۱۳۹۵ آبان ۲۸, جمعه

سازمان عفو بین الملل ازسکوت درمقابل نقض گسترده حقوق بشر درفرقه رجوی تا صدو بیانیه های سیاسی درمورد این گروه تروریستی&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
آزادی چه واژه دور از دستی است 
می شمارم روزها  هفته ها وماه ها 
خط می زنم لحظه های رفته را
آیا این است زندگی 
عبور شتابناک عمر ؟
امروز هم سپری شد 
با واژه امید همچنان سروکله می زنم 
شاید نوبت آزادی برسد
می شمارم بازهم از یک تا هزار 
شرمگینی روزگار؟ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سازمان عفو بین الملل وارتباط این بنگاه با فرقه رجوی رابیشتر بشناسیم .

ارشیا ارشاد ی وسازمان عفو بین الملل وصدور اطلاعیه های سیاسی  با پوشش دفاع ازحقوق بشر !   ( واکنش _ 109)

2016/11/19
جانبازان شیمیایی جنگ را ازیاد نبریم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _درحالیکه  سازمان عفو بین الملل خودرا  مدعی دفاع ازحقوق بشر درجهان معرفی می کند ولیکن شواهد بسیاری وجود دارد که این سازمان وابسته وغیر مستقل است ودولت ها وگروه ها می توانند با کمک مالی ونفوذ دربخش های مختلف این سازمان ضمن تبلیغ برای خود اخبار دروغ وجعلی وساختگی ارزبان این سازمان به افکار عمومی القا نمایند _ نگارنده تاکنون طی چند نامه به برخی از اخبار سیاسی وجعلی منتشر شده در رسانه های این بنگاه  برای " بهاره دیویس " ( ؟ ) ارسال کرده وبه برخی اقدامات سیاسی این سازمان اشاره نموده ام _ اخیرا برایم مشخص شد که شخصی به نام " بهاره دیویس " اصولا یک نام مستعار است ووجود خارجی ندارد _ اخیرا این سازمان مسئول امور ایران را زنی به نام "راضیه ( رها ) بحرینی  معرفی کرده ودرتحقیقات مشخص شد که نامبرده همان فرد پشت پرده یعنی بهاره دیویس است _ پس از رونمایی این فرد توسط BBC درباره او تحقیق کردم ومشخص شد نامبرده عامل  نفوذی فرقه رجوی در این سازمان می باشد _ چرا سازمان عفو بین الملل یک گروه مستقل وحرفه ای مدافع حقوق بشر نیست ؟ رویا بحرینی کیست وازکجا حقوق می گیرد و وظیفه اوچیست ؟ مواردی هستند که دراین نوشتار بدان خواهم پرداخت .

سازمان عفو بین الملل در برشی کوتاه 

این سازمان در سال 1961 درلندن تاسیس گردیده وهدف خودرا پژوهش وفعالیت درزمینه حقوق بشر ازپایمال شدن حق انسانها در دنیا وبرقراری عدالت درمورد افرادی می  داند که بهر دلیل حقوقشان پایمال شده است .
سازمان عفو بین الملل مدعی است که مستقل است وهزینه هایش  را ازطریق اعضای خود تامین می نماید .
ولی آیا این ادعا ها برپایه واقعیت استوارهستند ؟  پژوهش های نگارنده این را ثابت نمی کنند زیرا 

 الف _  _ فعالیت های این سازمان با دراختیار داشتن هزاران حقوق بگیر درسراسر دنیا طبعا نمی تواند با ادعای مستقل و مردمی بودن آن خوانایی ندارد وبدون شک از طرف دولت ها وگروه هایی مورد حمایت مالی قراردارد _ دولت های بریتانیا _ اسرائیل _ کشورهای عربی و برخی از گروه ها همانند فرقه تروریستی رجوی درزمره حامیان مالی این سازمان می باشند

ب _ این سازمان درکنار برخی موضوعات گزینشی درمورد نقض حقوق بشر درباره موضوعات بسیاری درهمین زمینه درجهات سکوت اختیار می کند _ برای نمونه این سازمان به مرز ممنوعه ورود به موضوع  نقض اساسی ترین حقوق زنان درکشورهای عربی واسرائیل وتشکیلات  فرقه تروریستی رجوی هرگز نزدیک نشده ونخواهد شد. 

پ_ سازمان عفو بین الملل برخلاف ادعاهایش درمورد آگاهی رسانی درمورد کسانی که حقوقشان درجهان  پایمال شده این بررسی وپژوهش را محدود به زیر نظر قراردادن تعدادی ارکشورها ی خاص نموده وانرا به همه جهان تعمیم نمی دهد 

ت _ گرچه سازمان عفو بین الملل وظیفه خودرا تنها فعالیت درزمینه حقوق بشر ادعا می نماید ولیکن به دفعات مکرر دیده شده دربرخی موارد " اعلامیه های سیاسی در حمایت از برخی گروه ها صادر می نماید _ که برای نمونه می توان از ده ها اعلامیه  سیاسی این گروه درموردادعا های دستگاه تبلیغی دروغزن فرقه رجوی نام برد .

ج _  بااینکه این سازمان " پؤوهش " را یکی از اهداف خود عنوان می نماید _ بارها وبارها دیده شده بدون تحقیق وبررسی  اخبار دروغ _ شایعات و گزارش های نادرست وبزرگنمایی شده  گروه ها را بعنوان خبر و گزارش  بخورد دیگران می دهد 

سازمان عفو بین الملل و مسئول دروغین واصلی میز ایران 

بنا براطلاع وشواهد موجود فرقه تروریستی رجوی نزدیک به 20 سال است که درکنار کمک مالی ماهیانه به این سازمان عوامل خودرا دربخش ایران این سازمان نفوذ داده و دروغ ها و اخبار جعلی وساختگی سیاسی خودرا اززبان عفو بین الملل منتشر می نماید_ گر چه هنوز عامل اصلی این فرقه دراین سازمان رونمایی نشده ولیکن بهاره دیویس ( احتمالا نام مستعار ) می تواند عامل نفوذی این فرقه در این سازمان باشد _ چراکه دراینترنت صدای این زن وجود دارد ولی از عکس او نشانی موجود نیست .
راستی چرا بهاره دیویس کیست؟ ه چرا حاضر به چهره نمایی خود نیست ؟
گفتگوی بهاره دیویس با الاهه روانشاد >>> بهاره دیویس کیست ؟ وچرا مخفی است ؟

رویا ( راضیه ) بحرینی کیست وچه می گوید ؟

راضیه بحرینی با مارک تجارتی رها بهرینی یکی از کارمندان عفو بین الملل و نماینده دگر باشان جنسی دراین سازمان است _ آنچه درباره این زن می توان گفت درورغ هایی است که درمورد خود ادعا می نماید .
راضیه بحرینی بنا براطلاعات موجود درکانادا دانشجوی رشته حقوق بوده که تحصیلات خودرا ادامه نداده و بعنوان یک دگرباش جنسی به استتخدام عفو بین الملل در آمده وعازم بریتانیا شده  ودر لندن زندگی می کند 
راضیه بحرینی ( رها )  با دروغ وشیادی خودرا حقوقدان _ پژوهشگر و مسئول میز ایران درعفو بین الملل ادعا می کند که همگی دروغ هستند _ این شخص هیچ تحصیلات وتخصصی ند اشته و تنها نمایندگی دگرباشان جنسی و همکار شادی صدر و سهیلا امین ترابی ( با مارک تجاری شادی امین ) می باشد _ رسانه BBC بدون هیچ تحقیق وبررسی ازاین زن بعنوان های قلابی ودروغین یاد کرده است _ لازم به یادآوری است که مسئول میز ایران همان فرد پشت پرده یعنی "بهاره دیویس" می باشد 

سازمان عفو بین الملل حامی و مرکز تبلیغات دروغین فرقه رجوی

نگانده طی 20 سال گذشته اعلامیه های عموما سیاسی درارتباط با فرقه رجوی را دررسانه این سازمان دنبال کرده ام _ بیشتر این بیانیه ها سیاسی هستند وبوسیله عامل نفوذی این فرقه دراین سازمان نوشته ومنتشر می گردند _ طی 8 سال گذشته سازمان عفو بین الملل ده ها بیانیه سیاسی درمورد کمپ اشرف _ لیبرتی وو صادر نموده که هیچ یک جنبه دفاع ازحقوق بشر نداشته وبرپایه ادعا های این فرقه طراحی ومنتشر گردیده اند _ نکته جالب اینکه عمق دوستی ونزدیکی عفو بین الملل با فرقه رجوی به حدی است که دستگاه تبلیغی این فرقه یا این بیانیه هارا قبل از انتشار دررسانه این سازمان  منتشر می کند ودرپاره ای از مئاقع اخبار دروغ وجعلی از طرف عفو بین الملل صادر می کند که هیچگاه در رسانه این سازمان وجود خارجی پیدا نمی کنند (! )

به تیتر برخی از این اطلاعیه های سیاسی وعموما جعلی وتقلبی نگاه کنیم که دررسانه های این فرقه ازقول این سازمان منتشر گردیده اند 
1_ بیاینه سازمان عفو بین الملل درمورد قتل عام دراشرف ( ! )
2_ بیانیه عفو بین الملل درامریکا _ فوری _ فراخوان به دولت عراق 
3 _ بیانیه عفو بین الملل درمورد حمله موشکی به لیبرتی 
4 _ عفو بین الملل  _ فوری _ درباره 7 ایرانی ربوده شده ازاشرف 
5 _ اطلاعیه عفو بین الملل _ 10 روز است آب اشرف قطع شده !
6 _ عفو بین الملل خواهان تضمین حفاظت ازاشرف گردید
7_ ابراز نگرانی عفو بین الملل از محروم کردن زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد 
8 _ عفو بین الملل - عدم ارائه خدمات پزشکی به مریم اکبری منفرد 
9 _ عفو بین الملل _ یک سال گذشت _ سرکوب دگر اندیشی 
10 _ اعتراض سازمان عفو بین الملل درمورد تبلیغات حکومتی درباره زندانیان 

این تیترها تنها بخش کوچکی از صددها اعلامیه وبیانیه عموما سیاسی است که یا توسط عفو بین الملل صادر شده ویا توسط دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ازجانب سازمان عفو بین الملل جعل گردیده است .

سازمان عفو بین الملل مدعی است که پژوهش وتحقیق یکی از اصول پایه این سازمان است _ بااین ادعا معلوم نیست که پژوهشگران سازمان عفو بین الملل درباره خبر دروغ و ثابت نشده "ربوده شدن 7 ایرانی"که ادعایی است که تنها از سوی فرقه رجوی ادعا ومنتشر شده چگونه تحقیق کرده وبه نتیجه رسیده اند که بیانیه صادر نموده اند ؟ 

وجود پارسی زبانان بی سواد ونا آگاه درسازمان عفو بین الملل 

چند ماه پیش سازمان عفو بین الملل تصمیم می گرد تا درمورد احکام خانم نرگس محمدی ( تلاشگرحقوق بشر وزندانی ) بیانیه ای متتشر نماید واینکاررا انجام می دهد بااین رسوایی مفتضح که به جای عکس خانم محمدی زندانی عکس بازیگر جوان سینما وتلویزیون ا یران خانم نرگس محمدی ر ا منتشر می نماید ؟ 
چنین اقدامی  اوج بی سوادی ونادانی کارکنان ایرانی سازمان عفو بین الملل را نشان می دهد 

سازمان عفو بین الملل وسکوت درمقابل نقض فاحش حقوق بشر درتشکیلات فرقه رجوی

امروزه دردنیای مجازی هزاران سند از نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب زنان درفرقه رجوی وجود دارد _ دردنیای حقیقی ده ها شاهد ( اعضای سابق ) وجود دارند که حاضر به شهادت دراین مورد هستند _  سازمان دیده بان حقوق بشر درسال 2005 با انتشار گزارشی تنها بخش کوچکی از نقض حقوق بشر درفرقه رجوی را منتشر نمود - بااین همه مشخص نیست که چرا سازمان انگلیسی عفو بی الملل  ازورود به بررسی وپزوهش دراین مورد سرباز می زند ؟

گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر درمورد جنایات فرقه رجوی سال 2005
>>>> گزارش خروج ممنوع درباره فرقه رجوی _ دیده بان حقوق بشر 2005 <<

سخن پایانی وچند سئوال درمقابل مسئولین سازمان عفو بین الملل 

همه می دانند ومی دانیم که واکنش به نقض حقوق بشر توسط همه دولت ها وگروه ها وسازمان ها بدون گزینش وتبعیض ازوظایف سازمان های مستقل مدعی حقوق بشراست ودراین راه طبعا نباید هیچ استثتایی وجود داشته باشد_ 

همه می دانند ومی دانیم نقض حقوق بشر وسرکوب اعضا بیش از سه دهه است که درتشکیلات فرقه رجوی با استناد به صدها سند وشاهد صورت گرفته ومی گیرد 

همه می دانند ومی دانیم نظارت بررعایت حقوق بشر وانسانی حد ومرز ودوست و غریبه نمی شناسد 
بااین همه مسئولین سازمان عفو بین الملل باید پاسخگوی سئوالات زیر باشند 

1 _ ایا از نقض گسترده حقوق بشر درتشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی باخبر هستید ؟
2 _ ایا می دانید چند هزار عضو این فرقه از سال 1986 میلادی تاکنون درحصار تشکیلاتی این فرقه از ابتدایی ترین حقوق یک انسان محروم بوده اند ؟
3 _ آیا مطلع هستید درسال 1986 طبق دستور رهبر فرقه مبنی برطلاق های اجباری صدها زن ومرد مجبور به طلاق گردیده اند ؟
4 _ آیا خبردارید طی درسال 1986 صدها کودک چند ماهه تا 7 ساله به اجبار از مادران وپدران راجدا کرده وپس ازقاچاق به اروپا تحویل مراکز نگاهداری کودکان بی سرپرست کرده اند ؟
5 _ آیا باخبرهستید که طی نزدیک به سه دهه گذشته ده ها نفر از اعضای ناراضی وخواهان خروج از این گروه شکنجه _ زندان و محکوم به مرگ گردیده اند ؟
6 _ آیا مطلع هستید که رحم وتخمدان بیش از صد زن عضو این گروه یا نیرنگ وفریب جراحی وخارج شده است ؟
7 _ آیا باخبرهستید اعضای این فرقه درسی سال گذشته درزندان تشکیلات محصور بوده وازهرگونه ارتباط با دنیای خارج محروم بوده وهمچنان هستند ؟
8 _ آیا ازتحصن صدها خانواده با درخواست ملاقات درمقابل کمپ اشرف ولیبرتی آگاه هستید که بدون موفقیت ورسیئن به خواسته خود کشور عراق را ترک کرده اند ؟ 

به این سئوال ها بازهم می توان افزود _ دردنیای امروز شتاب آگاهی رسانی هیچکس نمی تواند ادعا کند که بی خبر بوده است مخصوصا سازمان شما که اد عای دفاع ازحقوق بشر وکمک به ستم دیدگان و پژوهش وتحقیق می نمائید .

پس درصورت همچنان سکوت وعدم واکنش به نقض مکررومدام حقوق بشر درفرقه رجوی واقدام مقتضی می توان به سادگی به این نتیجه رسید که شما مزدبگیر هستید وسازمان شما یک دکان سیاسی است وفرقه رجوی علاوه بر چرب کردن ماهیانه سبیل شما خود از کارمندان وتصمیم گیران این سازمان صور ی مدعی دفاع از حقوق بشر می باشد ....
خانم بهاره دیوس ( نام مستعار ) اگر دراولین فرصت جواب این نامه را ارسال نمودی  من دربرداشت های خود نسبت به سازمان شما بی شک تجد ید نظر خواهم  نمود 
ودرغیر این صورت بازهم بصورتی گسترده تر شمارا افشا خواهم کرد .


 ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان 
2016/11/20 

این نامه درتاریخ 2016/11/20 به آدرس پست الکترونیک  دفتر  سازمان عفو بین الملل _ مرکز لندن ارسال گردید .


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...