۱۳۹۷ مرداد ۱۷, چهارشنبه

تعریف وبررسی دموکراسی امریکایی واروپایی وراهکارمناسب برای آینده ایران ( بخش نخست )معممین وآخوند ها قشر سربار وبی سوادی هستند که چون قارچ سمی برسطح  ناآگاهی وسادگی فکری مردم می رویند وزندگی انگلی می نمایند 
آبشخور فکری این طبقه بیکار وبی سواد اسلام وشیعه گری است ومنابع دانش آنها ملیونها حدیث وروایت جعلی است 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
وقت آن رسیده تا باتمام قدرت وجدیت نسبت به آگاهی رسانی درمورد خسارات وزیانهای 
اسلام وشیعه گری درایران زمین  کوشش کنیم 
#################بررسی دموکراسی امریکایی واروپایی  _ راهکار برای ایران ما کدام است ؟

ارشیا ارشادی وتعریف دموکراسی ( نظم جامعه سرمایه داری ) 
2018/08/06 ( واکنش _226 ) 

Hegmataneh 4466 

پیش نوشت 
 میهن نازنین ما امروز درشرایط خطرناکی قرارگرفته و  حکومت ولایت مطلقه فقید به شکست وبن بست رسیده است 
آنچه مسلم است موریانه فساد پایه های حکومت 39 ساله معممین شیعه را ویران کرده است واین نظام ضدایران وایرانی در انتهای خط پایان وفروریزی  است /  اینکه چه زمانی این حکومت ایران بربادده نابود می شود مشخص نیست ولی آنچه مسلم است اینکه این نظام مذهبی هم همانند صدها حکومتی که طی هزاران سال گذشته برایران حکمرانی کرده اند به تاریخ خواهد پیوست / اکنون این سئوال بزرگ ومهم پیش روی مردم ایران قرار دارد که : باتوجه به ویرانی بجا مانده از حکومت اسلامی پس ازپایان برای آینده چه باید کرد ؟ چه نوع حکومتی می تواند جایگزین نظام فعلی شود که هم قادر باشد آثار ویرانی وتخریب 39 ساله را برطرف و ترمیم کند وهم مردم مارا به سوی سازندگی / رفاه / سربلندی وآزادی رهنمون نماید / دراین مورد دوالگو پیش پای مردم ایران است یا دموکراسی غربی ( نظم جهان سرمایه داری ) ویا یک دیکتاتوری سازنده شرقی ؟
دراین نوشتار هردو الگو رامورد بررسی قرارخواهم داد .
الف _ دموکراسی غربی  ( امریکایی / اروپایی ) یا  نظم جهان سرمایه داری چپاولگر ؟ 

دموکراسی نوع غربی درنمونه کامل ان درامریکا واروپا بعنوان الگو پیش روی ماست ودر نوع آسیایی / افریقایی همانند تونس و افریقای جنوبی /  مالزی و اندونزی وهند و سنگاپور و درامریکای لاتین همانند بولیوی / ونزوئلا و برزیل وآرژانتین وشیلی ووو

دموکراسی غربی  درتعریف ازمنظر اقتصادی یعنی " نظم جامعه سرمایه داری " نظمی که صاحبان سرمایه آنرا تبیین وتعریف کرده اند / دراین نظانم  سرمایه داری وبهره کشی / امتیازات طبقاتی  تخت  نظم وقوانینی وجود دارند / انسانها مورد تبعیض وبردگی قرار می گیرند ودرعین حال همین انسانهای مورد بهره برداری قرارگرفته حق دارند با مجوز پلیس ودرساعتی مشخص درمحلی ازپیش تعین شده گردهم آیند و تا دلشان خواست فریاد اعتراض سربدهند مهلت  مقرر هم که سرآمد فورا باید متفرق شوند واین رامی گویند دموکراسی نوع غربی  که متاسفانه برخی ازهم میهنان ما چنین نظم مسخره ای رابرای مردم ما تجویز می کنند


دیگر امتیازات این نظم جامعه سرمایه داری ( دموکراسی )  عبارتند از >>>>>  بازار آزاد _ جذب سرمایه گذاری خارجی _ امنیت سرمایه _ بانک جهانی _ صندوق بین المللی پول _ سازمان تجارت جهانی _ رعایت موازین حقوق بشر ( طبق فرمول سرمایه داری )_ بانک ها وموسسات مالی _ بورس اوراق بهادار _ پیمان های نظامی _ تراست ها وکارخانجات اسلحه سازی _  دخالت دراموردیگر کشورها _ قطب بندی ها جهانی _ مافیای رسانه ای _ حکومت های متمرکز _ خصوصی سازی _ شرکت های چند ملیتی _ انحصار وتمرکز قدرت اقتصادی _ لیبرالیسم اقتصادی _ جامعه بین الملل ( طبق تعریف سرمایه داری )_ پیمان های اقتصادی _ نابودی محیظ زیست جهان _  نابودی طبیعت ودیگر جانداران _ نابودی منابع طبیعی جهان _ برهم زدن اکو سیستم درجهان _ ابزارشورای امنیت _ انحصار سرمایه داری بر پیمان های بین المللی _ پیاده کردن دسیسه علیه کشورها وملل _ بکارگیری  ازابزار ادیان برای سرگرمی ملت ها _ گسترش نظامی گری وایجاد پایگاه ها درجهان چهت تهدید وزورگیری جهانی _ بازی کردن با کارت نفت وسایر ثروت های کره خاکی _ لشگرکشی های امپربالیستی _ تولید طبقلت غارتگر ممتاز _ تحمیق وتحقیر ملت ها  ووو ... همگی ازابزار ولوازم دموکراسی غربی ( امریکا ) است 
این نوع دموکراسی غربی که بوسیله مافیای رسانه ای تبلیغ می شود مدتهاست به ابزار جدیدی نیز دست یافته است وآن اینترنت وجوامع مجازی و رسانه های متعلق به مافیای غرب است که هرروز بصورت قارچ سمی درهمه جا می روید 

اینترنت چاقوی دولبه است که هم می توان بعنوان ابزار آگاهی رسانی ازآن بهره برد وهم ابزارکارسازی درخدمت جهانخواران که باتبلیغ در آن  افکار عمومی مردم رابهرسویی که می توانند سوق می دهند 
درحقیقت اگر زمانی کشیش وکلیسا  وبعد سندیکاهای وابسته کارگری وصنفی که درابتدا مدافع ودرادامه ابزار دست سرمایه داری برای کنترل زحمت کشان بکار گرفته می شدند امروزه اینترنت وجامعه مجازی  این مسئولیت را دراختیار داشته و برای کارورزان تحت بهره کشی وسائل سرگرمی بوجود آورده اند تا آنها رابجای فکر کردن به حق وحقوق خود بادنیای مجازی / فیلم ها وسریال های فاقد ارزش / بازی های رسانه ای و هالیوود وبالی وود سرگرم نمایند 
تا چند دهه پیش شعار عدالت اجتماعی  درراس برنامه های احزاب وگروه ها بود /  اکنون دهه هاست این شعار کاملا منقرض شده و امنیت  آنهم امنیت سرمایه دار ان درراس اهداف سرمایه داری قرار گرفته  چراکه درجوامع معترص و متشنج  امنیت سرمایه دار وچرخش سرمایه به خطر می افتد  وچنین امنیتی به منزله ایچاد میدان باز برای نمایش سرمایه داری غارتگر است 
سرمایه داران وجنگ افراوزان که امروزه لقب سرمایه داری هوشمند را بدنبال خود یدک می کشند ایجاد آرامش در جامعه کارورزان است / اینها (_ کارورزان )را با برنامه هایی که ازاتاق های فکر بیرون می آیند سرگرم می کنند تا خود درمحیطی آرام به بهره کشی / انحصار و سود سرمایه از دسترنج طبقه زحمت کش مشغول باشند 

ولی درزیرپوست این سرمایه داری هوشمند ارزش اضافی / بهره کشی  وسود سرمایه بعنوان یک جریان سیال درحرکت است 
سرمایه داری هوشمند اکنون  ابزارهای خودرا با وسائل تزئینی  آرایش وویرایش نموده وبا زیبایی های سطحی ونمایشی مردم جهان را درتور فریب دموکراسی  غربی اسیر نموده و بااین تبلیغات فیریبنده آنها رابهرسویی که می خواهد رهنمون می نماید 
دموکراسی امریکایی نه تنها برای مردم امریکا زیان آوراست بلکه برای جهان سمی است کشنده که وارد بدن هرکس شود جان وفکر وشعور اورا همانند موریانه نابود می نماید 


اشکالات ایدئولوژی مارکسسیم و سقوط اولین آزمایش جامعه شبه سوسیالیستی 

حقیقت آن است که ایدئولوژی مارکس وقتی ازحالت تئوری در روسیه تزاری به مرحله عمل رسید ( انقلاب 1917 ) اشکالات آن روشن ومعلوم ومشخص شد و آنچه بعنوان اولین تجربه به قدرت طبقه کارگر ادعا شد نه تنها موفق نبود بلکه این بنای کج سرانجام درسال 1991 کاملا فروریخت / شکست مارکسیسم / لنینیسم هم بعلت نقص این ایدئولوژی بود وهم اینکه جامعه روسیه هنوز آمادگی آن انقلاب وعده داده شده نبود / روسیه تزاری درزمان این شبه انقلاب یک جامعه سرمایه داری بنا به تعریف مارکس نبود و طبقه کارگر درآن جامعه شکل نگرفته بو.د / جامعه روسیه دراین زمان یک جامعه نیمه فئودالی / نیمه بورژوازی بود / جالب اینکه درهمان زمان ها  درآلمان صنعتی هم طبقه کارگر شکل گرفته بود ولی چرا ماکسیسم در این جامعه به انقلاب سوسیالیستی منجر نشد ؟
پاسخ روشن است انقلاب اکتبر درروسیه یک سزارین انقلابی بود که درنتیجه آن یک موجود نا قصی بوجود آمد / این موجود ناتوان بیش از 7 دهه درزیر چادر اکسیژن  نگاهداری شد وسرانجام فوت نمود ( 1917/1991)
با فروپاشی سوسیال / امپریالسم  در سال 1991 آرزوهای ملیونها انسان خواهان برابری وآزادی درسراسرجهان بربادرفت  و امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا بادی  درگلو انداخت و نظم نوین جهانی را اعلام نمود ( ؟ !)
آیا شکست  وفروپاشی اولین انقلاب سوسیالیستی به معنای پایان امکان رویاهای  برابری خواهان و مخالفان سرمایه داری  درجهان خواهد بود؟

به باور نگارنده تا ستم وبهره کشی  سرمایه داری غارتگرجهانی وجود دارد سایه عدالت وبرابری برسر این غول رها شده می گردد و سرانجام روزی خواهد رسید که مردمان تحت فریب سرمایه داری جهان خوار  وغارتگر اموال چپاول شده خودرا ازحلقوم این جاندار طماع همه چیزخوار سیری ناپذیر بیرون بکشند / که بشر تحت بهره کشی وفریب خودره امروز راه دیگری درپیش پای خود ندارد .
وضعیت مردم ودولت در کشور نماد دموکراسی غربی ( امریکا )

درامریکای امروز طبق آمار بیش از 5 ملیون خیابان خواب وجود دارد / بیش از11 ملیون گرسنه از غذای روزانه کلیساها تغذیه می کنند / بیش از50 ملیون فاقد بیمه درمانی هستند / بیش از 50 ملیون درخط  وزیر خط فقر زندگی می کنند /  نزدیک به 60 ملیون با کارسیاه ( نهایت بهره کشی ) زندگی خودرا تامین می کنند /  ده ها ملیون بیکار / معتاد به مواد مخدر ومشروبات الگلی درآن کشور وجود دارند / هزاران گروه تبهکاری درامر قاچاق مواد مخدر / آثار باستانی دیگرکشورها / آدم ربایی / سرقت وانواع خلاف فعال هستند / صدها هزار خلافکار درده ها زندان امریکا روزگار می گذرانند 

 واین چهره واقعی  دموکراسی غربی و جامعه امریکاست که " سرزمین فرصت ها " تبلیغ می گردد !ً
آخوند بی کار وسرباری بنام نیکنام با بودجه ملی 6 جلد کتاب درمورد استخاره نوشته است ( ! ) 

درزمینه اقتصادی 90 درصد ثروت کشور دراختیار یک درصد قراردارد _ دولت امریکا یکی ازبزرگترین   دولت ها درجهان از جهت مقروض بودن به بانک هاست /  بودجه رفاه همگانی در دولت 10 درصد بودجه نظامی آنکشور راتشکیل می دهد / سرمایه داری غارتگر امریکایی هرروز یه سوی انحصار بیشر پیش می رود واین به معنای جمع شدن وتشکیل سرمایه داری انحصارگر است / این تجمع باعث ازبین رفتن روش رقابت درسرمایه داران امریکا می شود ودرآینده نه چندان دور این سرمایه داران انحصارگر هستند که بدون وجود رقابت قیمت اجناس ضروری مردم امریکا را تعین می کنند 

دموکراسی نوع امریکایی برای برقراری نوعی نظم سرمایه دارد گروهی از خشن ترین / بی سواد ترین وبی ترحم ترین و بی احساس وشرور ترین افراد را ازمیان افراد مبتلا به بیماری روانی جدا کرده /  مورد آموزش قرارداده وبعنوان پلیس به جان مردم امریکا می اندازد / این موجودات خشن هم بازجو هستند وهم شکنجه گر وهم مجری قانون سرمایه داری غارتگروسرکوبگر 
بنابر پژوهش های بعمل آمده امید دانا بسیاری از ادعا هایش را ازمکتب  دغلکاری  رائفی پورشیاد همیشه منتظر کسب وتبلیبغ می کند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سرمایه های کوچک باسرعت دردل سرمایه داری بزرگ دفن شده و با عدم توانایی رقابت ازبین می روند وچنین است که کارتل ها وتراست ها هرروز قدرت مند ترمی گردند / بانک های کوچک فرومی پاشند ودردل بانک های انحصار مدفون می شوند 
سرمایه داری غارتگر باشدت درپی جذب وازبین بردن سرمایه داران کوچک دراروپا وجهان می باشد / قلدری وکردنکشی سرمایه داری جهانخوار امریکا امرور به اوج خودرسیده است / خصوصی سازی به نیروهای مسلخ وارتش هم رسیده است  و هم اکنون ده ها گروه مزدور  درگوشه وکنار جهان همانند مزدوران بلاک واتر بعنوان ارتش خصوصی مشغول جنایت وکشتار هستند /  تمامی تهاجمات عرب ها دریمن وسوریه وعراق  با دلارهای نفتی تازی ها توسط همین گروه های مزدور انجام می گیرد
دموکراسی اروپا سرمایه داری هوشمند  اما همچنان زیانبار 

گرچه بیش از80 درصد این دو سرمایه داری باهم مشترکات هدف دارند ولیکن سرمایه داری دراروپا بعنوان " سرمایه داری هوشمند " تفاوت هایی دارد / ازجمله  مردم اروپا عموما دارای بیمه درمانی بوده وازکمک دولت ها به شرکت های بیمه و کمک هزینه قشربه  آسیب پذیر برخوردارند / میزان بیکاری کم تراست / خیابان خواب دراین قاره وجود ندارد / بیکاران ازحقوق وفرصت هایی برای کارهای موقت برخوردارهستند / به خانواده ها جهت نگاهداری فرزندان کمک هزینه پرداخت می شود وحتی بخشی ازاجاره بهای قشر آسیب پذیر را دولت پرداخت می کند / میزان افزایش اجاره بهای سالیانه را دولت ها تعین می کند و اجاره دهندگان مسکن حق ندارند مستاجران  را مگر درموارد خاص وبا موافقت مستاجر از محل مورد  اجاره بیرون نمایند 
رقابت سرمایه داران دراروپا با یکدیگر  وجود دارد وهمین باعث نوعی  ایجاد تعادل درافزایش قیمت های سبد خانوار است / لابی گری سیاسی که درامریکا قانونی است دراروپا وجود ندارد / نرخ تخلفات اجتماعی دراروپا با امریکا بسیار تفا وت دارد ولذا امنیت شهروندی تا حدود قابل قبولی  وجود دارد /  فعالیت مافیا وگانگسریسم  دراروپا بسیار کم واندک است / مردم اروپا برخلاف مردم امریکا که 85 درصد مسلح هستند فاقد  اسلحه می باشند وبهمین دلیل قتل ها وکشتار های روزانه درامریکا دراروپا تقریبا وجود ندارد ./ با آنچه رفت اروپا نیر باسیستم سرمایه داری اما بصورت هوشمند اداره می گردد و میزان تخلف مسئولین وسرمایه داران بسیار اندک است و متخلفان فورا شناسایی / برکنار / محاکمه وجریمه می گردند 
حذف عدالت اجتماعی بعنوان برنامه احزاب   و توقف اعتراضات مدنی در اروپا 

اگر چه عدات اجتماعی وامنیت  یا به زبانی بهتر تعادل اجتمایی و مهیا کردن شرایط امن برای چرخه سرمایه  درچند دهه پیش درزمره برنامه های احزاب بوده و طبقات مختلف اجتمایی برای کسب حقوق بیشتر دست به اعتراض واجتماعات اعتراضی واعتصاب می زدند ولی طی دودهه گذشته این شعار کلا حذف شده واعتراضات مدنی هم به شدت کاهش یافته است / این تغییر گرچه هرگز به معنی سرعقل آمدن سرمایه داری نیست ولیکن اجرای مقداری تعادل وهم چنین وجود سرگرمی هایی چون جامعه مجازی / بازی های کامپیوتری / پیشرفت وسیله ای بنام مویایل باعث وجود نوعی سرگرمی هایی شده است که کارورزان با آنها سرگرم شده اند / در سیستم سرمایه داری هوشمند موبایل جای روزنامه وکتاب را گرفته است ودردست مردم عموما این وسیله قرارگرفته وروز یه روز ازتعداد کتاب خوان ها وروزنامه خانها کاسته شده ومی شود واین یعنی فریب اعتیا د آور دنیای مجازی 
باهمه این ترفند های سرمایه داری  اما بهره کشی / ارزش افزوده وجامعه طبقاتی ووجود سرمایه وسود همچنان برجسته می باشددموکراسی  اروپایی گرچه کمی قابل تامل تراست اما ماجرای مالکیت شخصی / بهره کشی / ارزش اضافی / سود وسرمایه همچنان پایه های این دموکراسی محسوب می گردند / این نوع دموکراسی هم برای ایران آینده مفید نیست چراکه ااسلام پناهان که 39 سال ایران راتخرب ونابود وویران کردند فورا خودرا درقالب احزاب وگروه های اسلامی امابانام های متفاوت  متشکل می نمایند و بدنبال رسیدن به قدرت ازچنین فرصتی می افتند وبا نقاب تازه وارد صحنه می گردد / آن ایرانی هایی که تحت  تاثیر دموکراسی های امریکایی واروپایی  به فلج مغزی دچارشده ودرنهایت بی شعوری از دموکراسی و سکولار دموکراسی سخن می گویند آیا می توانند به این سئوال پاسخ دهند که : درصورتیکه مذهبی ها ونیمه مذهبی ها توانستند اکثریت مجلس موسسان رادریک اندتخابات آزاد بدست گیرند چه خواهند کرد ؟ ...........  ابله ها   معلوم است از چنین ترکیب احتمالی مجلس موسسان سکولاردموکراسی درنمی آید/ پس زر زر زیادی ومردم فریبی نکنید /

بنابراین دموکراسی اروپایی 
هم به سه دلیل مهم نمی تواند برای میهن ما مفید واقع شود 
یکم _  پایه دموکراسی که برسرمایه داری بنا می شود که درچنین صورتی مردم ما به خواست بنیادین خود یعنی برابری های همگانی ( عدالت اجتماعی)  نخواهند رسید که دموکراسی اروپایی هم بر سرمایه داری / مالکیت خصوصی  و سود وسرمایه بناشده است 
دوم _ حذف ومذهبی ها ازچرخه تصمیم گیری _  برطبق اصول این دموکراسی رای وانتخاب مردم  واکثریت حرف نخست را می زند ودرفردای ایران تا مذهب زدایی کامل وایجاد آلترناتیو برای عادات مذهبی انجام نشود مذهبی ه ونیمه مذهبی ها  می توانند طبق قوانین این دموکراسی غربی  بعنوان 50+1 همچنان درراس تصمیم گیری ها قرارگیرند .

سوم _  از آنجا که ازبین بردن آثار 39 سال حکومت مذهب که  درجای جای ایران برافراشته شده است درچهارچوب دموکراسی  اروپایی درکوتاه مدت ممکن نیست ولذا نمی توان   به سادگی برای جمع وتعطیل کردن وتغییر کاربری  70 هزار مسجد / 15000 امام زاده قلابی / ده ها مدرسه آخوند پروری اقدام نمود 

بنابراین دموکراسی نوع اروپایی آن نیز برای مردم ایران راهگشا نیست و این مردم تحت  ستم وتبعیض رابه سرمنزل آزادی / آبادی وسربلندی ورفاه نمی رساند 
ولی راه چاره چیست ؟ 

دیکتاتوری سازنده شرقی  ( دولت نخبه ها )

برای برپایی دیکتاتوری سازنده شرقی درابتدا نیاز به وجود یک رضاشاه به روز شده وجمعی  ازفرماندهان نظامی میهن دوست   داریم / بی شک  درمیان فرماندهان ارتش وسپاه چنین عنصر ایراندوستی  وجود دارند .

ولی این رضاشاه به روز شده  با تشکیل شورای فرماندهان  چکار هایی باید انجام دهد ؟

ایشان وجمع نظامیان همسو باید نقشه طراحی کرده و  منتظر فرصت مقتضی بمانند / این فرضت مناسب می تواند خلا ناشی ازفقدان آقای خامنه ای باشد 
1 _ کودتای نظامی وبرکناری ریاست جمهوری ودولت  وانحلال مجلس و شورای نگهبان  ومجمع تشخیص و شورای رهبری ودادگاه مخصوص معممین 
2 _ اعلام دولت موقت گذار به مدت دو  سال ( دولت نخبه ها ) 

3 _ تشکیل شورای نخبه ها مرکب ازاساتید مستقل دانشگاه ها / متخصصین / و سیاسیون خارج ازحاکمیت وبدون سابقه مسئولیت

4 _ آزادی زندانیان سیاسی و آزادی اندیشه وبیان درسراسر کشور ( این بند شامل تروریست ها نمی شود) 

5 _ آزادی انجمن ها / تشکل های صنفی وسازمان های غیردولتی 

6 _ تعطیل همه حوزه ها ومدارس آخوند پروری درسراسرکشور 

7 _ حصر خانگی همه آخوند های قم ومشهد و برکناری همه آخوند های شاغل ازجمله امام جمعه ها وقطع حقوق ومواجب آنها 

توضیح اینکه _ مسئولیت اداره کشور با شورای نخبه ها و مسئولیت امنیت داخلی ومرزی با شورای نظامیان خواهد بود 
8 _ تشکیل شورای امنیت ورفاه درهمه استان ها   توسط دولت موقت ازمیان نخبه های فکری هر  استان 

9 _ بازگرداندن همه نظامیان ومشاوران ومستشاران  ازهمه کشورهای منطقه وجهان

10 - دعوت و  استفاده ازکارشناسان / متخصصین خوش نام وغیروابسطه دربرون مرزها 

11 _برقراری روابط باهمه کشورها در چهارچوب  قوانین سازمان ملل متحد 

12 _ تدوین واجرا واعلام قانون هرکس یک خانه ومصادره خانه ها وبرج هایی  که توسط سارقان حکومت ساخته شده است 

13 _ بستن وکنترل همه مرزها جهت جلوگیری ازفرار  سارق ها وخائن  ها و مسدود کردن راه انتقال ارز توسط دلال ها 

14 _ تدوین قانون اساسی و مدنی  بااستفاده ازاساتید فن  و حقوق دانان  

15 _ برگزاری   انتخابات مجلس  موسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید 

16  _ تشکیل شورای پاسداداران قوانین اساسی  با شرکت حقوق دانان مستقل وبدون سلبقه تخلف 

17 _ دستگیری  ومحاکمه عادلانه کسانی که طی 39 سال گذشته مسئولیت داشته اند 

18_ادغام ارتش وسپاه و انحلال وتغییر کاربری ووظایف بسیج 
دولت نخبه ها و شورای نظامیان  از ابتدای تشکیل تا تائید وتداوم 
  تشکیل دولت نخبه ها برای مدت دوسال تا برگزاری انتخابات محلس موسسان جهت تائید پیش نویس قانون اساسی 
پیشنهاداتی  درمورد قانون اساسی جدید 

اگر دقت کنیم جهان امروز به کمک فکری نخبه ها اداره می گردد بااین تفاوت که درکشورهای سرمایه داری این طبقه مواجب بگیر دولت ها  ودرخدمت سرمایه دار ان هستند / در دولت نخبه ها اما این طبقه در خدمت مردم وکشور قرارخواهنئد گرفت به باور نگارنده درایران آینده ها نیز نخبه ها باید مسئولیت اداره کشور رابعهده گیرند / سیستم اداره کشور تمرکز زدایی و اهدای خود گردانی به استان هاست/ هراستان باید یک شورای تامین ورفاه وامنیت  استان مرکب ازچند متخصص بومی باشد که مسئولیت اداره استان را بعهده خواهند گرفت 
/ شورای تامین ازمیان نخبه های استان درانتخابات استانی انتحاب می گردند / این شورای منتخب فرماندار استان را انتخاب می کند وفرماندار نیز شهرداران رابرمی گزیند / فرماندار درمقابل شورای تامین مسئولیت دارد وباید پاسخگو باشد  /  برکناری  فرماندار بعهده شورای تامین خواهد بود 
وظیفه شورای تامین استان رسیدگی به مسائل استان است  صدالبته درچهارچوب قانون اساسی که ناظربه همه مسئولین است
در این سیستم دفاع ازمرزها بعهده ارتش وامنیت داخلی استان ها بعهده پلیس محلی ( استانی ) می باشد 
برگزاری انتخابات مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید 

یکی ازوظایف دولت نخبه ها بوجود آوردن زمیته های برگزازی انتخابات  مجلس موسسان جهت بررسی پیش نویس قانون اساسی جدید است که توسط نخبه های حقوق دان نوشته شده است که درپایان سال دوم دولت موقت انحام خواهد گرفت 
آزادی فعالیت احزلب / تشکل ها و اجتماعات / آزادی نشریات ورسانه ها ازجمله اقدامات پیش از برگزاری انتخابات می باشند 

گروهی ازهم میهنان " تحت  تاثیر " دموکراسی های غربی اعلامیه جهانی حقوق بشر را بن مایه ای مهم برای قانون اساسی جدید پیشنهاد می کنند / البته احترام به کرامت انسانی وحقوق شهروندی طبعا باید درهرقانون اساسی درنظر گرفته شود ولی این اعلامیه دارای کم بودایی است وچون نخبگان کشورهای سرمایه داری درنوشتن آن سهم ونقش داشته اند به موضوع مهم عدالت اجتماعی اشاره ای ندارد ونگاهی سرمایه سالارانه به حقوق بشر دارد ولذا ناقض است " برقراری عدالت اجتماعی ونفی سرمایه داری  و برابری های هگانی بخش مهمی است که باید دراعلامیه حقوق بشر ازآن یاد وبراین اصل مهم تاکید گردد 

عدم دخالت باورهای دینی دینی / آزادی نقد اینگونه باورها /  وظیفه دولت ها درمورد آموزش وپرورش ودرمان رایگان / ملی کردن همه امکانات وثروت های عمومی نکاتی است که باید درهمه قوانین اساسی مورد اشاره قرارگرفته و بعنوان وظیفه دولت ها برآن تاکید گردد و اینها تفاوت دموکراسی سرمایه داری  با مردم سالاری است / خذف مالکیت خصوصی و حذب امتیازات طبقاتی / درحقیقت درقانون اساسی تازه همه ثروت های طبیعی کشور شامل زمین / دریا / جنگل ومنابع طیعی متعلق به مردم است ونه دولت ها / در قوانون اساسی جدید  همه هم ازحقوق یکسان دربرابر قانون برخوردارند وهم از ثروت های ملی سهم یکسان خواهند داشت .....
پایان بخش نخست 
در قسمت آتی درمورد نکات مهم یک قانون اساسی پیشرفته ومدرن دریک نظام برپایه عدالت اجتماعی بیشترتوضیح خواهم داد قانون اساسی تازه ایران امرمهمی است که درباره آن همه ایرانی ها می توانند پیشنهادات خودرا طرح کند تا مورد نقد وبررسی قرار گیرد 

ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2018/08/07 
تعریف وبررسی دموکراسی امریکایی واروپایی وراهکارمناسب برای آینده ایران ( بخش نخست )

معممین وآخوند ها قشر سربار وبی سوادی هستند که چون قارچ سمی برسطح  ناآگاهی وسادگی فکری مردم می رویند وزندگی انگلی می نمایند  آبشخور...