !

دلیل دیگرفریب خوردن بنی صدر ادعاهای دروغ مسعود رجوی درمورد داشتن پایگاه اجتماعی درمیان مردم بود _ همانگونه که درنوشته پیش اشاره کردم گروه رجوی نتوانست درهیچیک از انتخابات ها حتی بنا بر آرزوی داشتن یک " کرسی درمجلس " گردد _ شکست کامل گروه رجوی ونزدیکی های پیدا وپنهان با بنی صدر باعث شدند تا مسعود رچوی دراجتماع 1500 نفر از طرفداران خود درامجدیه حاکمیت را اینگونه تهدید کند >>> وای به روزی که مشت رابا مشت وگلوله را با گلوله پاسخ دهیم 
<<< 

ورود رسمی گروه رجوی به فاز تروریستی در 28 خرداد  1360

پس از مراسم جنجالی امجدیه درروز 13 اسفند 1359 درگیری حزب جمهوری اسلامی با بنی صدر وارد مرحله تازه ای گردید _ برپایی چند تظاهرات علیه  بنی صدر ازطرف اعضای حزب جمهوری اسلامی درتهران نوید گسترش یافتن این برخورد ها را می داد _ ودرتداوم همین رخداد ها سرانجام آقای خمینی در20 خرداد 1360 ابو لحسن بنی صدر را طی حکمی از مقام فرماندهی کل قوا برکنار نمود _ این حکم درحقیقت اشاره اقای خمینی بر سلب اعتماد ازبنی صدر تلیقی گردید _ بطوریکه حدود یک هفته بعد لایحه " بررسی کفایت رئیس جمهور " درمجلس به جریان افتاد .


درچنین شرایطی گروه رجوی با اعلام مواضع به پشتیبانی ازبنی صدر برخواست و چند تظاهرات حمایتی برگزار نمود _ درتاریخ 28 خرداد 1360 مسعود رجوی تهدیدات قبلی خودرا به مرحله اجرا گذاشت وطی اعلامیه سیاسی _ نظامی مرحله رسمی ورود به فاز ترور وخشونت رابه بهانه حمایت ازبنی صدر به مرحله اقدام گذاشت .

 تظاهرات 30 خرداد درزمان ویژه جنگی در حمایت ازبنی صدر 
 دراین روز درحالیکه بحث وگفتکو بین نمایندگان مجلس درمورد صلاحیت ویا عدم صلاحیت وکفایت بنی صدر درمجلس ادامه داشت گروه رجوی با استفاده از حدود دو هزار نفر از طرفداران خود یک راهپیمایی اعتراضی را ازدانشگاه تهران شروع نمود _ راه پیمایان با شعار حمایت از بنی صدر وگروه رجوی تا نزدیکی های میدان فردوسی هم پیش آمدند _ دراینجا بود که نیروهای انتظامی تصمیم گرفتند این راه پیمایی غیر قانونی آنهم درزمان اعلام شده فاز نظامی  متفرق نمایند _ درگیری بین طرفین آغاز و ساعاتی بطول انجامید در نتیجه  این رخداد با دستگیری تعدادی از راه پیمایان و آسیب دیدن مقداری از اموال عمومی به پایان 
رسید .....

تجهیز راه پیمایان به سلاح سرد جهت درگیری 
بنا براخبار منتشر شده دستگیرشدگان مجهز به چاقو وموکت بر ودیگر واسلحه های سرد بودند و این بخوبی نشان می داد این راه پیمایی درحقیقت  نه اعتراض وحمایت ازبنی صدر بلکه نوعی  عرض اندام برای شروع فاز تروریستی بود .
سرانجام درروز 31 خرداد اکثریت نمایندگان مجلس پس از بررسی چندروزه به عدم کفایت بنی صدر  رای مثبت دادند 

مخفی شدن بنی صدر درخانه های تیمی گروه رجوی 
بنی صدر پس از برکاری از مقام فرماندهی کل قوا درتاریح 20 خرداد 1360 تحت حفاظت گروه رجوی قرارگرفت وتاتاریخ فرار از ایران ( مرداد 60  )  درخانه های تیمی این گروه مخفی شده بود .


ادعا های دروغ بنی صدر تحت نام " کودتای خرداد " 
بنی صدر پس از فرار با رجوی ازایران آنچه بطور مستند از رخداد های آنزمان که دربالا اشاره شد را بعنوان " کودتای خرداد " نام می برد _ این ادعای نادرست وغیرواقعی بنی صدر درحقیقت نوعی فرافکنی وعدم پاسخگویی به چرایی نزدیکی به گروه تروریستی رجوی است و فاقد هرگونه ارزش می باشد زیزا ایشان با رای اکثریت مجلس ازمقام خود برکنار گردید 


فرار بنی صدر _ رجوی ازایران وورود به خاک فرانسه 

درتاریخ 7 تیرماه 1360 گروه تروریستی رجوی بمبی را درکنار دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر نمود که درنتیجه آن ده ها نماینده مجلس ومسئولین ایران ازجمله آقای بهشتی از مسئولین طرار اول حزب جمهوری ورئیس دیوان عالی کشور به قتل رسیدند این ترورهای جنایتکارانه بعدها به بمب گزاری دردفتر رئیس جمهور ونخست وزیر وقت ( آقایان باهنر و رجایی ) ادامه یافت _ درتاریخ 7 مرداد 1360 بنی صدر ورجوی باربودن یک هواپیمای سوخت رسانی ازایران به فرانسه گریختند 


کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی پایان رسمی وجود گروهک تروریستی موسوم به  مجاهدین درایران 

حدود 5 ماه از فرار خفت بار رجوی _ بنی صدر ازایران پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی تروریستی رجوی  واقع در منطقه زعفرانیه تهران شناسایی وبه محاصره نیروهای نظامی امنیتی در آمد _  و ساکنان این پایگاه با مقاومت بیهوده جملگی کشته شدند _ دراین خانه ویلایی  20 نفر از سران گروه تروریستی زندگی می کردند که عبارت بودند از >>> موسی خیابانی _  آذررضایی _ اشرف ربیعی _ محمد مقدم _ مهشید فرزانه سا _ میرطه میرصادقی _  تهمینه رحیمی نژاد _ محمد معینی _ شاهرخ شمیم _ فاطمه نجاری _ خسرو رحیمی _ سعید سعیدپور _ محمد حسن پورقاضیان _ حسین بخشافر _ کاظم مرتضوی _ حسن مهدوی _ مهناز کلانتری _ ناهید رافتی _ عباسعلی جابرزاده انصاری و ثریا سمناری _( به نقل ازکتاب خوابگردها ) 


گرچه ضربه 19 بهمن 1360 باعث تلاشی گروه تروریستی موسوم به مجاهدین گردید ولیکن بقایای این گروه همچنان به عملیات تروریستی وبمب گزاری ادامه یافت _ ازاین تاریخ مرکز فرماندهی تروریستی به فرانسه  منتقل گردید _ گروه تروریستی درادامه جنایات خود عملیات انتحاری راهم به لیست جنایات خود افزود _ ازخرداد 1360 بدین سو طبق آمارهای مستند موجود بیش از دوازده هزار نفر ( 12/000) از مردم ایران طی این عملیات ها کشته و هزاران نفر مجروح وگروه قابل توجهی معلول گردیدند _ گروهک تروریستی رجوی درتداوم این جنایات کار را به کشتن مردم عادی تحت عنوان "سرانگشتان رژیم " کشاند ودراین راستا صدها نفر را صرفا به دلیل ریش داشتن ویا نصب عکس  درکوچه وبازار ومغازه ها ترور نمود ........


گروه تروریستی وموضوع تهاجم گسترده شیوخ مرتجع عرب  با پوشش صدام به خاک ایران 

درتاریخ 30 مهرماه 1359 نیروهای متجاوز بعثی به ایران حمله نموده وبخش هایی ازمناطق غرب وجنوب را به تصرف خود در آوردند >> دقت کنید رخداد های مورد اشاره بالا توسط گروه تروریستی دقیقا درهمین زمان انجام گرفته است 

پس از شروع جنگ گروهک تروریستی  موضع گیری های دوگانه داشت ازسویی این تهاجم را مردود می شمرد وازسویی دیگر حاضر نبود همانند دیگران عازم جبهه ها گردد ولذا دریک خود بزرگ بینی درخواست می کرد که بخشی از جبهه جنگ دراختیار آن گروه قرار گیرد ! 

گرچه بااین درخواست گروهک رجوی مخالفت گردید ولیکن طرفداران این گروه در پوشش عکاس وفیلم بردار توانستند به برخی جبهه ها نزدیک شوند _ هدف گروه تروریستی از اینگونه اقدام ها همانطور که بعدها مشخص شد جمع آوری اطلاعات  بود که بعدا آنها را به صدام فروخت  ودرازای آن نفت ودلارهای ماهیانه مزدوری دریافت نمود .


ملاقات مسعود رجوی با میخائیل یوحنا عزیر معاون نخست وزیر عراق درفرانسه 
درتاریخ نهم  ژانویه 1983  یوحنا عزیز درطی سفربه فرانسه درخانه تیمی ومقر تروریستی با مسعود رجوی دیدار وازطرف صدام نامبرده را به عراق دعوت نمود _ مسعود رجوی در آنزمان علاوه برسرکردگی گروهک تروریستی با تقلب وفریبکاری توانسته بود یک شورای قلابی تحت نام " شورای مقاومت " تاسیس وگروهی از منتقدین حکومت را به مهمیز ریاست خود دراین شورا بکشاند _ البته این شورای رجوی ساز درهمان ابتدا ازهم گسیخت و عوامل اصلی آن ازاین دکان ساخت رجوی جداشده وفقط مشتی حقوق بگیر از آن بجامادند که به مرور این شورای قلابی عملا منحل گردید .

تقلب وفریبکاری مسعود رجوی درساخت شورای موسوم به مقاومت 
مسعود رجوی شیاد با جمع کردن گروهی از منتقدین حکومت دست به ساخت شورا زد _ شیادی وفریبکاری مسعود رجوی چنین بود که بطور مرتب اعضای گروه خودرا به این شورا اضافه می کرد تا حائز شرایط اکثریت باشد وبتواند خودرا بعنوان رئیس شورا معرفی کند _ اعضای شورا خیلی زود ازاین دام شیادی و تقلب رجوی آگاه شده و این شورا را ترک نمودند 


اخراج مسعود رجوی از فرانسه وسفر او به عراق جهت دستبوسی دشمن دیرینه ایران یعنی صدام 

درسال 1365  دولت ودستگاه قضایی فرانسه حکم اخراج مسعود رجوی ازخاک خودرا بعنوان " تهدید امنیتی " به این شخص اعلام نمودند و چنین شد که مسعود رجوی وتنی چند از نزدیکانش به دعوت صدام پاسخ داده وبه عراق منتقل گردیدند 
مسعود رجوی که باخفت وخواری از فرانسه بیرون انداخته شد _ هنگام ترک فرانسه به مقصد عراق گفت : >>می روم تا آتش برافروزم درکوهستان ها <<<<  ! 

تئوری جنگ جبهه ای بجای " جنگ شهری " جهت سرنگونی 

مسعود رجوی پس از استقرار درعراق فرمان داد تا همه تروریست های فراری از ایران درپاکستان _ ترکیه وشمال عراق به او بپیوندند _  صدام هم با بذل وبخشش پایگاهی دراستان دیالی بنام العظیم را دراختیار رجوی قرارداد که بعدها اشرف نام گرفت _ رجوی درعراق به ملاقات صدام ودیگرسران حزب بعث شتافت _ رجوی در جمع بندی فاز تروریستی دهه شصت به نزدیکان خودگفت >>> جنگ چریک شهری جوابگوی به میدان کشیدن عنصر اجتماعی وسرنگونی نیست و حالت میکرو دارد _ اکنون که مادرعراق هستیم ودر آستانه حاکمیت قرارگرفته ایم باید علمیات نظامی مناسب با شرایط موجود را یعنی " ماکرو " را دنبال کرده و با استفاده از موهبت شرایط جنگی بین ایران وعراق " جنگ جبهه ای با رژیم راشروع کنیم .


تاسیس ازتش خصوصی صدام ( آزادیبخش ) درسال 1366
مسعود رجوی درمورد تاسیس این گروه شبه نظامی مزدور صدام  گفته بود >>> ارتش ازادیبخش یکی از حلقه های مفقود درتاریخ ایران است _ هدف ازتاسیس این ارتش درهم شکستن ماشین جنگی رژیم و سرنگونی آن می باشد <<<

حمله گروه تروریستی رجوی ( مزدوران صدام ) به پاسگاه های مرزی ایران واعتراف به کشتن مرزبانان ایرانی 

مزدوران صدام ازتاریخ یکم مرداد 1366 حمله با پاسگاه های مرزی وکشتن مرزبانان ایران را آغاز نمودند  وطی نقشه های ترور وفرار تعدادی از مرزبانان ایران را به قتل رسانده وگریختند 
گروه رجوی بیلان حملات مرزی وکشتن مرزبانان ایرانی را درپایان سال 1366 اینگونه مدعی شده است >>>  99 مورد حمله به پاسگاه های مرزی >> وارد ساختن 9300 تن تلفات _ گرفتن 830 اسیر  
گرچه آمارهای  ارائه شده توسط  ارتش ایران تنها یکصدم آمارهای قلابی گروه رجوی است ولیکن همین اعترافات کافی است تا نهایت مزدوری وضد ایرانی بودن این گروه را به اثبات برساند 


مراحل تبدیل گروه تروریستی موسوم به مجاهدین به فرقه رجوی 

همنگونه که قبلا اشاره شد مسعود رجوی دردوران زندان بارها عدم اعتقاد خود به رهبری جمعی را اعلام نموده وطرفدار رهبری فردی ( امام وپیشوا ) درراس سازمان بود _ طبق مستندات نشریات سال 57 بدین سو تنها دراواخرسال 57 واوئل سال 58 است که درچند مورد ازاین شخص بعنوان عضو مجاهدین نامبرده شده ودربقیه موارد به عنوان کلی مجاهدین ثبت شده است _ ازسال 1359 مسعود رجوی خودرا بین افرادی چون موسی خیابانی ومهدی تقوایی و علی زرکش برجسته می نماید _ سخنرانی ها ویاوه گویی ها وچرند بافی های نامبرده دردانشگاه شریف تحت نام " تبئین جهان " نمونه بارز این برجستگی هاست _ فرار او از ایران وگشته شدن موسی خیابانی  راه رابرای رهبری فردی او هموار نمود ودرست ازاین زمان است که رجوی درراستای فرقه سازی خودرا " رهبرمقاومت " می خواند ودرادامه با حذف رقیب خود " علی زرکش " درراس هرم یک فرقه تبهکار قرار می دهد وبرکرسی  " رهبر عقیدتی "  یاهمان امام وپیشوا می نشیند ....


درواقع گرچه از همان ابتدای بازتاسیس سازمان ( اواخر57 ) خودرا برتر از دیگر اعضا معرفی می کند ولیکن ازسال 1361 ودر هنگام ساختن شورا نقش خویش بعنوان " رهبر مقاومت " رابه کل تشکیلات گروه با شیادی ودجالگری تحمیل می نماید 

گفتی ها درمورد تاریخچه این گروه تبهکاری _ تروریستی بسیار زیاد است ودریکی دونوشته نمی گنجد _ آنچه باعث این یادآوری کوتاه گردید درواکنش به دستگاه تبلیغی فرقه رجوی وکسانی است که علیرغم جدایی وفاصله گرفتن ازاین فرقه بنوعی از گذشته نکبت بار این گروه همچنان حمایت می نمایند .

این متن را با تبریک به شیرزن ایران زمین خانم ثریا عبد اللهی و خانم وآقای محمدی به پایان می برم که فرزندان اسیر آنها یک قدم به آزادی نزدیک شده وازعراق به آلبانی منتقل گردیده اند _ سحر آزادی همه اسیران فرقه رجوی نزدیک است 

الف .مینو سپهر 2015/09/17 

یک یا دآوری _ علاقمندان به نوشته های اینجانب تا آگاهی رسانی آتی  متن های تدوین شده ام را دراین وبلاگ امانتی  دنبال نمایند _ دلیل چنین اقدامی  اشکال در میزبانی سرور " بلاگفا " می باشد که امید وارم دراینده نزدیک برطرف گردد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا